Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Romana Polańskiego

Jest decyzja Sądu Najwyższego w sprawie Romana Polańskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 61
Roman Polański
Roman Polański / Źródło: Newspix.pl / MICHAL STAWOWIAK
Sąd Najwyższy oddalił kasację Prokuratora Generalnego ws. ekstradycji Romana Polańskiego.

Sąd podkreślił, że  Sąd Najwyższy nie badał od początku całej sprawy, ale sprawdzał, czy w orzeczeniu Sądu Okręgowego w Krakowie nie pojawiły się „poważne naruszenia prawa”. Brał też pod uwagę argumenty, które przedstawił Prokurator Generalny, ale „nie były one na tyle przekonujące, aby uznać kasację”.

– powiedział po ogłoszeniu wyroku jeden z obrońców Romana Polańskiego. Koszty postępowania związane z kasacją Prokuratora Generalnego poniesie Skarb Państwa.

Prokurator w kasacji, która wpłynęła do SN w maju tego roku podnosił m.in. zarzut naruszenia przepisów prawa karnego procesowego, polegający na „zaniechaniu dostatecznego wyjaśnienia istotnych i mających znaczenie dla rozstrzygnięcia okoliczności odnoszących się do stosowanej w prawie amerykańskim instytucji tzw. plea bargaining oraz kwestii marching orders, a nadto na ocenieniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego w sposób dowolny i wybiórczy, zbyt jednostronnie na korzyść Romana Polańskiego, nadto w sposób wewnętrznie sprzeczny”.

Prokurator podkreślał, że powyższe naruszenie doprowadziło do bezpodstawnego uznania przez sąd, iż zachodzi uzasadniona obawa, że w USA może dojść do naruszenia wolności i praw osoby wydanej, pomimo jednoczesnego uznania, że kara ujęta w zawartej ugodzie została w rzeczywistości wykonana poprzez areszt tymczasowy i areszt domowy w Szwajcarii. W kasacji podniesiono także zarzut naruszenie przepisów umowy między Polską a USA o ekstradycji w związku z przepisami Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W ocenie prokuratora „Sąd Okręgowy wyraził błędny pogląd, że upływ okresu przedawnienia karalności przestępstwa ekstradycyjnego na gruncie prawa polskiego, statuuje określony w art. 7 EKPC zakaz retroaktywności działania prawa, stanowiący bezwzględną przeszkodę wydania Romana Polańskiego do USA, w sytuacji gdy karalność tego przestępstwa na gruncie prawa amerykańskiego nie uległa przedawnieniu”.

Prokurator Generalny wnosił o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Krakowie. Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Krakowie 30 października 2015 r. stwierdził niedopuszczalność wydania stronie amerykańskiej obywatela polskiego i francuskiego Romana Polańskiego.

Wnioskiem z dnia 19 grudnia 2014 roku Departament Sprawiedliwości USA wystąpił o ekstradycję przebywającego w Polsce Romana Polańskiego. W styczniu 2015 roku Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie wystąpił do Sądu Okręgowego z wnioskiem o wydanie, postanowienia o prawnej dopuszczalności, wydania Romana Polańskiego stronie Amerykańskiej. Reżyserowi w 1977 roku zarzucono w USA sześć przestępstw, m.in. gwałt i molestowanie nieletniej. Sąd w Los Angeles uznał reżysera za winnego uprawiania seksu z nieletnią.

Czytaj też:
Ziobro kontra Polański. Czy reżyser trafi za kratki

Źródło: WPROST.pl / sn.pl
+
 61

Czytaj także