Wyłudzili z ARiMR 21 mln złotych dofinansowania. 10 osób z zarzutami

Wyłudzili z ARiMR 21 mln złotych dofinansowania. 10 osób z zarzutami

CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne
CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne Źródło: cba.gov.pl
We wtorek 5 czerwca funkcjonariusze CBA zatrzymali 10 osób. Działania podjęte zostały w toku śledztwa dotyczącego wyrządzenia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie szkody w kwocie nie niższej niż 21 milionów 302 tysiące 660 złotych.

Zatrzymane osoby należą do trzech grup producentów – w tym producentów owoców i warzyw, działających w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wśród których są osoby wchodzące w skład zarządów, wspólnicy oraz prokurent.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one popełnienia, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości na szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział w Warszawie oraz Unii Europejskiej. Podejrzani są oni także o przedłożenie podczas ubiegania się o dofinansowanie poświadczających nieprawdę, nierzetelnych dokumentów o przyznanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów inwestycji gospodarczych. Wśród tych dokumentów były między innymi operaty szacunkowe nieruchomości, które zawierały nieprawdziwe informacje, co do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości wskazywanych we wnioskach o przyznanie świadczeń pieniężnych na określone cele gospodarcze.

Jednym z podejrzanych jest biegły rzeczoznawca. Działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej sporządził on operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych poświadczające nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, poprzez zawarcie nieprawdziwych informacji, co do rzeczywistej wartości rynkowej nieruchomości. Przedstawiając w operatach szacunkowych zawyżone wartości nieruchomości, podejrzany udzielił w ten sposób pomocy przedstawicielom ustalonych grup producenckich w wyłudzeniu z ARiMR Oddział w Warszawie dofinansowania w kwocie stanowiącej mienie znacznej wartości.

Wysokość ponoszonych kosztów inwestycyjnych była zawyżana

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie wszczęto na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczyło ono nieprawidłowości ujawnionych w wyniku działań kontrolnych ARiMR oraz organów audytowych Unii Europejskiej w związku uzyskiwaniem dotacji przez podmioty gospodarcze wstępnie uznane za grupy producenckie. Realizowały one inwestycje refinansowane ze środków finansowych krajowych oraz Unii Europejskiej. Stwierdzone nieprawidłowości wskazywały na zawyżanie przez określone podmioty gospodarcze kwot na pokrycie kosztów inwestycji podawanych we wnioskach o dofinansowanie. Następnie zostały one wypłacone przez ARiMR.

W toku postępowania ustalono, że osoby reprezentujące ustalone spółki przedkładały nierzetelne dokumenty, które dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla otrzymania dofinansowania ze środków finansowych krajowych oraz Unii Europejskiej. W ten sposób wprowadzono w błąd pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, co do rzeczywistej wysokości ponoszonych kosztów inwestycyjnych przez podmioty występujące o dofinansowanie, wyrządzając szkodę Agencji w kwocie nie niższej niż 21 milionów 302 tysiące 660 złotych. Doszło do tego nie wcześniej niż w 2008 roku i nie później niż w grudniu 2016 roku.

Inwestycje zakwestionowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kilkudziesięciu podmiotach gospodarczych uznanych wstępnie za grupy producenckie były przedmiotem ponownych wycen przez powołanych rzeczoznawców oraz kosztorysantów. Przeprowadzone czynności wykazały, że koszty inwestycyjne faktycznie poniesione przez badane podmioty gospodarcze były wielokrotnie niższe od kwot dofinansowania zadeklarowanych w dokumentacji, które zostały wypłacone przez ARiMR. Różnica pomiędzy kosztami rzeczywiście poniesionymi przez skontrolowane podmioty gospodarcze, a dofinansowaniem wypłaconym przez ARiMR wynosiła 21 milionów 302 tysiące 660 złotych.

Źródło: pk.gov.pl