Powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Rozporządzenie już w Dzienniku Ustaw

Uczeń
Uczeń / Źródło: Shutterstock
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie dotyczące powrotu wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej. Ze względu na sytuacje epidemiczną w konkretnych placówkach nadal będzie można przechodzić na naukę zdalną lub w trybie mieszanym.

Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał w piątek 28 maja. Ma ono wejść w życie 31 maja 2021 r., czyli w poniedziałek.

W poniedziałek wygasają też dotychczasowe przepisy rozporządzenia ministra edukacji i nauki, ograniczające naukę stacjonarną w szkołach dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych. Chodzi o rozporządzenie, które weszło w życie 4 maja.

Zgodnie z nim uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy od końca października uczyli się zdalnie, od 17 do 30 maja uczą się w trybie hybrydowym, gdzie połowa uczniów uczy się w szkole, a połowa w domu.

Wygaśnięcie tych przepisów oznacza, że od poniedziałku wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym – uczniowie i słuchacze będą kształcić się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

Wraca „tradycyjny sposób nauczania”

W nowym rozporządzeniu zapisano, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin w tradycyjny sposób, tj. stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii. Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Opcja ograniczonego funkcjonowania przedłużona do końca roku

W rozporządzeniu znalazł się też zapis wydłużający do 31 grudnia 2021 r. możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W placówce, której funkcjonowanie zostanie w całości lub w części ograniczone, zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w ten sposób, dyrektor placówki ma ustalić inny sposób ich odbywania.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z sierpnia ub.r., w jednostkowych przypadkach dyrektor przedszkola, placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego sanepidu, może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych rozpoczęli naukę stacjonarną 4 maja. Przedszkola pracują stacjonarnie od 19 kwietnia.

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

Czytaj też:
Ósmoklasiści piszą dziś egzamin z języka polskiego. Obejmie mniejszy zakres materiału

Źródło: PAP
 0

Czytaj także