Nadajesz się na policjanta? Sprawdzi to program "Rekrut"

Nadajesz się na policjanta? Sprawdzi to program "Rekrut"

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. Wprost
Testy z wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej oraz psychologiczny to niektóre elementy programu "Rekrut", który pozwala podjąć pracę w policji - największej formacji mundurowej w kraju. Co roku ślubowanie składa co dziesiąty rekrut spośród ponad 50 tys. osób.

Przyjęcie kandydata do służby w policji następuje po przeprowadzeniu kilkuetapowego postępowania kwalifikacyjnego. W ramach programu "Rekrut" należy złożyć m.in. podanie o przyjęcie do służby oraz dokumenty zawierające dane o uprzednim zatrudnieniu. Kandydat musi mieć co  najmniej średnie wykształcenie, obywatelstwo polskie, cieszyć się nieposzlakowaną opinią. Nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Procedurę rekrutacyjną rozpoczyna komendant główny policji, który w  ogłoszeniu podaje terminy i limity przyjęć do służby. Obejmuje ona rozmowę wstępną, po której informacje o kandydacie sprawdzane są w  ewidencjach, rejestrach i kartotekach. Kolejny krokiem są testy: z  wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej, psychologiczny.

Test z wiedzy ogólnej obejmuje 40 pytań z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Do każdego z pytań zaproponowano cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Następnie kandydat przechodzi test sprawności fizycznej, który sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Polega on na pokonaniu toru przeszkód w czasie nieprzekraczającym 1 min. 45 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Test psychologiczny to kolejny etap rekrutacji. Podczas tego etapu badane są predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata do  służby w policji. Test przeprowadzany jest przez psychologa tzw. metodą multiselect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem. W trakcie testu sprawdzane są: zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. Na tym etapie kandydat może uzyskać od 1 do  60 punktów.

Program "Rekrut" przewiduje także tzw. wywiad zorganizowany. Jest to  etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w  służbie w policji. Wywiad zorganizowany obejmuje następujące obszary: motywację do podjęcia służby w policji, autoprezentację, umiejętność formułowania myśli, nawiązanie i podtrzymanie kontaktu, postawa wobec innych ludzi. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów. Zakres tematyczny m.in. testu z wiedzy oraz zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej i testu psychologicznego a  także sposób dokonywania oceny kandydatów określone są w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych. Kandydat musi się stawić także przed komisją lekarską, która ocenia zdolność fizyczną i psychiczną do służby w  formacjach uzbrojonych.

Osobę przyjętą do służby mianuje się policjantem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat. Po tym czasie policjant zostaje mianowany na stałe. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przełożony może skrócić okres służby przygotowawczej policjanta albo zwolnić go od  odbywania tej służby. W razie przerwy w wykonywaniu przez policjanta obowiązków służbowych, trwającej dłużej niż 3 miesiące, przełożony może przedłużyć okres jego służby przygotowawczej. Zgodnie z ustawą o policji zadania służbowe policjanta powinny być ustalone w sposób pozwalający na ich wykonanie w ramach 40-godzinnego tygodnia służby. W zamian za czas służby przekraczający normę policjantowi udziela się czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze albo może mu być przyznana rekompensata pieniężna. Mianowanie lub powołanie na stanowisko służbowe jest uzależnione od  posiadanego przez policjanta wykształcenia, uzyskania określonych kwalifikacji zawodowych, a także stażu służby w policji. Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości z urzędu lub na własną prośbę. Nie  dłużej jednak niż na 6 miesięcy a "w wyjątkowych przypadkach" na 12 miesięcy.

Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie: "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

eb, pap

 0

Czytaj także