Temat: Partia KORWiN

Partia KORWiN

Logo partii KORWiN
Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN, Wolność) to polska partia konserwatywno-liberalna i eurosceptyczna. Została zarejestrowana w 2015 r. Jej liderem jest Janusz Korwin-Mikke.

Historia Partii KORWiN

Partia powstała w styczniu 2015 r., po tym, jak Janusz Korwin-Mikke przestał być prezesem Kongresu Nowej Prawicy.

W wyborach prezydenckich w 2015 r. kandydatem partii na prezydenta RP był Janusz Korwin-Mikke. Uzyskał 3,26 proc. głosów.

Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię KORWiN 23 czerwca 2015 r. Decyzja była nieprawomocna.

Partia KORWiN wystartowała w wyborach parlamentarnych w 2015 r. Zdobyła 4,76 proc. głosów i nie uzyskała mandatów.

W 2016 r. podczas kongresu założycielskiego partii nazwa „KORWiN” została zmieniona na „Wolność”. W tym samym roku Sąd Najwyższy odmówił prawomocnego zarejestrowania partii. 1 kwietnia 2017 r. rada krajowa partii przyjęła nazwę „Wolność Janusza Korwin-Mikke”. Jej skrótem stała się nazwa „Wolność”.

W wyborach samorządowych w 2018 r. partia powołała komitet Wolność w Samorządzie. Jak tłumaczył Janusz Korwin-Mikke, PKW odmówiła rejestracji komitetu partii z uwagi na spór o nazwę z Partią Wolności.

W 2018 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Sądu Najwyższego z 2016 r. W grudniu 2018 r. Janusz Korwin-Mikke poinformował, ze po nieudanych próbach rejestracji nazwy „Wolność” partia wraca do nazwy „KORWiN”.

Na przełomie 2018 i 2019 r. Partia KORWiN razem z Ruchem Narodowym Roberta Winnickiego, organizacją „Pobudka” Grzegorza Brauna i stowarzyszeniem Piotra Liroya-Marca Skuteczni utworzyła Konfederację KORWiN Braun Liroy Narodowcy. Był to ich wspólny komitet w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Z czasem dołączyły do niego także Federacja dla Rzeczypospolitej założona przez Marka Jakubiaka i Partia Kierowców. Konfederacja uzyskała 4,55 proc. głosów i nie przekroczyła progu wyborczego.

Konfederacja – pod nazwą Konfederacja Wolność i Niepodległość – wystartuje też wyborach parlamentarnych w 2019 r. W lipcu 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Deklaracja ideowa Partii KORWiN

Partia KORWiN pisze o sobie w deklaracji ideowej opublikowanej na swojej stronie internetowej, że jest partią konserwatywno-liberalną, która dąży do rekonstrukcji w Polsce cywilizacji łacińskiej, wyrastającej z greckiego umiłowania prawdy i piękna, rzymskich zasad prawa i praworządności oraz etyki chrześcijańskiej. Odrzuca socjalizm i zasadę tzw. sprawiedliwości społecznej.

Partia KORWiN za najwyższe wartości uznaje wolność, własność i sprawiedliwość. Wychodzi z założenia, że praw powinno być mało, powinny one być proste i zrozumiałe. Za niepodważalne uważa prawo rodziców do decydowania o losie swoich dzieci, do wychowywania ich według własnych przekonań i światopoglądu.

Partia KORWiN uznaje prawo każdego do życia zgodnie ze swoimi narodowymi przekonaniami. Nie zgadza się na – jak pisze w deklaracji ideowej – „sztuczne sprowadzanie do naszego kraju przedstawicieli innych narodów”.

Partia KORWiN uważa, że rola państwa powinna się sprowadzać do pilnowania i przestrzegania zasad naszej cywilizacji, w szczególności ochrony jednostki ludzkiej wobec wszelkich prób naruszenia jej przyrodzonych praw do wolności, własności i sprawiedliwości. Państwo ma pełnić elementarne funkcje, jakimi są ochrona kraju przed wrogiem wewnętrznym i zewnętrznym.

Samorząd lokalny – zdaniem partii KORWiN – powinien przejąć większość kompetencji obecnego aparatu państwowego, a mieszkańcy powinni mieć możliwość decydowania o kształtowaniu swojej ziemi proporcjonalnie do posiadanych w niej nieruchomości.

Partia KORWiN odrzuca opodatkowanie pracy i obrotu, a także interwencję w wolny rynek.

Postulaty partii

W przedstawionym w październiku 2015 r. programie „Dumna Bogata Polska” partia postuluje uchwalenie nowej konstytucji uwzględniającej zasadę „chcącemu nie dzieje się krzywda” i wprowadzenie systemu prezydenckiego, wzmocnienie trójpodziału władzy poprzez zakaz łączenia funkcji – zwłaszcza posła i ministra, redukcję roli Sejmu do organu decydującego o wysokości podatków i kontrolującego władzę wykonawczą, zmniejszenie liczby ministerstw, utworzenie Rady Stanu, zlikwidowanie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku od spadków i darowizn, zniesienie obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych, wprowadzenie do konstytucji zakazu uchwalania w czasie pokoju budżetu z deficytem, odstąpienie od traktatu lizbońskiego i przebudowanie bazy traktatowej Unii Europejskiej, zwiększenie wydatków na obronność oraz przywrócenie kary śmierci.

Program zdjęto ze strony partii w lipcu 2017 r.

Powiązane teksty