Między Polską a Polską

Między Polską a Polską

Kadr z filmu „Potop”
Kadr z filmu „Potop” / Źródło: Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi
Andrzej Mencwel pokazuje w swojej książce, jak polska kultura szukała i szuka nowego rozwiązania naszych konfliktów. Trzeciej drogi, która wyminie skrajności i nasyci rzeczywistość społeczną rozsądkiem.

To ważna książka. Refleksja nad korzeniami polskich podziałów i sporów, źródłem nieustannych politycznych wojenek. Diagnoza, że „nadal miotamy się między konserwatywnym tradycjonalizmem (sienkiewiczowski »Potop«) i progresywnym reformizmem (»Przedwiośnie« Żeromskiego)”. Że nasze postawy wciąż dają się symbolicznie przyporządkować literackim utworom, od których powstania dzieli (w przypadku pierwszego więcej i w przypadku drugiego prawie) stulecie. Ale Mencwela intryguje też dlaczego – wbrew „odwiecznej” i (widocznie: bezmyślnie) powtarzanej sentencji Cycerona – historia nie jest dla nas nauczycielką życia?

Z odpowiedzią na to pytanie, choć niepostawione wprost, zmaga się od lat. Już ponad 20 lat temu – w 1997 r. – opu-blikował książkę „Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku”. Dawało się w niej wyczuć, że za obiektywną w tonie i poważną „narracją” kryje się źdźbło optymizmu, bo choć nasz odzyskany świat miał niepokojące rysy, jednak był to „przełom nie tylko polityczny i ekonomiczny, lecz także kulturowo-społeczny, czyli dotyczący właśnie postaw polskich”. Budził nadzieję, że wszystko się ułoży. Zwłaszcza że przecież Mencwel jest autorem wydanej już w 1990 r. książki „Etos lewicy”. Na jej temat mówi, że pisał ją u schyłku dawnego reżimu „ze świadomością, że nad-szedł kres systemu oraz całej formacji ideowej, którą przez parędziesiąt lat nam narzucano. Chciałem odsłonić źródła progresywnego polskiego reformizmu i go uobecnić, aby przeciwstawić się konserwatywnemu tradycjonalizmowi, którego nawrót wydawał mi się nieuchronny. Nie mogłem jednak przypuścić, że nawrót ten po latach zaleje nas potopem, a tytuł Sienkiewicza uzyska gnębiącą dosłowność”. I dlatego powstała druga część „Przedwiośnia czy potopu”. Z potrzeby chwili. Wyjaśnienia bowiem domaga się kwestia, dlaczego konserwatywny tradycjonalizm symbolizowany w pisarstwie Mencwela przez sienkiewiczowski „Potop” zyskuje moc, a progresywny reformizm „Przedwiośnia” Żeromskiego traci siły. Odpowiedzi Mencwel szuka – jako literaturoznawca – w obszarze literatury i także – jako antropolog kultury – w badaniach etnograficznych.

Rozum indywidualny

„Na totalność najlepszym lekarstwem jest subtelność” – na-pisał w jednym z tekstów pierwszej części „Przedwiośnia czy potopu”. I miał rację. Wówczas, w połowie lat 90. ubiegłego wieku, ledwo co przeżyliśmy koniec jednego totalizmu, a już na horyzoncie majaczył czarny cień drugiego, nie wspominając o totalnym naporze wywieranym przez tabloidyzujące się środki masowego przekazu, komercyjną kulturę czy oszołomionych, Bóg wie czym, polityków. Sytuacja nie wygląda jakoś szczególnie optymistycznie, ale co może zrobić człowiek – chyba właśnie leczyć się subtelnością, by nie zwariować. Cokolwiek by się bowiem działo w świecie, w którym człowiek żyje, jak bardzo fałszywa ideologia chciałaby w nim dominować, jak „abstrakcyjny Rozum” by się w nim upowszechniał, jak zauważa badacz na marginesie lektury „Dzienników” Marii Dąbrowskiej: „należy przeciwstawić mu stanowczo i uparcie racje własnego rozumu indywidualnego, nawet gdyby miały być one sprowadzone do osobistego zapisu”.

Jest to zalecenie, do którego sam się stosuje i którego realizacje odnajduje w różnych punktach krajobrazu polskiej kultury XX w. – w zapiskach wspomnianej Dąbrowskiej, w eseistyce Jana Strzeleckiego, w pojawiających się często na łamach paryskiej „Kultury” zapisach dziennikowych, które z upodobania dla tej formy inspirował Jerzy Giedroyc. Za tym jego przypatrywaniem się tytułowym „postawom polskim w XX w”. kryje się wiara w „rozum indywidualny”. Żadne zbiorowe porywy nie robią już na nim wrażenia (no, chyba że są to próby społecznej samoorganizacji, próby stworzenia społeczeństwa obywatelskiego, ekscytacji, którymi dał wyraz w nowej książce), żadne ideologie, które kompromitują się raz po raz, żadne poddawanie się schematom i szukanie rozwiązań dzisiejszych problemów przez wyszukiwanie analogii w przeszłości. Do tych historycznych analogii często odwołują się politycy, którzy na ogół reprezentują jakąś ideologię, a nie „rozum indywidualny”, myślą z perspektywy ogółu, a w każdym razie muszą w swoim myśleniu tę perspektywę uwzględniać, bo inaczej mogą zostać przez zbiorowość odrzuceni. Jest to jednak sposób myślenia mało twórczy, poddany schematom i przez nie wyraźnie ograniczony.

„W historii polskich idei oraz postaw ostatnich dwóch stuleci analogie są wszechobecne i stają się ślepym nawykiem – pisze Mencwel przy okazji analizy eseju Mariana Kukiela z 1949 r. – Po-wiedziałbym, że panuje tutaj (...) bezwiedne przekonanie o tym, że repertuar możliwych postaw ideowych został ustalony i nie daje się zmienić”. To narzuca myśleniu schematyczne rozwiązania i prowadzi do artykułowania postaw sprzecznych, likwidując możliwość ich cieniowania. Wynikają z tego najróżniejsze uproszczenia, które trzeba przełamywać, a nie podporządkowywać się im. Dlatego interesuje go szukanie trzeciej drogi między kategorycznie zarysowanymi stanowiskami, między albo-albo. Sam zresztą wyjaśnia to w kilku miejscach swoich książek, np. kiedy pisze: „Interesuje mnie to, co nowe, więc to, co analogiom się wymyka”. Dodam od siebie, że interesują go takie postawy, które łączą różne stanowiska, z których wynika nowa wizja przyszłości, nowe podejście do roli człowieka w przyszłym świecie, roli, której nie da się wpasować w żadne albo-albo, bo jest pełniejsza niż to, co wszystkie dwubiegunowe schematy mogą opisać.

Między idealistami i realistami

Jakie one są, doskonale wiemy z historii, ale też dzisiaj możemy odnaleźć ich bardzo żywe i wyraźne odbicie w życiu publicznym. Polak-katolik bynajmniej nie jest postacią z przeszłości, choć zdrowy rozsądek z trudem odnajduje powody używania takiej zbitki – Mencwel tak charakteryzował kiedyś ten typ umysłowości: „Świadomość narodowa została tu właściwie cofnięta do plemiennej, kulturowa utożsamiona z wyznaniową, szlachecki,
kresowy dworek stawał się redutą niezłomnych, wystawionych przez Opatrzność na męczeńskie ofiary, które niezadługo zostaną nagrodzone rezurekcją”. Jest to opis odnoszący się wprawdzie do okresu zaborów, ale czy tylko?

Typem przeciwnym są „realiści”, rozumiejący, że nieidealizowanie przeszłości jest szansą dla Polski, wprowadzeniem jej na tory uniwersalnego postępu cywilizacyjnego, nawet za cenę amputacji części tych wartości, do których tak bardzo przy-wiązany jest przeciwstawny typ. Ale, jak zauważa Mencwel, „ani polscy idealiści, ani polscy realiści nie przyczyniali się do upowszechniania wzorców rokowania i przekonywania właściwym społeczeństwom cywilizowanym, a sztuka kompromisu nie była tutaj sztuką cenioną”. Czyż nie można tych zdań odnieść bezpośrednio do dzisiejszych kłótni polityków i publicystów? I czy nie świadczy to o tym, że jakiekolwiek by były nasze doświadczenia zbiorowe, to i tak nie wyciągamy z nich wniosków? Nie umiemy się z nich uczyć?

Ku takiej nauce pewnie napisał Mencwel swoje książki i po to wyszukiwał w naszej XX-wiecznej kulturze postawy i sądy, zjawiska i dokonania, które wynikały z odczucia, że konieczne jest zapełnienie obszaru dzielącego „idealistów” i „realistów”, którzy zresztą dzisiaj nazywani są w różny sposób, ale zasadniczy zrąb tych postaw nie uległ wyraźniejszym przeobrażeniom. Z jednej strony „zakon polskości”, jak nazywał „dziedziczny wzór szlachecko-militarny” Juliusz Mieroszewski, publicysta paryskiej „Kultury”, wzór, który mimo swojej ana-chroniczności „zajmuje teraz – jak pisze Mencwel – prawie całą scenę publiczną”, rozpropagowany przez literaturę (choćby właśnie „Potop”) i atrakcyjny dla społeczeństwa, które ma głównie plebejski rodowód, które po II wojnie światowej, po wielkich ruchach migracyjnych szukało nowej tożsamości i lepiło ją z „komiksowej” szlachetczyzny i powierzchownie obrzędowej religijności (co autor scharakteryzował w eseju „Dylematy tożsamości”). I nie zostało wiele miejsca dla innej tradycji – ludowej, proletariackiej, socjalistycznej – która nie miała swojego Sienkiewicza.

Stefan Żeromski nie jest tak atrakcyj-ny czytelniczo, jego twórczość nie daje się łatwo ekranizować, a i nie ma dzisiaj klimatu, by komuś taki pomysł w ogóle przyszedł do głowy (od czasu ekranizacji „Przedwiośnia” przez Filipa Bajona mija 20 lat). A przecież Żeromski był pisarzem, który szukał nowych rozwiązań, który zmierzał do przezwyciężenia anachronicznych podziałów społecznych i zaprojektowania nowej cywilizacji „godnej człowieka”. W ten sposób interpretuje Mencwel obrzydzoną wszystkim w szkole ideę szklanych do-mów, na których temat powiedziano na lekcjach tyle głupstw, że właściwie nikt już dzisiaj poważnie o nich nie myśli.

Tymczasem pisarz ideę domu rozumiał o wiele głębiej, niż się uważa, zarówno jako miejsce, w którym ogniskują się „więzi międzyludzkie w ich wymiarze najbardziej elementarnym, bez którego nie istnieje i nie daje się pomyśleć żadne społeczeństwo”, jak i „symboliczne wydzielenie, wyodrębnienie siedzi-by ludzkiej spoza tego, co człowiekowi obce, pozakulturowe, a więc przyrodnicze”. Postulat budowy szklanych domów to jednocześnie postulat budowy nowego społeczeństwa i nowej kultury, w domach – jak pisze Mencwel – umiejscawia się, skupia i uświęca cywilizacja godna człowieka. „Było to zadanie wykraczające poza wszelką plemienną mistykę i wszelką utopię technokratyczną”.

Stanisław Brzozowski, Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska oraz ludzie „Kultury” to główni bohaterowie książek Mencwela; główni, bo poświęcił im najobszerniejsze rozprawy. Ale są w nich równie ważne teksty o Janie Strzeleckim, Leszku Kołakowskim, Bronisławie Baczce, Stefanie Żółkiewskim czy Witoldzie Gombrowiczu, a także w obu posłowia wyraźniej niż reszta odnoszące się do spraw czysto literackich, ze szczególnym uwzględnieniem „Widno-kręgu” Wiesława Myśliwskiego w pierwszej i „Ksiąg Jakubowych” Olgi Tokarczuk w drugiej. Tych wszystkich ludzi na pierwszy rzut oka nic nie łączy. A jednak...

Wszyscy oni szukają nowego rozwiązania polskich problemów, projektują nową postawę, która nie jest zbliżona do żadnej ze skrajności naszej sceny narodowej. Szukają trzeciej drogi, trzeciego rozwiązania, które wyminie skrajności i nasyci naszą rzeczywistość społeczną rozsądkiem. Te najważniejsze postawy kulturowe opisał Mencwel tak, jak się ich projekty pojawiały w kulturze polskiej, i stworzył książkę wybitną, głęboką, trudną, ale zarazem interesującą.

Nowe krytyki postaw polskich

Zarówno Henryk Sienkiewicz, jak i Stefan Żeromski w esejach Andrzeja Mencwela to twórcy uprawiający rozmyślnie dwie odmienne tradycje historyczne. Horyzont idei XX w. autor rozpina pomiędzy „krzepieniem serc” a „rozdrapywaniem ran”. Mencwel krytycznie analizuje ideowe, kulturalne i społeczne węzły polskiej nowoczesności. Nie poprzestaje na polemikach literackich i historycznych, lecz podejmuje i rozwija konstrukcje postaw polskich od początków XX w. do naszych dni. Biorąc za bohaterów rozważań takich autorów jak Edward Abramowski, Maria Dąbrowska, Stanisław Brzozowski, Jerzy Giedroyc, Jan Strzelecki, ale i Tadeusz Kantor czy Olga Tokarczuk, autor uprawia krytycznie społeczną samowiedzę. Gdy „tożsamość polska” stała się pretekstem propagandowych idealizacji w ramach polityki historycznej, książka Andrzeja Mencwela jest refleksyjną debatą o współczesnych mitach, tradycjach i ideach. Andrzej Mencwel, „Przedwiośnie czy potop (2)”, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2019.

Okładka tygodnika WPROST: 4/2020
Artykuł został opublikowany w 4/2020 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 4/2020 (1920)

 • #MeToo po polsku 19 sty 2020, 20:00 Poniżanie, załamania nerwowe, próby samobójcze. To była cena, jaką polskie celebrytki płaciły za przygodę życia, która je miała czekać w Dubaju. Jechały tam jako ekskluzywne panie do towarzystwa, na miejscu okazywało się jednak, że – przynajmniej dla niektórych – raj zamieniał... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 19 sty 2020, 20:00 PiS pracuje nad ustawą o wtórnym dzieleniu się subwencją dla partii politycznych, którą wymusiły na Jarosławie Kaczyńskim mniejsze partie koalicyjne – Solidarna Polska i Porozumienie. Obecna ustawa przesądza, że dotację z budżetu dostają tylko te ugrupowania, które startowały... 6
 • 7 dni dookoła świata 19 sty 2020, 20:00 Wielka Brytania Książę żegna się z dworem Wnuk królowej Elżbiety Harry dokonał losowania drużyn w mistrzostwach świata w rugby w 2021 r. Może to być jego ostatnie oficjalne wystąpienie w roli członka rodu panującego. Wraz z żoną... 8
 • Obraz tygodnia 19 sty 2020, 20:00 12,8 mln zł czyli 3,7 mln dolarów – za tyle został sprzedany ford mustang, którym Steve McQueen jeździł w filmie „Bullitt”. Auto ma ponad 50 lat i jest w widoczny sposób napoczęte przez rdzę. Wygrana – Magda Zając Magda Zając... 11
 • Śmierć prezydenta nie wystarczyła 19 sty 2020, 20:00 Znowu publicznie padają najgorsze słowa, a ludzie, którzy je wypowiadają, nie muszą się wstydzić, przeciwnie, mogą być z siebie dumni. 12
 • My i Europa 19 sty 2020, 20:00 Czy polscy europosłowie mają moralne prawo popierać rezolucje PE wymierzone w polski rząd? Czy to donos na państwo, czy troska o demokrację? 13
 • Raj zamienił się w piekło 19 sty 2020, 20:00 Zarabiały niewyobrażalne sumy, ale nie zawsze zdawały sobie sprawę z zasad tej gry. Były przypadki przemocy, załamania nerwowe, próby samobójcze, mocne perwersje –  o bohaterkach reżyserowanego przez siebie filmu „Dziewczyny z Dubaju” mówi Maria Sadowska. 14
 • Ślub 19 sty 2020, 20:00 Moi przyjaciele brali ślub. W urzędzie stanu cywilnego wszyscy byli uśmiechnięci i mili. Urzędniczka pytała, czy zdają sobie sprawę, że małżeństwo jest na dobre i złe. Że to nie tylko same przyjemności, lecz także trudne chwile – na przykład obowiązek opieki nad chorym... 19
 • Absolutnie chory kraj 19 sty 2020, 20:00 Chociaż lekarze bardzo się starali, nie miałam leku, który by uśmierzał ból. Cierpiałam przez cały okres podawania chemii – mówi Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, europosłanka. 20
 • Druga wojna PiS z Europą 19 sty 2020, 20:00 Ani kroku w tył – tak można określić wytyczne kierownictwa PiS w sprawie sądów i konfliktu z instytucjami unijnymi. 24
 • Pojawił się u nas syndrom tłustych kotów 19 sty 2020, 20:00 Skład zespołu obrony praworządności oraz przewodnictwo prof. Marka Chmaja, przeciwnika PiS, wyklucza nawet myśl o bezstronności – mówi Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu z PiS. 26
 • Najgrubiej 19 sty 2020, 20:00 Michał Dworczyk: To, co zrobili w PE europosłowie opozycji, jest jawnym wystąpieniem przeciwko interesom Polski. Żyjemy w demokratycznym, praworządnym państwie. Niestety opozycja w imię własnych interesów politycznych godzi w polską rację stanu. 29
 • Ekościema 19 sty 2020, 20:00 Wielkie korporacje desperacko chcą sprawiać wrażenie, że zależy im na ekologii. W rzeczywistości dalej robią swoje, przerzucając poczucie winy i koszty niszczenia planety na zwykłych śmiertelników. 30
 • Kontrolerzy wiary 19 sty 2020, 20:00 Szymon Hołownia opisał u siebie na Facebooku sytuację, w której ksiądz nie chciał mu udzielić Komunii. Bardzo mu współczuję. I rozumiem, bo jakiś czas temu też doświadczyłem czegoś podobnego. 34
 • Młodzi niewidzialni 19 sty 2020, 20:00 Nie potrafią żyć samodzielnie, za to dobrze się kamuflują. Gdyby wylądowali na ulicy, przynajmniej można by im jakoś pomóc. 36
 • Matka, Polka, milionerka 19 sty 2020, 20:00 W jej rodzinnym domu kręcono „Kilera”. Mamę fotografował Tadeusz Rolke, a tata szył płaszcze dla Hugo Bossa. Kim jest Mama Ginekolog, kobieta, która w dwa dni zebrała 3 mln zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 40
 • Co czeka naszą gospodarkę 19 sty 2020, 20:00 Drożej za prąd i wieprzowinę, taniej za mąkę, tylko siedem niedziel handlowych i brak rąk do pracy – takie są przewidywania analityków na 2020 r. 44
 • Czas budowania relacji 19 sty 2020, 20:00 W dobie nowoczesnych technologii imprezy targowe nabierają nowego znaczenia. To miejsca, w których buduje się relacje i zdobywa zaufanie klientów – uważa Andrzej Mochoń, prezes Targów Kielce. 48
 • Hossa bessa 19 sty 2020, 20:00 Gest miliardera Bill Gates apeluje, żeby najbogatsi ludzie świata płacili większe podatki. „Jestem świadomy, że rażące nierówności na całym świecie oddzielają szczę-śliwców od pechowców. Konsekwencją tych nierówności jest to,... 50
 • Putin forever 19 sty 2020, 20:00 Spekulacje o zbliżającej się politycznej emeryturze Władimira Putina okazały się bezpodstawne. Prezydent Rosji zapowiada zmiany konstytucji, które dadzą mu władzę dożywotnią. 52
 • Perski blamaż 19 sty 2020, 20:00 Nie uwierzyłem od razu, że to perscy Strażnicy Rewolucji zestrzelili ukraiński samolot pasażerski. Pewnie dlatego, że nazbyt mocno wierzę, iż państwa nie działają aż tak oczywiście przeciw swoim własnym interesom. 56
 • Zalew papieży 19 sty 2020, 20:00 Lata 20. mają zadziwiająco klerykalne otwarcie. Nie sposób tego przegapić, nie sposób się przed tym ukryć. Krótko po sylwestrze wracam do Warszawy, tarabanię się z Centralnego na tramwaj, patrzę – a tu papież. Nawet nie jeden, a dwóch. Dumnie powiewają na bilbordzie rozmiarów... 57
 • Papież kontra papież 19 sty 2020, 20:00 Zabierając publicznie głos w sprawie celibatu, Benedykt XVI stał się twarzą opozycji wobec Franciszka. Pytanie, czy emerytowany papież zrobił to świadomie, czy też dał się zmanipulować kardynałom z Kurii Rzymskiej. 59
 • Bycie gejem jest normalne 19 sty 2020, 20:00 Argument, że homoseksualizm jest „contra naturam”, czyli „przeciwko naturze”, nie jest w najmniejszym stopniu prawdziwy – mówi brytyjski genetyk Adam Rutherford. 62
 • Najgorszy poniedziałek roku 19 sty 2020, 20:00 20 stycznia wypada Blue Monday, najbardziej depresyjny dzień roku. Jak poradzić sobie z uczuciem lęku i niepokoju, a także ogólnym złym samopoczuciem? 64
 • Poczuć się u siebie 19 sty 2020, 20:00 Nieprawda, że młodzi nie interesują się polityką. Ale nie porusza nas PKB, tylko walka o zdrową planetę, doświadczanie życia i dzielenie go z innymi – mówi Bartosz Bielenia, wyróżniony Nagrodą Cybulskiego odtwórca głównej roli w nominowanym do Oscara „Bożym Ciele”. 66
 • Błazen w oku cyklonu 19 sty 2020, 20:00 Po ćwierć wieku „Psy” wracają do kina, a wraz z nimi fi lmowy duet. Franz Maurer, czyli Bogusław Linda i Waldemar Morawiec, czyli Cezary Pazura.Ten ostatni na emeryturze, ale nie aktorskiej. 70
 • W imię zasad 19 sty 2020, 20:00 Grany przeze mnie bohater jest trochę podobny do Franza z pierwszej części filmu. Nie waha się przed użyciem siły, ale robi to w dobrej wierze, żeby sprawiedliwość zatriumfowała – mówi Marcin Dorociński, aktor. 73
 • Między Polską a Polską 19 sty 2020, 20:00 Andrzej Mencwel pokazuje w swojej książce, jak polska kultura szukała i szuka nowego rozwiązania naszych konfliktów. Trzeciej drogi, która wyminie skrajności i nasyci rzeczywistość społeczną rozsądkiem. 74
 • Zbrodnia niedoskonała 19 sty 2020, 20:00 Nie sięgnęliśmy po twórczość Stephena Kinga z myślą o jego fanach – mówił mi w Los Angeles twórca serialu „Outsider”, Richard Price. – Znaleźliśmy w prozie pisarza trzymającą za gardło historię i przenikliwą analizę relacji społecznych, które rwą się jak stary sweter. 78
 • Film 19 sty 2020, 20:00 Na gigancie Telewizja, gadanie z koleżankami z Kauflandu, Facebook, malowanie się – tak opisuje życie swojej matki nastolatek z „Kawek w drodze”. I, oczy-wiście, marzy o czymś innym dla siebie. Kradnie samochód i razem z młodszym... 79
 • Muzyka 19 sty 2020, 20:00 Huczny jubileusz Na płycie wydanej z okazji 30-lecia Acid Drinkers pojawiają się artyści, którzy wypełniliby każdą arenę koncertową. Z ikonicznymi dla polskiego metalu kompozycjami zmierzyli się m.in. Kasie: Nosowska i Kowalska,... 80
 • Książka 19 sty 2020, 20:00 Wykluczenie Wstyd się przyznać, ale pamiętam spory sprzed lat o to, co jest lepsze: „Gra w klasy” Cortazara czy „Inny kraj” Jamesa Baldwina. Oczywiście jałowe. Zmarły w 1987 r. Baldwin był wybitnym pisarzem zaangażowanym w walkę z... 81
 • Przychodnia na Pułaskiej 19 sty 2020, 20:00 – No choćby Kopernik!– To kłamstwo! Kopernik była kobietą! – Co? No to Einstein! – Einstein też była kobietą! – A może Curie-Skłodowska też? (Śmiech). – To akurat nie najlepszy przykład. – No bo mnie zmyliły... Tę... 84
 • Hafty non-fiction 19 sty 2020, 20:00 Pochwy, feministyczne i równościowe teksty. Makatki, które ze swoimi hasłami jeszcze kilka dekad temu hołdowały patriarchatowi, dziś stają się sztandarami wyzwolonych kobiet. Chętnych do tego, by je wyszywać, cały czas przybywa. 87
 • Gem, set, Hurkacz 19 sty 2020, 20:00 Hubert Hurkacz ma zaledwie 22 lata, a już jest najlepszym polskim tenisistą. Będzie jedynym Polakiem w męskim turnieju Australian Open. Jeśli się dobrze zaprezentuje, jego gwiazda rozbłyśnie na dobre. Bo tenis od dawna jest trendy, ale wciąż jesteśmy głodni spektakularnych... 90
 • Zrobię film science fiction. Scenariusz już mam 19 sty 2020, 20:00 Byłam małą dziewczynką, gdy po raz pierwszy zabrano mnie do teatru. Od tamtego momentu bardzo chciałam zostać częścią tej magii – mówi dla „Wprost” Julia Marcell, piosenkarka, pianistka, gitarzystka i kompozytorka. 94
 • Ryba z boczkiem 19 sty 2020, 20:00 Przyzwyczailiśmy się do myślenia o rybie jako potrawie postnej,ale Kaszubi doskonale wiedzą, że wcale nie musi tak być. 96
 • Zimowy grzaniec 19 sty 2020, 20:00 Rozgrzewa, poprawia humor, a nawet pomaga w walce z przeziębieniem – grzaniec to idealny napój na zimowe wieczory. Podpowiadamy, jakie trunki mogą stanowić jego bazę. 97

ZKDP - Nakład kontrolowany