Polska mitologia telewizyjna

Polska mitologia telewizyjna

Polaków bardziej łączy Doda niż Kościuszko czy Wyspiański
Czym jest Polska? Odpowiedź wydaje się oczywista. Przynajmniej dzisiaj, bo kiedyś sprawa wcale nie była jasna. Gdy Wyspiański pisał „Wesele", Polska była co najwyżej pod zakładką gorsetu Panny Młodej, a Alfred Jarry umieścił akcję swego „Ubu króla" w Polsce, czyli nigdzie. Dzisiaj da się wskazać Polskę na mapie, można ją objechać, zwiedzić, poznać, pokazać znajomym z zagranicy.

Państwo czy kraj
Polska to kraj, państwo, i to europejskie. Ale zaraz pojawia się wątpliwość – państwo czy kraj? Przecież to nie to samo. Samo pojęcie państwa nie jest jednoznaczne. Z jednej strony, gdy mówimy „państwo", mamy na myśli wyspecjalizowane instytucje, administrację państwową. Z drugiej strony – kraj w jego całości, z jego ludnością, instytucjami, kulturą, terytorium itd. Ci z nas, którzy mają liberalne poglądy, chcieliby ograniczyć państwo w pierwszym sensie, by wzmocnić i zmodernizować państwo w sensie drugim. Niektórzy twierdzą jednak, że dzisiaj zmieniają się nie tylko prerogatywy państwa jako wyspecjalizowanej organizacji, ale że państwo narodowe w ogóle przeżywa schyłek. Czy oznaczałoby to koniec Polski, skoro Polska to państwo narodowe? Ale może jest to raczej tylko jedna z historycznych form Polski? Przecież ani Polska Piastów, ani Polska Jagiellonów, ani Rzeczpospolita Obojga Narodów, ani nawet II Rzeczpospolita nie były państwami narodowymi – państwami jednego narodu, jednej kultury, suwerennymi w nowoczesnym sensie.
Granice Polski i jej formy ustrojowe zmieniały się bezustannie. Zmieniały się też pokolenia, zmieniał się język i 
kultura. Co więc stanowi o jedności i ciągłości tego zjawiska, który nazywamy Polską? Jedna z możliwych odpowiedzi jest taka, że nieważne jest zmieniające się terytorium, lecz zamieszkujący to terytorium naród i ciągłość jego dziejów – od Piasta po Tuska. To naród polski stanowi o polskości Polski jako kraju, obszaru geograficznego. Jak nas przekonują socjologowie, narody są jednak wspólnotą wyobrażoną w przeciwieństwie do wspólnot doświadczanych bezpośrednio, widzialnych – jak wspólnota wiejska czy klan. W tej teorii zawiera się sugestia, że w pewnym sensie naród jest tworem sztucznym, nierealnym, dowolnym.
Po 1989 r. pojęcia narodu używano niechętnie. Mówiono raczej o społeczeństwie, zwłaszcza obywatelskim. Ale społeczeństwo polskie to także coś więcej niż populacja, suma jednostek zamieszkujących polskie terytorium. Gdzie się kończy jedno społeczeństwo, a zaczyna inne? W jakim sensie na przykład Turcy mieszkający w Niemczech należą do społeczeństwa niemieckiego? W większości nie mają obywatelstwa, nie uczestniczą prawie w życiu publicznym i politycznym, dlatego często pisze się w Niemczech o nich jako o „równoległym społeczeństwie", którego trzeba się pozbyć przez asymilację, zwaną eufemistycznie integracją. Podobnie jak naród społeczeństwo jest wspólnotą wyobrażoną, symboliczną – nikt przecież jeszcze nie widział „społeczeństwa", co najwyżej tłum lub grupę ludzi. Społeczeństwo wydaje się jednak kategorią pojemniejszą niż naród – do społeczeństwa polskiego zaliczamy także mieszkające w Polsce mniejszości narodowe, choć zapewne nie traktują one siebie jako części narodu polskiego.

Naród polityczny
Jak twierdzi współczesny francuski filozof Claude Lenort, społeczeństwa nowoczesne, by stanowić jedność, muszą mieć formę polityczną. W gruncie rzeczy utożsamia on je zatem z narodem politycznym. Nadaniu formy politycznej towarzyszy nadanie sensu oraz „uwidocznienie się", ucieleśnienie, reprezentowanie się jako jedność. Dawniej widocznym symbolem jedności Francji, społeczeństwa francuskiego był król łączący porządek polityczny z transcendentnym, boskim. Zdaniem Lenorta, rewolucja usunęła wprawdzie króla, lecz pozostawiła „puste miejsce", które on zajmował. Miejsce to zajęła abstrakcja – lud, demos.
Teoria ta uogólnia francuskie doświadczenia historyczne – przejście od monarchii absolutnej do demokracji drogą rewolucji i egzekucji króla. Droga Polski była inna. Z początku, tak jak wszędzie w Europie, symbolem jedności Polaków był król, a państwo było dziedziczną własnością (patrimonium) dynastii Piastów. Potem pojawiło się bardziej abstrakcyjne pojęcie Polski jako „Corona regnis Poloniae" – Korony Królestwa Polskiego, oddzielonej od osoby konkretnego monarchy. Ale w Polsce monarchia stanowa nie przekształciła się, tak jak we Francji, w monarchię absolutną, lecz w „rzecz wspólną", w republikę, w Rzeczpospolitą. Suwerenem i depozytariuszem był szlachecki naród, dzielący jednak tę właściwość i kompetencję z królem. Król był zarazem z łaski Bożej i z wyboru – był również wybranym reprezentantem narodu, podporządkowanym prawu stanowionemu przez Sejm. Jak wiemy, polski król nie zginął na gilotynie, lecz przystąpił do targowicy, abdykował i wyjechał do Petersburga pod opiekę Katarzyny II. Czy zgładzenie Stanisława Augusta Poniatowskiego miałoby to samo znaczenie co egzekucja Karola I Stuarta i Ludwika XVI? Czy otworzyłoby drogę do ukonstytuowania się polskiego narodu politycznego, szerszego niż tylko naród szlachecki? Jarosław Marek Rymkiewicz w swojej ostatniej książce „Wieszanie" sugeruje, że brak radykalizmu w rozprawieniu się z królem i targowiczanami negatywnie zaważył na politycznych losach Polaków.
W pewnym sensie jest to powtórzenie dawnej tezy, że droga do nowoczesności, do społeczeństwa demokratycznego wiedzie przez ludową rewolucję. Kiedyś amerykański historyk Barrington Moore Jr. twierdził, że do nowoczesności prowadziły trzy różne drogi: charakterystyczna dla Zachodu droga rewolucyjno-demokratyczna (w USA rewolucją była wojna domowa), dokonujący odgórnej rewolucji autorytaryzm (jak w Niemczech i Japonii) oraz komunizm. Polska nie poszła żadną z nich.
Zamiast rewolucji to umiarkowane powstanie kościuszkowskie wprowadziło nową formę polityczną, wzmacniając elementy republikańskie. Kościuszko został dyktatorem powstania z woli narodu – woli domniemanej, bo nikt przecież nie przeprowadzał wyborów lub plebiscytu. Z monarchistycznego punktu widzenia musiałby być uznany za uzurpatora. Rzeczpospolita przestała istnieć w wyniku rozbiorów. Jak wiadomo, zaborcy zniszczyli insygnia królewskie, a nazwa „Królestwo Polskie" miała zostać wymazana z pamięci. W traktacie rozbiorowym z 1797 r. w nieujawnionym artykule uzgodniono, że „wobec konieczności usunięcia wszystkiego, co mogłaby nieść ze sobą pamięć istnienia Królestwa Polskiego, teraz, gdy zlikwidowanie tego ciała politycznego zostało dokonane (...) zawierające ze sobą ten układ potęgi podejmują zgodne postanowienie, aby nigdy nie używać w tytułach swych monarchów (...) nazwy ani też określenia Królestwo Polskie, które ma zostać odtąd na zawsze zniesione".
Wbrew uproszczonej wersji historii Polski, tłoczonej nam do głów w szkołach, większość Polaków nie bardzo się przejęła utratą niepodległości. Rzeczpospolita istniała jednak symbolicznie w świadomości Polaków, a raczej jej politycznie aktywnej mniejszości. Królestwo Polskie przywrócono na kongresie wiedeńskim i od tego czasu car był także polskim królem. Ale prawdziwa była inna, konkurencyjna Polska, żyjąca tylko symbolicznie, motywująca do powstań. Przypomnijmy, jak wielką rolę w powstaniu styczniowym odgrywało dysponowanie pieczęcią Rządu Narodowego – to ona decydowała o prawowitości władzy, uwierzytelniała wydawane rozkazy.
Po 1918 r. eksperymentowaliśmy z demokracją sejmową, a po 1926 r. z autorytaryzmem, który pozostał jednak umiarkowany, z elementami demokracji i zostawił nam w spadku Centralny Okręg Przemysłowy. W pewnym sensie także komunizm społecznie unowocześnił Polskę, mimo że tak niewiele pozostało z przemysłu, który wybudował, a zbyt wiele architektury, o której chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Komunizm warstwy wyższe zdeklasował, zmusił do emigracji lub przekupił i zdemoralizował, warstwy niższe dowartościował. Pozbawił wszakże Polaków formy politycznej, suwerenności i elit. „Solidarność" nawiązywała do powstańczej formy trwania Polski, ale jej przywódcy pod koniec lat 80. postawili raczej na „realpolitik".

Polska na ekranie
Jak Polska uwidacznia się, ucieleśnia po 1989 r.? Można się starać to odczytać, przyglądając się postaciom prezydentów, analizując znaczenia, jakie niosły i niosą z sobą ich prezydentury. Po prezydencie zdeklasowanym ziemianinie i zsowietyzowanym generale LWP, wyrażającym w swojej biografii cały proces upodlenia Polski przez komunizm, przyszedł prezydent robotnik w pierwszym pokoleniu, przywódca narodowego powstania, plebejski i zwycięski Kościuszko, którego plebejski spryt zawiódł wtedy, gdy trzeba było budować nowe państwo. Zastąpił go prezydent z PZPR i „Dynastii", łączący obietnice moralnej i realnej amnestii z obietnicą prosperity nowych czasów. Obecny prezydent pielęgnuje tradycję powstańczą AK i tradycję „Solidarności", ale nie przypadł Polakom do gustu, gdyż nie oferuje im wymarzonej wizji przyszłości zasobnej, uznanej, światowej. Wielu Polaków chciałoby być kimś takim jak Kwaśniewski – przed występem na Ukrainie i przemówieniu o Sabie, niewielu kimś takim jak Lech Kaczyński.
W nowej epoce słowo drukowane zastąpiły elektronicznie przetwarzane obrazki. To w nich przeglądają się Polacy, według nich konstruują swą tożsamość, także narodową. Polakami czują się dzięki uczestnictwu w krajowej kulturze masowej. Bardziej łączą ich reprezentatywne postacie tej kultury niż historia czy klasyka polskiej literatury – Doda i inne gwiazdy bardziej niż Kościuszko, Traugutt czy Wyspiański. Przeglądają się w losie celebrowanych postaci. Zwyciężają i przegrywają z Małyszem, Kubicą i Jędrzejczak oraz drużyną piłkarską. Zdobywają nominacje do Oscara z Wajdą. Częściej zresztą przegrywają niż wygrywają. Rolę, którą w innych społeczeństwach odgrywają takie instytucje, jak Zentrale für die politische Bildung czy poważna prasa, w Polsce – sądząc po stanie debaty publicznej – odgrywają programy Tomasza Sianeckiego, Kuby Wojewódzkiego i Szymona Majewskiego.
Obraz widziany na ekranach, w kolorowych czasopismach lub na wycieczce z TUI wydaje się jedyną rzeczywistością godną uwagi i uczestnictwa. Polska nie jest już wprawdzie pod zakładką, ale coraz bardziej na ekranie.

Okładka tygodnika WPROST: 14/2008
Więcej możesz przeczytać w 14/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 14/2008 (1319)

 • Na stronie - Martwica mózgu 30 mar 2008, 22:00 Nie myślę, więc jestem – to klucz do zrozumienia tego, co się obecnie dzieje 3
 • WPROST OD CZYTELNIKÓW 30 mar 2008, 22:00 Jak pokochać NiemcyCieszę się, że autorzy artykułu „Jak pokochać Niemcy" (nr 10) nie boją się płynąć pod prąd i o Niemczech oraz Niemcach piszą obiektywnie, a nawet przychylnie, co w naszym kraju zdarza się niezmiernie... 3
 • Koniec paragrafu 212 30 mar 2008, 22:00 Prawo 6
 • Opole kontra Euro 30 mar 2008, 22:00 Festiwal 6
 • Libicki walczy o podjazd na mównicę 30 mar 2008, 22:00 Niepełnosprawni 6
 • Czeska prezydencja z polską pomocą 30 mar 2008, 22:00 Unia 6
 • Górniak chce duetu z Céline Dion 30 mar 2008, 22:00 Muzyka 6
 • Dossier 30 mar 2008, 22:00 „Donald Tusk musiałby wyparować w kosmos"Janusz Palikot w „Rzeczpospolitej", odpowiadając na pytanie, czy rozważa start w wyborach prezydenckich„Rząd upadnie niebawem wraz z archaicznym rządowym samolotem"... 6
 • Ludzie 30 mar 2008, 22:00 Poseł Latos znalazł dawcówParlamentarzyści wszystkich ugrupowań podpisują oświadczenia, że po śmierci będą dawcami narządów. To efekt akcji posła PiS Tomasza Latosa. Z dwóch rozstawionych w Sejmie stoisk zniknęło już niemal sto... 6
 • Rachunki za miłość 30 mar 2008, 22:00 Rozwody 6
 • Pseudoekologiczny dom bez papieru 30 mar 2008, 22:00 Ekologia 6
 • Czarna msza na DVD 30 mar 2008, 22:00 Muzyka 6
 • Castro broni gejów 30 mar 2008, 22:00 Kuba 6
 • Navrátilová znów Czeszką 30 mar 2008, 22:00 Sport 6
 • Polka top modelką Ameryki? 30 mar 2008, 22:00 Moda 6
 • Bliźniaki za miliony 30 mar 2008, 22:00 USA 6
 • Skaner 30 mar 2008, 22:00 6
 • Pytnia niepolityczne - Polska to nie być normalna kraj 30 mar 2008, 22:00 ROZMOWA Z TADEUSZEM ROSSEM, satyrykiem i posłem PO 8
 • Sawka czatuje 30 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Zapytaj Wprost - Roger Guerreiro 30 mar 2008, 22:00 Na 10 pytań czytelników internetowego wydania „Wprost” odpowiada piłkarz Roger Guerreiro. Jest Brazylijczykiem, od trzech lat gra w Legii Warszawa. Roger stara się o polskie obywatelstwo, co umożliwi mu grę w polskiej reprezentacji. Jeszcze przed Euro 2008 jego... 14
 • Poczta 30 mar 2008, 22:00 Efekt GrobelnegoZe zdumieniem przeczytałam tekst „Efekt Grobelnego" (nr 11), w którym autorzy użalają się nad niedolą urzędników w związku z ich obawami „przed podejmowaniem odważnych decyzji” po wyroku skazującym... 16
 • Playback 30 mar 2008, 22:00 Premier Donald Tusk i wicepremier Grzegorz SchetynaFot. A. Jagielak 16
 • Wprost przeciwnie - Matołek w sojuszu 30 mar 2008, 22:00 NATO nic nie zagraża poza wewnętrznymi antagonistami 18
 • Fotoplastykon 30 mar 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Z życia koalicji 30 mar 2008, 22:00 Lubimy sobie czasem popatrzeć na Kamila Durczoka prowadzącego główne wydanie „Faktów". I stwierdzamy, że nasz ulubiony prezenter powinien zainwestować w nieco bardziej pojemny garnitur. Jako dwa stare tłuściochy możemy chyba... 20
 • Z życia opozycji 30 mar 2008, 22:00 Jak wiadomo, wszystkie partie w Polsce są prorodzinne, ale PiS najbardziej. I pewnie dlatego Przemysław Gosiewski pożegnał się z byłą szefową biura prasowego PiS, która chciała wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Sylwia Matusiak... 21
 • Przebudzenie śpiocha 30 mar 2008, 22:00 Postawienie zarzutów Hannie Suchockiej rozważali prokuratorzy w sprawie Petera V. 22
 • Zmora traktatowa 30 mar 2008, 22:00 W sprawach Unii Europejskiej trwa w Polsce koncert prawnych prowizorek 26
 • Układ olsztyński 30 mar 2008, 22:00 Olsztyńskie życie polityczne do złudzenia przypomina rosyjską demokrację 28
 • Gry brukselskie 30 mar 2008, 22:00 PO i PiS mogą polec od własnej broni 30
 • Wariant grecki 30 mar 2008, 22:00 Euro 2012: ze stadionami zdążymy, z infrastrukturą - raczej nie 32
 • Euro albo śmierć 30 mar 2008, 22:00 Najlepiej do Euro 2012 przygotowany jest Donieck, najgorzej – Lwów 38
 • Polska mitologia telewizyjna 30 mar 2008, 22:00 Polaków bardziej łączy Doda niż Kościuszko czy Wyspiański 42
 • Trójka bez sternika 30 mar 2008, 22:00 46
 • PSL dzieciom 30 mar 2008, 22:00 Koalicja PO-PSL kosztuje. Z każdym dniem coraz więcej. 46
 • Z deszczu pod rynnę 30 mar 2008, 22:00 Czy warto ryzykować tylko po to by nasza flaga była bardziej widoczna? 46
 • Wojna kontrolowana 30 mar 2008, 22:00 Prezydent celowo podsyca konflikt między Kurskim a Kamińskim 46
 • Ryba po polsku - Elegia na polską politykę 30 mar 2008, 22:00 Jak to ładnie ujął Wielki Autorytet, brzydka panna bez posagu musi dawać dupy wszystkim 47
 • Giełda 30 mar 2008, 22:00 48
 • Poczta akcyjna 30 mar 2008, 22:00 Poczta Polska stanie się spółką akcyjną, której właścicielem będzie skarb państwa. Projekt komercjalizacji Poczty Polskiej trafi w kwietniu do Sejmu. Wkrótce parlament dopuści też możliwość ogłoszenia upadłości Poczty Polskiej.... 48
 • Wyspa piratów 30 mar 2008, 22:00 Czy na Morzu Karaibskim powstanie współczesna wyspa piratów? Antigua grozi, że zniesie ochronę amerykańskiej własności intelektualnej, jeśli nie uda się rozwiązać trwającego od kilku lat sporu handlowego ze Stanam Zjednoczonymi. W... 48
 • Papierosy non grata 30 mar 2008, 22:00 Papierosy ze sklepowych półek mają zostać schowane pod lady. Zniknąć mają też automaty z papierosami z ulic. Zamiast tego bardziej dostępne będą antynikotynowe plastry i gumy. Te przepisy brytyjski rząd chce wprowadzić po to, by... 48
 • Lidl jak Stasi 30 mar 2008, 22:00  „Pani M. ma tatuaże na przedramionach, a krąg jej przyjaciół składa się głównie z narkomanów" – takie opisy znalazły się w protokołach detektywów wynajętych przez niemiecką sieć sklepów Lidl do szpiegowania... 48
 • Rachunek po hossie 30 mar 2008, 22:00 Polskie fundusze inwestycyjne plasują się na 16. miejscu w Europie pod względem wielkości aktywów. Polacy częściej kupowali, niż sprzedawali jednostki funduszy nawet w trzecim kwartale 2007 r., podczas gdy w innych krajach Europy aktywa... 49
 • Polskie Stronnictwo Ludowych Spryciarzy 30 mar 2008, 22:00 To nie PO, lecz PSL staje się pragmatyczną partią władzy. Tej najważniejszej - gospodarczej 50
 • Arystokracja III RP 30 mar 2008, 22:00 Rząd Donalda Tuska walczy z korporacjonizmem, zwiększając przywileje prawniczych korporacji 56
 • Zemsta Taty 30 mar 2008, 22:00 Miliarder z Indii bierze odwet na Wielkiej Brytanii, dawnej metropolii 60
 • 2x2=4 - Ogon polski 30 mar 2008, 22:00 Przyszłość Polski zależy od przekształcenia mentalności przeciętnego obywatela 63
 • Know - How 30 mar 2008, 22:00   64
 • KOMENTARZ - Rak złośliwy tylko w genach 30 mar 2008, 22:00 Złośliwych nowotworów nie muszą się obawiać osoby, które nie odziedziczyły genów wywołujących raka. Wykazali to genetycy z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. – Nowotwory złośliwe powstają niemal wyłącznie u tych... 64
 • Gen kosmonauty 30 mar 2008, 22:00 Śladami swego ojca Aleksandra Wołkowa wyrusza w kosmos rosyjski kosmonauta Siergiej Wołkow. Aleksander trzykrotnie uczestniczył w lotach kosmicznych. Jego syn poleci na misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Towarzyszyć mu będzie... 64
 • Agresja uspokajająca 30 mar 2008, 22:00  Agresja może uspokajać, tak jest przynajmniej wśród raków z gatunku Orconectes rusticus. Obserwując bójki innych osobników, stają się one mniej brutalne. Walki tych skorupiaków to nie przelewki. Najpierw tylko straszą się... 64
 • Kosmiczne jaja 30 mar 2008, 22:00 Dziesięć lat temu na promie Discovery poleciał w kosmos John Glenn. Był najstarszym człowiekiem, który wyruszył w przestrzeń kosmiczną – miał 77 lat. W 1992 r. promem kosmicznym Endeavour pierwszy raz poleciało w kosmos... 64
 • Miłość aseksualna 30 mar 2008, 22:00 Na pytanie, czego najbardziej pragniesz, niemal wszyscy odpowiadają – miłości. Z miłością jest jednak ten kłopot, że największym jej wrogiem jest ona sama. „Wiele par myli miłość z całkowitym połączeniem i zlaniem się w... 64
 • Kazirodztwo na zdrowie 30 mar 2008, 22:00 Chcesz dożyć stu lat? Twoi rodzice powinni być kuzynami 66
 • Zbawienny smród 30 mar 2008, 22:00 Siarkowodór to jeden z cenniejszych leków 70
 • Barbarzyńcy na Kujawach 30 mar 2008, 22:00 Scytowie najeżdżali polskie ziemie w VI i V wieku p. n. e 72
 • Bez granic 30 mar 2008, 22:00   76
 • Gaz na minach 30 mar 2008, 22:00 Egipt chce się pozbyć min i niewypałów zalegających na pustyni. Pokrywają niemal jedną czwartą terytorium kraju, a ich liczbę ocenia się na prawie 22 mln sztuk. W tym celu rząd w Kairze utworzył specjalny departament. Wojenne... 76
 • Zrozumieć Turcję 30 mar 2008, 22:00 KsiążkaJak islam wpływa na funkcjonowanie tureckiego państwa i społeczeństwa? Czy model laickiego państwa autorstwa ojca nowożytnej Turcji Mustafy Kemala Atatürka rzeczywiście służy umacnianiu demokracji i rządów prawa? Jaką siłę... 76
 • Cytat tygodnia 30 mar 2008, 22:00 Gdybym chciał, żeby wszyscy mnie kochali, zostałbym reporterem telewizyjnym, a nie politykiemDick Cheney, wiceprezydent USA, na konferencji prasowej podczas wizyty w Turcji 76
 • Kwiz 30 mar 2008, 22:00 Sprawdź swoją wiedzę o świecie1. Który kraj w Europie najpóźniej przyznał kobietom prawa wyborcze?a) Portugaliab) Szwajcariac) Liechtenstein2. W którym z krajów UE wiek uprawniający do głosowania jest najniższy?a) Austriab) Daniac)... 76
 • Wyzwolenie Calais od komunistów 30 mar 2008, 22:00 „Calais jest wolne!" – taki okrzyk wzniosła nowa burmistrz miasta Natacha Bouchart. Zrobiła to 64 lata po wyzwoleniu największego portu pasażerskiego Francji przez siły alianckie. W wyborach samorządowych pokonała... 76
 • Chiny rządzą światem 30 mar 2008, 22:00 Chinami nie ma co straszyć. Lepiej je integrować 78
 • Chiński narkotyk 30 mar 2008, 22:00 Jak chińska gospodarka uzależnia od siebie świat 84
 • Kosowska bomba Europy 30 mar 2008, 22:00 Albania i Kosowo nie są państwami prawa 88
 • Kasiarze z Brukseli 30 mar 2008, 22:00 Unijne struktury ani nie radzą sobie z korupcją, ani nie chcą jej zapobiegać 90
 • Pasaż 30 mar 2008, 22:00 92
 • Torba Power 30 mar 2008, 22:00 Kate Moss nie zaszkodziły ani zdjęcia, na których widać, jak wciąga kokainę, ani romans z Pete’em Dohertym, rockmanem o fatalnej reputacji. Nie ma też znaczenia, że Moss jest już dość „wiekowa" jak na modelkę (34... 92
 • Czas na kolory 30 mar 2008, 22:00 Polki najchętniej wybierają torebki czarne, bo takie według nich pasują do wszystkiego. Projektanci i styliści uważają jednak, że to błąd, bo to właśnie kolorowa torba najlepiej podkreśla strój. W myśl tej zasady w najnowszej... 92
 • Od Hilton i Kożuchowskiej 30 mar 2008, 22:00 Gwiazdy nie tylko reklamują, ale też projektują torebki. Zajmują się tym m.in. Nicky Hilton, siostra słynnej Paris, i aktorka znana z serialu „Herosi" Hayden Panettiere. U nas w tej dziedzinie debiutowała właśnie Małgorzata... 92
 • Elegancja hippiski 30 mar 2008, 22:00 Torebka tulipan to jedna z najciekawszych propozycji firmy Batycki. Ozdobiona jest ręcznie fasetowaną bryłą bursztynu. W efekcie uzyskujemy elegancję w stylu art déco, a jednocześnie hippisowski luz – torby inspirowane kwiatami były... 92
 • iTorebka 30 mar 2008, 22:00 Apple zarobił na iPodzie krocie, ale daje też na nim zarobić innym firmom. Znana z pomysłowych rozwiązań firma Urban Tool wymyśliła Urban Performer Unit – torebkę będącą jednocześnie pilotem do iPoda. Interfejs wykonano z... 92
 • Laser 30 mar 2008, 22:00 96
 • Wydarzenie tygodnia: „Juno" 30 mar 2008, 22:00 Co: W kinach zagościła już prawdziwa wiosna. To zastrzyk optymizmu i energii, który wzmocni zdolności obronne naszych organizmów skuteczniej niż karton Actimela. Tytułowa Juno nie jest pozbawiona refleksji, humoru i trzeźwego dystansu do... 96
 • Trójka na piątkę – Nie tylko jazz 30 mar 2008, 22:00 „Holding Back the Years"Jimmy Scott, KayaxBillie Holiday żartowała, że Jimmy był ulubionym artystą jej ojca. Ma 80 lat, a z powodu wady genetycznej niski wzrost i fenomenalny, sopranowy głos. Nostalgiczna płyta, przez magazyn... 96
 • Termometr kulturalny 30 mar 2008, 22:00 WrzeJack bez MegDrugi, nagrany na początku marca album The Raconteurs – grupy firmowanej przez Jacka White’a (White Stripes) i jego przyjaciela z Detroit, wokalistę Brendana Bensona – jest kompletnym zaskoczeniem.... 96
 • Amerykański buntownik 30 mar 2008, 22:00 W USA rozpoczęła się kulturalna rewolucja 98
 • Brygady Barbary Brylskiej 30 mar 2008, 22:00 Rosja, tak jak kiedyś ZSRR, stała się rajem dla polskich aktorów 102
 • Wencel gordyjski - Parobkowie w sieci 30 mar 2008, 22:00 Nawet gdyby posłowie PiS wszczepili sobie cyfrowe implanty, żaden rasowy internauta się z nimi nie ożeni 104
 • Ueorgan Ludu 30 mar 2008, 22:00 Joanna Z. odesłała całą swoją odzież - patrz: zdjęcie * Red. Klawe nie wystąpi jako koń na Igrzyskach * Policyjna sztafeta ćwiczy przekazywanie pałeczki 105
 • Krótko po wolsku - Szlaban w stringach 30 mar 2008, 22:00 Zupełnie nie rozumiem tych ataków na panią rzecznik praw dziecka w związku z jej wypowiedzią na temat możliwości zakazu seksu dla młodzieży do lat 18. Projekt ten jest jedynie spełnieniem elementarnej sprawiedliwości. Od lat istnieje... 105
 • Skibą w mur - Drugi krok w chmurach 30 mar 2008, 22:00 Skazanych, których nakryto na uprawianiu seksu w domu, kierowano na oddział czwarty 106

ZKDP - Nakład kontrolowany