Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?

Wybory samorządowe 2024. Sejmik województwa – co to jest?

Wybory samorządowe
Wybory samorządoweŹródło:Shutterstock

Sejmik województwa to organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa, którego przedstawiciele wybierani są w wolnych, powszechnych i tajnych wyborach samorządowych. Kto może zostać radnym sejmiku województwa?

Czym zajmuje się sejmik województwa?

Sejmik województwa tworzą radni wybierani w wolnych, powszechnych i tajnych wyborach samorządowych. Do zadań sejmiku należą:

 • stanowienie aktów prawa miejscowego (w szczególności statutu województwa)
 • określanie zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim
 • określanie zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • opracowanie ustawy budżetowej i uchwalenie budżetu województwa
 • rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa
 • udzielenie lub nieudzielenie absolutorium zarządowi województwa
 • uchwalanie strategii rozwoju województwa
 • uchwalenie strategii zagospodarowania przestrzennego

Ilu radnych jest w sejmiku województwa?

Liczbę radnych określa wielkość województwa. Jeśli w województwie mieszka do 2 milionów osób, liczba radnych wynosi 30. W większych regionach te liczby mogą się różnić. Ustala się, że na każde dodatkowe 500 tysięcy mieszkańców, przypada dodatkowych 3 radnych.

Czym zajmuje się radny sejmiku województwa?

Radny województwa powinien służyć mieszkańcom i być wyczulonym na ich potrzeby. Do jego obowiązków należy m.in. przedstawianie postulatów organom województwa do rozpatrzenia. Radny powinien również uczestniczyć w pracach organów samorządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Kto może kandydować na radnego sejmiku województwa?

Kandydatem na radnego sejmiku województwa może zostać osoba, która:

 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat
 • posiada czynne prawa wyborcze
 • znajduje się w rejestrze wyborców
 • stale zamieszkuje na obszarze tego województwa

Kandydatem na radnego nie może zostać osoba, która została pozbawiona praw publicznych lub ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. W wyborach samorządowych na radnych sejmików nie mogą wziąć udziału również osoby pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Kto zgłasza kandydatów na radnych sejmików województw?

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 • komitetowi wyborczemu partii politycznej
 • koalicyjnemu komitetowi wyborczemu
 • komitetowi wyborczemu organizacji
 • komitetowi wyborczemu wyborców

Wybory do sejmiku województwa

Wybory do sejmików województw przeprowadzane są pod nadzorem Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych przez wojewódzkie komisje wyborcze, powiatowe komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Każde województwo jest podzielone na okręgi wyborcze – powiaty lub ich części.

Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Rada gminy – co to jest?
Czytaj też:
Wybory samorządowe 2024. Kto może głosować?