Polityka klimatyczna Grupy Enea wspiera transformację energetyki
Artykuł sponsorowany

Polityka klimatyczna Grupy Enea wspiera transformację energetyki

Klimat
KlimatŹródło:Pixabay
Enea, jako aktywny i świadomy uczestnik transformacji energetycznej, przyjęła „Politykę klimatyczną Grupy Enea”. Głównym celem dokumentu jest określenie wpływu działalności Grupy Enea na środowisko naturalne oraz wskazanie kierunków działania i mechanizmów zarządzania zapewniających odpowiedzialną działalność biznesową Grupy z poszanowaniem naturalnych zasobów naszej planety.

Grupa Enea to jeden z największych koncernów energetycznych w Polsce, współodpowiedzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. Transformacja systemu energetycznego i ciepłowniczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wspierającego zrównoważony rozwój gospodarczy i efektywność ekonomiczną to wyzwania, które wymagają odpowiedzialnego i świadomego podejścia.

Cele i założenia na kolejny rok

Efektem tego jest ustanowienie założeń, zasad działania oraz określenie ambitnych celów w formie polityki regulującej i podkreślającej zagadnienia środowiskowe i klimatyczne. „Polityka klimatyczna Grupy Enea” będzie stanowić podstawę zarządzania działalnością Grupy Kapitałowej Enea w zakresie oddziaływania na środowisko, aby podejmowane decyzje i realizowane projekty inwestycyjne w każdym przypadku uwzględniały kierunki i cele Grupy określone w dokumencie. Polityka pozwoli również na bieżąco definiować oraz identyfikować ryzyka oraz szanse związane z oddziaływaniem Grupy Enea na środowisko oraz wpływem zmian klimatycznych na zasady i założenia funkcjonowania Grupy.

– „Polityka klimatyczna Grupy Enea” jest uzupełnieniem „Strategii Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą 2040 r”. oraz wzmocnieniem zagadnień środowiskowych i zrównoważonego rozwoju we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach. Jej głównym celem jest określenie naszych ambitnych planów w zakresie ograniczenia wpływu działalności Grupy na nasze otoczenie. Jako odpowiedzialny uczestnik transformacji energetycznej prowadzimy działalność stale minimalizując oddziaływanie na środowisko naturalne – powiedział Paweł Majewski, prezes Enei SA. – Grupa Enea stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii magazynowania energii. Sprawna realizacja projektów oraz ich priorytetowe traktowanie umożliwi wypracowanie przewagi konkurencyjnej w zakresie wytwarzania i przyczyni się do długofalowej ochrony środowiska oraz ograniczenia niekorzystnych zmian wynikających z działalności człowieka – dodał Paweł Majewski.

Neutralność klimatyczna wspierana będzie również dzięki budowaniu długoterminowej lojalności klientów i trwałych relacji z nimi. Działania obejmować będą również wdrażanie innowacji i nowych technologii w Grupie.

– Jednym z powodów powstania „Polityki klimatycznej Grupy Enea” jest nasz obowiązek zareagowania na zmieniające się otoczenie oraz na zewnętrzne regulacje krajowe i unijne, ukierunkowane na ograniczenie niekorzystnych zmian klimatycznych. Dokument stanowi tym samym świadectwo podejmowanych przez Grupę działań oraz zaangażowania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. To odpowiedź na wyzwania przyszłości – powiedział Lech Żak, wiceprezes Enei SA ds. strategii i rozwoju.

Dokument z wytycznymi

„Polityka klimatyczna Grupy Enea” wpisuje się w założenia krajowej i europejskiej polityki energetycznej, które długofalowo wpływają na kształt gospodarki oraz ograniczanie jej wpływu na środowisko naturalne. Obowiązująca w Grupie Enea „Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea” zakłada transformację energetyczną, przy aktywnej roli odbiorcy końcowego, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne, w sposób innowacyjny oraz z poszanowaniem środowiska. „Polityka klimatyczna”, jako uzupełnienie Strategii, jest dokumentem kierunkowym, adresowanym zarówno do zewnętrznych, jak i wewnętrznych interesariuszy, którego nadrzędnym celem jest nie tylko przedstawienie ambicji Grupy, ale także określenie zakresu zmian procesowych oraz organizacyjnych na potrzeby ich realizacji.

Dokument będzie stanowić podstawę i wytyczne dla zarządzania działalnością Grupy Enea w zakresie oddziaływania na nasze otoczenie. Wpisuje się on również w najnowsze standardy przedsiębiorstw odpowiedzialnych w obszarze społecznym i środowiskowym. Jest również wypełnieniem oczekiwań rynków finansowych wspierających rozwój zeroemisyjnej energetyki, akcjonariuszy i inwestorów świadomych potencjalnego wpływu dużych przedsiębiorstw na otoczenie oraz potwierdzeniem gotowości do transparentnego raportowania swojej działalności i zrównoważonego rozwoju w ramach ambitnych standardów ESRS (European Sustainability Reporting Standards).