Historia Polski pod zaborami. Łatwy quiz z dat

W tym quizie pytamy o kilka najważniejszych dat z XIX-wieczej historii Polski. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole
Twój wynik:

1 / 16 Jan Henryk Dąbrowski utworzył we Włoszech walczące następnie u boku Napoleona Legiony Polskie w:

1797 roku
1879 roku
1916 roku

2 / 16 Napoleon nadał Księstwu Warszawskiemu Konstytucję 22 lipca:

1807 roku
1831 roku
1870 roku

3 / 16 W 1815 roku, na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego, powstało/a:

Księstwo Warszawskie
Królestwo Polskie
II Rzeczpospolita

4 / 16 „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza został wydany:

W Księstwie Warszawskim
Przed powstaniem listopadowym
Po powstaniu styczniowym

5 / 16 W 1830 roku wybuchło powstanie:

Kościuszkowskie
Listopadowe
Warszawskie

6 / 16 W 1831 Sejm Królestwa Polskiego:

Ustanowił Konstytucje 3 Maja
Wybrał Napoleona na króla
Zdetronizował Mikołaja I

7 / 16 Bitwa pod Olszynką Grochowską, jedna z najkrwawszych bitew powstania listopadowego miała miejsce 25 lutego:

1815 roku
1831 roku
1863 roku

8 / 16 W latach 30. XIX wieku w Paryżu:

ukazał się Pan Tadeusz Adama Mickiewicza
Fryderyk Chopin zagrał pierwszy koncert w tym mieście
powstała Biblioteka Polska
wszystkie odpowiedzi są prawdziwe

9 / 16 W latach 1815–1846 na polskich ziemiach funkcjonowało:

Księstwo Warszawskie
Wolne Miasto Gdańsk
Wolne Miasto Kraków

10 / 16 W 1846 roku funkcjonowanie Wolnego Miasta Krakowa nazywanego też Rzecząpospolitą Krakowską zakończył/y:

Postanowienia kongresu wiedeńskiego
Spór trzech zaborców
Wybuch i upadek powstania krakowskiego

11 / 16 Napady na dwory i pogromy ludności ziemiańskiej przez chłopów z 1846 roku pod przywództwem m.in. Jakuba Szeli nazywane są:

Rzezią wielkopolską
Rabacją galicyjską
Mordem warszawskim

12 / 16 Uwłaszczenie chłopów w zaborze austriackim przeprowadzono w:

1815 roku
1848 roku
1864 roku

13 / 16 Od kongresu wiedeńskiego do powstań wielkopolskich w 1846 i 1848 roku funkcjonowało/a na terenach zaboru pruskiego:

Królestwo Wielkopolskie
Wielkie Księstwo Poznańskie
Autonomia Gnieźnieńska

14 / 16 Powstanie styczniowe wybuchło w:

1848 roku
1863 roku
1914 roku

15 / 16 Uwłaszczenie chłopów w Królestwie Polskim miało miejsce w:

1815 roku
1848 roku
1864 roku

16 / 16 Po zjednoczeniu Niemiec przez Bismarcka zakończonym w 1872 roku, w polską ludność mieszkającą w zaborze niemieckim uderzył/y/a

Kulturkampf, czyli działania ograniczające wpływ kościoła katolickiego
Germanizacja szkół
Rugi pruskie, czyli masowe wysiedlenia ludności bez paszportu niemieckiego
Wszystkie te działania zaczęły się lub znacznie nasiliły za kanclerstwa Bismarcka