Łatwy quiz z historii Polski.
Pytamy o daty z historii I Rzeczpospolitej

W naszym quizie pytamy o najważniejsze daty z nowożytnej historii Polski, czyli historii I Rzeczpospolitej. Nie powinien on sprawić trudności nikomu, kto uczył się historii w polskiej szkole
Twój wynik:

1 / 20 Unia lubelska z Litwą została zawarta pod koniec panowania Zygmunta Augusta:

W 1569 roku
W 1669 roku
W 1769 roku

2 / 20 W latach 1579–1581:

Stefan Batory prowadził z carem Iwanem Groźnym wojnę o Inflanty
Miało miejsce powstanie Chmielnickiego na Ukrainie
Jan III Sobieski prowadził wojnę z Turkami

3 / 20 Klęska pod Cecorą i upadek Kamieńca Podolskiego to dwie wielkie klęski Polski w walce z Turkami. Miały one miejsce:

Odpowiednio w XVI i XVII wieku
Obie w XVII wieku
W XVII i XVIII wieku

4 / 20 Zwycięstwo pod Wiedniem miało miejsce:

15 lipca 1612 roku
12 września 1683 roku
15 sierpnia 1720 roku

5 / 20 W latach 1733–1763 panował w Polsce:

Stefan Batory
Jan III Sobieski
August III Sas

6 / 20 4 kwietnia 1794 roku doszło do:

Śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego
Wygranej przez wojska Kościuszki bitwy pod Racławicami
II rozbioru Polski

7 / 20 W 1795 roku miał/a miejsce:

Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego
III rozbiór Polski
Obie odpowiedzi są prawdziwe

8 / 20 Albrecht Hohenzollern złożył hołd lenny Zygmuntowi I Staremu, nazywany hołdem pruskim:

W XIV wieku
W XVI wieku
W XVIII wieku

9 / 20 Liberum veto po raz pierwszy zostało użyte w:

XIV wieku
XV wieku
XVII wieku

10 / 20 Pierwsza polska ustawa zasadnicza została uchwalona:

1 maja 1791 roku
2 maja 1791 roku
3 maja 1791 roku

11 / 20 Pierwsza wolna elekcja, w której królem został wybrany Henryk Walezy, miała miejsce w:

1507 roku
1573 roku
1764 roku

12 / 20 28 listopada 1627 Polska pokonała szwedzką flotę pod Oliwą. Władcą był wtedy:

Zygmunt Stary
Zygmunt III Waza
August III Sas

13 / 20 Bitwa pod Kircholmem i bitwa pod Kłuszynem to dwa wielkie zwycięstwa husarii, które miały miejsce:

Pod koniec XV wieku
Na początku XVII wieku
W pierwszej dekadzie XVIII wieku

14 / 20 W 1612 roku:

Miała miejsce obrona Jasnej Góry przed Szwedami
Zawiązała się konfederacja barska
Polska załoga skapitulowała na moskiewskim Kremlu

15 / 20 W 1572 roku:

Zmarł ostatni polski władca z dynastii Wazów
Zmarł ostatni polski władca z dynastii Piastów
Zmarł ostatni polski władca z dynastii Jagiellonów

16 / 20 Powstanie Chmielnickiego rozpoczęło się w:

1448 roku
1648 roku
1748 roku

17 / 20 W 1717 roku miał miejsce Sejm Niemy – jednodniowe posiedzenie, na którym w obawie przed zerwaniem obrad, nie dopuszczono nikogo do głosu. Miało to miejsce za panowania:

Michała Korybuta Wiśniowieckiego
Augusta II Mocnego
Stanisława Augusta Poniatowskiego

18 / 20 W 1772 roku doszło do:

I rozbioru Polski
Abdykacji Stanisława Augusta Poniatowskiego
Zawiązania konfederacji targowickiej

19 / 20 Potop szwedzki miał miejsce w latach:

1444-1500
1595-1620
1655-1660

20 / 20 Wojna domowa o polski tron pomiędzy Augustem II Mocnym a Stanisławem Leszczyńskim miała miejsce:

W XV wieku
W XVI wieku
W XVIII wieku