Łatwy quiz z historii Konstytucji 3 maja

Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w kolejne rocznice uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. W naszym quizie z historii pytamy o okoliczności tego symbolicznego wydarzenia. Pytania nie są trudne.
Twój wynik:

1 / 15 W którym roku została uchwalona Konstytucja 3 maja?

1688
1791
1799

2 / 15 Która z ustaw zasadniczych została przyjęta pierwsza?

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki
Francuska Konstytucja 1791 roku
Polska Konstytucja 3 maja

3 / 15 Jak właściwie formalnie nazywała się Konstytucja 3 maja

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja
Konstytucja o zmianie ustroju
Ustawa Konstytucyjna z dnia 3 maja

4 / 15 Ustrój, który wprowadziła Konstytucja 3 maja, można określić najbardziej jako:

Republikę prezydencką
Monarchię absolutną
Monarchię parlamentarną

5 / 15 Zgodnie z Konstytucją 3 maja:

Polski tron miał pozostać elekcyjny, ale z różnymi ograniczeniami
Polski tron miał stać się dziedziczny, a po śmierci Stanisława Augusta zostać przekazany Fryderykowi Augustowi I
Po śmierci Stanisława Augusta króla miał zastąpić wybierany prezydent

6 / 15 W Konstytucji 3 maja nie było mowy o:

Likwidacji liberum veto
Przyznaniu większych praw mieszczanom
Likwidacji systemu stanowego, czyli m.in. zrównania praw chłopów ze szlachtą

7 / 15 Której grupie ludności Konstytucja 3 maja zabierała prawo głosu i decyzji w sprawach państwa?

Magnaterii
Szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie)
Duchowieństwu

8 / 15 Która z tych osób była autorem Konstytucji 3 maja?

Stanisław August Poniatowski
Hugo Kołłątaj
Ignacy Potocki
Wszyscy wyżej wymienieni

9 / 15 Konstytucję 3 maja przyjął/przyjęła:

Konfederacja barska
Sejm niemy
Sejm Czteroletni

10 / 15 Konstytucja 3 maja:

Była przyjęta bez słowa sprzeciwu przez wszystkich posłów
Została narzucona przez króla bez głosowania w Sejmie
Została przyjęta przez posłów, chociaż wielu było przeciw, a część nie dojechała na sesję przez przyśpieszenie terminu obrad

11 / 15 W 1792 roku sejmiki szlacheckie:

W zdecydowanej większości zaakceptowały, a nawet poparły przyjęcie Konstytucji 3 maja
Zdecydowanie odrzuciły przyjęcie Konstytucji 3 maja i domagały się jej unieważnienia
W ogóle nie odniosły się do przyjęcia Konstytucji

12 / 15 Spisek magnacki wymierzony w reformy Konstytucji zawiązany w 1792 roku w Petersburgu, chociaż za miejsce zawiązania podawano inną miejscowość, która przeszła do historii to:

Rokosz Zebrzydowskiego
Konfederacja targowicka
Konfederacja barska

13 / 15 Dlaczego Rosja zareagowała zbrojnie na polskie reformy dopiero rok po przyjęciu Konstytucji 3 maja, a nie od razu po rozpoczęciu obrad Sejmu Wielkiego?

Caryca popierała reformy w Rzeczypospolitej
Katarzyna II nie chciała atakować zbrojnie państwa swojego dawnego kochanka
Armia Rosji była zaangażowana w wojnę z Turcją

14 / 15 Stanisław August Poniatowski:

Po wybuchu wojny w obronie Konstytucji uciekł z kraju
Zginął w obronie Konstytucji 3 maja
W celu zakończenia wojny, naciskany przez Katarzynę II, przystąpił do Targowicy

15 / 15 Bezpośrednim skutkiem klęski wojny z Rosją po przystąpieniu króla do Targowicy w 1792 roku było/a:

Całkowite obalenie reform Konstytucji 3 maja
Przeprowadzenie III rozbioru Polski, który wymazał Polskę z mapy Europy
Abdykacja Stanisława Augusta Poniatowskiego