Opozycjoniści z okresu PRL dostaną 400 zł miesięcznie. Prezydent Duda podpisał ustawę

Opozycjoniści z okresu PRL dostaną 400 zł miesięcznie. Prezydent Duda podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda / Źródło: fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP
Prezydent Andrzej Duda podpisał 6 lipca trzy ustawy, m.in. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dodatkowe środki dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Ustawa zakłada przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej. Ustawa zmienia definicję osoby represjonowanej, obejmując nią osoby represjonowane w okresie od dnia 1 stycznia 1956 r. do dnia 31 lipca 1990 r. (nie jak dotychczas do dnia 4 czerwca 1989 r.). Modyfikuje również zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Świadczenie pieniężne będzie przyznawane osobie represjonowanej w dotychczasowej wysokości, bezterminowo, oraz bez względu na dochód osoby uprawnionej.

Jeśli chodzi o pomoc pieniężną, to ustawa zakłada możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej, ale też pomocy okresowej – na okres do 6 miesięcy w wysokości 100 proc. najniższej emerytury miesięcznie. Ponadto ustawa przyznaje działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Legitymacja i odznaka działacza opozycji będą przyznawane z urzędu, wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie jak dotychczas na odrębnie składany wniosek. Ustawa tworzy także Radę do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych działającą przy Szefie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach dotyczących działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych.

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Zmiana polega na dodaniu artykułu, potwierdzającego, iż w zakresie określonym ustawą o Prokuratorii Generalnej, która może przed sądami administracyjnymi podejmować czynności również za organy administracji rządowej oraz za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ponadto, kolejna zmiana polega na dodaniu artykułu potwierdzającego, że wymogu sporządzania skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego nie stosuje się również wówczas, gdy czynności w postępowaniu za organy administracji rządowej, za państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz za Skarb Państwa podejmowane są przez Prokuratorię Generalną RP.

Czytaj także

 6