Rząd przyjął ustawę o cudzoziemcach. Ważne zmiany dla obcokrajowców

Rząd przyjął ustawę o cudzoziemcach. Ważne zmiany dla obcokrajowców

Posiedzenie rządu, 27 czerwca 2017
Posiedzenie rządu, 27 czerwca 2017 Źródło: Flickr / KPRM
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Projekt przewiduje, że cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE) – podało Centrum Informacyjne Rządu. Nowe rozwiązanie dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych.

„Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie 3 lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz rok w przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego czasu osoby te będą musiały opuścić Polskę, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi. Aby skorzystać z przeniesienia wymagane będzie wcześniejsze zatrudnienie, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw, przez co najmniej 12 miesięcy - w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz 6 miesięcy - w przypadku pracowników odbywających staż” – czytamy w komunikacie. 

Projekt przewiduje, że członkowie rodzin pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa będą mogli od razu dołączyć do tych pracowników. Będą także mieli dostęp do polskiego rynku pracy.

„Ponadto, projekt zakłada możliwość korzystania przez pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa z mobilności krótkoterminowej i długoterminowej wewnątrz Unii Europejskiej, w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw” – czytamy dalej. 
CIR wskazał, że proponowane rozwiązania usprawniają także procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę, w tym w zawodach pożądanych dla polskiej gospodarki. W najbliższym czasie bowiem w Polsce może zacząć brakować rąk do pracy. 

„W 2016 r. nastąpił wzrost liczby wniosków w sprawach o legalizację pobytu o ok. 30% w stosunku do liczby wniosków złożonych rok wcześniej. Liczba wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy (127 413) wzrosła o ok. 36% w stosunku do 2015 r. Połowę zezwoleń na pobyt czasowy wydano w związku z pracą. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, spodziewane jest dalsze duże zainteresowanie legalizacją pobytu cudzoziemców związanego z wykonywaniem pracy” – podało CIR. 

W projekcie przewiduje się ponadto możliwość ustanowienia limitów zezwoleń na pobyt czasowy, jakie będą mogły być udzielone cudzoziemcom w danym roku kalendarzowym - w celach związanych z wykonywaniem przez nich pracy w Polsce. 

Ponadto, projekt nowelizacji ustawy przewiduje nowy wymóg dla cudzoziemców starających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce. Będą oni musieli wykazać się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie B1 (stopień średnio zaawansowany). Z obowiązku tego będą zwolnione dzieci do 16. roku życia. 

W projekcie przewidziano także przepisy usprawniające procedurę wykonywania powrotów i przekazań cudzoziemców z terytorium Polski.
Zaproponowano, aby znowelizowana ustawa weszła w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. 

Źródło: ISBnews