Rada Ministrów przyjęła projekt ustaw o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustaw o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym

Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Gmach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów / Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk
Jak informuje Rada Ministrów, zostały przyjęte zmiany dotyczące funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego. Głównymi założeniami zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom zarejestrowanie nowej działalności gospodarczej.

Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego. Przyspieszenie w rejestracji nowej działalności gospodarczej ma nastąpić dzięki następującym rozporządzeniom:

 • wprowadzeniu obowiązku składania wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego od 1 marca 2020 r.;
 • prowadzeniu od 1 marca 2020 r. akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępnianie ich w takiej postaci w czytelni akt oraz w ogólnodostępnych sieciach teleinformatycznych;
 • wprowadzeniu obowiązku sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych;
 • likwidacji obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego i automatyczne przekazywanie sprawozdania finansowego z KRS do Ministerstwa Finansów;
 • stworzeniu elektronicznego repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego elektroniczne wypisy aktów i protokołów notarialnych będą automatycznie przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i dołączane do wniosku (bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę);
 • technicznego powiązania systemu, w którym składane są wnioski w formie elektronicznej z systemem wpisów (obecnie wymaga to drukowania i przepisywania wniosków w sądzie);
 • integracji Krajowego Rejestru Sądowego z systemem BRIS (implementacja unijnej dyrektywy).

Zmiany przyjęte przez Radę Ministrów zakładają również:

 • stworzenie sądom możliwości zdyscyplinowania osób zobowiązanych do powołania reprezentantów podmiotu, gdy uchylają się one od wykonania swoich obowiązków;
 • zlikwidowanie instytucji kuratora rejestrowego (wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego sądowi ustanowienie kuratora, który będzie uprawniony do reprezentacji podmiotu);
 • stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego umożliwiającego stronom i pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego dostęp do wszystkich dokumentów składanych do KRS oraz umożliwienie pobierania pełnego odpisu z KRS ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • odciążenie sądów rejestrowych związane z wprowadzeniem obowiązku składania sprawozdań finansowych wyłącznie w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz automatycznego wpisu do rejestru wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego.

Zgodnie z projektem, wpisy dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostaną w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN) Krajowego Rejestru Sądowego przez 7 lat od daty ich dokonania, wobec skrócenia okresu ujawnienia wpisu w RDN z 10 do 7 lat. Ponadto, przewidziano wprowadzenie możliwości wykreślenia dłużnika z RDN, gdy po dokonaniu wpisu zapadło orzeczenie lub decyzja, z których wynika, że wpisana do rejestru należność nie istnieje lub wygasło zobowiązanie, z którego ona wynika.

Zaproponowano, aby nowe prawo weszło w życie następnego dnia po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: Rada Ministrów, Wprost.pl
 1

Czytaj także