MSZ odpowiada na opinię KE w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Pisze o „bezzasadności”

MSZ odpowiada na opinię KE w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Pisze o „bezzasadności”

Siedziba Komisji Europejskiej
Siedziba Komisji Europejskiej / Źródło: Fotolia / Leonid Andronov
Miesiąc temu Komisja Europejska przystąpiła do kolejnego etapu postępowania w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym uchwalonej przez PiS. Polski rząd odpowiedział na argumenty podnoszone przez KE twierdząc, że są one bezzasadne.

Przypomnijmy, 14 sierpnia pojawił się oficjalny komunikat , z którego wynika, że KE przystąpiła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Władze polskie miały od tego czasu miesiąc na zastosowanie się do przesłanej uzasadnionej opinii poprzez wprowadzenie odpowiednich środków. W ostatnim dniu wyznaczonego czasu na odpowiedź, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat.

„Bezzasadne wątpliwości”

„Rzeczpospolita Polska odniosła się w sposób kompleksowy do wątpliwości podniesionych przez Komisję co do zgodności ustawy o Sądzie Najwyższym z prawem UE, wskazując na ich bezzasadność” – czytamy w komunikacie. Dalej argumentowano, że zgodnie z traktatami UE organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji państw członkowskich.

„Z tego względu określenie wieku przejścia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku nie może być uznane za naruszenie przez Polskę ogólnych przepisów prawa UE, na które powołała się Komisja”– przekazał MSZ. Podkreślono zarazem, że obniżenie wieku przejścia sędziów SN w stan spoczynku nie ogranicza w sposób systemowy możliwości orzekania w sposób niezawisły. „W przypadku dalszych wątpliwości Komisji, może ona skierować skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE, który ostatecznie rozstrzygnie sprawę” – podsumowano

Uruchomienie procedury

Przypomnijmy, 2 lipca Komisja Europejska uruchomiła procedurę wobec Polski w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Komisja jest zdania, że środki zawarte w ustawie o SN naruszają zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, a tym samym Polska nie wypełnia swoich zobowiązań wynikających z art. 19.1 TFUE, który brzmi: „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii”.

KE przypomniała, że „polska ustawa o Sądzie Najwyższym była już przedmiotem dyskusji w ramach dialogu na rzecz praworządności między Komisją a władzami polskimi, kwestia ta nie została jednak w sposób satysfakcjonujący rozwiązana podczas tego procesu”.„Komisja uważa, że wprowadzenie konsultacji z Krajową Radą Sądownictwa (KRS) nie stanowi skutecznego zabezpieczenia, jak twierdzą władze polskie. Opinia KRS nie jest wiążąca i opiera się na niejasnych kryteriach. Ponadto w wyniku reformy z dnia 8 grudnia 2017 r. KRS składa się obecnie z sędziów-członków mianowanych przez Sejm RP, co nie jest zgodne z europejskimi standardami niezależności sądów. Ze względu na brak postępów w drodze dialogu na rzecz praworządności oraz zbliżające się wdrożenie nowego systemu emerytalnego dla sędziów Sądu Najwyższego Komisja postanowiła w trybie pilnym wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” – napisano w komunikacie.

Czytaj także:
Parlament Europejski zdecydował o zastosowaniu procedury art. 7 TUE wobec Węgier

Czytaj także

 0