Rząd Tuska będzie pracował nad projektami rządu Kaczyńskiego

Rząd Tuska będzie pracował nad projektami rządu Kaczyńskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Rząd zdecydował, że w Sejmie będą kontynuowane prace nad trzema projektami ustaw, które opracował gabinet Jarosława Kaczyńskiego - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne rządu po pierwszym, roboczym posiedzeniu nowej Rady Ministrów.

Chodzi o projekty nowelizacji: Karty Nauczyciela, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i ustawy o doradztwie podatkowym.

Dwa pierwsze to projekty tzw. ustaw okołobudżetowych. Trzeci wiąże się z koniecznością wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, przyjęty przez poprzedni rząd 6 listopada, zakłada obliczanie wysokości wynagrodzenia nauczycieli na podstawie oddzielnej kwoty bazowej, która będzie określana corocznie w ustawie budżetowej. Ma to uniezależnić wysokość ich wynagrodzenia do wynagrodzeń innych pracowników budżetówki.

Ta oddzielna kwota bazowa - określona w projekcie budżetu państwa, służąca do obliczania wynagrodzenia nauczycieli w 2008 roku - ma wynieść 1947,81 zł. Kwota bazowa dla nauczycieli ma być wyższa od obowiązującej w tym roku o 62,22 zł.

Projekt zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wprowadza możliwość przyznania Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2008 r. W budżecie państwa zarezerwowano do 25 proc. środków zapewniających realizację tego zadania.

Natomiast projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym przewiduje, że doradcy podatkowi będą mogli prowadzić księgi podatkowe oraz inne ewidencje do celów podatkowych w imieniu iána rzecz podatników, a także płatników i inkasentów.

Według projektu, doradca podatkowy będzie mógł również wykonywać ten zawód jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej.

Projekt nowelizacji ustawy przywraca poprzednio obowiązujące przepisy, bo Trybunał Konstytucyjny orzekł, że są one zgodne z ustawą zasadniczą i powinny obowiązywać od 5 grudnia 2007 r.

Według CIR, na liście projektów ustaw skierowanych do Sejmu VI kadencji przez poprzedni rząd jest 48 dokumentów. "Ministrowie do końca listopada mają wskazać, które projekty akceptują, a do których zamierzają wprowadzić zmiany. Mogą również zaproponować wycofanie danego projektu z Sejmu" - poinformowało CIR.

Ponadto we wtorek ustalone zostało, że w grudniu rząd przyjmie program prac legislacyjnych, który realizowany będzie w pierwszej połowie 2008 r.

Informację o programie prac rządu przedstawił ministrom szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Zbigniew Derdziuk. Obowiązek przygotowania takiego dokumentu nakłada na rząd ustawa z lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. Program prac legislacyjnych rząd przedstawia Sejmowi.

Program taki zawierać będzie informacje o projektach ustaw, jakie rząd zamierza wnieść do Sejmu. Powstanie także program dotyczący planowanych rozporządzeń Rady Ministrów oraz innych dokumentów rządowych - poinformowano w komunikacie CIR.

Taki program prac legislacyjnych - zawierający przede wszystkim "informacje o przyczynach i istocie inicjatyw ustawodawczych rządu" - przygotowywany ma być przynajmniej raz na pół roku. W programie wskazywany będzie minister, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie odpowiedniego projektu.

Podobny program ministrowie opracowywać będą w odniesieniu do "rozporządzeń wydawanych przez rząd i innych dokumentów, np. programów rządowych, strategii". Tego rodzaju program zawierać będzie także informacje o "adresach Biuletynu Informacji Publicznej, w którym dany projekt dokumentu będzie dostępny".

ab, pap

 1

Czytaj także