Rada dla Polonii

Rada dla Polonii

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Powstała Polonijna Rada Konsultacyjna przy marszałku Senatu. - Jej powstanie jest przejawem szczególnej troski o jak najlepszą kondycję spraw polskich i Polaków na świecie" - powiedział marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady.

Aby kondycja ta była dobra - dodał marszałek - "musi być dobra koordynacja wszystkich instytucji państwowych, które zajmują się sprawami Polaków i Polonią". Stąd też - zaznaczył Borusewicz - obecność przedstawicieli rządu i parlamentu na pierwszym posiedzeniu Rady, która dowodzi, że taka troska rzeczywiście istnieje.

Marszałek Senatu podkreślił, że jesteśmy świadkami nowej emigracji do krajów UE. Sytuacja Polonii i Polaków w różnych krajach jest bardzo zróżnicowana. Inna jest w USA, Brazylii, Ameryce Południowej, a jeszcze inna na Litwie czy w Rosji. Skład Rady jest więc różnorodny, by był "reprezentacją całego świata".

Marszałek wyjaśnił jednocześnie, że powoływanie członków Rady nie odbywało się na zasadzie zajmowanego stanowiska w organizacjach polonijnych, ale pod uwagę brana była ocena aktywności działaczy polonijnych i możliwości współpracy z marszałkiem Senatu oraz członkami Rady.

Nawiązując do tematu posiedzenia Rady: "Kraj a Polonia i Polacy w świecie - wyzwania XXI wieku", Borusewicz powiedział, że Rada musi dostrzec nowe zjawiska zachodzące w świecie, a także zmiany pokoleniowe, jakie dokonują się w organizacjach polonijnych. "Musi też dostrzec tradycję poszczególnych organizacji polonijnych". Dodał, że potrzebna jest tradycja, ale i potrzebne są nowe zmiany, i że liczy w tym zakresie na współpracę.

Zwracając się do członków Rady z różnych stron świata, Borusewicz powiedział, że "już nie muszą się wstydzić za Polskę i za to, że jest niedemokratyczna, komunistyczna, dyktatorsko rządzona". "Polska - podkreślił - jest krajem sukcesu, krajem demokratycznym i suwerennym, w którym władze polskie podejmują decyzje o kierunku rozwoju państwa polskiego, a także podejmują suwerenne decyzje dotyczące polityki zagranicznej". Podkreślił też, że władze państwowe zwracają uwagę na dorobek Polaków w krajach ich zamieszkania.

Uczestniczący w posiedzeniu Rady minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że rząd polski chce dokonać reformy polskich konsulatów, aby one mogły dobrze służyć Polonii i Polakom. Zapewnił też o współpracy MSZ z Polonią i Polakami.

Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podkreśliła z kolei, że Karta Polaka, która w tym roku weszła w życie, otworzyła szerszy dostęp naszym rodakom, zamieszkałymi poza granicami kraju do edukacji w Polsce. I do tego wyzwania - jak zapewniła Hall - ministerstwo się przygotowuje.

Idea powstania Polonijnej Rady Konsultacyjnej narodziła się na historycznym I Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy w 1992 roku w Krakowie. Dziesięć lat później, w 2002 roku Senat podjął uchwałę po powołaniu do życia Rady.

Zadaniem Polonijnej Rady Konsultacyjnej jest wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą, projektów aktów normatywnych dotyczących Polonii i Polaków za granicą, a także kierunków działań Senatu i jego organów w sprawach Polonii. Członkowie Rady pełnią swoje obowiązki honorowo.

pap, em
 1

Czytaj także