Seksapil władzy

Seksapil władzy

Politycy niepotrzebnie próbują ukryć, że chodzi im tylko o władzę
Najważniejsza jest miłość" – stwierdził Donald Tusk, gdy ogłoszono wyniki wyborów. Oczywiście ma rację. Tak jest napisane nawet w Piśmie Świętym. Ale skoro miłość jest tak ważna, dlaczego tak wielu ludzi, zamiast zajmować się jej duchowym i cielesnym praktykowaniem, dąży do władzy? I to często po trupach (na szczęście w Polsce tylko w sensie metaforycznym) swych politycznych przeciwników. Dlaczego nawet Donald Tusk nie zadowolił się wyłącznie miłością? Czyżby władza i tym razem wzięła górę?

Władza leasingowana
Władza, a zwłaszcza żądza jej zdobycia, nie cieszy się szczególnym uznaniem moralistów i intelektualistów zajmujących się polityką. Dzisiejsi politolodzy mówią o wielu rzeczach, lecz często zapominają o władzy i o walce o nią jako o czymś, co jest nieodłącznie związane z polityką.
Sami politycy również starają się ukryć, że chodzi im także o władzę, że o nią walczą, że na tym polega ich zawód, tak jak zawód żołnierza polega także na zabijaniu wroga, a nie tylko niesieniu pomocy humanitarnej. Rzadko kto przyznaje się, że po prostu chce rządzić, wydawać decyzje, napawać się władzą. Dążenie do władzy i jej sprawowanie muszą być usprawiedliwione wyższymi celami. Obiecuje się zrealizować je po „dojściu do władzy", co przeciwnicy nazywają populizmem, a zwolennicy programem. We współczesnym świecie są to najczęściej cele gospodarcze i społeczne – modernizacja kraju, zwiększanie dobrobytu, dbałość o wspólne dobro, budowa autostrad lub Irlandii nad Wisłą. Władza jest zatem rzekomo zawsze środkiem, nigdy celem.
Ale też tylko władza dobrze uzasadniona i zaakceptowana przez ludzi jej podlegających może być władzą trwałą. Odróżnia się więc władzę ulegitymizowaną, autorytet lub „panowanie" od władzy w sensie ogólnym, charyzmę urzędu, władzę stałą od arbitralnej władzy jednostki opartej tylko na przemocy lub nieaprobowanym wpływie i manipulacji. Niemiecki socjolog Max Weber twierdził, że istnieją trzy sposoby legitymizowania władzy – przez tradycję, osobistą charyzmę i prawne procedury. Dlatego mówił o trzech typach idealnych politycznego panowania – tradycyjnym, charyzmatycznym i legalnym. Przyjmował więc, że o prawomocności władzy, jej ulegitymizowaniu decydują jej źródła, sposób, w jaki uzasadnia się wejście w jej posiadanie, a nie cele, jakie ma ona realizować. Dzisiaj władza polityczna nie ma już religijnego uzasadnienia. Pochodzi od ludu, wyrażającego swą wolę w wolnych wyborach. I jest to tylko „leasing", a nie oddanie na własność.

Władza kontra wolność
Władza jest – tak się wydaje liberałom – sprzeczna z wolnością. Dlatego w tradycji liberalnej patrzono na nią podejrzliwie. Jak pisał włoski politolog Norberto Bobbio, „zgodnie z jednym ze sposobów rozumienia wolności, przeważającym w tradycji liberalnej, »wolność« i »władza« to terminy antytetyczne, denotujące dwa sprzeczne obszary rzeczywistości, a więc nie do pogodzenia; w stosunkach między dwiema osobami im bardziej powiększa się władza jednej (przez co rozumie się władzę rozkazywania lub zakazywania), tym bardziej zawęża się wolność w sensie negatywnym drugiej. I na odwrót: im bardziej druga osoba poszerza sferę swojej wolności, tym bardziej maleje władza pierwszej". To oznaczałoby, że ci, którzy mają więcej władzy, mają i więcej wolności, mogą sobie na więcej pozwolić. To jednak nie jest pewne. W swej ostatniej książce „Traktat o wolności" Ryszard Legutko pokazuje ten dylemat na przykładzie tyrana, który – kumulając władzę – w istocie coraz bardziej ogranicza swoją wolność. „Tyran, utwierdzając swoją władzę, powoduje dalszą antagonizację, przez co tworzy sobie nowych wrogów. Zostaje z czasem zmuszony nie tylko do likwidowania wrogów istniejących, ale i wrogów potencjalnych, by w ten sposób wyprzedzić nieuniknione przyszłe wypadki. Jego pierwotna wolność, której tak mu zazdroszczono, znika całkowicie (...) musi się poddać logice utrzymania władzy". Na szczęście tyrani zniknęli już z naszej części Europy. Ale i politycy, którzy doszli do władzy w rezultacie demokratycznych procedur, nie mogą się cieszyć wolnością. Są często niewolnikami swego stanowiska, swojej partii, sił społecznych, politycznych i gospodarczych, zależą od administracji, doradców, asystentów. Podlegają kontroli mediów, są bacznie obserwowani, często bywają niemal pozbawieni życia prywatnego, obecnie uważanego za sferę, w której ludzie mają najwięcej wolności.

Spin doktor Machiavelli
W demokracji władza jest rozproszona, podzielona. Niektórzy teoretycy twierdzą, że istotą demokracji jest poliarchia, a więc wielość ośrodków władzy. W Polsce jest ona tak rozproszona, że konieczne wydaje się raczej jej skoncentrowanie w demokratycznie legitymizowanych instytucjach, a nie dalsze jej rozpraszanie wśród tzw. społeczeństwa obywatelskiego.
W ostatnich dwóch latach jeszcze raz pojawiło się w Polsce (zgodnie z liberalnym dążeniem do ograniczenia władzy politycznej i kompetencji państwa w imię rozszerzenia pola wolności) ostre przeciwstawienie państwa – jako instrumentu kontroli i ubezwłasnowolnienia obywateli – społeczeństwu jako sferze, w której jego członkowie mogą w sposób nieskrępowany korzystać ze swej wolności. W takim ujęciu społeczeństwo obywatelskie ma być sferą, w której stosunki władzy, rywalizacja i konkurencja, interesy ekonomiczne i polityczne (a także niesprawiedliwości i tzw. wykluczenia) nie istnieją. Mamy za to do czynienia z relacjami dobrowolnej współpracy, harmonijną komunikacją i niesprzecznymi dążeniami. Tak jakby polityka nie była sferą wolności, jakby państwo było państwem zaborczym i jakby w „społeczeństwie obywatelskim" nie istniały różnice poglądów, nierówności i konflikty interesów. Jakby „szary obywatel", zwłaszcza na polskiej prowincji, miał te same możliwości kształtowania rzeczywistości zgodnie ze swoimi wyobrażeniami jak na przykład prezes stołecznej fundacji lub wielkomiejskiego stowarzyszenia notabli. Ograniczenie władzy demokratycznego państwa w praktyce oznacza często oddanie jej książętom (i księżniczkom) społeczeństwa obywatelskiego, mediów i korporacji.
Czy tego chcemy czy nie, konflikt, rywalizacja o władzę są nierozłącznie związane z polityką, także w liberalnej demokracji, także w społeczeństwie obywatelskim, również wtedy, gdy polscy liberałowie zaczynają głosić ideologię powszechnej zgody i miłości. Zresztą często ci, którzy odwołują się do miłości, kończą na brutalnym kopaniu przeciwników po kostkach i wywoływaniu strachu, przyznając poniekąd rację Machiavellemu, który na pytanie: „czy lepiej budzić miłość niż strach, czy strach niż miłość", odpowiadał: „Chciałoby się i jednej, i drugiej rzeczy, ale ponieważ trudno połączyć je, więc gdy jednej ma brakować, o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość". Ludzie są bowiem – jego zdaniem – zmienni, niewdzięczni, chciwi zysku i dlatego nie można liczyć na nich w potrzebie, wtedy, gdy nie można już rozdzielać łask i przywilejów. Nie tylko łaska pańska, ale i miłość poddanego (lub wyborcy) na pstrym koniu jeździ. Dlatego Machiavelli, spin doktor tamtych czasów, twierdził, że „ponieważ ludzie kochają, gdy się im podoba, a boją się, gdy podoba się księciu, przeto mądry książę powinien oprzeć się na tym, co od niego zależy, a nie na tym, co zależy od drugich; trzeba mu jedynie – jak się rzekło – usilnie unikać nienawiści". Tego ostatniego nie udało się, niestety, uniknąć braciom Kaczyńskim – ani w kraju, ani za granicą.

Charyzmat władzy
Bez władzy pogrążylibyśmy się w chaosie. Stan, w którym brak jest woli władzy lub mocy, jest stanem rozprzężenia i dekadencji, tak dobrze opisanym przez Nietzschego. Dzisiaj powszechne są narzekania na uwiąd woli mocy w Europie. Niedawno w specjalnym numerze niemieckiego czasopisma kulturalnego „Merkur" jego redaktor naczelny, znany intelektualista Karl Heinz Bohrer, narzekał na brak woli mocy, dostrzegając zjawiska dekadenckie w szerzącym się na Zachodzie kulcie medialnej sławy i kulcie społecznej ofiary. Jego zdaniem, w Niemczech polityka została zredukowana do polityki społecznej, i to bynajmniej nie w bismarckowskim sensie. Jest to trochę pocieszające, gdyż rozbudzona w Niemczech wola mocy i władzy nie jest czymś, co w Polsce byłoby szczególnie pożądane. Zwłaszcza że dzisiejsza Polska, podobnie jak I Rzeczpospolita, „nierządem stoi" i nie chodzi tu wcale o erotyczne zwyczaje polityków Samoobrony, lecz niechęć do uprawiania polityki i podejmowania decyzji nawet w tak niezmiernie trudnych sprawach, jak lokalizacja stadionu lub przebieg autostrady.
Władza łączy się z przykrymi i ryzykownymi obowiązkami, na przykład podejmowaniem trudnych decyzji. Ma też jednak przyjemne strony. Nie chodzi tylko o rządowe limuzyny, przestronne gabinety czy inne przywileje. Władza daje charyzmę, opromienia, otacza aurą. Nie trzeba być specjalnie mądrym, wystarczy mieć władzę, by ludzie dostrzegali w nas coś wyjątkowego. Gdy się ją traci, traci się owe magiczne właściwości.

Kompleks polski
W Polsce trudno się jednak cieszyć charyzmą, gdyż Polacy obchodzą się z władzą bezceremonialnie – jak żaden inny naród. Widać to szczególnie wyraźnie, gdy porówna się ich z Niemcami, którzy mimo swej rzekomo antyautorytarnej przemiany po 1945 r. biją czołem przed każdą polityczną figurą. Niemiecki kanclerz jest tam traktowany z szacunkiem, na który w Polsce może liczyć co najwyżej ksiądz prymas, a być może tylko Matka Boska. Byle drobny urzędnik lokalnej władzy jest przyjmowany w pokłonach. W Polsce natomiast dziennikarze przepytują ministrów jak uczniaków, pijacy obrzucają ich wyzwiskami, intelektualiści, którzy politykę znają tylko z nielicznych lektur, pouczają ex cathedra.
Wszystko to nie zmienia faktu, że Polacy cisną się do władzy. Im mniej ją szanują, tym bardziej mają podstawy sądzić, że im także się ona należy – niezależnie od tego, czy są rolnikami, sportowcami; niezależnie od wykształcenia, inteligencji, kompetencji, cnót obywatelskich. Za każdym człowiekiem władzy ciągnie się też sznur „dworzan", pochlebców i doradców, z których wielu ledwo wyrosło z wieku dziecięcego.
Brak szacunku dla władzy przejawia się też tym, że Polacy mówią o walce politycznej jako walce o „stołki". Na stołku – jak wiadomo – przede wszystkim się siedzi. I nie trzeba się specjalnie wysilać. Wysiłek polega tylko na tym, by się na nim utrzymać. Inna ludowa mądrość głosi, że ten, kto ma władzę, „dorwał się do koryta". Lud nie uznaje więc władzy jako wartości autotelicznej i przyjmuje, że jest ona tylko środkiem do celu, jakim są korzyści materialne.
I choć lud ma skłonność do trywializacji i nadmiernych uproszczeń, trudno zaprzeczyć, że ma także empiryczne podstawy do takich sądów. Polscy politycy długo jeszcze będę musieli pracować nad tym, aby to zmienić. Do tego nie wystarczą jednak nawoływania do zgody i miłości.

Rys. D. Krupa

Okładka tygodnika WPROST: 45/2007
Więcej możesz przeczytać w 45/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2007 (1298)

 • Na stronie - Biali i Murzyni 4 lis 2007, 22:00 Wkrótce się okaże, że problemem numer 1 w Polsce jest „kwestia murzyńska", a nie gospodarka i bezpieczeństwo 3
 • Skaner 4 lis 2007, 22:00 8
 • Mam instynkt strażaka 4 lis 2007, 22:00 PYTANIA NIEPOLITYCZNERozmowa z Wojciechem Olejniczakiem, przewodniczącym SLDTrenuje pan skoki? Biegi. To wystarczy, by mieć dobrą kondycję, bez której by się nie udało…...skoczyć z piątej kondygnacji na balkon piętro niżej i... 10
 • Ludzie 4 lis 2007, 22:00 Smoktunowicz w TVP? Hannę Smoktunowicz (do niedawna Polsat) być może zobaczymy w telewizji publicznej. Odbyło się już wstępne spotkanie i obie strony zadeklarowały chęć współpracy. (AB) Rylik – pokerowe zagranie Agnieszka Rylik... 11
 • Bush nie naciskał na Blaira 4 lis 2007, 22:00 IrakWielka Brytania miała nie brać udziału w wojnie w Iraku. Prezydent George Bush miał to zaproponować premierowi Tony’emu Blairowi. Politycy rozmawiali tuż przed głosowaniem w Izbie Gmin, które miało zdecydować o wysłaniu... 12
 • Murdoch broni demokracji 4 lis 2007, 22:00 GruzjaRupert Murdoch będzie bronił wolności mediów w Gruzji. Przed rokiem właściciel News Corporation nabył udziały w polskiej telewizji Puls. Teraz w Gruzji kupił kontrolny pakiet akcji telewizji Imedi. Należała ona do Badriego... 12
 • Wolszczak po chińsku 4 lis 2007, 22:00 NagrodyGrażynę Wolszczak podziwiają Chińczycy. Aktorka otrzymała nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą na festiwalu w Chinach. Wolszczak doceniono za rolę w komedii „Ja wam pokażę" (kontynuacja przygód Judyty z... 12
 • Doda bije się z Górniak 4 lis 2007, 22:00 TelewizjaDoda przeciw Edycie Górniak, a Maryla Rodowicz walcząca z Justyną Steczkowską. Tak będzie w najnowszym projekcie  firmy Rochstar, producenta m.in. „Tańca z gwiazdami". Ten program ma być hitem telewizyjnej rozrywki w... 12
 • Sawka czatuje 4 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Zapytaj Wprost - Krystyna Janda 4 lis 2007, 22:00 Internauci pytają Krystynę Jandę o to dlaczego jednym ze sponsorów jej teatru jest ks. prałat Henryk Jankowski, dlaczego jej teatr to takie badziewie i czy wystąpiłaby dziś w scenie rozbieranej. 16
 • Poczta 4 lis 2007, 22:00 Unia głupich inwestycjiJestem autorem projektów „ginące zawody" i „garncarska wioska". W artykule Aleksandra i Jana Pińskich „Unia głupich inwestycji" (nr 39) ze zdumieniem przeczytałem, że... 17
 • Playback 4 lis 2007, 22:00 Donald Tusk, przewodniczący PO i kandydat na premieraFot. A. Jagielak/Wprost 17
 • Z życia koalicji 4 lis 2007, 22:00 Kazio Marcinkiewicz ogłosił, że chętnie pomoże w formowaniu gabinetu Donalda Tuska. W PO jakoś nikt nie wpadł w ekstazę po tej niesłychanie ważnej deklaracji. W tej sytuacji my sięgamy po wyciągniętą dłoń premiera na uchodźstwie.... 18
 • Z życia opozycji 4 lis 2007, 22:00 Witamy! Po dwóch latach przerwy PiS znowu u nas i – jak sięgamy pamięcią – po raz pierwszy w historii będzie w jednej rubryce z czerwonymi. Jeśli ktoś uważa, że urzędujący bądź co bądź premier nie powinien być w... 19
 • Wprost przeciwnie - Wyciskacz łez 4 lis 2007, 22:00 Cała unia ma zapłakać nad losem wysiedleńców, topiąc w morzu łez prawdę historyczną 20
 • Fotoplastykon 4 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Drużyna Donalda 4 lis 2007, 22:00 Pięć kręgów władzy Platformy Obywatelskiej 22
 • Zbitka premier Schetyna mi nie pasuje 4 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Grzegorzem Schetyną, sekretarzem generalnym PO, kandydatem na wicepremiera i szefa MSWiA 26
 • Sprzątanie po Kwaśniewskim 4 lis 2007, 22:00 Działacze SLD chcą by nowym szefem sojuszu został Grzegorz Napieralski 28
 • Platforma z kruchty 4 lis 2007, 22:00 Partia Donalda Tuska zamienia się w ZChN bis 30
 • Donos Papkina 4 lis 2007, 22:00 W grudniu 1977 r. Tomasz Dedek był studentem pierwszego roku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Wracał ze studenckiej imprezy do domu pod Warszawą. Wsiadł do pociągu i zasnął. Gdy się obudził, stwierdził, że nie ma torby i... 32
 • Seksapil władzy 4 lis 2007, 22:00 Politycy niepotrzebnie próbują ukryć, że chodzi im tylko o władzę 34
 • Ostatni taki bandyta 4 lis 2007, 22:00 Dziad żył dla dwóch pasji: gołębi i synów 38
 • Ryba po polsku - Wyznanie 4 lis 2007, 22:00 Heteroseksualiści wszystkich krajów, łączcie się, póki nie jest za późno 40
 • Giełda 4 lis 2007, 22:00   42
 • Hindus najbogatszy 4 lis 2007, 22:00 Hindus najbogatszym człowiekiem świata? Tak może być już w 2008 r. Mukesh Ambani znajdzie się najprawdopodobniej na czele przyszłorocznej listy krezusów, wyprzedzając Amerykanina Billa Gatesa i Meksykanina Carlosa Slima. Zdaniem agencji... 42
 • Giełdowy rekord 4 lis 2007, 22:00 Na GPW padł historyczny rekord liczby debiutów. I to dwa miesiące przed końcem roku. Asbis i Integer.pl to 62. i 63. nowa spółka w tym roku na warszawskim parkiecie. Dotychczas najowocniejszy był rok 1997. Zadebiutowały wówczas 62... 42
 • PO kontra Prokom 4 lis 2007, 22:00 Partii Donalda Tuska może się nie udać rezygnacja z obniżki składki rentowej dla wszystkich. I to nie z powodu odstąpienia od tych zamiarów przez platformę. Ten zamiar mogą udaremnić programiści Prokom Software. Niedawno Zbigniew... 42
 • Polski gigant 4 lis 2007, 22:00 Za pięć lat Polska Grupa Energetyczna ma być największą polską firmą. Do tego czasu wartość grupy ma się potroić – do 70-85 mld zł. Taki wynik plasowałby PGE wśród 250 największych firm świata. Zwiększenie wartości... 43
 • Googlephone 4 lis 2007, 22:00 Google chce dokonać podboju rynku telefonii komórkowej. Ale nie dzięki rewolucyjnemu urządzeniu na miarę iPhone’a. Rewolucja czeka sieci komórkowe. Google zaproponuje producentom telefonów (najprawdopodobniej LG i HTC) oraz operatorom... 43
 • Nadwiślański zaścianek 4 lis 2007, 22:00 .   43
 • Rządowi masażyści 4 lis 2007, 22:00 Gabinet Tuska rozbije się na gospodarczych rafach 44
 • Znachorzy gospodarki 4 lis 2007, 22:00 Jakie poglądy ekonomiczne mają Polacy? 48
 • Niemiecka święta krowa 4 lis 2007, 22:00 Volkswagen idzie na wojnę z Komisją Europejską 52
 • Dolarozłoty 4 lis 2007, 22:00 Złoty jest najmocniejszy w historii 56
 • Know - How 4 lis 2007, 22:00 60
 • Awaria mózgu 4 lis 2007, 22:00  Dlaczego nawet najlepszym piłkarzom i koszykarzom zdarzają się błędy? Uczeni z Washington University w Missouri odkryli, że przyczyniają się do tego wahania elektrycznej aktywności mózgu. Pojawiają się na krótko, ale osłabiają... 60
 • Afrodyzjak karmiącej matki 4 lis 2007, 22:00 Substancja zawarta w pocie matek karmiących piersią zwiększa popęd seksualny u kobiet. Uczeni z University of Chicago i Monell Chemical Senses Center obserwowali libido i nastrój kobiet, które dwa razy dziennie wąchały gąbkę nasączoną... 60
 • Siarkowodór z czosnku 4 lis 2007, 22:00 Czosnek chroni przed nowotworami i chorobami serca, bo zwiększa w organizmie naturalną produkcję siarkowodoru. Gaz ten w nadmiarze jest trujący. W niewielkiej ilości działa jak przeciwutleniacz i zwiększa przepływ krwi w naczyniach... 60
 • Lek na dystrofię 4 lis 2007, 22:00 Dystrofię mięśniową Duchenne’a (DMD) będzie można leczyć terapią genową. Niewielkiej grupie pacjentów zostanie wkrótce wstrzyknięty eksperymentalny lek, który ma przedłużyć ich życie. DMD jest najczęściej występującą i... 61
 • Rewolucja w piwnicy 4 lis 2007, 22:00 Dlaczego Giordano Bruno spłonął na stosie? Był niepokorny i naraził się Kościołowi? Bruno nie miał bezspornego dowodu, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Podobnie jak nie mieli go Kopernik, Galileusz i Kartezjusz. Gdyby taki... 61
 • Inwazja nowych zarazków 4 lis 2007, 22:00 Ranking najgroźniejszych chorób zakaźnych w Polsce 62
 • Choroba szpitalna 4 lis 2007, 22:00 Na zakażenia szpitalne umiera więcej osób, niż ginie w wypadkach drogowych 66
 • Maszyny seksu 4 lis 2007, 22:00 Pierwsze małżeństwo człowieka z robotem przestało być fantazją 68
 • Trening umysłu 4 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Jamesem Flynnem, najbardziej znanym badaczem inteligencji 72
 • Rzeź Rzymian 4 lis 2007, 22:00 Krwawa bitwa w Lesie Teutoburskim zakończyła ekspansję Imperium Romanum 74
 • Rezydencja dla Gierka 4 lis 2007, 22:00 Cały naród budował domy pierwszemu sekretarzowi PZPR 78
 • Górna półka - Wróg numer jeden 4 lis 2007, 22:00 Portugalczyk Paulo Santos należał do tych Europejczyków, którzy już jako dorośli ludzie przeszli na islam i stali się religijnymi fundamentalistami. Kiedy w 1990 r. Santos udał się do Afganistanu, trafił do obozu szkoleniowego... 82
 • Bez granic 4 lis 2007, 22:00 84
 • Cytat tygodnia 4 lis 2007, 22:00  „Rosja nie potrzebuje żadnych obserwatorów, bo nasz system wyborczy jest jednym z najbardziej zaawansowanych na świecie"IGOR BORYSOW, członek rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej 84
 • Cena wojny 4 lis 2007, 22:00 W ciągu pięciu lat koszty wojny w Iraku i Afganistanie się podwoiły. Dziś na obie te interwencje Amerykanie wydają 500 mln dolarów dziennie. Prezydent George W. Bush uważa jednak, że to za mało, i żąda więcej. 84
 • Piękna i bestia 4 lis 2007, 22:00 „Nie jestem tu z powodów politycznych" – przekonywała Naomi Campbell, obścis-kując się z Hugo Chàvezem, prezydentem Wenezueli, na jego wiecu. Oczywiście, nikt jej nie uwierzył i modelka wywołała kolejny skandal.... 84
 • Możemy żyć z nuklearnym Iranem 4 lis 2007, 22:00  Martin van Creveld, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego, znawca historii wojskowości i strategiiIrański rząd spanikował. I miał ku temu powody. Minął miesiąc, od kiedy Izrael zniszczył syryjskie instalacje nuklearne. Dowiódł tym... 85
 • Mucha Browna 4 lis 2007, 22:00 Polityczne gafy towarzyszyły królowi Arabii Saudyjskiej Abdullahowi w czasie jego wizyty w Wielkiej Brytanii. Najpierw na konferencji prasowej saudyjskiego ministra spraw zagranicznych, księcia Sauda al-Faisala, nie pojawił się David... 85
 • Tusk pod Moskwą 4 lis 2007, 22:00 Warszawę i Moskwę dzieli fundamentalny konflikt interesów. Żaden polski polityk tego nie zmieni. 86
 • Stasiland 4 lis 2007, 22:00 Tysiąc Szwedów współpracowało z bezpieką z NRD 90
 • Krew Rabina 4 lis 2007, 22:00 Izraelczycy nie mogą sobie poradzić z tym, że ich premiera zamordował Żyd 92
 • Rosjanie patrzą na Polaków z pogardą 4 lis 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Richardem Pipesem, historykiem, znawcą Rosji, byłym doradcą prezydenta Ronalda Reagana 96
 • Żona do zadań specjalnych 4 lis 2007, 22:00 Małżeństwo pomagało w karierze politycznej, a rozwód szkodził. Teraz może być na odwrót 98
 • Kuchenna apokalipsa 4 lis 2007, 22:00 19 fachowców i 10 mln dolarów– tyle wystarczy do wyprodukowania bomby atomowej 104
 • Pasaż 4 lis 2007, 22:00 108
 • Moda na cierpki smak 4 lis 2007, 22:00 W trzeci czwartek listopada, jak co roku, w 150 krajach świata miliony ludzi popijają młode, cierpkie czerwone wino beaujolais nouveau. To bodaj najlepsza kampania marketingowa na świecie: miliony piją coś, co z trudem mogą przełknąć. A... 108
 • Kobieta, mężczyzna, papuga 4 lis 2007, 22:00 Anna G. to jeden z najbardziej znanych produktów włoskiej firmy Alessi. Zaprojektowany w 1994 r. przez Alessandra Mendiniego, znanego włoskiego architekta i projektanta, szybko stał się kultowy i zapoczątkował całą serię designerskich... 108
 • Wyrzutnia korków 4 lis 2007, 22:00 Projektanci marki Kitchen Craft postanowili zakończyć udręki towarzyszące otwieraniu wina i wymyślili Bar Craft Power Octopus – korkociąg z dźwignią. Po jej naciśnięciu ostrze samo wkręca się w korek. A po podniesieniu lekko... 109
 • Stojak dla minimalisty 4 lis 2007, 22:00 Jak przechowywać wino? Na pewno w pozycji leżącej, dzięki czemu zwilżony korek pęcznieje i nie dopuszcza do trunku powietrza. Niemiecka firma Zack pokazuje, jak to robić nie tylko prawidłowo, ale i stylowo. Paria to elegancki stojak na... 109
 • Klasycznie i awangardowo 4 lis 2007, 22:00 Dobrego wina nie można pić z byle czego. Krosno to największy i najbardziej znany producent szkła w Polsce, wielokrotnie nagradzany za design kieliszków. Podczas targów Ambiente 2007 zaprezentował trzy nowe kolekcje: Blue Essence, Open Feel... 109
 • Wino tenisisty 4 lis 2007, 22:00 Jeśli Agnieszka Radwańska pija wino, to powinna się zaopatrzyć w komplet korków francuskiej firmy Aga. Trzy zatyczki z korka zostały ozdobione metalowymi figurkami tenisisty, tenisistki oraz odlewem piłeczki. Dzięki takiemu zestawowi nawet... 109
 • Sieć prezentów 4 lis 2007, 22:00 Gra komputerowa „Wiedźmin”, zapach Ange Ou Démon marki Givenchy i nowe modele iPodów – to upominkowe hity nadchodzącej Gwiazdki. Ale prawdziwym hitem będzie kupowanie tych prezentów w Internecie. 112
 • Polski pieróg narodowy 4 lis 2007, 22:00 Nie kiełbasa, bigos, kapuśniak czy oscypki, lecz pierogi mogą się stać naszym daniem narodowym. 116
 • Laser 4 lis 2007, 22:00 118
 • Śpiewający Jamboree 4 lis 2007, 22:00 jazzNajwiększymi gwiazdami tegorocznego Jazz Jamboree będą wokaliści – kwartet The Manhattan Transfer, sekstet Take 6 z USA i solistki: m.in. Urszula Dudziak oraz Hanna Banaszak. Nie można też przeoczyć koncertu perkusisty Jacka... 118
 • Wykolejony pociąg do Yumy 4 lis 2007, 22:00 filmSłynny western Delmera Davesa z 1957 r. wszedł do historii języka polskiego, bo odtąd słowo „juma" jest slangowym określeniem kradzieży w Niemczech. O 15.10 odjeżdżał bowiem pociąg relacji Wrocław-Berlin, którym... 118
 • Krótko po wolsku - Pożegnalny walc 4 lis 2007, 22:00 Interesująca wiadomość dotarła ostatnio z Wiednia. Odbyły się tam Międzynarodowe Targi Rozwodników. 119
 • Od Potiomkina do Afganistanu 4 lis 2007, 22:00 festiwal W Rosji głośno jest o Polsce – za sprawą premiery filmu „1612". Opowiada on o rosyjskim powstaniu przeciw polskim wojskom okupującym Kreml. A w Polsce – o rosyjskiej kinematografii – za sprawą festiwalu... 119
 • Spodek techno 4 lis 2007, 22:00 technoW katowickim Spodku kolejna odsłona najsłynniejszego festiwalu techno. Zagra 22 topowych didżejów i 8 zespołów z całego świata (m.in. WestBam, Sven Vath, Moguai i Hardy Hard). Wśród dźwięków muzyki techno, laserów i... 119
 • Klasyczny Kennedy 4 lis 2007, 22:00 koncertNigel Kennedy? Tak, ale który? To pytanie warto zadać, bo równie łatwo możemy trafić zarówno na koncert muzyki klasycznej, jak i klezmerskiej, jazzowej, czy popowej. Zwłaszcza że w tym tygodniu Kennedy wystąpi w Polsce dwa razy, z... 119
 • Salon warowny 4 lis 2007, 22:00 Pośród mebli z antykwariatu i afrykańskich masek – w takim wnętrzu polskie gwiazdy czują się najlepiej 120
 • Czynownik Kremla 4 lis 2007, 22:00 Nikita Michałkow trzęsie rosyjskim kinem za cenę nieustającego hołdu dla Putina. W nagrodę dostał od kremlowskiej administracji pieniądze na swoją antypolską superprodukcję „1612”. 124
 • Wencel gordyjski - Zupa z dyni 4 lis 2007, 22:00 Współcześni druidzi starają się nas nawrócić na magiczny materializm 128
 • Ueorgan ludu 4 lis 2007, 22:00 Premier z Krakowa na czele rządu 129
 • Skibą w mur - Powrót na folwark zwierzęcy 4 lis 2007, 22:00 Kaczki i kury rozpuściły plotkę, że gospodarz wraca! 130

ZKDP - Nakład kontrolowany