Historia Ukrainy.
Łatwy quiz.
Sprawdź, co wiesz o Kozakach i Rusi Kijowskiej

W tym quizie pytamy o najważniejsze wydarzenia z historii dawnej Ukrainy. Tematem quizu jest Ruś Kijowska i Kozacy. Pytania na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne, ale po chwili zastanowienia nie powinny nikomu sprawić większej trudności.
Twój wynik:

1 / 22 Jak nazywał się założyciel Rusi Kijowskiej, od którego imienia pochodzi nazwa pierwszej ruskiej dynastii?

Ruryk
Rus
Taras

2 / 22 Kim prawdopodobnie był Ruryk?

Grekiem z Bizancjum
Tatarem z dalekiego wschodu
Waregiem, czyli skandynawskim wikingiem

3 / 22 Skąd władca Rusi Włodzimierz Wielki przyjął chrzest w 988 roku?

Z Niemiec
Z Bizancjum
Z Watykanu

4 / 22 Które z tych miast jest najstarsze?

Moskwa
Kijów
Warszawa

5 / 22 W XIII wieku rozbite na dzielnice ziemie ruskie popadły w zależność od:

Cesarstwa bizantyjskiego
Cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego
Złotej Ordy, czyli państwa Mongołów

6 / 22 W późnym średniowieczu wieku wiele ruskich księstw zostało przejętych przez Wielkie Księstwo Litewskie. Jednak jedno z nich Ruś Halicko-Wołyńska, później nazywana także Rusią Czerwoną, została wcielona do Polski. Ostatecznie dokonała tego królowa Jadwiga Andegaweńska. Który to był wiek?

XII
XIV
XVI

7 / 22 Nazwa Zaporoża, po staropolsku nazywanego też Dzikimi Polami, pochodziła od

Poroża występujących tam licznie jeleni
Tego, że kraina ta leżała „za porohami” (progami rzecznymi) Dniepru
Niezwykle wysokich progów budowanych tam domów

8 / 22 Zaporoże zasiedliła wieloetniczna grupa ludności (chociaż zdominowana przez ludność ruską) zorganizowana na sposób wojskowy, której nazwa pochodzi prawdopodobnie od turecko-tatarskiego określenia ludzi wolnych. Ta grupa to oczywiście:

Kozacy
Husarze
Janczarzy

9 / 22 Od czasów królów elekcyjnych Kozacy byli zaciągani do armii koronnej jako płatni żołnierze. Spis takich żołnierzy był nazywany:

Rejestrem kozackim
Kozacką knigą
Listą kozacką

10 / 22 Ufortyfikowany obóz Kozaków to:

Kosz
Kopa
Koło

11 / 22 Główny ośrodek Kozaków zaporoskich to

Sicz, czyli kosz zakładany na różnych wyspach dolnego Dniepru
Lwów
Kijów

12 / 22 W czasie pokoju Siczą rządziło koło, a później Rada Kozacka. W czasie wyprawy wojennej uprawnienia dyktatorskie otrzymywał

Batiuszka
Pułkownik
Ataman

13 / 22 Głównym przeciwnikiem Kozaków na Dzikich Polach byli:

Grecy
Tatarzy
Szkoci

14 / 22 Powstania kozackie były organizowane na terenie Rzeczypospolitej:

Wyłącznie w XVI wieku
Regularnie od końca XVI do początku XVIII wieku
Powstanie Chmielnickiego było jedynym powstaniem kozackim

15 / 22 Kozacy wielokrotnie wybierali się na wyprawy, podczas których łupili tureckie wybrzeża Morza Czarnego na łodziach nazywanych:

Czajkami
Sójkami
Kolibrami

16 / 22 Jeden z najwybitniejszych wodzów kozackich Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny ze swoimi Kozakami pomógł Rzeczpospolitej wygrać bitwę pod Chocimiem stoczoną przeciwko

Szwedom
Turcji
Moskalom

17 / 22 W którym roku wybuchło Powstanie Chmielnickiego?

1448
1648
1848

18 / 22 Od wybuchu powstaniu Chmielnickiego system rządów Kozaków na Ukrainie nazywano:

Rzplitą
Dyktaturą
Hetmanatem

19 / 22 Ugoda perejasławska zawarta przez Kozaków w czasach powstania Chmielnickiego poddała ich pod władzę:

Króla Polski
Cara
Sułtana

20 / 22 Po śmierci Chmielnickiego władze w imieniu jego małoletniego syna sprawował hetman Iwan Wyhowski. Podpisał on z Rzecząpospolitą ugodę hadziacką, która ustanowiła Rzeczpospolitą Trojga Narodów, w której skład wchodziło:

Wielkie Księstwo Ruskie
Cesarstwo Ruskie
Królestwo Kozackie

21 / 22 Hetman Iwan Mazepa to jeden z ukraińskich bohaterów narodowych, przez współczesną Rosję uważanych za zdrajcę Rusi. Panowanie Mazepy skończyło się, gdy wystąpił przeciwko carowi Piotrowi I i w bitwie pod Połtawą wziął udział po stronie:

Szwecji
Turcji
Rosji

22 / 22 Hetmanat w Ukrainie prawobrzeżnej w XVIII wieku został zlikwidowany przez:

Iwana IV Groźnego
Katarzynę Wielką
Włodzimierza Lenina