I Prezes SN uchyla postanowienie TSUE. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

I Prezes SN uchyla postanowienie TSUE. Chodzi o Izbę Dyscyplinarną

Małgorzata Manowska
Małgorzata Manowska / Źródło: Newspix.pl / GRZEGORZ KRZYZEWSKI / FOTONEWS
I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska uchyliła postanowienie TSUE dotyczące Izby Dyscyplinarnej. Oznacza to, że organ ten może nadal funkcjonować.

I prezes SN zabrała głos w sprawie postanowienia TSUE dotyczącego działalności Izby Dyscyplinarnej. Zdaniem Małgorzaty Manowskiej „sędziowie, obejmując urząd, składają przysięgę na wierność Polsce, a w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji RP oraz ustawom”. I prezes SN podkreśliła, że „z konstytucji wynika, że w sytuacji, gdy z ratyfikowanej przez Polskę umowy tworzącej organizację międzynarodową wynika, że prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio, ma ono wówczas pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami”.

Prawo polskie a traktaty UE

„Prawo europejskie nie obejmuje dziedziny, jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości, bowiem to państwa członkowskie posiadają kompetencje w tym zakresie. Z Traktatów tworzących UE jasno wynika więc, że Polska nie przekazała Unii kompetencji do stanowienia prawa w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości w kraju” – stwierdziła.

Manowska dodała, że „jest głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo jej przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu”.

„Mając powyższe na względzie, a także w związku z jego dezaktualizacją, postanowiłam uchylić postanowienie TSUE. Wyłączne kompetencje do określania instytucjonalnych ram funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości posiada polski Ustawodawca i wobec kontrowersji i emocji, które zagadnienie to wywołuje – czas najwyższy, by z tych kompetencji skorzystał, mając na względzie dobro wspólne obywateli, którym jest Polska” – podsumowała.

TSUE wzywa do zawieszenia działań Izby Dyscyplinarnej

W środę 14 lipca Polska została zobowiązania przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia wszelkich działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Tym samym Polska w trybie natychmiastowym musi natychmiast zawiesić wszelkie działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli m.in. decydowanie ws. immunitetów sędziowskich.

W wydanym postanowieniu wiceprezes Trybunału, Rosario Silva de Lapuerta, uwzględniła wszystkie wnioski Komisji do czasu wydania ostatecznego wyroku. „Podniesione przez Komisję zarzuty faktyczne i prawne uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych” – czytamy.

TSUE: Izba Dyscyplinarna niezgodna z prawem UE

W kolejnym oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że „w ogłoszonym 15 lipca wyroku TSUE uwzględnił wszystkie zarzuty podniesione przez Komisję i stwierdził, że Polska uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z prawa ”.

W opinii TSUE „z uwagi na całościowy kontekst refom, którym niedawno został poddany polski wymiar sprawiedliwości, a w który wpisuje się ustanowienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, oraz z powodu całokształtu okoliczności towarzyszących utworzeniu tej nowej izby, izba ta nie daje w pełni rękojmi niezawisłości i bezstronności, a w szczególności nie jest chroniona przed bezpośrednimi lub pośrednimi wpływami polskiej władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

Czytaj też:
Naciski w Sądzie Najwyższym? Manowska: Ziobro nie ma żadnego przełożenia na SN

 11

Czytaj także