Kwaśniewski najlepszym prezydentem

Kwaśniewski najlepszym prezydentem

Dodano:   /  Zmieniono: 10
Aleksander Kwaśniewski uchodzi wśród ankietowanych za najlepszego prezydenta w ostatnim osiemnastoleciu - wynika z sondażu CBOS, w którym Polacy oceniali pracę trzech prezydentów RP: Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego.

Kwaśniewski uzyskał najlepsze wyniki w pięciu z siedmiu ocenianych dziedzin.

64 proc. badanych dobrze oceniło reprezentowanie przez Kwaśniewskiego Polski w świecie (14 proc. źle). Zdaniem 58 proc. badanych umiał on dobrze komunikować się ze społeczeństwem (14 proc. - źle).

Wysoko ocenione zostały także: aktywność w życiu politycznym kraju (55 proc. ocen pozytywnych, 15 proc. negatywnych), sprawność działania (51 proc. ocen pozytywnych, 19 proc. negatywnych), kompetencje (50 proc. ocen pozytywnych, 19 proc. negatywnych).

Najniżej ocenione zostały: wrażliwość społeczna Kwaśniewskiego i troska o los zwykłych obywateli (27 proc. ocen pozytywnych, 39 proc. negatywnych) oraz osobista uczciwość (23 proc. pozytywnych, 43 proc. negatywnych).

Lech Wałęsa najwięcej pozytywnych ocen zebrał za reprezentowanie Polski w świecie (53 proc. ocen pozytywnych, 20 proc. negatywnych) i aktywność polityczną w kraju (49 proc. proc. ocen pozytywnych, 21 proc. negatywnych).

38 proc. ankietowanych pozytywnie wypowiedziało się o umiejętności komunikowania się Wałęsy ze społeczeństwem (26 proc. negatywnie). 35 proc. badanych wystawiło dobrą ocenę jego osobistej uczciwości (32 proc. negatywną).

34 proc. respondentów dobrze oceniło sprawność działania Wałęsy (32 proc. ocen negatywnych), a 33 proc. - wrażliwość społeczną i troskę o los zwykłych obywateli (32 proc. ocen negatywnych).

Najgorzej ocenione zostały kompetencje Wałęsy - 23 proc. ocen pozytywnych (42 proc. ocen negatywnych).

W przypadku Lecha Kaczyńskiego najwyżej oceniona została jego osobista uczciwość - 32 proc. ocen pozytywnych (45 proc. ocen negatywnych).

25 proc. respondentów dobrze oceniło kompetencje L. Kaczyńskiego (48 proc. negatywnie). Z kolei 21 proc. badanych dobrze oceniło jego aktywność w życiu politycznym kraju (48 proc. negatywnie).

Zdaniem 19 proc. ankietowanych prezydentura L. Kaczyńskiego jest dobra jeśli chodzi o wrażliwość społeczną i troskę o los obywateli (59 proc. zła), 17 proc. badanych dobrze oceniło sposób w jaki Kaczyński reprezentuje Polskę w świecie (60 proc. - źle).

Najgorzej ocenione zostały: sprawność działania L. Kaczyńskiego (16 proc. ocen pozytywnych; 57 proc. negatywnych) oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem (11 proc. ocen pozytywnych, 67 proc. negatywnych).

CBOS podaje, że ankietowani mieli podobne problemy z oceną wszystkich prezydentów. Najtrudniej było im wypowiedzieć się na temat uczciwości osobistej każdego z nich - w tym wymiarze co piąty nie podjął się wystawienia oceny.

Nieznacznie trudniej przychodziło im określić wrażliwość społeczną i kompetencje - różnice są jednak minimalne.

Również na podstawie średnich wartości - podaje CBOS - można stwierdzić, że Kwaśniewski uzyskał najlepsze wyniki w pięciu dziedzinach spośród siedmiu, które podlegały ocenie.

Przede wszystkim został uznany za prezydenta najlepiej reprezentującego Polska na świecie (średnia 3,71). W opinii badanych przeważa też jeśli chodzi u umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem (3,61).

Kwaśniewski był także - zdaniem ankietowanych - prezydentem najbardziej aktywnym wżyciu politycznym kraju (3,53). Pozytywnie ocenione zostały również jego umiejętności sprawnego działania (3,41) oraz kompetencje jako prezydenta (3,39).

Podstawową słabością Kwaśniewskiego - w opinii respondentów - jest uczciwość osobista - w tym wymiarze został on oceniony najgorzej ze wszystkich prezydentów i uzyskał najniższą średnią (2,67).

Nieco tylko lepiej oceniona został jego wrażliwość społeczna - troska o los zwykłych obywateli (2,79).

Najsilniejszą stroną Lecha Wałęsy jako prezydenta był - uważają badani - sposób reprezentowania Polski w świecie (średnia 3,48).

Pozytywnie oceniona została także aktywność Wałęsy w życiu politycznym (3,36) oraz zdolność trafiania ze swoim przekazem do przeciętnego obywatela, czyli komunikowania się ze społeczeństwem (3,13).

Mimo, że tak jak pozostali prezydenci, także Lech Wałęsa pod względem osobistej uczciwości nieco częściej był oceniany negatywnie niż pozytywnie, z całej trójki uzyskał jednak pod tym względem najlepszą ocenę (2,98).

W ocenie respondentów Wałęsa góruje nad konkurentami, jeśli chodzi o wrażliwość społeczną, czyli troskę o los przeciętnych obywateli (2,96), mimo że dla wszystkich prezydentów ocena ta nie wypada pozytywnie.

Największą słabością Wałęsy są - zdaniem badanych - niskie kompetencje (2,69), niezbyt pozytywnie oceniona została także jego sprawność działania (2,99).

W porównaniu z pozostałymi prezydentami Lech Kaczyński uzyskał najgorsze wyniki w sześciu spośród siedmiu wymiarów ocenianych przez respondentów.

Jedynie pod względem uczciwości osobistej Lech Kaczyński został oceniony lepiej niż Aleksander Kwaśniewski (średnia 2,76) i pod tym względem zajął drugie miejsce.

Relatywnie lepiej ocenione zostały także kompetencje Lecha Kaczyńskiego (2,61) oraz aktywność w życiu politycznym (2,60). Ocena dla sprawności działania to 2,39, a dla wrażliwości społecznej 2,35.

Źle natomiast wypadła ocena sposobu prezentowania Polski w świecie (2,27), a zdecydowanie najgorszą opinię mają respondenci o jego umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem (2,11).

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS w dniach 6-9 czerwca na liczącej 1107 osób reprezentatywnej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

ab, pap

 10

Czytaj także