Rezolucja ws. praworządności w Polsce i na Węgrzech. Europosłowie podjęli decyzję

Rezolucja ws. praworządności w Polsce i na Węgrzech. Europosłowie podjęli decyzję

Parlament Europejski
Parlament Europejski Źródło: Shutterstock / Ikars
Za przyjęciem rezolucji w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech głosowało 426 europosłów. Od głosu wstrzymało się 37 deputowanych, a przeciwko było 133.

Andrzej Halicki z PO zapowiedział jeszcze przed głosowaniem, że polscy członkowie EPL wstrzymają się od głosu w tej sprawie. W rezolucji mówi się m.in. o tym, że KE nie powinna zatwierdzać polskiego i węgierskiego Krajowego Planu Odbudowy, dopóki oba te kraje nie zastosują się do zaleceń w sprawie praworządności. Dziennikarka RMF FM dowiedziała się nieoficjalnie, że Europejska Partia Ludowa, w skład której wchodzą PO i PSL, nie chciała poprzeć zapisu z art. 14. Po negocjacjach zdecydowano się jednak na kompromis i osobne głosowanie nad kłopotliwym artykułem.

Poza tym korespondentka radia miała wgląd w projekt rezolucji, która została wstępnie uzgodniona przez cztery największe ugrupowania Parlamentu Europejskiego. Dziennikarka nie ma wątpliwości, że takie poparcie gwarantuje, że dokument dotyczący praworządności w Polsce i na Węgrzech zostanie przyjęty. Na wstępie rezolucji europejscy politycy zaznaczyli, że praworządność w obu krajach „stale się pogarsza”. W artykule 14. tekstu zwrócono uwagę, że Komisja Europejska nie wszczęła wobec Polski mechanizmu warunkowości. Wyrażono przy tym zaniepokojenie powściągliwością KE w tak istotnej sprawie.

Unijny mechanizm „pieniądze za praworządność”

Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące mechanizmu „pieniądze za praworządność” zostały opublikowane w środę. Zakładają one, że KE rozpocznie procedurę na podstawie rozporządzenia dotyczącego warunkowości, jeżeli „będzie miała uzasadnione podstawy”, by uznać, że spełnione zostały następujące warunki:

  • w państwie członkowskim naruszono co najmniej jedną z zasad państwa prawnego, o których mowa w rozporządzeniu dotyczącym warunkowości (zasadę legalności, zasadę pewności prawa, zakaz arbitralności w działaniu władz wykonawczych, zasadę skutecznej ochrony sądowej, zasadę podziału władzy oraz niedyskryminację i równość wobec prawa);
  • naruszenie dotyczy sytuacji lub działań organów publicznych;
  • naruszenie wpływa lub stwarza poważne ryzyko wpływu na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu UE lub ochronę interesów finansowych UE, obejmujących zarówno dochody, jak i wydatki budżetu.

Ponadto musi istnieć „wystarczająco bezpośredni” związek między naruszeniem a jego skutkami. Komisja ma przeprowadzić ocenę indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku.

Czytaj też:
Róża Thun zapowiada: Zagłosuję za art. 7. Zawsze głosuję za praworządnością