Zamach na prezesa

Zamach na prezesa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Związani z Leszkiem Balcerowiczem ludzie próbują przeprowadzić impeachment prezesa NBP
Pierwszy wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Jerzy Pruski skarży się publicznie na rzekomy mobbing ze strony prezesa Sławomira Skrzypka i odchodzi z banku. Rada Polityki Pieniężnej przegłosowuje na swoich posiedzeniach prezesa NBP niespotykanym wcześniej stosunkiem głosów. A część członków rady oskarża prezesa o bezprawne zmiany w regulaminie banku, uzurpując sobie funkcje nadzorcze nad zarządem NBP. Posłowie rządzącej PO przebąkują o postawieniu prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu i zdjęciu go z urzędu.
W sennej zazwyczaj instytucji, jaką jest bank centralny, kuriozalne precedensy na skalę światową mnożą się ostatnio jak króliki. Jak na ironię, sprawcami rujnującego reputację banku centralnego rokoszu są bliski współpracownik byłego szefa NBP Leszka Balcerowicza i członkowie RPP, wybrani w większości jeszcze przez Sejm IV kadencji i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. A wspierają ich politycy PO. Środowisko, które w minionych latach najgłośniej protestowało przeciwko próbom zamachu na niezależność NBP i podważaniu pozycji jego prezesa, teraz ten zamach przeprowadza.

Rokosz Pruskiego
„Jest to wyjątkowy przypadek, kiedy niezależność personalna władz banku centralnego jest zniszczona przez jego prezesa" – oświadczył Jerzy Pruski, który dymisję z funkcji pierwszego wiceprezesa NBP złożył 24 stycznia. Jak stwierdził, Sławomir Skrzypek odebrał mu lub ograniczył zakres kierownictwa ważnych departamentów banku (rachunkowości, systemu finansowego, statystyk), bagatelizował jego sprzeciwy wobec decyzji zarządu banku, ograniczał mu prawo krytyki, anulował podróże służbowe, czyli zmarginalizował jego rolę w banku.
Zapachniało sensacją, bo niewiele wcześniej (2 stycznia) rezygnację złożył drugi wiceprezes NBP Krzysztof Rybiński. Sprawy te nie mają jednak bezpośredniego związku (jak wynika z naszych informacji, Rybiński otrzymał atrakcyjną ofertę pracy z sektora prywatnego). Obaj wiceprezesi są zresztą ostro skłóceni. Rybiński i pozostali członkowie zarządu NBP (oficjalnie poparli Skrzypka, zarzucając Pruskiemu nieuzasadnioną i uporczywą obstrukcję działań władz banku).
O co w tym konflikcie chodzi? O zmieniony w listopadzie 2007 r. regulamin organizacyjny NBP. Ustawa o banku centralnym szczególną rolę w zarządzie NBP przyznała prezesowi, ale też dwóm wiceprezesom. Teoretycznie wszyscy członkowie zarządu NBP są niezależni, w praktyce najważniejszymi działami kierowali prezes i wiceprezesi, a podległymi tym działom biurami – pozostali, „zwykli" członkowie zarządu. Ci ostatni byli dla wiceprezesów kolegami z zarządu, ale też pracownikami podległymi im służbowo. – Ta piętrowa struktura rodziła wątpliwości co do niezależności pozostałych członków zarządu. Na podstawie obserwacji innych banków centralnych jej zmianę doradzał nam na przykład John Menzel, światowej sławy ekspert od zarządzania, który doradzał m.in. Bankowi Szwecji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu – wyjaśnia Zdzisław Sokal, członek zarządu NBP.
Zmieniono regulamin i przyznano wszystkim „zwykłym" członkom status „upoważnionych przez prezesa członków zarządu", a Skrzypek z zasobu podległych sobie komórek organizacyjnych NBP przydzielił różne departamenty do bieżącego nadzoru. Zgodził się na to cały zarząd – poza Pruskim. On uznał to za bezprawne osłabienie pozycji wiceprezesów. Przeciwnicy Skrzypka dodali do tego motyw zemsty na ludziach związanych z byłym prezesem NBP Leszkiem Balcerowiczem. Sam Balcerowicz w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej" z 29 stycznia niedwuznacznie stwierdził: „Zaliczam Jerzego Pruskiego do absolutnej czołówki swoich najlepszych pracowników. Znając jego poczucie obowiązku, jestem pewien, że to musiała być dla niego bardzo trudna decyzja i na pewno nie podjął jej z błahych powodów”.
Smaczku sprawie dodaje fakt, że w styczniu 2001 r. to Balcerowicz po raz pierwszy wprowadził w regulaminie NBP instytucję „upoważnionego przez prezesa członka zarządu". Przez lata wszyscy uważali ją za całkowicie legalną. Póki taki status w zarządzie miał tylko jeden jego członek, Tomasz Pasikowski (został odwołany w lutym 2007 r.), odpowiadający wtedy za drugorzędne departamenty IT i administracyjne, póty nie przeszkadzało to Pruskiemu. Gdy obecny prezes NBP Sławomir Skrzypek przyznał taki status wszystkim innym niż wiceprezesi członkom zarządu, Pruski nagle dostrzegł bezprawność tego rozwiązania, zarzucając Skrzypkowi i całemu zarządowi złamanie ustawy o NBP i regulaminu banku.

Licytacja na ekspertyzy
Pruski nie mógł przekonać do swojego stanowiska nikogo w zarządzie NBP, więc w grudniu 2007 r. poszukał sojuszników w Radzie Polityki Pieniężnej. Otwarcie wsparli go Stanisław Nieckarz, Mirosław Pietrewicz, Andrzej Sławiński i Halina Wasilewska-Trenkner, po cichu – większość członków RPP. Rada przyjęła uchwałę, w której zażądała od prezesa NBP (z racji tej funkcji jest on też przewodniczącym RPP) zlecenia zewnętrznym prawnikom sporządzenia ekspertyz na temat zmian w regulaminie NBP. Wskazała nawet konkretnych ekspertów, m.in. konstytucjonalistę prof. Piotra Winczorka, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana i specjalistę od prawa gospodarczego i finansowego prof. Cezarego Kosikowskiego. Skrzypek uległ. – Udało nam się uzyskać wspólną opinię prof. Winczorka i dr. Tomasza Staweckiego oraz opinię specjalisty od zarządzania prof. Adama Jaroszyńskiego – ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdziły one kompetencje prezesa i zarządu NBP oraz zgodność z prawem dokonanych zmian organizacyjnych w banku – wyjaśnia mecenas Bernard Smykla, p.o. dyrektora Departamentu Prawnego NBP.
Rokoszanie z rady (tzw. grupa robocza) nie dali za wygraną. W styczniu przyjęli uchwałę, w której zażądano, by Skrzypek niezwłocznie cofnął zmiany w organizacji pracy banku. Na własną rękę zamówili też kolejne opinie prawne u prof. Zbigniewa Kmieciaka z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jacka Jagielskiego z UW i prof. Cezarego Kosikowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku (28 stycznia przekazano je Skrzypkowi). Tym razem były one niekorzystne dla prezesa i zarządu banku centralnego. Za tę „prywatną" inicjatywę trzeba było zapłacić, więc rada przedstawiła projekt uchwały zmian w budżecie NBP na 2008 r.: „Wydziela się kwotę 150 tys. zł do dyspozycji RPP na zlecanie przez nią osobom zewnętrznym ekspertyz, opinii oraz konsultacji prawnych".

Skrzypek jak Kamiński
Wydawało się, że konflikt w zarządzie NBP, rezygnacja dwóch wiceprezesów w krótkim odstępie czasu i wmieszanie się w sprawę RPP, to prezent dla rządzącej koalicji w postaci pretekstu do pozbycia się z banku centralnego zaufanego człowieka prezydenta Kaczyńskiego, wybranego na to stanowisko w styczniu 2007 r. przez koalicję PiS, Samoobrony i LPR. Pojawiły się głosy o możliwości postawienia go przed Trybunałem Stanu. – Sławomir Skrzypek chce uzależnić od siebie nie tylko zarząd banku, ale nawet RPP, czemu ma służyć m.in. śmieszne ciało w postaci rady naukowej przy prezesie NBP, usiłującej recenzować RPP. Mamy sygnały, że w toku tych działań mogła zostać złamana ustawa o banku centralnym – groził Zbigniew Chlebowski (PO), szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która 31 stycznia wezwała Skrzypka „na dywanik".
Para jednak szybko zaczęła uchodzić z politycznego kotła. Do układanki nie pasuje Krzysztof Rybiński, który skrytykował Pruskiego i wraz z całym zarządem NBP poparł Skrzypka; nie pasują te z opinii prawnych, które potwierdziły legalność zmian w podziale zadań między członków zarządu NBP; niezręcznie też jest atakować szefa banku centralnego akurat platformie, która deklarowała obronę autonomii NBP przed ingerencją polityków. Przesłuchanie Skrzypka przez Komisję Finansów Publicznych nie wniosło więc nic do sprawy. Jeśli premier Tusk musiał skapitulować w kwestii odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego, to próba odwołania Skrzypka przed upływem jego sześcioletniej kadencji wydaje się beznadziejna.

Abordaż podczas sztormu
Przepychanki w NBP są niezrozumiałe dla większości osób z zewnątrz i nikt nie poświęciłby im zbytniej uwagi, gdyby nie to, że w obliczu rozchwiania rynków finansowych na świecie rola banków centralnych niepomiernie wzrosła. Jak nieraz wykazał były szef FED Alan Greenspan, stabilnie funkcjonujący bank centralny z silnym prezesem na czele ma większe szanse oddziaływania na rynki finansowe – za pomocą stóp procentowych, ale też siłą swego autorytetu. Tymczasem pozycja władz polskiego banku centralnego jest bardzo słaba. Sejm wybrał Skrzypka na prezesa NBP małą większością głosów. On sam podczas przesłuchań kandydatów na to stanowisko oraz pierwszych oficjalnych wystąpień w nowej roli podkopał swój wizerunek. Od sierpnia 2007 r. Skrzypek, głosując konsekwentnie za niepodwyższaniem stóp procentowych, przegrał wiele głosowań w RPP bezprecedensowym stosunkiem głosów 9:1. Ale otwarta wojna o sposób organizacji pracy banku, wydana Skrzypkowi przez Pruskiego i członków RPP, oraz polityczna hucpa z Trybunałem Stanu w tle to próba abordażu podczas szalejącego sztormu. Jaką siłę wpływania na uspokojenie rynków finansowych lub wyhamowanie inflacji może mieć instytucja, która jawi się inwestorom jako arena zabaw niepoważnych chłopców? A to już uderza w portfele nas wszystkich.


Sławomir SKRZYPEK, prezes Narodowego Banku Polskiego
Budząca dziś największe zainteresowanie instytucja tzw. upoważnionego członka zarządu NBP została wprowadzona w 2001 r. do obowiązującego wówczas regulaminu organizacyjnego banku. Zarząd NBP przesądził wtedy, iż prezes może upoważnić wskazanego przez siebie członka zarządu do sprawowania – w imieniu prezesa – bieżącego nadzoru nad podporządkowanymi prezesowi jednostkami organizacyjnymi banku. Do tego rozwiązania powrócił zarząd NBP w listopadzie 2007 r., podejmując – po zasięgnięciu opinii Departamentu Prawnego NBP – uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych. Dzięki temu struktura organizacyjna NBP jest dziś bardziej przejrzysta, a członkowie zarządu banku nie są tak bardzo zależni od jego wiceprezesów. Zmiany dotyczące rozgraniczenia kompetencji członka zarządu od dyrektora wykonawczego, znajdują swoje odzwierciedlenie w zaleceniach dotyczących sposobu ukształtowania zasad ładu korporacyjnego, wydawanych przez takie uznane instytucje międzynarodowe, jak OECD i Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, a także specjalistów w tej dziedzinie, doradzających m.in. Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Bankowi Światowemu. Takie zmiany zalecił również powołany w NBP w marcu 2007 r. zespół ds. zarządzania strategicznego. Przeprowadził on analizy, które pozwoliły określić słabe i silne strony NBP w zakresie jakości zarządzania na tle innych banków centralnych. Ostatnie zmiany regulaminowe to m.in. rezultat wspomnianych analiz i dążenia do unowocześnienia sposobu zarządzania bankiem.

Jerzy PRUSKI, pierwszy wiceprezes NBP
W ciągu ostatniego roku w wyniku decyzji prezesa NBP oraz zarządu NBP przeprowadzono poważne zmiany organizacyjne, którym towarzyszyły rozległe zmiany kadrowe. (…) Mój sprzeciw budziły decyzje dotyczące: zmiany ustroju organizacyjnego NBP, w tym zasad kierowania działami pracy; pozbawienia członków zarządu NBP możliwości piastowania stanowisk dyrektorów departamentów; zmiany regulaminu zarządu NBP dotyczące sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń oraz okresów przechowywania nagrań magnetofonowych; polityki komunikowania się pracowników NBP ze środkami masowego przekazu; przyjętej strategii zarządzania rezerwami walutowymi, rozwiązań organizacyjnych oraz benchmarku strategicznego na 2008 r; sposobu przyjmowania przez zarząd NBP planu finansowego na 2008 r.; prognoz niedoszacowujących ryzyko wzrostu inflacji (z uzasadnienia rezygnacji ze stanowiska).

Bogusław GRABOWSKI, były członek Rady Polityki Pieniężnej
Całe zamieszanie to wynik nieprecyzyjnego prawa. Sławomir Skrzypek podniósł rangę innych członków zarządu ponad wiceprezesów. Prezes NBP usiłuje uzależnić od siebie wszystkich członków zarządu banku. W wyniku tego konfliktu z NBP odchodzą dobrzy specjaliści, co wpłynie na pogorszenie się jakości pracy i decyzji banku. Uspokaja to, że mamy silną i fachową obsadę w resorcie finansów, z którym NBP musi współdziałać przy wprowadzaniu Polski do strefy euro; to zniweluje niebezpieczeństwo stwarzane przez nierozsądne działania prezesa NBP.

Krzysztof RYBIŃSKI, wiceprezes NBP
Szanuję prawo Jerzego Pruskiego do krytycznych opinii, ale powinny one mieć podstawy. Na przykład zarzuty co do strategii zarządzania rezerwami walutowymi, za co odpowiadałem, są niezrozumiałe w sytuacji, gdy mój zespół dzięki niej zarobił dla NBP prawie o miliard dolarów więcej, niż można było oczekiwać. Podobnie ma się rzecz ze zmianami w organizacji pracy zarządu NBP. Każda instytucja powinna być jak najlepiej zarządzana. I takie były zmiany w NBP – legalne, usprawniające pracę, wzorowane na najlepszych światowych modelach.


Więcej możesz przeczytać w 6/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2008 (1311)

 • Wprost od czytelników3 lut 2008, 22:00Po co nam rząd To prawda, że każdy rząd więcej przeszkadza, niż pomaga („Po co nam rząd", nr 2). Jest jednak złem koniecznym, bo ktoś musi zarządzać armią, policją, szkolnictwem itd. Rzecz w tym, aby ograniczyć rząd i...4
 • Na stronie - Tajny protokół obrad rządu3 lut 2008, 22:00Wreszcie można zadać kłam tym, którzy twierdzą, że rząd nic nie robi4
 • Skaner3 lut 2008, 22:008
 • Schetyna oddaje kolekcję Dorna3 lut 2008, 22:00Sztuka8
 • Wspólnik od Buzka3 lut 2008, 22:00Śledztwo8
 • Departament do spraw Tuska3 lut 2008, 22:00Rząd8
 • Prałat Jankowski edukuje licealistów3 lut 2008, 22:00Kościół8
 • Dossier3 lut 2008, 22:00„Małego prezydenta musiały gryźć wielkie kompleksy, skoro w tak nieodpowiedzialny sposób postanowił przypomnieć o swoim istnieniu"Leszek Miller w blogu, komentując awanturę o to, kto i kiedy powinien zawiadomić prezydenta o...8
 • Pytania niepolityczne - Mam wyrwirączki3 lut 2008, 22:00Rozmowa z Markiem Borowskim, politykiem LiD, kolekcjonerem korkociągów8
 • Ludzie3 lut 2008, 22:00Poseł Raś robi zrzutkęIreneusz Raś, poseł PO, organizuje wśród klubowych kolegów zrzutkę na sfinansowanie wystawy zdjęć Jana Pawła II autorstwa Artura Mariego. Skrzyknął już 25 posłów. Każdy wyłoży ok. 3 tys. zł. Wystawa,...8
 • Potęga plotki3 lut 2008, 22:00Internet8
 • Platforma odzyskuje wyborców3 lut 2008, 22:00Sondaż8
 • Alfa romeo po Duce3 lut 2008, 22:00Aukcje8
 • Nietolerancyjne trzy świnki3 lut 2008, 22:00Wielka Brytania8
 • Latający nudyści3 lut 2008, 22:00Niemcy8
 • Specjalna Griffith3 lut 2008, 22:00Gwiazdy8
 • Stylowa Anja Rubik3 lut 2008, 22:00Moda8
 • Dom dla opętanych3 lut 2008, 22:00Egzorcyzmy8
 • Rehabilitacja Beatlesów3 lut 2008, 22:00Izrael8
 • Sawka czatuje3 lut 2008, 22:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)13
 • Poczta3 lut 2008, 22:00Tornister Katarzyny HallZ zainteresowaniem przeczytałam artykuł „Tornister Katarzyny Hall" (nr 4). Jako nauczycielka uważam, że potrzebne są nam (środowisku nauczycielskiemu) głębokie zmiany systemowe. Ale nie poprzez...16
 • Playback3 lut 2008, 22:00Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak16
 • Zapytaj Wprost – Andrzej Gołota3 lut 2008, 22:00Bokser wagi ciężkiej Andrzej Gołota odpowiada na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” czy zbyt duża liczba walk bokserskich wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, komu kibicuje w wyborach prezydenckich w USA i...17
 • Wprost przeciwnie - Rozdział państwa od głowy3 lut 2008, 22:00Polityk, którego życiowym celem jest fotel prezydenta, wciąż deprecjonuje znaczenie głowy państwa18
 • Fotoplastykon3 lut 2008, 22:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)19
 • Z życia koalicji3 lut 2008, 22:00Wiocha, jaką odstawili nasi notable – i ci koalicyjni, i ci opozycyjni – przy okazji żałoby narodowej, zjeżyła nam włosy na głowie. Ohyda i tyle.Jan Maria Władysław Rokita wysłał do świata list z apelem, żeby go zostawić...20
 • Z życia opozycji3 lut 2008, 22:00Jarosław Kaczyński odkrył, że przy Donaldzie Tusku Leszek Miller to mały miś. Tusk bowiem to pojętny uczeń Putina, który drobnymi, niewidzialnymi kroczkami ogranicza w Polsce demokrację. Trudno określić, kiedy demokracja upadnie...21
 • Bilans tygodnia3 lut 2008, 22:0022
 • Awantura o Macierewicza3 lut 2008, 22:00Polityka Prezydium Sejmu zdecydowało, że Antoni Macierewicz nie może zasiadać w komisji śledczej ds. nacisków na służby specjalne. Na jego kandydaturę nie chciała się zgodzić głównie PO. Jej przedstawiciele podkreślają, że...22
 • Samopomoc siatkarska3 lut 2008, 22:00SportSamopomoc siatkarskaNajlepszy siatkarz świata, Brazylijczyk Giba, zapowiedział, że przeznaczy dochód ze sprzedaży koszulek z własnym autografem na rzecz Agaty Mróz, ciężko chorej polskiej siatkarki. Wiadomość o dramacie podpory...22
 • Pokój w Budryku3 lut 2008, 22:00 StrajkiPo 46 dniach zakończył się strajk w kopalni Budryk. Górnicy wynegocjowali zrównanie płac w swoim zakładzie z pensjami innych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze kilka godzin przed podpisaniem porozumienia...22
 • Ziobro jak Huckabee3 lut 2008, 22:00InformatykaLaptop byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest zniszczony – stwierdził jego następca Zbigniew Ćwiąkalski. Dodał, że uszkodzono także dyski w komputerze Marcina Romanowskiego z gabinetu politycznego Ziobry....22
 • Waldemar Obrotny3 lut 2008, 22:00Pawlak liczy, że gdy Tusk zostanie prezydentem, on przejmie po nim tekę premiera24
 • Kapitulacja Tuska3 lut 2008, 22:00Premier już nie chce cudu28
 • Polityczny wybieg mody3 lut 2008, 22:00Za najwyższe w historii dotacje z budżetu państwa partie nea potęgę szkolą swoich działaczy30
 • Magiel demokracji3 lut 2008, 22:00Polska powinna przeszczepić z Ameryki instytucję prawyborów32
 • Moskiewska Canossa3 lut 2008, 22:00Wizyta premiera Tuska w Rosji rozbija polską politykę zagraniczną na dwie wykluczające się linie34
 • Ropa od federalnych3 lut 2008, 22:00ABW bada udział rosyjskich tajnych służb w naftowych interesach Ryszarda Krauzego38
 • Polski diabeł3 lut 2008, 22:00Jakuba Tomczaka skazano pod presją mediów40
 • Postać tygodnia - Postrach lewicy - Marek Dochnal3 lut 2008, 22:00Ma rezydencję w Monte Carlo, mieszkanie w Londynie i ranczo w Argentynie. Prowadził luksusowe życie, chwalił się znajomością z królową Elżbietą II i pozował w kolorowych pismach. Czar prysł, gdy najsłynniejszy polski lobbysta Marek...42
 • Trójka bez sternika3 lut 2008, 22:0043
 • Samobój Tuska3 lut 2008, 22:00Tusk przywraca Włochom nadzieję na organizację Euro 201243
 • Bitwa o foremki3 lut 2008, 22:00Premier i prezydent zachowują się jak para dzieciaków43
 • Frazesjada3 lut 2008, 22:00Gdy brak miary, najbarwniejsze wypowiedzi stają się bełkotem43
 • Blokada Polski3 lut 2008, 22:00Strajk celników pokazał Europie, że Polska de facto nie ma rządu44
 • Kontrrewolucja styczniowa3 lut 2008, 22:00Polską gospodarkę zarzynają ci, którzy najwięcej zyskują na jej wzroście50
 • Era konformizmu3 lut 2008, 22:00Młodzież przestała się buntować54
 • Ryba po polsku - Skąpany w nurcie3 lut 2008, 22:00By poprawić stosunki z Rosją i Niemcami, Polacy powinni sami poprowadzić gazociąg pod Bałtykiem57
 • Kwadratowa piłka3 lut 2008, 22:00Dziesięć absurdów polskiego futbolu58
 • Giełda3 lut 2008, 22:0060
 • Druga Szwecja3 lut 2008, 22:00Jarosław Kaczyński został zwycięzcą siódmej edycji Nagrody Złamanego Grosza przyznawanej za najgorsze pomysły ekonomiczne. Uznanie ponad 20 proc. internautów zdobyła propozycja byłego premiera, aby rozpisać referendum, czy podnieść...60
 • Gasputin3 lut 2008, 22:00Nieoficjalnie źródła w Gazpromie i na Kremlu dają do zrozumienia, że koncern ten będzie osobiście doglądany przez Władimira Putina – donosi dziennik „Kommiersant". Prezydent Rosji miałby zostać szefem rady nadzorczej...60
 • Przewiewna pięćsetka3 lut 2008, 22:00Fiat 500 w wersji cabrio zostanie zaprezentowany w marcu 2008 r. podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Dach nowej wersji światowego hitu koncernu z Turynu ma być w stylu retro, co oznacza, że będzie się składać podobnie jak w oryginalnej...60
 • Nabrzeża klasy lux3 lut 2008, 22:00Basen pływający po Wiśle w Krakowie, tramwaje wodne w Warszawie, dom na Odrze we Wrocławiu i mariny nad Motławą w Gdańsku. To tylko niektóre pomysły zagospodarowania nabrzeży rzek przepływających przez największe polskie miasta....60
 • Licencja prawnicza3 lut 2008, 22:00Przestańmy się bawić w kotka i myszkę, weźmy się do pracy – zaapelował rzecznik PiS Mariusz Kamiński. Zrobił to, przedstawiając projekt ustawy wprowadzającej licencje prawnicze. Ten sam projekt dziesięć miesięcy temu...60
 • Zamach na prezesa3 lut 2008, 22:00Związani z Leszkiem Balcerowiczem ludzie próbują przeprowadzić impeachment prezesa NBP62
 • Wielka wyprzedaż3 lut 2008, 22:00Mieszkania w Polsce znacznie stanieją66
 • Trzy grosze3 lut 2008, 22:0068
 • Plan antypaństwowy3 lut 2008, 22:00Może zamiast palikotowego gadania warto zarządzić powrót do planu Wilczka?68
 • Program Powszechnego Zubożenia3 lut 2008, 22:00Polski system emerytalny grozi ubóstwem osób o niskich zarobkach68
 • Stopy w górę, stopy w dół3 lut 2008, 22:00Ben Bernanke podkręca, a Sławomir Skrzypek schładza gospodarkę68
 • 2x2=4 - Obsesja bezpłatności3 lut 2008, 22:00W Polsce obietnice mają się dużo lepiej niż finanse publiczne i stopa inflacji69
 • Know-how3 lut 2008, 22:00  70
 • Koniec człowieka3 lut 2008, 22:00Bohaterowie komiksów z lat 40. coraz częściej trafiają do laboratoriów. Green Lantern posiadał pierścień, dzięki któremu siłą woli mógł stworzyć każdy przedmiot. Podobną moc miał polski zaczarowany ołówek. Dziś uczeni...70
 • Miś na ptaki3 lut 2008, 22:00Niedźwiedź polarny przestał gardzić ptakami i małymi ssakami. Dotychczas głównym daniem w jego menu były foki, ale obecnie coraz trudniej mu się do nich podkraść. Kurczą się bowiem lody w Arktyce, a wraz z nimi terytorium łowów tego...70
 • Antykoncepcja na raka3 lut 2008, 22:00Pigułki antykoncepcyjne mogą chronić kobiety przed rakiem jajników. I to przez 30 lat lub dłużej od chwili zaprzestania ich przyjmowania. Im dłużej kobiety przyjmują pigułki, tym niższe jest ryzyko pojawienia się choroby. Wyniki tych...70
 • Szczepionka na ptasią grypę3 lut 2008, 22:00Rutynowe szczepienia przeciw grypie jednak chronią przed ptasią grypą. Najnowsze badania podważają dotychczasowy pogląd lekarzy, że takie szczepienia nic nie dają. Zwierzęta zaszczepione wcześniej na sezonową grypę szybciej reagują na...70
 • Robot z małpą3 lut 2008, 22:0070
 • Piętno Słońca3 lut 2008, 22:00To, ile będziemy żyć i na co zachorujemy, zależy od daty urodzenia72
 • Zespół Britney Spears3 lut 2008, 22:0015 proc. populacji ma zaburzenia osobowości76
 • Timur i jego pałac3 lut 2008, 22:00Skarby legendarnego władcy Mongołów mogą się znajdować na dnie jeziora w Kirgistanie78
 • Trzeci wymiar3 lut 2008, 22:00 81
 • Przeszczepy koordynowane3 lut 2008, 22:00Za kryzys polskiej transplantologii nie odpowiada oskarżenie dr. G. o śmierć pacjenta81
 • Sól w zatoce3 lut 2008, 22:00Polski przemysł nie rozumie, że w przyrodzie nie wolno chodzić na skróty81
 • Śmierć z kosmosu3 lut 2008, 22:00Nie jesteśmy w stanie zapobiec zderzeniu Ziemi z planetoidą81
 • Bez granic3 lut 2008, 22:00 82
 • Cytat tygodnia3 lut 2008, 22:00„Nasz kraj to suwerenne państwo i nie pozwolimy, by ktokolwiek z zewnątrz korygował przebieg kampanii wyborczej"Władimir Putin na posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa82
 • Odradzająca się Ameryka3 lut 2008, 22:00KomentarzJacques Attali, francuski ekonomista, były doradca prezydenta Mitterranda, były prezes EBOiR, autor trzydziestu książekW książce „Krótka historia przyszłości" opisuję miejsca, które były rdzeniem poszczególnych...82
 • Zakazany język3 lut 2008, 22:00Od Anschlussu do Wehrmachtu – to układ haseł w „Słowniku rozliczenia z przeszłością", który trafił właśnie na półki niemieckich księgarń. W publikacji przygotowanej przez językoznawców Georga Stötzela i Thorstena...82
 • Kapelusze Mitterranda3 lut 2008, 22:0011,5 tys. USD – tyle zapłacono za legendarny filcowy kapelusz byłego prezydenta Francji François Mitterranda. Licytację pamiątek po zmarłym w 1996 r. polityku zorganizował paryski dom aukcyjny Espace Tajan. Na aukcji sprzedano też...82
 • Brudne ręce Włoch3 lut 2008, 22:00Pęka tama postawiona korupcji na początku lat 90.84
 • Czeski western3 lut 2008, 22:00Konserwatysta Václav Klaus może wygrać wybory prezydenckie dzięki… komunistom87
 • Norweski czyściec3 lut 2008, 22:00W zamożnym Oslo trwa budowa nowych meczetów, pachnie Kairem i Karaczi89
 • Trzy światy3 lut 2008, 22:0091
 • Marsz na Moskwę3 lut 2008, 22:00W Moskwie premier Tusk przedstawi genialny plan91
 • Bush bez iluzji3 lut 2008, 22:00Gospodarcza rzeczywistość przywołała Busha do porządku91
 • Kali nad Renem3 lut 2008, 22:00Niemieccy politycy wyklinają "kapitalistyczną szarańczę"91
 • Pasaż3 lut 2008, 22:0092
 • Niezbędnik paparazzich3 lut 2008, 22:00Hollywodzkie gwiazdy, między innymi aktorka Jessica Biel, fotografują prześladujących je paparazzich. Polskie celebrities nie wpadły jeszcze na ten pomysł choć mają już do czynienia nie tylko z profesjonalistami, ale też fotoreporterami...92
 • Wielki mały aparat3 lut 2008, 22:00Coolpix S600 marki Nikon waży zaledwie 130 g i mierzy 88,5 mm. Mimo to zdjęcia można kadrować na dużym monitorze LCD o przekątnej 2,7 cala. S600 to aparat dobry dla mało zaawansowanych fotografów. Specjalne pokrętło ułatwia wybór...92
 • Łowca uśmiechów3 lut 2008, 22:00Projektując Cyber-Shot T300, firma Sony postawiła między innymi na unowocześnienie funkcji rozpoznawania twarzy. Efekt to cyfrówka, która potrafi odróżniać twarze dziecięce od twarzy dorosłych. Cyber-Shot T300 ma też funkcję...92
 • Full wypas3 lut 2008, 22:00Jedną z głównych atrakcji Exilim Pro EX-F1, nowej cyfrówki Casio, jest tryb fotografowania Burst Shooting, który pozwala na precyzyjne uchwycenie najdrobniejszych szczegółów ruchu, niewidocznych dla ludzkiego oka. To nie wszystko –...92
 • Odporny na wszystko3 lut 2008, 22:00Można nim rzucać z wysokości 2 m, zanurzyć go na głębokość 10 m i… usiąść na nim. µ 1030 SW, nowość marki Olympus, wytrzymuje niemal wszystko – także zarysowania i niską temperaturę (do -10 stopni). Producenci...92
 • Stabilizator gwiazd3 lut 2008, 22:00Przy fotografowaniu gwiazdy może zadrżeć ręka – w końcu to niemałe emocje. W takiej sytuacji przyda się Lumix DMC-LS80, nowy aparat Panasonica. Urządzenie wyposażono w optyczny stabilizator obrazu Mega O.I.S., który eliminuje efekt...92
 • Czysty obraz3 lut 2008, 22:00K20D, nowa lustrzanka cyfrowa Pentaks, to nie zwykły pstrykacz dla amatorów, ale aparat spełniający wymagania profesjonalistów. To bezpośredni następca wielokrotnie nagradzanego aparatu K10D. Zastosowano w nim całkiem nową matrycę CMOS,...92
 • Laser3 lut 2008, 22:00 95
 • Krótko po wolsku - Nie śmiej się, dziadku, z cudzych pośladków3 lut 2008, 22:00Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji wzięła się do walki z pornografią i obłożyła telewizję ABC karą za pokazanie w godzinach najwyższej oglądalności damskich pośladków pod prysznicem. Kara wynosi 1,4 mln dolarów, czyli 700...95
 • Łzy twardziela3 lut 2008, 22:00DVDAkira Kurosawa jest dla światowego kina tym, kim Hieronymus Bosch dla sztuki. Filmy „Rashomon" czy „Siedmiu samurajów", choć stworzone dla masowej publiczności, stały się arcydziełami światowego kina. Do dziś...95
 • Banalne arcydzieło3 lut 2008, 22:00KsiążkaZwykła rodzinka na zakręcie, utaplana w komediowym sosie? Znamy, znamy aż do znudzenia. Ale jest drobny kłopot: ze wszystkich wyświechtanych elementów wesolutkiej paplaniny o „samym życiu" – kłopotów ze zdrowiem,...95
 • Gwiazdy gwiazd3 lut 2008, 22:00Lepiej być producentem muzyki niż wykonawcą96
 • Miasto non stop3 lut 2008, 22:00Etgar Keret odkrywa dla „Wprost” tajemnice Tel Awiwu98
 • Z trzeciego rzędu3 lut 2008, 22:00 102
 • Syzyfowa wojna3 lut 2008, 22:00Do udostępniania muzyki w sieci przyzwyczają się muzycy, ale nie koncerny102
 • Moda na obciach3 lut 2008, 22:00Kto zabroni bogatemu robić z siebie małpę?102
 • Sprawa Galileusza3 lut 2008, 22:00Kościół nie był okrutny, stawiając Galileusza przed inkwizycją102
 • Wencel gordyjski - Kosmiczna Norymberga3 lut 2008, 22:00Jeśli chcemy mieć polsko-niemiecki podręcznik do historii, zapomnijmy o słowie „agresor”104
 • Ueorgan Ludu3 lut 2008, 22:00Policja w sex-shopach dba o program PO. List obywateli RP do Łukaszenki z prośbą o pomoc. Spin profesor J. Kaczyński. Nie odbierajcie nam EURO 2012 zbyt wcześnie!105
 • Skibą w mur3 lut 2008, 22:00Wreszcie można oficjalnie głosować na dwie ręce, i to kilka razy106