Zamach na prezesa

Zamach na prezesa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Związani z Leszkiem Balcerowiczem ludzie próbują przeprowadzić impeachment prezesa NBP
Pierwszy wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Jerzy Pruski skarży się publicznie na rzekomy mobbing ze strony prezesa Sławomira Skrzypka i odchodzi z banku. Rada Polityki Pieniężnej przegłosowuje na swoich posiedzeniach prezesa NBP niespotykanym wcześniej stosunkiem głosów. A część członków rady oskarża prezesa o bezprawne zmiany w regulaminie banku, uzurpując sobie funkcje nadzorcze nad zarządem NBP. Posłowie rządzącej PO przebąkują o postawieniu prezesa banku centralnego przed Trybunałem Stanu i zdjęciu go z urzędu.
W sennej zazwyczaj instytucji, jaką jest bank centralny, kuriozalne precedensy na skalę światową mnożą się ostatnio jak króliki. Jak na ironię, sprawcami rujnującego reputację banku centralnego rokoszu są bliski współpracownik byłego szefa NBP Leszka Balcerowicza i członkowie RPP, wybrani w większości jeszcze przez Sejm IV kadencji i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. A wspierają ich politycy PO. Środowisko, które w minionych latach najgłośniej protestowało przeciwko próbom zamachu na niezależność NBP i podważaniu pozycji jego prezesa, teraz ten zamach przeprowadza.

Rokosz Pruskiego
„Jest to wyjątkowy przypadek, kiedy niezależność personalna władz banku centralnego jest zniszczona przez jego prezesa" – oświadczył Jerzy Pruski, który dymisję z funkcji pierwszego wiceprezesa NBP złożył 24 stycznia. Jak stwierdził, Sławomir Skrzypek odebrał mu lub ograniczył zakres kierownictwa ważnych departamentów banku (rachunkowości, systemu finansowego, statystyk), bagatelizował jego sprzeciwy wobec decyzji zarządu banku, ograniczał mu prawo krytyki, anulował podróże służbowe, czyli zmarginalizował jego rolę w banku.
Zapachniało sensacją, bo niewiele wcześniej (2 stycznia) rezygnację złożył drugi wiceprezes NBP Krzysztof Rybiński. Sprawy te nie mają jednak bezpośredniego związku (jak wynika z naszych informacji, Rybiński otrzymał atrakcyjną ofertę pracy z sektora prywatnego). Obaj wiceprezesi są zresztą ostro skłóceni. Rybiński i pozostali członkowie zarządu NBP (oficjalnie poparli Skrzypka, zarzucając Pruskiemu nieuzasadnioną i uporczywą obstrukcję działań władz banku).
O co w tym konflikcie chodzi? O zmieniony w listopadzie 2007 r. regulamin organizacyjny NBP. Ustawa o banku centralnym szczególną rolę w zarządzie NBP przyznała prezesowi, ale też dwóm wiceprezesom. Teoretycznie wszyscy członkowie zarządu NBP są niezależni, w praktyce najważniejszymi działami kierowali prezes i wiceprezesi, a podległymi tym działom biurami – pozostali, „zwykli" członkowie zarządu. Ci ostatni byli dla wiceprezesów kolegami z zarządu, ale też pracownikami podległymi im służbowo. – Ta piętrowa struktura rodziła wątpliwości co do niezależności pozostałych członków zarządu. Na podstawie obserwacji innych banków centralnych jej zmianę doradzał nam na przykład John Menzel, światowej sławy ekspert od zarządzania, który doradzał m.in. Bankowi Szwecji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu – wyjaśnia Zdzisław Sokal, członek zarządu NBP.
Zmieniono regulamin i przyznano wszystkim „zwykłym" członkom status „upoważnionych przez prezesa członków zarządu", a Skrzypek z zasobu podległych sobie komórek organizacyjnych NBP przydzielił różne departamenty do bieżącego nadzoru. Zgodził się na to cały zarząd – poza Pruskim. On uznał to za bezprawne osłabienie pozycji wiceprezesów. Przeciwnicy Skrzypka dodali do tego motyw zemsty na ludziach związanych z byłym prezesem NBP Leszkiem Balcerowiczem. Sam Balcerowicz w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej" z 29 stycznia niedwuznacznie stwierdził: „Zaliczam Jerzego Pruskiego do absolutnej czołówki swoich najlepszych pracowników. Znając jego poczucie obowiązku, jestem pewien, że to musiała być dla niego bardzo trudna decyzja i na pewno nie podjął jej z błahych powodów”.
Smaczku sprawie dodaje fakt, że w styczniu 2001 r. to Balcerowicz po raz pierwszy wprowadził w regulaminie NBP instytucję „upoważnionego przez prezesa członka zarządu". Przez lata wszyscy uważali ją za całkowicie legalną. Póki taki status w zarządzie miał tylko jeden jego członek, Tomasz Pasikowski (został odwołany w lutym 2007 r.), odpowiadający wtedy za drugorzędne departamenty IT i administracyjne, póty nie przeszkadzało to Pruskiemu. Gdy obecny prezes NBP Sławomir Skrzypek przyznał taki status wszystkim innym niż wiceprezesi członkom zarządu, Pruski nagle dostrzegł bezprawność tego rozwiązania, zarzucając Skrzypkowi i całemu zarządowi złamanie ustawy o NBP i regulaminu banku.

Licytacja na ekspertyzy
Pruski nie mógł przekonać do swojego stanowiska nikogo w zarządzie NBP, więc w grudniu 2007 r. poszukał sojuszników w Radzie Polityki Pieniężnej. Otwarcie wsparli go Stanisław Nieckarz, Mirosław Pietrewicz, Andrzej Sławiński i Halina Wasilewska-Trenkner, po cichu – większość członków RPP. Rada przyjęła uchwałę, w której zażądała od prezesa NBP (z racji tej funkcji jest on też przewodniczącym RPP) zlecenia zewnętrznym prawnikom sporządzenia ekspertyz na temat zmian w regulaminie NBP. Wskazała nawet konkretnych ekspertów, m.in. konstytucjonalistę prof. Piotra Winczorka, byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Marka Safjana i specjalistę od prawa gospodarczego i finansowego prof. Cezarego Kosikowskiego. Skrzypek uległ. – Udało nam się uzyskać wspólną opinię prof. Winczorka i dr. Tomasza Staweckiego oraz opinię specjalisty od zarządzania prof. Adama Jaroszyńskiego – ekspertów z Uniwersytetu Warszawskiego. Potwierdziły one kompetencje prezesa i zarządu NBP oraz zgodność z prawem dokonanych zmian organizacyjnych w banku – wyjaśnia mecenas Bernard Smykla, p.o. dyrektora Departamentu Prawnego NBP.
Rokoszanie z rady (tzw. grupa robocza) nie dali za wygraną. W styczniu przyjęli uchwałę, w której zażądano, by Skrzypek niezwłocznie cofnął zmiany w organizacji pracy banku. Na własną rękę zamówili też kolejne opinie prawne u prof. Zbigniewa Kmieciaka z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Jacka Jagielskiego z UW i prof. Cezarego Kosikowskiego z Uniwersytetu w Białymstoku (28 stycznia przekazano je Skrzypkowi). Tym razem były one niekorzystne dla prezesa i zarządu banku centralnego. Za tę „prywatną" inicjatywę trzeba było zapłacić, więc rada przedstawiła projekt uchwały zmian w budżecie NBP na 2008 r.: „Wydziela się kwotę 150 tys. zł do dyspozycji RPP na zlecanie przez nią osobom zewnętrznym ekspertyz, opinii oraz konsultacji prawnych".

Skrzypek jak Kamiński
Wydawało się, że konflikt w zarządzie NBP, rezygnacja dwóch wiceprezesów w krótkim odstępie czasu i wmieszanie się w sprawę RPP, to prezent dla rządzącej koalicji w postaci pretekstu do pozbycia się z banku centralnego zaufanego człowieka prezydenta Kaczyńskiego, wybranego na to stanowisko w styczniu 2007 r. przez koalicję PiS, Samoobrony i LPR. Pojawiły się głosy o możliwości postawienia go przed Trybunałem Stanu. – Sławomir Skrzypek chce uzależnić od siebie nie tylko zarząd banku, ale nawet RPP, czemu ma służyć m.in. śmieszne ciało w postaci rady naukowej przy prezesie NBP, usiłującej recenzować RPP. Mamy sygnały, że w toku tych działań mogła zostać złamana ustawa o banku centralnym – groził Zbigniew Chlebowski (PO), szef sejmowej Komisji Finansów Publicznych, która 31 stycznia wezwała Skrzypka „na dywanik".
Para jednak szybko zaczęła uchodzić z politycznego kotła. Do układanki nie pasuje Krzysztof Rybiński, który skrytykował Pruskiego i wraz z całym zarządem NBP poparł Skrzypka; nie pasują te z opinii prawnych, które potwierdziły legalność zmian w podziale zadań między członków zarządu NBP; niezręcznie też jest atakować szefa banku centralnego akurat platformie, która deklarowała obronę autonomii NBP przed ingerencją polityków. Przesłuchanie Skrzypka przez Komisję Finansów Publicznych nie wniosło więc nic do sprawy. Jeśli premier Tusk musiał skapitulować w kwestii odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego, to próba odwołania Skrzypka przed upływem jego sześcioletniej kadencji wydaje się beznadziejna.

Abordaż podczas sztormu
Przepychanki w NBP są niezrozumiałe dla większości osób z zewnątrz i nikt nie poświęciłby im zbytniej uwagi, gdyby nie to, że w obliczu rozchwiania rynków finansowych na świecie rola banków centralnych niepomiernie wzrosła. Jak nieraz wykazał były szef FED Alan Greenspan, stabilnie funkcjonujący bank centralny z silnym prezesem na czele ma większe szanse oddziaływania na rynki finansowe – za pomocą stóp procentowych, ale też siłą swego autorytetu. Tymczasem pozycja władz polskiego banku centralnego jest bardzo słaba. Sejm wybrał Skrzypka na prezesa NBP małą większością głosów. On sam podczas przesłuchań kandydatów na to stanowisko oraz pierwszych oficjalnych wystąpień w nowej roli podkopał swój wizerunek. Od sierpnia 2007 r. Skrzypek, głosując konsekwentnie za niepodwyższaniem stóp procentowych, przegrał wiele głosowań w RPP bezprecedensowym stosunkiem głosów 9:1. Ale otwarta wojna o sposób organizacji pracy banku, wydana Skrzypkowi przez Pruskiego i członków RPP, oraz polityczna hucpa z Trybunałem Stanu w tle to próba abordażu podczas szalejącego sztormu. Jaką siłę wpływania na uspokojenie rynków finansowych lub wyhamowanie inflacji może mieć instytucja, która jawi się inwestorom jako arena zabaw niepoważnych chłopców? A to już uderza w portfele nas wszystkich.


Sławomir SKRZYPEK, prezes Narodowego Banku Polskiego
Budząca dziś największe zainteresowanie instytucja tzw. upoważnionego członka zarządu NBP została wprowadzona w 2001 r. do obowiązującego wówczas regulaminu organizacyjnego banku. Zarząd NBP przesądził wtedy, iż prezes może upoważnić wskazanego przez siebie członka zarządu do sprawowania – w imieniu prezesa – bieżącego nadzoru nad podporządkowanymi prezesowi jednostkami organizacyjnymi banku. Do tego rozwiązania powrócił zarząd NBP w listopadzie 2007 r., podejmując – po zasięgnięciu opinii Departamentu Prawnego NBP – uchwałę w sprawie zmian organizacyjnych. Dzięki temu struktura organizacyjna NBP jest dziś bardziej przejrzysta, a członkowie zarządu banku nie są tak bardzo zależni od jego wiceprezesów. Zmiany dotyczące rozgraniczenia kompetencji członka zarządu od dyrektora wykonawczego, znajdują swoje odzwierciedlenie w zaleceniach dotyczących sposobu ukształtowania zasad ładu korporacyjnego, wydawanych przez takie uznane instytucje międzynarodowe, jak OECD i Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, a także specjalistów w tej dziedzinie, doradzających m.in. Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu i Bankowi Światowemu. Takie zmiany zalecił również powołany w NBP w marcu 2007 r. zespół ds. zarządzania strategicznego. Przeprowadził on analizy, które pozwoliły określić słabe i silne strony NBP w zakresie jakości zarządzania na tle innych banków centralnych. Ostatnie zmiany regulaminowe to m.in. rezultat wspomnianych analiz i dążenia do unowocześnienia sposobu zarządzania bankiem.

Jerzy PRUSKI, pierwszy wiceprezes NBP
W ciągu ostatniego roku w wyniku decyzji prezesa NBP oraz zarządu NBP przeprowadzono poważne zmiany organizacyjne, którym towarzyszyły rozległe zmiany kadrowe. (…) Mój sprzeciw budziły decyzje dotyczące: zmiany ustroju organizacyjnego NBP, w tym zasad kierowania działami pracy; pozbawienia członków zarządu NBP możliwości piastowania stanowisk dyrektorów departamentów; zmiany regulaminu zarządu NBP dotyczące sposobu sporządzania protokołów z posiedzeń oraz okresów przechowywania nagrań magnetofonowych; polityki komunikowania się pracowników NBP ze środkami masowego przekazu; przyjętej strategii zarządzania rezerwami walutowymi, rozwiązań organizacyjnych oraz benchmarku strategicznego na 2008 r; sposobu przyjmowania przez zarząd NBP planu finansowego na 2008 r.; prognoz niedoszacowujących ryzyko wzrostu inflacji (z uzasadnienia rezygnacji ze stanowiska).

Bogusław GRABOWSKI, były członek Rady Polityki Pieniężnej
Całe zamieszanie to wynik nieprecyzyjnego prawa. Sławomir Skrzypek podniósł rangę innych członków zarządu ponad wiceprezesów. Prezes NBP usiłuje uzależnić od siebie wszystkich członków zarządu banku. W wyniku tego konfliktu z NBP odchodzą dobrzy specjaliści, co wpłynie na pogorszenie się jakości pracy i decyzji banku. Uspokaja to, że mamy silną i fachową obsadę w resorcie finansów, z którym NBP musi współdziałać przy wprowadzaniu Polski do strefy euro; to zniweluje niebezpieczeństwo stwarzane przez nierozsądne działania prezesa NBP.

Krzysztof RYBIŃSKI, wiceprezes NBP
Szanuję prawo Jerzego Pruskiego do krytycznych opinii, ale powinny one mieć podstawy. Na przykład zarzuty co do strategii zarządzania rezerwami walutowymi, za co odpowiadałem, są niezrozumiałe w sytuacji, gdy mój zespół dzięki niej zarobił dla NBP prawie o miliard dolarów więcej, niż można było oczekiwać. Podobnie ma się rzecz ze zmianami w organizacji pracy zarządu NBP. Każda instytucja powinna być jak najlepiej zarządzana. I takie były zmiany w NBP – legalne, usprawniające pracę, wzorowane na najlepszych światowych modelach.


Więcej możesz przeczytać w 6/2008 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2008 (1311)

 • Wprost od czytelników 3 lut 2008, 22:00 Po co nam rząd To prawda, że każdy rząd więcej przeszkadza, niż pomaga („Po co nam rząd", nr 2). Jest jednak złem koniecznym, bo ktoś musi zarządzać armią, policją, szkolnictwem itd. Rzecz w tym, aby ograniczyć rząd i... 4
 • Na stronie - Tajny protokół obrad rządu 3 lut 2008, 22:00 Wreszcie można zadać kłam tym, którzy twierdzą, że rząd nic nie robi 4
 • Skaner 3 lut 2008, 22:00 8
 • Schetyna oddaje kolekcję Dorna 3 lut 2008, 22:00 Sztuka 8
 • Wspólnik od Buzka 3 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
 • Departament do spraw Tuska 3 lut 2008, 22:00 Rząd 8
 • Prałat Jankowski edukuje licealistów 3 lut 2008, 22:00 Kościół 8
 • Dossier 3 lut 2008, 22:00 „Małego prezydenta musiały gryźć wielkie kompleksy, skoro w tak nieodpowiedzialny sposób postanowił przypomnieć o swoim istnieniu"Leszek Miller w blogu, komentując awanturę o to, kto i kiedy powinien zawiadomić prezydenta o... 8
 • Pytania niepolityczne - Mam wyrwirączki 3 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Borowskim, politykiem LiD, kolekcjonerem korkociągów 8
 • Ludzie 3 lut 2008, 22:00 Poseł Raś robi zrzutkęIreneusz Raś, poseł PO, organizuje wśród klubowych kolegów zrzutkę na sfinansowanie wystawy zdjęć Jana Pawła II autorstwa Artura Mariego. Skrzyknął już 25 posłów. Każdy wyłoży ok. 3 tys. zł. Wystawa,... 8
 • Potęga plotki 3 lut 2008, 22:00 Internet 8
 • Platforma odzyskuje wyborców 3 lut 2008, 22:00 Sondaż 8
 • Alfa romeo po Duce 3 lut 2008, 22:00 Aukcje 8
 • Nietolerancyjne trzy świnki 3 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
 • Latający nudyści 3 lut 2008, 22:00 Niemcy 8
 • Specjalna Griffith 3 lut 2008, 22:00 Gwiazdy 8
 • Stylowa Anja Rubik 3 lut 2008, 22:00 Moda 8
 • Dom dla opętanych 3 lut 2008, 22:00 Egzorcyzmy 8
 • Rehabilitacja Beatlesów 3 lut 2008, 22:00 Izrael 8
 • Sawka czatuje 3 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 13
 • Poczta 3 lut 2008, 22:00 Tornister Katarzyny HallZ zainteresowaniem przeczytałam artykuł „Tornister Katarzyny Hall" (nr 4). Jako nauczycielka uważam, że potrzebne są nam (środowisku nauczycielskiemu) głębokie zmiany systemowe. Ale nie poprzez... 16
 • Playback 3 lut 2008, 22:00 Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak 16
 • Zapytaj Wprost – Andrzej Gołota 3 lut 2008, 22:00 Bokser wagi ciężkiej Andrzej Gołota odpowiada na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” czy zbyt duża liczba walk bokserskich wpływa negatywnie na zdrowie psychiczne, komu kibicuje w wyborach prezydenckich w USA i jak tam oczko. 17
 • Wprost przeciwnie - Rozdział państwa od głowy 3 lut 2008, 22:00 Polityk, którego życiowym celem jest fotel prezydenta, wciąż deprecjonuje znaczenie głowy państwa 18
 • Fotoplastykon 3 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Z życia koalicji 3 lut 2008, 22:00 Wiocha, jaką odstawili nasi notable – i ci koalicyjni, i ci opozycyjni – przy okazji żałoby narodowej, zjeżyła nam włosy na głowie. Ohyda i tyle.Jan Maria Władysław Rokita wysłał do świata list z apelem, żeby go zostawić... 20
 • Z życia opozycji 3 lut 2008, 22:00 Jarosław Kaczyński odkrył, że przy Donaldzie Tusku Leszek Miller to mały miś. Tusk bowiem to pojętny uczeń Putina, który drobnymi, niewidzialnymi kroczkami ogranicza w Polsce demokrację. Trudno określić, kiedy demokracja upadnie... 21
 • Bilans tygodnia 3 lut 2008, 22:00 22
 • Awantura o Macierewicza 3 lut 2008, 22:00 Polityka Prezydium Sejmu zdecydowało, że Antoni Macierewicz nie może zasiadać w komisji śledczej ds. nacisków na służby specjalne. Na jego kandydaturę nie chciała się zgodzić głównie PO. Jej przedstawiciele podkreślają, że... 22
 • Samopomoc siatkarska 3 lut 2008, 22:00 SportSamopomoc siatkarskaNajlepszy siatkarz świata, Brazylijczyk Giba, zapowiedział, że przeznaczy dochód ze sprzedaży koszulek z własnym autografem na rzecz Agaty Mróz, ciężko chorej polskiej siatkarki. Wiadomość o dramacie podpory... 22
 • Pokój w Budryku 3 lut 2008, 22:00  StrajkiPo 46 dniach zakończył się strajk w kopalni Budryk. Górnicy wynegocjowali zrównanie płac w swoim zakładzie z pensjami innych pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jeszcze kilka godzin przed podpisaniem porozumienia... 22
 • Ziobro jak Huckabee 3 lut 2008, 22:00 InformatykaLaptop byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry jest zniszczony – stwierdził jego następca Zbigniew Ćwiąkalski. Dodał, że uszkodzono także dyski w komputerze Marcina Romanowskiego z gabinetu politycznego Ziobry.... 22
 • Waldemar Obrotny 3 lut 2008, 22:00 Pawlak liczy, że gdy Tusk zostanie prezydentem, on przejmie po nim tekę premiera 24
 • Kapitulacja Tuska 3 lut 2008, 22:00 Premier już nie chce cudu 28
 • Polityczny wybieg mody 3 lut 2008, 22:00 Za najwyższe w historii dotacje z budżetu państwa partie nea potęgę szkolą swoich działaczy 30
 • Magiel demokracji 3 lut 2008, 22:00 Polska powinna przeszczepić z Ameryki instytucję prawyborów 32
 • Moskiewska Canossa 3 lut 2008, 22:00 Wizyta premiera Tuska w Rosji rozbija polską politykę zagraniczną na dwie wykluczające się linie 34
 • Ropa od federalnych 3 lut 2008, 22:00 ABW bada udział rosyjskich tajnych służb w naftowych interesach Ryszarda Krauzego 38
 • Polski diabeł 3 lut 2008, 22:00 Jakuba Tomczaka skazano pod presją mediów 40
 • Postać tygodnia - Postrach lewicy - Marek Dochnal 3 lut 2008, 22:00 Ma rezydencję w Monte Carlo, mieszkanie w Londynie i ranczo w Argentynie. Prowadził luksusowe życie, chwalił się znajomością z królową Elżbietą II i pozował w kolorowych pismach. Czar prysł, gdy najsłynniejszy polski lobbysta Marek... 42
 • Trójka bez sternika 3 lut 2008, 22:00 43
 • Samobój Tuska 3 lut 2008, 22:00 Tusk przywraca Włochom nadzieję na organizację Euro 2012 43
 • Bitwa o foremki 3 lut 2008, 22:00 Premier i prezydent zachowują się jak para dzieciaków 43
 • Frazesjada 3 lut 2008, 22:00 Gdy brak miary, najbarwniejsze wypowiedzi stają się bełkotem 43
 • Blokada Polski 3 lut 2008, 22:00 Strajk celników pokazał Europie, że Polska de facto nie ma rządu 44
 • Kontrrewolucja styczniowa 3 lut 2008, 22:00 Polską gospodarkę zarzynają ci, którzy najwięcej zyskują na jej wzroście 50
 • Era konformizmu 3 lut 2008, 22:00 Młodzież przestała się buntować 54
 • Ryba po polsku - Skąpany w nurcie 3 lut 2008, 22:00 By poprawić stosunki z Rosją i Niemcami, Polacy powinni sami poprowadzić gazociąg pod Bałtykiem 57
 • Kwadratowa piłka 3 lut 2008, 22:00 Dziesięć absurdów polskiego futbolu 58
 • Giełda 3 lut 2008, 22:00 60
 • Druga Szwecja 3 lut 2008, 22:00 Jarosław Kaczyński został zwycięzcą siódmej edycji Nagrody Złamanego Grosza przyznawanej za najgorsze pomysły ekonomiczne. Uznanie ponad 20 proc. internautów zdobyła propozycja byłego premiera, aby rozpisać referendum, czy podnieść... 60
 • Gasputin 3 lut 2008, 22:00 Nieoficjalnie źródła w Gazpromie i na Kremlu dają do zrozumienia, że koncern ten będzie osobiście doglądany przez Władimira Putina – donosi dziennik „Kommiersant". Prezydent Rosji miałby zostać szefem rady nadzorczej... 60
 • Przewiewna pięćsetka 3 lut 2008, 22:00 Fiat 500 w wersji cabrio zostanie zaprezentowany w marcu 2008 r. podczas Salonu Samochodowego w Genewie. Dach nowej wersji światowego hitu koncernu z Turynu ma być w stylu retro, co oznacza, że będzie się składać podobnie jak w oryginalnej... 60
 • Nabrzeża klasy lux 3 lut 2008, 22:00 Basen pływający po Wiśle w Krakowie, tramwaje wodne w Warszawie, dom na Odrze we Wrocławiu i mariny nad Motławą w Gdańsku. To tylko niektóre pomysły zagospodarowania nabrzeży rzek przepływających przez największe polskie miasta.... 60
 • Licencja prawnicza 3 lut 2008, 22:00 Przestańmy się bawić w kotka i myszkę, weźmy się do pracy – zaapelował rzecznik PiS Mariusz Kamiński. Zrobił to, przedstawiając projekt ustawy wprowadzającej licencje prawnicze. Ten sam projekt dziesięć miesięcy temu... 60
 • Zamach na prezesa 3 lut 2008, 22:00 Związani z Leszkiem Balcerowiczem ludzie próbują przeprowadzić impeachment prezesa NBP 62
 • Wielka wyprzedaż 3 lut 2008, 22:00 Mieszkania w Polsce znacznie stanieją 66
 • Trzy grosze 3 lut 2008, 22:00 68
 • Plan antypaństwowy 3 lut 2008, 22:00 Może zamiast palikotowego gadania warto zarządzić powrót do planu Wilczka? 68
 • Program Powszechnego Zubożenia 3 lut 2008, 22:00 Polski system emerytalny grozi ubóstwem osób o niskich zarobkach 68
 • Stopy w górę, stopy w dół 3 lut 2008, 22:00 Ben Bernanke podkręca, a Sławomir Skrzypek schładza gospodarkę 68
 • 2x2=4 - Obsesja bezpłatności 3 lut 2008, 22:00 W Polsce obietnice mają się dużo lepiej niż finanse publiczne i stopa inflacji 69
 • Know-how 3 lut 2008, 22:00    70
 • Koniec człowieka 3 lut 2008, 22:00 Bohaterowie komiksów z lat 40. coraz częściej trafiają do laboratoriów. Green Lantern posiadał pierścień, dzięki któremu siłą woli mógł stworzyć każdy przedmiot. Podobną moc miał polski zaczarowany ołówek. Dziś uczeni... 70
 • Miś na ptaki 3 lut 2008, 22:00 Niedźwiedź polarny przestał gardzić ptakami i małymi ssakami. Dotychczas głównym daniem w jego menu były foki, ale obecnie coraz trudniej mu się do nich podkraść. Kurczą się bowiem lody w Arktyce, a wraz z nimi terytorium łowów tego... 70
 • Antykoncepcja na raka 3 lut 2008, 22:00 Pigułki antykoncepcyjne mogą chronić kobiety przed rakiem jajników. I to przez 30 lat lub dłużej od chwili zaprzestania ich przyjmowania. Im dłużej kobiety przyjmują pigułki, tym niższe jest ryzyko pojawienia się choroby. Wyniki tych... 70
 • Szczepionka na ptasią grypę 3 lut 2008, 22:00 Rutynowe szczepienia przeciw grypie jednak chronią przed ptasią grypą. Najnowsze badania podważają dotychczasowy pogląd lekarzy, że takie szczepienia nic nie dają. Zwierzęta zaszczepione wcześniej na sezonową grypę szybciej reagują na... 70
 • Robot z małpą 3 lut 2008, 22:00 70
 • Piętno Słońca 3 lut 2008, 22:00 To, ile będziemy żyć i na co zachorujemy, zależy od daty urodzenia 72
 • Zespół Britney Spears 3 lut 2008, 22:00 15 proc. populacji ma zaburzenia osobowości 76
 • Timur i jego pałac 3 lut 2008, 22:00 Skarby legendarnego władcy Mongołów mogą się znajdować na dnie jeziora w Kirgistanie 78
 • Trzeci wymiar 3 lut 2008, 22:00   81
 • Przeszczepy koordynowane 3 lut 2008, 22:00 Za kryzys polskiej transplantologii nie odpowiada oskarżenie dr. G. o śmierć pacjenta 81
 • Sól w zatoce 3 lut 2008, 22:00 Polski przemysł nie rozumie, że w przyrodzie nie wolno chodzić na skróty 81
 • Śmierć z kosmosu 3 lut 2008, 22:00 Nie jesteśmy w stanie zapobiec zderzeniu Ziemi z planetoidą 81
 • Bez granic 3 lut 2008, 22:00   82
 • Cytat tygodnia 3 lut 2008, 22:00 „Nasz kraj to suwerenne państwo i nie pozwolimy, by ktokolwiek z zewnątrz korygował przebieg kampanii wyborczej"Władimir Putin na posiedzeniu kolegium Federalnej Służby Bezpieczeństwa 82
 • Odradzająca się Ameryka 3 lut 2008, 22:00 KomentarzJacques Attali, francuski ekonomista, były doradca prezydenta Mitterranda, były prezes EBOiR, autor trzydziestu książekW książce „Krótka historia przyszłości" opisuję miejsca, które były rdzeniem poszczególnych... 82
 • Zakazany język 3 lut 2008, 22:00 Od Anschlussu do Wehrmachtu – to układ haseł w „Słowniku rozliczenia z przeszłością", który trafił właśnie na półki niemieckich księgarń. W publikacji przygotowanej przez językoznawców Georga Stötzela i Thorstena... 82
 • Kapelusze Mitterranda 3 lut 2008, 22:00 11,5 tys. USD – tyle zapłacono za legendarny filcowy kapelusz byłego prezydenta Francji François Mitterranda. Licytację pamiątek po zmarłym w 1996 r. polityku zorganizował paryski dom aukcyjny Espace Tajan. Na aukcji sprzedano też... 82
 • Brudne ręce Włoch 3 lut 2008, 22:00 Pęka tama postawiona korupcji na początku lat 90. 84
 • Czeski western 3 lut 2008, 22:00 Konserwatysta Václav Klaus może wygrać wybory prezydenckie dzięki… komunistom 87
 • Norweski czyściec 3 lut 2008, 22:00 W zamożnym Oslo trwa budowa nowych meczetów, pachnie Kairem i Karaczi 89
 • Trzy światy 3 lut 2008, 22:00 91
 • Marsz na Moskwę 3 lut 2008, 22:00 W Moskwie premier Tusk przedstawi genialny plan 91
 • Bush bez iluzji 3 lut 2008, 22:00 Gospodarcza rzeczywistość przywołała Busha do porządku 91
 • Kali nad Renem 3 lut 2008, 22:00 Niemieccy politycy wyklinają "kapitalistyczną szarańczę" 91
 • Pasaż 3 lut 2008, 22:00 92
 • Niezbędnik paparazzich 3 lut 2008, 22:00 Hollywodzkie gwiazdy, między innymi aktorka Jessica Biel, fotografują prześladujących je paparazzich. Polskie celebrities nie wpadły jeszcze na ten pomysł choć mają już do czynienia nie tylko z profesjonalistami, ale też fotoreporterami... 92
 • Wielki mały aparat 3 lut 2008, 22:00 Coolpix S600 marki Nikon waży zaledwie 130 g i mierzy 88,5 mm. Mimo to zdjęcia można kadrować na dużym monitorze LCD o przekątnej 2,7 cala. S600 to aparat dobry dla mało zaawansowanych fotografów. Specjalne pokrętło ułatwia wybór... 92
 • Łowca uśmiechów 3 lut 2008, 22:00 Projektując Cyber-Shot T300, firma Sony postawiła między innymi na unowocześnienie funkcji rozpoznawania twarzy. Efekt to cyfrówka, która potrafi odróżniać twarze dziecięce od twarzy dorosłych. Cyber-Shot T300 ma też funkcję... 92
 • Full wypas 3 lut 2008, 22:00 Jedną z głównych atrakcji Exilim Pro EX-F1, nowej cyfrówki Casio, jest tryb fotografowania Burst Shooting, który pozwala na precyzyjne uchwycenie najdrobniejszych szczegółów ruchu, niewidocznych dla ludzkiego oka. To nie wszystko –... 92
 • Odporny na wszystko 3 lut 2008, 22:00 Można nim rzucać z wysokości 2 m, zanurzyć go na głębokość 10 m i… usiąść na nim. µ 1030 SW, nowość marki Olympus, wytrzymuje niemal wszystko – także zarysowania i niską temperaturę (do -10 stopni). Producenci... 92
 • Stabilizator gwiazd 3 lut 2008, 22:00 Przy fotografowaniu gwiazdy może zadrżeć ręka – w końcu to niemałe emocje. W takiej sytuacji przyda się Lumix DMC-LS80, nowy aparat Panasonica. Urządzenie wyposażono w optyczny stabilizator obrazu Mega O.I.S., który eliminuje efekt... 92
 • Czysty obraz 3 lut 2008, 22:00 K20D, nowa lustrzanka cyfrowa Pentaks, to nie zwykły pstrykacz dla amatorów, ale aparat spełniający wymagania profesjonalistów. To bezpośredni następca wielokrotnie nagradzanego aparatu K10D. Zastosowano w nim całkiem nową matrycę CMOS,... 92
 • Laser 3 lut 2008, 22:00   95
 • Krótko po wolsku - Nie śmiej się, dziadku, z cudzych pośladków 3 lut 2008, 22:00 Amerykańska Federalna Komisja Komunikacji wzięła się do walki z pornografią i obłożyła telewizję ABC karą za pokazanie w godzinach najwyższej oglądalności damskich pośladków pod prysznicem. Kara wynosi 1,4 mln dolarów, czyli 700... 95
 • Łzy twardziela 3 lut 2008, 22:00 DVDAkira Kurosawa jest dla światowego kina tym, kim Hieronymus Bosch dla sztuki. Filmy „Rashomon" czy „Siedmiu samurajów", choć stworzone dla masowej publiczności, stały się arcydziełami światowego kina. Do dziś... 95
 • Banalne arcydzieło 3 lut 2008, 22:00 KsiążkaZwykła rodzinka na zakręcie, utaplana w komediowym sosie? Znamy, znamy aż do znudzenia. Ale jest drobny kłopot: ze wszystkich wyświechtanych elementów wesolutkiej paplaniny o „samym życiu" – kłopotów ze zdrowiem,... 95
 • Gwiazdy gwiazd 3 lut 2008, 22:00 Lepiej być producentem muzyki niż wykonawcą 96
 • Miasto non stop 3 lut 2008, 22:00 Etgar Keret odkrywa dla „Wprost” tajemnice Tel Awiwu 98
 • Z trzeciego rzędu 3 lut 2008, 22:00   102
 • Syzyfowa wojna 3 lut 2008, 22:00 Do udostępniania muzyki w sieci przyzwyczają się muzycy, ale nie koncerny 102
 • Moda na obciach 3 lut 2008, 22:00 Kto zabroni bogatemu robić z siebie małpę? 102
 • Sprawa Galileusza 3 lut 2008, 22:00 Kościół nie był okrutny, stawiając Galileusza przed inkwizycją 102
 • Wencel gordyjski - Kosmiczna Norymberga 3 lut 2008, 22:00 Jeśli chcemy mieć polsko-niemiecki podręcznik do historii, zapomnijmy o słowie „agresor” 104
 • Ueorgan Ludu 3 lut 2008, 22:00 Policja w sex-shopach dba o program PO. List obywateli RP do Łukaszenki z prośbą o pomoc. Spin profesor J. Kaczyński. Nie odbierajcie nam EURO 2012 zbyt wcześnie! 105
 • Skibą w mur 3 lut 2008, 22:00 Wreszcie można oficjalnie głosować na dwie ręce, i to kilka razy 106