Złodzieje skarbu

Złodzieje skarbu

Nikt nie miał zamiaru przeprowadzać reprywatyzacji ani w III, ani w IV Rzeczypospolitej
Państwo kradło własność Polaków. Komunistyczne państwo. Mocą bezprawnego prawa, a także poza wszelkim prawem. Znaczną część owego majątku zmarnowano i roztrwoniono. Z tego, czego zmarnotrawić się nie dało, przez pół wieku korzystali obywatele PRL. I zbyt im to nie przeszkadzało, że w istocie popełniali przestępstwo przywłaszczenia. Dzisiaj, 19 lat po upadku komunizmu, taki stan panuje nadal. Bo Polska, jako jedyny kraj postsocjalistyczny, nie rozwiązała problemu zwrotu własności prawowitym właścicielom. I wiele wskazuje na to, że „przywłaszczenie zagrabionego" będzie trwać.Bezprawie na bezprawiu
Komunistyczny zabór mienia odbywał się w ramach istniejącego lub specjalnie ustawionego prawa, przez usankcjonowanie bezprawia czynionego przez innych (okupacyjne władze niemieckie i sowieckie) oraz bez podstawy prawnej lub z naruszeniem prawa. Można się doliczyć co najmniej 19 ustaw, dekretów i instrukcji uchwalanych aż do 1962 r. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że chętnie wykorzystywana do usankcjonowania kradzieży ustawa z 25 lutego 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym obowiązuje nadal i gdyby ktoś się uparł, mógłby wykorzystać ją do „uregulowania" własności przez nacjonalizację. Ustawa stanowi, że prywatne przedsiębiorstwa, które 8 marca 1958 r. znajdowały się w zarządzie państwowym, przechodzą bez odszkodowania na własność skarbu państwa.
Rabunku majątku na podstawie „prawa" dokonywano często z jego naruszeniem. Na przykład w ramach reformy rolnej zabierano także działki mniejsze niż 50 ha, nieruchomości, a nawet pamiątki rodzinne, nie pozostawiano resztówek, wysiedlano i nakazywano przymusowe osadnictwo w innej części kraju. Podobnie nacjonalizowano zakłady pracy zatrudniające mniej niż 50 osób na jedną zmianę, a w ramach tzw. ustawy warszawskiej zabierano nie tylko tereny, ale także nieruchomości. W następstwie tego zaboru posiadaczem pięknej willi został Wojciech Jaruzelski i wielu innych komunistycznych prominentów. W następstwie tego „prawa" i jawnego bezprawia poniosło straty ponad 170 tys. osób. Najdokładniej znana zbiorowość poszkodowanych z tytułu ustawy warszawskiej liczy 20 tys. osób. A odebrany im majątek jest wart ponad 200 mld zł. Ponieważ majątek skarbu państwa pod koniec 2006 r. został wyceniony na 725 mld zł, można przyjąć, że w jednej czwartej pochodzi z kradzieży.

Hipokryzja prawna
Projektów tzw. reprywatyzacji było na pewno ponad dwadzieścia. Żaden z nich jednak nie przeszedł pełnej drogi legislacyjnej i nie stał się obowiązującym prawem. Działo się tak z prostego powodu: ekipy rządzące uważały, że wypada im naprawić przestępstwa popełnione przez komunistyczne władze, wszystkie jednak zdawały sobie sprawę z tego, że reprywatyzacja może wywołać niezadowolenie u tych, którzy stali się – często mimowolnymi – beneficjantami grabieży. Dlatego prowadziły tę sprawę tak, aby sprawiać wrażenie, że coś robią, a nie zrobiły nic. De facto zatem wszyscy ci, którzy do tej pory deklarowali, że stoją po stronie „świętego prawa własności", nie tylko stawali po stronie złodzieja, ale i brali udział w grabieży.
Bliski uchwalenia i – mimo wad – najlepszy był projekt ustawy przygotowany przez Unię Wolności w 1993 r. Przeszedł niemal całą drogę legislacyjną (pozostało ostatnie czytanie i głosowanie), ale rozwiązanie Sejmu uniemożliwiło jego uchwalenie. Zakładał, że tam, gdzie to jest możliwe, nastąpi zwrot mienia w naturze. Poszkodowanym, którzy nie mogliby otrzymać mienia w naturze, zamierzano oferować tzw. mienie zastępcze. Trzecią możliwością rekompensaty byłyby bony reprywatyzacyjne, zamienne na akcje i udziały prywatyzowanych przedsiębiorstw. Projekt wprowadzał jednak bardzo kontrowersyjną i powielaną później granicę roku 1962 jako momentu, do którego zabór majątku miał charakter nacjonalizacji (późniejsze decyzje uznano za wywłaszczeniowe, a więc niepodlegające reprywatyzacji).
W następnej kadencji do Sejmu trafiły cztery projekty ustaw: rządowy, prezydencki oraz Unii Wolności (powielenie poprzedniego projektu rządowego) i PPS. Sejm wybrał dwa najskromniejsze: rządowy (czyli SLD i PSL) i kuriozalny PPS. Oba jako jedyną formę zadośćuczynienia przewidywały bony: rekompensacyjne (rządowy) albo reprywatyzacyjne (PPS), przy czym projekt PPS ograniczał wysokość rekompensat do 30 tys. zł. Z kolei projekt rządowy wprowadzał w wypadku odbierania bonów przez sukcesorów podatek spadkowy, co sprawiało, że zabużanie nic by nie dostali, a pozostali pokrzywdzeni tylko kilka procent utraconej własności. Eksperci nie zostawili suchej nitki na tym projekcie, co sprawiło, że SLD po prostu zawiesił nad nim pracę.
O krok od uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej był rząd Jerzego Buzka. 20 września 1999 r. skierował do Sejmu projekt, który zakładał, że osobom, które w chwili utraty mienia były obywatelami polskimi, będzie zwracane 50 proc. zwaloryzowanej wartości utraconych nieruchomości – w naturze lub w bonach. Projekt został uchwalony przez Sejm i Senat i zawetowany przez prezydenta Kwaśniewskiego, bo, jak oświadczył ten ostatni: „poczucie sprawiedliwości, myślenie kategoriami interesu wszystkich Polaków nakazało mu zawetowanie tej ustawy". Niestety, Sejm nie był w stanie weta odrzucić. I to był ostatni poważny projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Projekt przygotowany przez rząd Marka Belki był kpiną, bo zakładał już tylko 15-procentowe odszkodowania. Uległ kasacji w związku z końcem IV kadencji Sejmu. Został „odmrożony" przez rząd PiS i ponownie skierowany do Sejmu. Szybko jednak się okazało, że jest PiS nie na rękę. Toteż po pierwszym czytaniu prace nad nim ustały.

Droga przez mękę
Po dziewiętnastu latach „intensywnych prac", które nie doprowadziły do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej, ograbionym pozostała droga dochodzenia praw przez postępowanie administracyjne lub w sądzie. Nie trzeba dodawać, że jest to droga ciernista i do tej pory sukcesem zakończyła się jedynie dla kilku procent poszkodowanych. Do szczęśliwców należą związki wyznaniowe, które doczekały się prawnego uregulowania zwrotu własności.
Z osób indywidualnych takie prawo uzyskali tylko zabużanie. Pod koniec 2003 r. uchwalono tzw. pierwszą ustawę zabużańską, która przyznawała uprawnienia osobom repatriowanym na podstawie tzw. układów republikańskich z 1944 r. i umowy z 1945 r. zawartej z ZSRR. Ograniczono jednak wartość rekompensaty do 15 proc. wartości pozostawionych nieruchomości (jednak nie więcej niż 50 tys. zł). Po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, który mając charakter precedensowy, naraziłby Polskę na dość szybkie i kosztowne przegranie kilkuset podobnych procesów, uchwalono w 2006 r. drugą ustawę zabużańską. Przyznała prawo do rekompensaty również osobom, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami RP w związku z umową z 15 lutego 1951 r. między Polską a ZSRR o zamianie terytoriów państwowych. Warunkiem sprawnego wykonywania tych ustaw jest stworzenie zbioru baz danych. Niewywiązanie się z tego obowiązku przez rząd powoduje, że dotychczas wypłaty otrzymało zaledwie 75 osób.

Obietnice Tuska
Premier Tusk podczas wizyty w USA, indagowany przez przedstawicieli organizacji żydowskich, obiecał im rozwiązanie problemu pozostawionego w Polsce mienia jeszcze w 2008 r. Lobby żydowskie w Stanach Zjednoczonych jest tak silne, że ów zwrot może wymusić. A rozwiązanie problemu zwrotu utraconego majątku przez obywateli polskich pochodzenia żydowskiego bez równoczesnego rozwiązania kwestii majątku obywateli polskich innego pochodzenia nie jest możliwe.
Uchwalenie stosownej ustawy do końca 2008 r. jest jednak wątpliwe. Prace nad nowym projektem ustawy w Ministerstwie Skarbu Państwa nie wyszły poza pierwszy etap, którym jest „uaktualnienie informacji w przedmiocie wartości i składników mienia niezbędnego do prowadzenia reprywatyzacji". Nawet jeśli te prace zostaną przyspieszone i zamienią się w sensowny projekt, to do jego uchwalenia jest daleka droga. Tradycyjnie przeciwny daleko idącej reprywatyzacji będzie SLD. Koalicyjnemu PSL zapewne będzie wypadać rządowy projekt poprzeć, ale ponieważ nie będzie nim zachwycony, będzie grać na czas. A Jarosław Kaczyński na wieść o przymiarkach reprywatyzacyjnych rządu stwierdził, że jego partia będzie się w tej sprawie domagać referendum. Jego zdaniem, trzeba zapytać obywateli, „czy zgadzają się, aby biedni Polacy, a dokładnie ich potomkowie, mieli płacić potomkom bogatych Polaków". Oczywiście, nienowy pomysł referendum, w którym pytamy, czy w Polsce ma obowiązywać prawo własności, reprywatyzację jeszcze opóźni. Dlatego, ci wszyscy, którym komuniści zabrali majątek, niech się jeszcze nie cieszą. Nie wiadomo, czy Rzeczpospolita będzie sprawiedliwa, choć już wiadomo, że na pewno nie jest rychliwa.
Łamacze prawa
Raport NIK o reprywatyzacji (luty 2007 r.)
„Załatwianie wniosków reprywatyzacyjnych zgłaszanych na podstawie istniejących przepisów odbywa się z naruszaniem terminów określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, na przykład strony postępowania nie są informowane o wyznaczeniu bądź wydłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy. Kontrolerzy NIK stwierdzili wypadki drastycznego nieprzestrzegania terminów wydania decyzji administracyjnych, na przykład w Ministerstwie Budownictwa – około 11 miesięcy, w Ministerstwie Gospodarki – około pięciu lat, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 15 lat". „Miarą nieskuteczności
działania organów administracji w sprawach reprywatyzacyjnych są wyniki orzekania sądów, badających na wniosek stron zgodność wydanych decyzji z prawem. W okresie objętym kontrolą NIK zaskarżonych zostało w postępowaniu sądowym i administracyjnym 446 decyzji administracyjnych ministra gospodarki. W latach 1992-2005 zaskarżono łącznie 1397 decyzji ministra rolnictwa. Część decyzji podejmowanych
w sprawach reprywatyzacyjnych była weryfikowana przez organy sądowe jako nieprawidłowe (na przykład w Ministerstwie Gospodarki – 8,1 proc., w Ministerstwie Budownictwa – 33,8 proc., w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 53,9 proc. rozstrzygnięć niekorzystnych dla organu)".
Polskie dwory
Wróg numer jeden władzy ludowej. Do dziś nie zwrócono 23 tys. skonfiskowanych wówczas siedzisk ziemiańskich. Ponad 2 tys. z nich zdążyło się już obrócić w ruinę. Dwór w Tomaszowicach koło Krakowa został odzyskany przez spadkobierców przedwojennych właścicieli i sprzedany. Dziś mieści się w nim Krakowskie Centrum Konferencyjne.


Okładka tygodnika WPROST: 13/2008
Więcej możesz przeczytać w 13/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • barbara.wilczak@wp.pl IP
  Obecny projekt rzadowy nie zawierajacy mozliwosci \"zwrotu w naturze, tam gdzie jest to mozliwe\" to dalszy ciag krzywdy,bo z jakiej racji 48 hektarow, ktore \"mam do odebrania\", bo nie jest rozparcelowane i znajduje sie w posiadaniu Skarbu Panstwa, ma przejsc w obce rece, a nie wrocic do Rodziny. W czym tak ten zwrot w naturze obciaza budzet Panstwa, ze nie jest mozliwy. Czy ktos moze mi to wytlumaczyc. Watpie czy oddam swoj glos na Premiera Tuska, gdy bedzie chcial byc Prezydentem.

  Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2008 (1318)

  • Wprost od czytelników 24 mar 2008, 22:00 Jak one to robią Bardzo dziękuję za artykuł „Jak one to robią" (nr 9) o kobietach, które właśnie po pięćdziesiątce mogą się fantastycznie rozwijać. Wręczyłam go uroczyście mojej córce, która w 2007 r. skończyła 50... 4
  • Na stronie-Chińska polityka 24 mar 2008, 22:00 Czy protest przeciwko zabijaniu bezbronnych ludzi na ulicy to poglądy polityczne? 4
  • Skaner 24 mar 2008, 22:00   8
  • Sondaż: Lepper wraca do Sejmu 24 mar 2008, 22:00 Gdyby wybory odbyły się teraz, do Sejmu wróciłaby Samoobrona, niekwestionowanymi liderami politycznymi w Polsce pozostają zaś Donald Tusk i Platforma Obywatelska – wynika z sondażu Pentora na zlecenie „Wprost". To pierwsze... 8
  • Rząd zapłaci za in vitro? 24 mar 2008, 22:00 SejmZakaz produkcji nadprogramowych zarodków i – być może – refinansowanie zabiegu w szczególnych przypadkach. Taki kompromis w sprawie in vitro chce zaproponować Platforma Obywatelska – ustalił „Wprost". Tuż po... 8
  • Roger jak Olisadabe 24 mar 2008, 22:00 FutbolRoger Guerreiro, brazylijski piłkarz Legii Warszawa, w ciągu dwóch tygodni ma dostać polskie obywatelstwo. MSWiA na początku tygodnia prześle do prezydenta wniosek w tej sprawie – dowiedział się „Wprost". – Od... 8
  • Kempa nie ustawiała prokuratorów 24 mar 2008, 22:00 ProkuraturaBeata Kempa (PiS) nie obiecywała „ustawienia prokuratorów i umorzenia sprawy" – wynika z ustaleń prokuratury, do których dotarł „Wprost". Warszawscy śledczy nie znaleźli dowodów wskazujących na to,... 8
  • Dossier 24 mar 2008, 22:00  „Wysoki jak brzoza, a głupi jak koza"LESZEK MILLER do Romana Giertycha w magazynie „24 godziny" w TVN 24„Lepiej być zerem niż Leszkiem Millerem"ROMAN GIERTYCH w tym samym programie, odpowiadając Leszkowi... 10
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE- Córka robi mi włosy na wesela 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Danutą Hojarską, byłą posłanką Samoobrony 10
  • Ludzie 24 mar 2008, 22:00 Koterski w błocie Debiutancki program Michała Koterskiego (syna reżysera Marka Koterskiego) „Misiek Koterski show" rusza w kwietniu w Polsacie. Michał podda się pilingowi skóry, depilacji i błotnym kąpielom. Nowy program ma być... 10
  • Azja kocha polskie gwiazdy 24 mar 2008, 22:00 FilmyPrawo do emisji serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów" kupiła jedna z japońskich stacji telewizyjnych. Serial nakręcony na podstawie powieści „Twierdza szyfrów" Bogusława Wołoszańskiego jest kolejnym tegorocznym... 10
  • Polka w reklamie Diora 24 mar 2008, 22:00 ReklamaKasia Struss (prawdziwe nazwisko Katarzyna Strusińska), modelka pochodząca z Ciechanowa, jest pierwszą Polką, która wystąpiła w kampanii reklamowej Diora. Ugruntowała w ten sposób swoją pozycję w światowej czołówce modelek. Od... 12
  • Polacy, zalegalizujcie aborcję! 24 mar 2008, 22:00 RaportKraje, które dziś zakazują aborcji, powinny ją dopuścić – takie wezwanie zawiera raport Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Ma on być głosowany 16 kwietnia. To apel skierowany m.in. do Polski, Irlandii czy Malty, gdzie... 12
  • Hillary, reformy i… Monica 24 mar 2008, 22:00 USAAmerykańskie Archiwum Narodowe opublikowało 11 tys. stron harmonogramów spotkań Hillary Clinton z czasów prezydentury jej męża. Potwierdziło się, że to ona stała za projektem reformy służby zdrowia. Spotkanie w tej sprawie odbyła... 12
  • Orbitalne laboratorium 24 mar 2008, 22:00 Kosmos Pierwszy element japońskiego modułu badawczego Kibo został dołączony do krążącej wokół Ziemi Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To kolejne laboratorium w kosmosie po zbudowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną i czynnym już... 12
  • Sejm RP kontra Rada Najwyższa Ukrainy 24 mar 2008, 22:00 Piłka nożnaParlamentarzyści z Polski i Ukrainy zmierzą się 26 kwietnia na stadionie Wisły Kraków – dowiedział się „Wprost". Mecz będzie rewanżem za pojedynek z września 2007 r. Nasi reprezentanci rozgromili wówczas... 14
  • Kosmiczny Ziemianin 24 mar 2008, 22:00 PożegnanieW wieku 90 lat zmarł Arthur C. Clarke, wynalazca, pisarz i wielki propagator kosmonautyki. W lutym 2008 r. w wywiadzie dla tygodnika „Wprost" – jednym z ostatnich, którego udzielił – przyznał, że w swoim... 14
  • Szambo i perfumeria Big Cyca 24 mar 2008, 22:00 JubileuszW prima aprilis do sklepów trafi piętnasty krążek zespołu Big Cyc „Szambo i perfumeria" (liderem zespołu jest Krzysztof Skiba, felietonista „Wprost"). Na płycie znalazły się m.in. utwory o dyrektorze... 14
  • Sawka czatuje 24 mar 2008, 22:00 14
  • Poczta 24 mar 2008, 22:00 Wehikuł Nowickiego W nawiązaniu do artykułu „Wehikuł Nowickiego" (nr 12) chcielibyśmy zaprezentować zupełnie inne spojrzenie na osobę profesora Macieja Nowickiego. Jako stypendyści fundacji im. prof. Nowickiego, zrzeszeni w... 16
  • Playback 24 mar 2008, 22:00 Jacek Kurski, poseł PiS 16
  • Wprost przeciwnie - Trzy razy tak 24 mar 2008, 22:00 Kiedy Polacy wciągną się w referendalny tryb życia, rząd przestanie być potrzebny 18
  • Fotoplastykon 24 mar 2008, 22:00 19
  • Z życia koalicji 24 mar 2008, 22:00 A to dobre! Gazeta pozbawiona newsów, czyli „Nasz Dziennik", zdobyła newsa, i to jakiego. Napisała, że Radek Sikorski zapędził MSZ do zdobycia dla niego w Chinach substancji uchodzącej tam za afrodyzjak. Co ciekawe, Sikorski... 20
  • Z życia opozycji 24 mar 2008, 22:00 Pan prezydent wystąpił w telewizorze, i to w dwóch kanałach naraz. Nie jest to co prawda cud (tych dokonuje nasz Prześwietny Premier) ani inna bilokacja. Po prostu wystąpienie Lecha emitowano w TVP hurtem. Zupełnie jak niegdyś... 20
  • Koniec Kaczyńskiego 24 mar 2008, 22:00 Czy byłego premiera i prezesa PiS dotknął wirus samozagłady? 22
  • Polska jest krajem bez przywództwa 24 mar 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem i członkiem zarządu PO 28
  • Solidarność sutann 24 mar 2008, 22:00 Ukryty grzech Kościoła, o którym grzmiały media, ma jak najbardziej widoczne przyczyny. Są nimi zaniedbania i przyzwyczajenia, o których wszyscy wiedzą, ale z którymi od lat nic się nie robi.Historia ks. Andrzeja ze Szczecina, który od... 30
  • Czołgi medialne 24 mar 2008, 22:00 Osłabienie publicznej telewizji i radia jest dla Polski samobójstwem 34
  • Platforma bez wizji 24 mar 2008, 22:00 Trzy miliardy złotych trzeba wyłożyć na telewizję bez reklam i abonamentu 36
  • Postać tygodnia - Zbigniew Religa 24 mar 2008, 22:00 Zawód:bezpartyjny 38
  • Złote dzieci 24 mar 2008, 22:00 Siedem złotych medali na międzynarodowych olimpiadach w naukach ścisłych i przyrodniczych zdobyły w 2007 r. wybitnie utalentowane polskie dzieci. Do tego dochodzą nagrody w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej i... 40
  • Trutnie inteligenckie 24 mar 2008, 22:00 Potrzebny jest inteligent jako klerk: pilnujący reguł gry na polu publicznej wymiany myśli 44
  • Kosmiczna premia 24 mar 2008, 22:00 Chcesz zmotywować pracowników do większej wydajności, spełnij ich marzenia 46
  • Trójka bez sternika 24 mar 2008, 22:00 48
  • Banki pod kroplówką 24 mar 2008, 22:00 Na giełdzie czarnych scenariuszy trwa hossa 48
  • Ciemno po szczycie 24 mar 2008, 22:00 Po białym szczycie powstał sensowny raport, który pewnie pójdzie do kosza 48
  • Ofiara z Tybetu 24 mar 2008, 22:00 Zachód ma zbyt wiele do stracenia w Chinach by się im narażać 48
  • Ryba po polsku - Cham 24 mar 2008, 22:00 Chamem może być i profesor, bo chamów wprawdzie wyedukowaliśmy, ale nie udało się ich wychować 49
  • Giełda 24 mar 2008, 22:00 50
  • Ćwierćpakiet Szejnfelda 24 mar 2008, 22:00 Na dwa lata przedsiębiorcy będą mogli zawieszać działalność gospodarczą, jeśli dopadnie ich zła passa. Poza zwolnieniem z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy, składania deklaracji VAT czy opłacania składek na... 50
  • Rosyjska ściema 24 mar 2008, 22:00 Gazprom może być zmuszony do udostępnienia innym firmom sieci swoich rurociągów do eksportu gazu z Rosji – twierdzą „Wiedomosti". Tak ma wynikać z komentarzy przedstawicieli rosyjskiego urzędu antymonopolowego.... 50
  • Zasiłek antymotywacyjny 24 mar 2008, 22:00 Utrudnić życie przedsiębiorcom skarżącym się na brak pracowników postanowiło Ministerstwo Pracy. Bezrobotni będą mieli jeszcze mniejszą motywację do znalezienia zatrudnienia, jeśli poparcie znajdzie pomysł resortu podniesienia na... 50
  • Lekcje zarabiania 24 mar 2008, 22:00 Dlaczego w Polsce zarabiamy mniej niż w Irlandii? Na takie pytanie próbują odpowiedzieć twórcy projektu Inteligentny Portfel. Chcą oni poprawić ekonomiczną świadomość Polaków. Projekt jest inicjatywą Ryszarda Florka, właściciela... 50
  • Religa podbija stawkę 24 mar 2008, 22:00 Polacy płacą jedne z najniższych w Europie składek ubezpieczenia OC. Gdy się jednak porównuje wysokość naszych zarobków z płacami w innych krajach, okazuje się, że składki te należą do najwyższych. Sytuację pogorszy ich... 50
  • Bogaty jak emeryt 24 mar 2008, 22:00 Emeryci są najbardziej perspektywiczną grupą konsumentów w Polsce – wynika z badań agencji Inquiry. Polaków powyżej 65. roku życia jest ponad 5 mln. Dysponując 60 mld zł, są drugą najbogatszą grupą w Polsce za osobami... 50
  • Złodzieje skarbu 24 mar 2008, 22:00 Nikt nie miał zamiaru przeprowadzać reprywatyzacji ani w III, ani w IV Rzeczypospolitej 52
  • Zbawiciel Fiata 24 mar 2008, 22:00 Sergio Marchionne sprawił, że włoskie auta znów stały się modne 56
  • Pułapka Belki 24 mar 2008, 22:00 Zniesienie podatku od zysków kapitałowych doprowadzi budżet do ruiny 60
  • Know-How 24 mar 2008, 22:00   62
  • Gwałt letni 24 mar 2008, 22:00 KOMENTARZ 62
  • Jazz kreatywny 24 mar 2008, 22:00 Muzyka jazzowa zwiększa kreatywność – sugerują badania uczonych z Johns Hopkins University. Badani przez nich pianiści najpierw wysłuchali utworu jazzowego, a potem improwizowali. W tym czasie naukowcy za pomocą rezonansu... 62
  • Żywioły przyrody 24 mar 2008, 22:00 Czy pod względem wizualnym książka może konkurować z filmami popularnonaukowymi? Odpowiedzią na to pytanie jest nowa seria albumów Grupy Wydawniczej PWN. Nakładem wydawnictwa Carta Blanca ukazały się trzy znakomicie ilustrowane... 62
  • Gimnastyka neuronów 24 mar 2008, 22:00 Nawet 50 lat po udarze mózgu można poprawić sprawność chorego 64
  • Szatan w mózgu 24 mar 2008, 22:00 Opętani bardziej potrzebują pomocy psychiatry niż egzorcysty 68
  • Grobowiec Panoramiksa 24 mar 2008, 22:00 Czy bliskie jest rozwiązanie zagadki celtyckich druidów? 70
  • Co wyśpiewał Orfeusz 24 mar 2008, 22:00 Znaczna część kanałów łączności kraju z emigracją i przerzutu bezdebitowej literatury była kontrolowana przez bezpiekę 74
  • Bez granic 24 mar 2008, 22:00   78
  • PR-owiec Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Timothy Bell ma poprawić polityczny wizerunek dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenki. Bell to jeden z bardziej znanych brytyjskich speców od politycznego PR, współtwórca trzykrotnego sukcesu wyborczego Margaret Thatcher. Przede wszystkim... 78
  • Cytat tygodnia 24 mar 2008, 22:00 „By zostać politykiem, trzeba mieć w sobie coś  z masochisty"Kurt Beck, lider SPD, odpowiadając na pytanie, jak radzi sobie na niemieckiej scenie politycznej. 78
  • Geniusz strategii 24 mar 2008, 22:00 KsiążkaNiemal dwa wieki po śmierci Carla von Clausewitza (1780-1831) jego tezy na temat wojen i sztuki militarnej pozostają aktualne. Dowodzi tego książka Beatrice Heuser „Czytając Clausewitza" (polskie wydanie właśnie trafiło... 78
  • Prosiaczek nie antysemicki 24 mar 2008, 22:00 Niemieckie Ministerstwo Edukacji oczyściło z zarzutów o propagowanie antysemityzmu bajkę „Którędy do Boga? – zapytał Prosiaczek". Stało się tak po zasięgnięciu opinii rządowego departamentu zajmującego się... 78
  • Wierzący jak Gorbaczow 24 mar 2008, 22:00 Michaił Gorbaczow po raz pierwszy oficjalnie przyznał się do wiary chrześcijańskiej. To sensacyjne wyznanie ostatni przywódca Związku Sowieckiego złożył w czasie niedawnej wizyty w Bazylice św. Franciszka w Asyżu. „Postać św.... 78
  • Europejska armia Szwejków 24 mar 2008, 22:00 Nie ma szans na szybkie powstanie europejskich sił zbrojnych 80
  • Ostatnia walka Łukaszenki 24 mar 2008, 22:00 Moskwa rywalizuje z Warszawą o przyszłość Białorusi 84
  • Lista Eichmanna 24 mar 2008, 22:00 Czy współautor „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” ratował Żydów? 86
  • Pasaż 24 mar 2008, 22:00 88
  • Więcej wiosny w wiośnie 24 mar 2008, 22:00 Rosja kojarzy się raczej z syberyjskimi mrozami niż wiosennym słońcem.  Ale to właśnie rosyjska top modelka Natalia Wodianowa promuje wiosenną kolekcję makijażu Chanel. Inni producenci też przygotowali się już do nadejścia wiosny i... 88
  • Kwiaty w butach 24 mar 2008, 22:00 W poszukiwaniu prawdziwie wiosennych butów warto się udać do salonu marki Venezia. Najnowsza kolekcja obuwia jest utrzymana w kolorystyce zdecydowanie poprawiającej humor po zimowej szarzyźnie – żółty słonecznikowy i limonkowy,... 88
  • Nowa KATE 24 mar 2008, 22:00 Agyness Deyn jest dziś jedną z najbardziej rozchwytywanych modelek. Piękność, która trafiła już do kalendarza Pirellego, okrzyknięto nową Kate Moss. Obecnie następczyni kokainowej Kate dodaje uroku wiosennej kolekcji Burberry,... 88
  • Trawa na stole 24 mar 2008, 22:00 Normann Copenhagen, duński producent przedmiotów codziennego użytku, co roku zgarnia prestiżowe nagrody za design. Tym razem firma zasłużyła na nagrodę w kategorii „najbardziej wiosenny produkt roku". Najnowsze propozycje... 88
  • Lamborghini laptopów 24 mar 2008, 22:00 Marka Asus po raz kolejny współpracuje z włoskim producentem luksusowych aut Lamborghini. Efekt to laptop VX3S, następca znanego VX2S. Nowy notebook jest od swojego poprzednika mniejszy i może dłużej pracować na akumulatorze. Podobnie... 88
  • Laser 24 mar 2008, 22:00   92
  • Wydarzenie tygodnia: Cassandra Wilson 24 mar 2008, 22:00 kto Wielka diwa jazzowej sceny, której popularność bliska jest pop-gwiazdkom. Urodzona w latach 50., wciąż wygląda kwitnąco i z każdą płytą czaruje coraz bardziej. Pochodzi z Jackson w Missisipi i jest związana z muzyką od... 92
  • Trójka na piątkę – Wielcy aktorzy, świetne filmy 24 mar 2008, 22:00 „Drapieżnik" reż. Lau Wai-Keung, MonolithBezwzględny agent służb bezpieczeństwa szkoli młodą dziewczynę w wykrywaniu przestępstw na tle seksualnym. Obok Richarda Gere’a i Claire Danes w filmie wystąpiła ulubienica... 92
  • Do „11" razy sztuka 24 mar 2008, 22:00 MrózKanadyjczyk Brian Adams jest oszczędny jak Szkot. Od ćwierć wieku uporczywie nagrywa ten sam album. Zgodnie z tytułem zrobił to jedenaście razy. To wyraz przebiegłości, bo takie płyty nieźle sobie radzą na listach bestsellerów.... 92
  • Trzy godziny obłąkania 24 mar 2008, 22:00 Wrze Publiczność do łez doprowadziła swoimi owacjami Marię Pakulnis, która na trzy godziny stała się zimną siostrą Ratched ze szpitala psychiatrycznego w inscenizacji „Lotu nad kukułczym gniazdem". Równie zimna była... 92
  • Termometr kulturalny 24 mar 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeObiektyw w spódnicyKuratorka wystawy Karolina Lewandowska przeszukała magazyny i archiwa rozsianych po kraju muzeów. I odkryła tysiące znakomitych fotografii wykonanych w XX wieku przez kobiety. Wśród nich znalazły... 93
  • Kompleks Goebbelsa 24 mar 2008, 22:00 Fiaskiem okazały się nadzieje lewicowych intelektualistów na łatwe odsunięcie neonazistów od manipulacji historią Niemiec 94
  • Sztuka pożyczona 24 mar 2008, 22:00 Połowa eksponatów może zniknąć z polskich muzeów 98
  • Celebrities spod latarni 24 mar 2008, 22:00 Jak prostytutki robią karierę w show-biznesie 100
  • Wencel gordyjski - Dar od Boga 24 mar 2008, 22:00 Doda pytana, skąd czerpie inspiracje, odpowiada: „Z moich zajebistych długich nóg” 104
  • Ueorgan Ludu 24 mar 2008, 22:00 Poseł Palikot prostuje - jeszcze o problemie małych członków * Aneta Krawczyk ikoną feminizmu * Kolejny dowód na sukcesy rządu PO 105
  • Krótko po Wolsku - Wali się, wali się! 24 mar 2008, 22:00 Sala Kongresowa się wali! – wiadomość tej treści zbulwersowała opinię publiczną, dzieląc społeczeństwo na tych, co się z tego cieszą, i tych, co się martwią. 105
  • Skibą w mur - Kawałkada 24 mar 2008, 22:00 Kawalarz jest jak saper. Może łatwo wylecieć z posady 106

  ZKDP - Nakład kontrolowany