Wierzysz w Boga, łatwiej pokonasz kryzys

Wierzysz w Boga, łatwiej pokonasz kryzys

Jak trwoga, to do Boga – głosi stare polskie powiedzenie. A jego słuszność najlepiej widać w sytuacji głębokiego kryzysu gospodarczego. Nie dotknie on tylko jednej sfery życia – religii. Parafie, zbory, gminy żydowskie i meczety już teraz mogą zacierać ręce, bo okazuje się, że nie ma lepszego lekarstwa na kryzys niż wiara.
Gdy wokoło wszystko się wali, bankrutują banki, upadają wielkie przedsiębiorstwa, a setki tysięcy ludzi idą na bruk – jedyną nadzieją pozostaje wiara w cud. To on ma uratować, jeśli nie całe narody, to  przynajmniej jednostki, które właśnie zostały dotknięte kryzysem. Ma im pomóc w przetrwaniu najcięższego okresu, a później w odbudowaniu własnej pomyślności. I dlatego wielki boom przeżywają ostatnio specjaliści od cudów, czyli duchowni różnych wyznań. Modlitwa, która nic nie kosztuje, daje spokój i poczucie bezpieczeństwa. I sprawdza się w  sytuacji wielkich stresów lepiej niż psychoanalitycy biorący setki dolarów za godzinę. A do tego – paradoksalnie – jest bardziej przewidywalna niż obietnice składane przez wynajmowanych za dziesiątki tysięcy dolarów specjalistów od finansów. Jakby tego było mało, religie i Kościoły, niezależnie od wszystkich doktrynalnych i mistycznych różnic, oferują swoim członkom nie tylko poczucie wspólnoty, ale także gwarancję pomocy w sytuacjach naprawdę trudnych.
Pierwsi na kryzysie skorzystali piewcy ewangelii sukcesu. Podróżujący rolls-royce’ami i  latający najnowocześniejszymi odrzutowcami kaznodzieje od dawna zapewniają, że wystarczy całkowicie powierzyć się Panu, aby uniknąć bankructwa czy choćby poważnych strat. I choć zarówno oni, jak i ich „wierni" odnotowują straty, wcale nie podważa to zaufania do  telewizyjnych kaznodziejów. Bo według tej popteologii, odpowiedzialni za  nieskuteczność modlitwy są zawsze sami modlący się. Albo dlatego, że za  słabo wierzą, albo dlatego, że nie dość starannie wypełniają zobowiązania wobec Boga (z najważniejszym, czyli dziesięciną przekazywaną na potrzeby kaznodziei). Gdy tylko naprawią swoje zaniedbanie i „otworzą portfele" na potrzeby służących Bogu, natychmiast ich sytuacja się poprawi.
Krach finansowy okazał się zbawienny dla  części tzw. ruchu wiary czy dla wykorzystujących jego założenia telewizyjnych i internetowych kaznodziejów, przesłaniając wałkowane od lat skandale związane z duchowymi przywódcami tego ruchu. Niezapłacone podatki, zdradzane żony (niekiedy z mężczyznami, jak w  wypadku lidera New Life Church i jednego z najbardziej znanych teologów ewangelikalnych Teda Haggarda), zdefraudowane dziesięciny czy „tylko" gorszący tryb życia – przestały się liczyć, gdy rozpoczął się kryzys. Teraz ważniejsze są obietnice, które składają kaznodzieje, a których prawdziwość potwierdzają odnajdywane na stronach internetowych „świadectwa" uratowanych biznesmenów.
I choć trudno uwierzyć w  „magiczne" myślenie kaznodziejów ewangelii sukcesu, to nie sposób odmówić im skuteczności działania. I wcale nie chodzi tylko o to, że  nieźle żyją z nadsyłanej im dziesięciny, ale również o to, że ich wyznawcy także często odnoszą finansowy sukces. Powodem są leżące u  podstaw popteologii liberalne (w wersji Adama Smitha) amerykańskie wartości. Ich głosiciele przypominają swoim wiernym, że przyszłość zależy od nich (także od modlitwy), że odwaga w inwestowaniu jest nagradzana, ale tylko jeśli wiąże się z oszczędnością i przezornością. I  wreszcie przypominają, że ingerencja państwa nie tylko może zniszczyć stworzony przez Boga wolny rynek, ale też odebrać wolność wyboru ludziom.

Wielkie i stare wyznania chrześcijańskie, i to niezależnie od tradycji wyznaniowej, wybrały odmienną drogę. Tu skupiono się na krytykowaniu kapitalizmu i propagowaniu trzeciej, socjanej drogi. Do kazań powrócił nawet, i to w  roli autorytetu, dawno niesłyszany Marks. Jednym z pierwszych, który do  niego nawiązał, był duchowy zwierzchnik anglikanów abp Rowan Williams. Uznał on, że kryzys finansowy stanowi potwierdzenie prawdziwości diagnozy Karola Marksa, który uważał niekontrolowany kapitalizm za jedno z głównych zagrożeń dla ludzkości. Anglikański hierarcha wskazał także lekarstwa, które mają uleczyć kryzys bankowy i finansowy. I jak nietrudno się domyślić, głównym z nich ma być większa kontrola państwa nad finansami, a także powrót (przynajmniej częściowy) do biblijnej zasady zakazu lichwy.
Podobną receptę na kryzys zaproponowały Światowa Rada Kościołów czy Światowy Alians Kościołów Reformowanych. Ks. Samuel Kobia, sekretarz generalny ŚRK, uznał kryzys finansowy za wspaniałą okazję do wprowadzenia bardziej sprawiedliwego globalnego systemu ekonomicznego. Jego głównym elementem miałoby być wzmocnienie biurokratycznej (i to zarówno narodowej, jak i ponadnarodowej) kontroli nad instytucjami finansowymi, wprowadzenie nowych podatków i prawne ograniczenie możliwości krótkoterminowych spekulacji walutowych. A jego apel podtrzymywał inny lider organizacji międzykościelnej, ks. Setri Nyomi, sekretarz generalny Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych.
Jeszcze dalej zaszedł australijski parlamentarzysta James Bidgood, który podczas konferencji ewangelikalnej organizacji chrześcijańskiej Micah Challenge zapewniał, że kryzys finansowy jest karą wymierzoną przez Boga bankierom za ich próby budowania jednego międzynarodowego systemu finansowego. „Jeśli spojrzymy na biblijne proroctwa, to widać, że  zdążamy ku jednemu bankowi światowemu i jednemu systemowi monetarnemu, a  jeśli wierzycie w Słowo Boże i czytacie Apokalipsę, to wyraźnie zobaczycie, że jesteśmy u końca naszych czasów" – podkreślił polityk.
Od niemal stu lat tradycyjni protestanci, którzy według Maksa Webera zbudowali protestantyzm, chętnie i ostro się od tego ostatniego odcinają. Mniej więcej od lat 60. ubiegłego stulecia socjalizm, a  przynamniej jakieś formy trzeciej drogi są na ustach reformowanych, luteran, anglikanów, a coraz częściej także katolików. I choć socjalizm w wersji ateistycznej został już przetestowany, to w niczym nie  ogranicza to chęci chrześcijan do ponownego sprawdzania go, tym razem w  wersji wyznaniowej.

Zaufanie do rozwiązań socjalistycznych jest tym bardziej zastanawiające, że chrześcijanie mogą spokojnie sformułować własną, odrębną krytykę kryzysu finansowego, wskazując, że wiąże się on z odejściem od  religijnych zasad klasycznego kapitalizmu. Ten ostatni został przecież zbudowany – jak wskazywał Weber – na purytańskim i kalwińskim chrześcijaństwie, które promowało pracowitość, oszczędność i chęć przekazania swojego dorobku potomkom.
Nie mniej istotny – i tu trzeba nieco skorygować niemieckiego socjologa – dla rozwoju współczesnego kapitalizmu czy systemu bankowego był jednak także katolicyzm, który w Wenecji czy we Florencji skłaniał wielki kapitał do  inwestowania w dobra kulturowe, ale także do budowania potęgi doczesnej, która miała być widzialnym dowodem skuteczności katolickich zasad w  życiu codziennym i społecznym. Katolicyzm, bazujący na chłopskim zakorzenieniu i zapobiegliwości, zbudował także stabilność Bawarii czy  silny system bankowy ( jak się plotkuje, stworzony przez ludzi Opus Dei) w Hiszpanii.
Obecny kryzys finansowy jest raczej związany z odejściem od  zasad fundujących kapitalizm niż z ich nierozsądnym rozszerzaniem czy  nieograniczonym panowaniem. Pierwotny kapitalizm promował bowiem wartości uobecniane przez główne wyznania chrześcijańskie, takie jak pracowitość, rzetelność, uczciwość, chęć przekazania własnego dziedzictwa dzieciom. A do tego dochodziło niezwykle mocno zakorzenione w purytanizmie, ale i w duchowości pracy, choćby założyciela Opus Dei Josemarii Escrivy, przekonanie o tym, że  praca pozostaje jednym z głównych zadań zdecydowanej większości chrześcijan, którzy wykonując ją uczciwie i z zapałem, zmierzają do  zbawienia.
Kapitalizm zbudowano na wartościach, które można nazwać mieszczańskimi. Ale po wielkiej rewolcie obyczajowej 1968 r. kapitalistyczne struktury społeczne zaczęły się rozpadać. Miejsce odpowiedzialności, rzetelności czy wierności zajęły samorealizacja, autentyczność i pomoc socjalna, która miała sprawić, że nie będzie się już ponosiło odpowiedzialności (choćby finansowej) za własne decyzje. Stopniowa zmiana form własności z prywatnej i związanej z rodziną w  rozmaitego rodzaju spółki pozbawiła zaś kapitał „pańskiego oka" i  osobistego zaangażowania. O ile bowiem Wedel mógł sprawdzać, jak powodzi się jego pracownikom, czy budować dla nich domy, o tyle trudno sobie wyobrazić, by to samo zrobił wynajęty menedżer, dla którego spółka jest tylko kolejnym elementem w CV. Wszystko to razem doprowadziło do zmiany paradygmatu myślenia i skali wartości. Szybki zysk, który pozwala na  przyjemności, zastąpił wytrwałe budowanie społecznego i prywatnego bezpieczeństwa. I dlatego, by wolny rynek mógł normalnie funkcjonować, niezbędny jest powrót do podstawowych zasad moralnych i życiowych.

Czasami można odnieść wrażenie, jakby Brytania znalazła się w okowach siedmiu grzechów głównych. „Kryzys ekonomiczny jest kairosem, który pozwoli nam się opamiętać. Kapitalizm musi być podbudowany regulacjami i  moralnymi celami" – podkreślał w wywiadzie dla londyńskiego „Timesa" kard. Cormac Murphy-O’Connor. „Ta recesja nie jest karą Boga, ale konsekwencją pewnego sposobu życia. Jeśli prowadzisz życie polegające na nadmiernym zadłużeniu i chciwości, to musisz za to zapłacić" – dodawał.
Szansę dla tradycyjnych wartości, które mogą się odradzać w kryzysie, wyczuli ultrakonserwatywni kalwiniści. Od kilku miesięcy sukcesy w  amerykańskich mediach odnosi Mark Driscoll, kalwiński kaznodzieja, który pochwałę męskości łączy z obroną rodziny i ściśle purytańską teologią. I  choć gromy padają na niego zarówno ze strony liberalnych mediów, które nie mogą znieść radykalnego odrzucenia feminizmu czy choćby praw kobiet, jak i konserwatywnych baptystów, których irytuje wulgarny niekiedy język czy popkulturowa forma przekazu, to pastor nie może narzekać na brak wiernych. A przyciąga ich to, że duchowny otwarcie wraca do przekazu Kalwina, który wierzył w przeznaczenie jednych do piekła, a drugich do  nieba, i uznawał, że życiowe powodzenie jest jednym z dowodów na  przeznaczenie do zbawienia. Popularnością cieszy się również silne akcentowanie potrzeby męskości, a także przypominanie, że Jezus był normalnym facetem, a nie – by posłużyć się słowami samego kaznodziei –  „gejowskim hipisem z syndromem zwichniętych nadgarstków".
Siłą religii jest także ich wymiar społeczny. Gdy szaleje kryzys, nie bez znaczenia jest zobowiązanie wszystkich ludzi religijnych do pomocy innym. Mitzwa jałmużny w judaizmie, chrześcijańska dziesięcina czy islamski obowiązek wspierania ubogich – to rzecz nie bez znaczenia w trudnych czasach. Instytucje religijne, i to niezależnie od wyznania, oferują realną pomoc. A najlepszym tego przykładem było w Polsce w okresie błyskawicznych przemian Radio Maryja, które nie tylko tworzyło wspólnotę modlitewną czy polityczną, ale też sieć pomocy wzajemnej dla swoich słuchaczy. A to stanowiło, przynajmniej częściowo, o jego sile.
Wspólnota wiernych świetnie się sprawdza i wtedy gdy pomoc materialna nie jest niezbędna, i w sytuacjach kryzysowych, gdy ludziom potrzebne jest wsparcie i zrozumienie. Wszystko to sprawia, że czas kryzysu jest szansą nie tylko dla sprawnych bankierów, ale także dla ludzi religii. Trwoga wywołana krachem finansowym to okazja, by przypominać ludziom o  Bogu i o tradycyjnych wartościach, które – choć nieco zapomniane w  czasach finansowej hossy – pokazują swoją wartość, gdy trzeba zaciskać pasa.

 
Tomasz Ochinowski
Psycholog zarządzania z Uniwersytetu Warszawskiego

Pragmatyczna i praktyczna wartość wiary najlepiej jest dostrzegalna w sytuacjach kryzysowych, bo niekiedy tylko ona może uratować jednostkę. Psychologicznie pomaga przetrwać najtrudniejsze nawet chwile przede wszystkim dlatego, że stanowi podstawowe źródło sensu. A właśnie poczucie sensu jest czynnikiem ułatwiającym radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, co zresztą celnie uchwycił już Friedrich Nietzsche, stwierdzając, że „jeśli wiesz, po co żyć, to przeżyjesz każde jak". Kiedy mamy głębokie poczucie sensu tego, co robimy, łatwiej nam znosić sytuacje niespodziewane. I to pozwala nam przetrwać, a także podejmować decyzje. Jeśli bowiem spoglądamy na nasze działanie z perspektywy sensu, to częściej – i to wychodzi z badań – podejmujemy słuszne decyzje. Nie mniej istotna jest umiejętność przebaczania, która jest promowana przez wszystkie religie. W wypadku kryzysów wywoływanych działaniami ludzkimi rodzi się w nas poczucie krzywdy i dopiero poradzenie sobie z nim pozwala nie kierować się zemstą i zachować poprawne relacje z otoczeniem, które niekiedy winimy za pewne wydarzenia. Wybaczenie, i to szczególnie mocno, wiąże je z kontekstem religijnym, rodzi też nowe pokłady sensu, a tym samym ułatwia radzenie sobie z sytuacjami trudnymi. Religijność człowieka, o czym przypomina David Hay, ma charakter relacyjny, czyli jest związana ze zwracaniem się do kogoś i nawiązywaniem z nim relacji. Głęboka religijność pozwala zatem uniknąć poczucia osamotnienia czy odrzucenia, bo nawet jeśli zdradzą nas ludzie, pozostaje nam Bóg czy u katolików święci, którzy mogą nam towarzyszyć i pomagać. Nie mniej istotne jest to, że wiara będąca więzią z absolutem skłania do nawiązywania kontaktów z ludźmi czy szukania u nich pomocy. Wierzącym łatwiej jest prosić o pomoc, co niewątpliwie pomaga przetrwać kryzys. Wreszcie nie można zapominać o tym, że świadomość grzechu i skażonej natury ludzkiej sprawia, że kryzysy, wielkie upadki czy oszustwa są dla wierzących mniejszym zaskoczeniem. Można powiedzieć, że wiara przygotowuje na to, że ludzkość nie jest doskonała, postęp nigdy nie trwa wiecznie, a wiara w wieczne szczęście na ziemi jest utopią.

Jerzy Surma
Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej

Przywiązanie do tradycyjnych, rodzinnych wartości, których najczęstszymi głosicielami pozostają wielkie religie, zwyczajnie się opłaca. Dowiodły tego badania Gary’ego Beckera, laureata Nagrody Nobla z ekonomii. Im silniejsza tradycyjna rodzina, im bardziej stabilne gospodarstwo domowe, tym większy i stabilniejszy rozwój gospodarczy państwa. A obserwacja wielkich przedsiębiorstw, ich kadry zarządzającej oraz zmiany modelu kształcenia kadry menedżerskiej pozwala rozciągnąć tę konstatację także na skalę mikro. Wstępne obserwacje pokazują, że im więcej inwestycji w kapitał ludzki oraz im silniejszy nacisk na zachowania moralne wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, tym bardziej zrównoważony i trwały ich rozwój. I jest to na tyle dobrze widoczne zjawisko, że w najlepszych szkołach biznesu wprowadza się zajęcia z etyki, która często otwarcie mówi o istnieniu absolutu, a niekiedy nawet odwołuje się do Boga czy wprost do chrześcijaństwa. Kryzys tylko uwidacznia, jak ważne jest etyczne, egzystencjalne i metafizyczne zakorzenienie kadry menedżerskiej. Lata gospodarczej koniunktury były dla niej niezwykle deprawujące. Menedżerowie mieli wszystko i natychmiast, ale musieli się całkowicie poświęcić pracy. I dlatego teraz, gdy przedsiębiorstwa padają, menedżerowie wracają do świetnie urządzonych, ale pustych apartamentów i nie wiedzą, co z sobą zrobić. Szok, jaki wywołały spadki, nie jest łagodzony świadomością, że istnieje życie poza giełdą czy biznesem. I dlatego w takich sytuacjach najlepiej radzą sobie ludzie ze stabilnymi rodzinami i mocno zakorzenieni religijnie. Dla nich kryzys, podobnie jak wzrost, jest tylko czasowy i nie stoi w centrum życia, które zajmują rodzina i Bóg. Im także łatwiej podejmować racjonalne decyzje i pogodzić się z pewnymi rzeczami, bo dla nich wydarzenia, także te ekonomiczne, mogą być interpretowane jako dialog z absolutem czy jako element drogi do celu, który w perspektywie ostatecznej nie na wymiaru materialnego.
Kryzys przyspiesza ekumenizm

Globalny kryzys ekonomiczny, choć dla wielu jest źródłem zmartwień, nie jest nim dla chrześcijańskich ekumenistów w Stanach Zjednoczonych. A to dlatego że walka z biedą, pomoc bezrobotnym i tym, którzy stracili mieszkania czy domy, łączy chrześcijańskie wyznania i organizacje, którym zwykle jest do siebie bardzo daleko. Poverty Group, skupiająca liderów 17 protestanckich wyznań i organizacji, i to zarówno tych, którym blisko do prawicy Partii Republikańskiej, jak i tych, którzy wspierali Baracka Obamę, zebrała się w minionym tygodniu, by przedyskutować pomysły na przeciwdziałanie kryzysowi ekonomicznemu, który może dotknąć ponad osiem milionów Amerykanów. I choć poglądy liderów tych grup w kwestii wojny z terroryzmem, aborcji czy eutanazji są skrajnie różne, to akurat w sprawie ubóstwa i walki z nim wszyscy byli zgodni. Pomoc finansowa pompowana przez administrację Obamy będzie miała sens tylko wtedy, gdy połączona zostanie z programem wspierającym przedsiębiorczość, propozycją edukacyjną dla biednych, a także promocją tradycyjnych wartości. Walka z kryzysem, zdaniem Jimmy’ego Wallisa, telekaznodziei od dawna kojarzonego z lewą stroną Partii Demokratycznej, jest też prawdziwym testem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla amerykańskich chrześcijan. „To, jak poradzimy sobie z problemem biednych, i to niezależnie od różnic politycznych, jest prawdziwym testem dla naszego społeczeństwa" – podkreślał Wallis. A podobne opinie wyrażał także związany z prawym skrzydłem Partii Republikańskiej baptystyczny teolog Albert J. Mohler. I tak kryzys przyczynił się do zgody pastorów, którzy w innych okolicznościach nigdy nie zaprezentowaliby wspólnego stanowiska.
 

Okładka tygodnika WPROST: 9/2009
Więcej możesz przeczytać w 9/2009 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 • zawiedziona   IP
  TUSK obiecal nam cuda,ON jeden wiedzial ,ze bedzie kryzys i trzymal to w tajemnicy.
  • rychu   IP
   Komuna sie krzanila , walila przez 50 lat a wystarczylo by im tylko pojsc do kosciola .

   Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2009 (1364)

   • POCZTA 22 lut 2009, 22:00 Hamburger po profesorsku Tomasz Terlikowski, autor artykułu „Hamburger po profesorsku" (nr 7), trafnie zauważa, że większość powieści słynnych profesorów imponuje erudycją, ale po przeczytaniu pozostawia uczucie pustki.... 4
   • Na stronie - Rodzina patologiczna 22 lut 2009, 22:00 Co państwo dla nas (czytaj: za nas) zrobi? Czy premier już nam zapew- nił jedno, wicepremier – drugie, a minister jeszcze co innego? Nasza reakcja na kryzys najpierw budzi zdziwienie, a potem przerażenie. Oczekujemy od państwa tego,... 5
   • Wierzysz w Boga, łatwiej pokonasz kryzys 22 lut 2009, 22:00 Jak trwoga, to do Boga – głosi stare polskie powiedzenie. A jego słuszność najlepiej widać w sytuacji głębokiego kryzysu gospodarczego. Nie dotknie on tylko jednej sfery życia – religii. Parafie, zbory, gminy żydowskie i meczety już teraz mogą zacierać ręce, bo... 7
   • Skaner 22 lut 2009, 22:00 14
   • Groteska w PiS 22 lut 2009, 22:00 Upomnienia dostaną posłowie PiS, którzy przed tygodniem brali udział w politycznej szopce w teatrze Groteska – ustalił „Wprost". Powód? Wystąpił tam też Janusz Palikot z PO, a politycy PiS mają zakaz pokazywania się z... 14
   • Spekulant Marcinkiewicz? 22 lut 2009, 22:00 Finanse 15
   • Reduta Polska 22 lut 2009, 22:00 Protekcjonizm 15
   • LICZNIK ANTYKRYZYSOWY (2) 22 lut 2009, 22:00 Kryzys wywołał u polityków biegunkę pomysłów na to, jak wspierać gospodarkę i hamować recesję. Od dziś zaczynamy je archiwizować. I monitorować działania władzy. Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki, uważa, że najlepszym... 15
   • Dossier 22 lut 2009, 22:00 „Czy jest prawdopodobne, żeby papież Benedykt XVI posłał biskupa Williamsona na pertraktacje do Jerozolimy? Zakazane to nie jest, ale mądre by nie było" Władysław Bartoszewski po spotkaniu z Angelą Merkel o kontrowersjach... 16
   • Pytania niepolityczne - Studiuję nawet korki 22 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Janem Kuriatą, posłem PO, kolekcjonerem win Kolekcjoner win to brzmi snobistycznie. Nie jestem snobem. Uważam się raczej za lekko stukniętego, zresztą jak wszyscy kolekcjonerzy. Bo kto normalny poza degustowaniem wina studiuje też... 16
   • Konfrontacje 22 lut 2009, 22:00 Czy należy odłożyć przyjęcie euro przez Polskę? TAK Ryszard Bugaj Doradca prezydenta RP ds. ekonomicznych Podzielam wnioski z raportu przygotowanego przez NBP, że wstąpienie do strefy euro jest korzystne. Podzielam również pogląd... 17
   • Wykrywacz kłamstw 22 lut 2009, 22:00 Leo Beenhakker (ur. 2 sierpnia 1942 r. w Rotterdamie), selekcjoner reprezentacji Polski. Pracował w klubach piłkarskich w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Zdobywał tytuły mistrza Holandii (z Ajaksem Amsterdam i z Feyenoordem Rotterdam)... 17
   • Zapytaj WPROST - Kaczyński – nie, Poncyljusz – tak 22 lut 2009, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania „Wprost" odpowiada Janusz Palikot. Poseł Platformy Obywatelskiej, największy skandalista w polskiej polityce. Za swoje słowa o Grażynie Gęsickiej niemal został wyrzucony z PO. Do 2005... 18
   • Plus ujemny - Komercyjny prostak 22 lut 2009, 22:00 Życie można zrozumieć wstecz, ale trzeba żyć wprzód – głosi jedno z nieśmiertelnych praw Murphy’ego. Jeśli jednak nie można zrozumieć tego, co zdarzyło się w ubiegłym tygodniu, w minionym miesiącu czy w ostatnim roku, to co zrobić? Można sięgnąć po kolejne prawo... 19
   • Wydarzenia - Polska 22 lut 2009, 22:00 Premier Donald Tusk zaapelował do opozycji o poparcie planu przyjęcia euro, co ma pomóc w walce ze skutkami kryzysu. W swoim exposé zapowiedział pomoc w spłacie kredytów hipotecznych osobom, które straciły pracę, oraz utworzenie... 20
   • Wydarzenia - Świat 22 lut 2009, 22:00 Senat USA uchwalił, a Barack Obama podpisał ustawę o działaniach rządu na rzecz pobudzenia amerykańskiej gospodarki kosztem 787 mld dolarów. Jak twierdzi prezydent, to zaledwie część działań na rzecz wyjścia z kryzysu ekonomicznego. W... 22
   • Przegląd prasy zagranicznej 22 lut 2009, 22:00 ROZDARTA EUROPA Nowy podział w UE W Europie Środkowej powstaje nowy mur, który dzieli państwa na te mające euro i te, które jeszcze go nie mają. Gospodarcze reperkusje tego podziału mogą być katastrofalne. Tylko dwa z nowych państw... 24
   • Puls gospodarki 22 lut 2009, 22:00 26
   • Bitwa o złotówkę 22 lut 2009, 22:00 Po deklaracji premiera Donalda Tuska, że przy kursie 5 zł za euro rząd może interweniować w obronie złotego, zadziałało Ministerstwo Finansów. 17 lutego za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wymieniło część z 3,2 mld euro... 26
   • SMS 22 lut 2009, 22:00 W 2008 r. Chiny wydobyły 282 tony złota (o 4,26 proc. więcej niż rok wcześniej). Po raz drugi z rzędu Chiny pokonały pod tym względem największego rywala – Republikę Południowej Afryki. Obroty giełdy złota w Szanghaju wzrosły... 26
   • Volvo nie chce pieniędzy 22 lut 2009, 22:00 Szefowie szwedzkiego Volvo (należy do amerykańskiego Forda) oświadczyli, że nie przyjmą oferowanej koncernowi przez francuski rząd pomocy w wysokości 500 mln euro. Decyzję uzasadnili chęcią zachowania niezależności. Przyjmując... 26
   • Morze martwe 22 lut 2009, 22:00 Handel morski na trasie Azja – Europa załamał się w wyniku globalnego kryzysu. W styczniu 2009 r. eksport z Korei Południowej zmniejszył się o 30 proc., z Tajwanu – o 42 proc., z Japonii – o 27 proc. Armatorzy są... 26
   • Jak pisać i być czytanym 22 lut 2009, 22:00 Poradniki, które doradzają przedsiębiorcom, jak poruszać się w świecie biurokracji, są zawsze na czasie. Zwłaszcza w Polsce. Książka „Założyć fi rmę i nie zbankrutować. Aspekty prawne" rzetelnie wyjaśnia meandry prawne... 26
   • Samochody dla ludu 22 lut 2009, 22:00 NiemcyRząd dopłaci nabywcy nowego auta 2500 euro, jeśli ten odda na złom swoje stare, co najmniej dziewięcioletnie auto.AustriaKażdy Austriak, który odda na złom co najmniej trzynastoletnie auto, otrzyma od państwa 1500 euro dopłaty do... 27
   • Cytat 22 lut 2009, 22:00 Dopóki ceny nosników energii nie zaczną rosnąć, dopóty możliwe są ze strony Rosji nowe awantury wojenne za granica i nasilenie represji wewnatrz kraju znany finansista George Soros 27
   • Bezrobocie 22 lut 2009, 22:00 Mniej pracy Polskie firmy seryjne ogłaszają zwolnienia pracowników. W styczniu 2009 r. bezrobocie wzrosło do 10,5 proc. Wciąż jest jednak niższe niż jeszcze na początku 2008 r. 27
   • Europa i reszta - Eurogadament 22 lut 2009, 22:00 – Posłowanie w Parlamencie Europejskim to ciężka praca – zażartował europoseł Dariusz Rosati. To chyba pierwszy deputowany do PE, który uważa, że posłowanie w Brukseli jest pracą. Wystarczy obejrzeć plenarne posiedzenia europarlamentu, żeby zauważyć, iż sala świeci... 28
   • Rozważałem ustąpienie 22 lut 2009, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem PiS, premierem w latach 2006-2007 30
   • Suflerzy polityków 22 lut 2009, 22:00 Donald Tusk lubi mówić Barackiem Obamą, a Lech Kaczyński preferuje styl profesorsko- -dygresyjny. Leszek Miller używał do przygotowywania przemówień nożyczek i kleju, a Józef Oleksy miał słabość do tak dziwacznych słów jak „skapcaniały” czy „sczeznąć”.... 32
   • Paranoja nowoczesności 22 lut 2009, 22:00 Odkąd Amerykanie wybrali nowego prezydenta, przywódcę nowej generacji, jak lubią pisać o nim publicyści, powróciły debaty o współczesnym człowieku. Czy człowiek, który przemierza świat w samolotach, śpi w drogich hotelach i zawsze jest podłączony do Internetu, jest nowoczesny?... 36
   • Ryba po polsku - Hazard z kryzysem 22 lut 2009, 22:00 Mam duszę hazardzisty, więc bardzo lubię kryzysy. Kryzys to jest przecież dokładnie taka sama sytuacja jak w partii pokera, gdy mówi się: „sprawdzam”. Koniec blefów, koniec kamiennych twarzy. Karty na stół i wtedy się okazuje, że ktoś, kto miał minę na karetę asów,... 39
   • Czy Polacy zarabiają za dużo 22 lut 2009, 22:00 Żaden pracownik raczej nie uważa, że zarabia za dużo, podobnie jak żaden pracodawca nie sądzi, że płaci za mało. Na początku obecnej dekady warunki na rynku pracy dyktowali pracodawcy. W ostatnich kilku latach zdominowali go pracownicy. Dziś trend znów się odwraca. Pracodawcy... 42
   • Człowiek tygodnia - Biegnij, Zbyszek, biegnij… 22 lut 2009, 22:00 „Pan Hamil był wielkim człowiekiem, ale okoliczności nie pozwoliły mu nim zostać”. To zdanie z książki francuskiego pisarza émila Ajara jak ulał pasuje do Zbigniewa Chlebowskiego, szefa Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Kiedy ogląda się go w akcji... 52
   • Maszyna krachu 22 lut 2009, 22:00 W ogniu walki z kryzysem gospodarczym, krachem na giełdach i rozchwianiem rynków walutowych zapomniano o głównych sprawcach całego bałaganu – bankowcach i specjalistach od inżynierii finansowej. To twórcy największej w historii piramidy, opartej na... 56
   • Rozrzutność miliarderki 22 lut 2009, 22:00 „Dała mu miliard euro. Ponieważ jest tego wart”. Tak „Daily Telegraph” skomentował fakt, że 87-letnia Liliane Bettencourt, najbogatsza kobieta świata, podarowała swojemu fotografowi, 62-letniemu Franćois-Marie Banierowi, prezenty warte miliard euro.... 60
   • Głos z Ameryki - Wielki Brat Obama 22 lut 2009, 22:00 Ann Coulter- Głośna amerykańska publicystka konserwatywna, autorka siedmiu książek, z których każda była bestsellerem Żegnaj, Ameryko! Było, ale się skończyło. Tak można podsumować przyjęcie przez Kongres tzw. pakietu bodźców gospodarczych prezydenta Baracka Obamy. Demokraci... 63
   • Cukrzyca mózgu 22 lut 2009, 22:00 Czy choroba Alzheimera to po prostu odmiana cukrzycy? Chorzy na cukrzycę są aż o 50 proc. bardziej zagrożeni demencją niż zdrowi. Najnowsze badania dr Margaret Gatz z University of South California dowodzą, że u cukrzyków ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera jest nawet... 64
   • Zrobieni w jajko 22 lut 2009, 22:00 Ci, którzy przestrzegają nas przed jedzeniem jajek, robią nas w jajo – dowodzą badania. – Nie ma potrzeby ograniczania liczby jaj w diecie. Wręcz przeciwnie, ze względu na wartości odżywcze jajka powinny być stałym składnikiem codziennych posiłków – mówi... 68
   • Niebezpieczny sen 22 lut 2009, 22:00 Jedzenie przez sen może się wydawać zabawne. Do czasu. Bo zdarzają się przypadki zjadania papierosów smarowanych masłem orzechowym, skorupek od jajek, kanapek z surowym kurczakiem, karmy dla zwierząt. Doświadcza tego co noc nawet 4 procent z nas. 70
   • Cyberpigułka 22 lut 2009, 22:00 IPill, inteligentna pigułka firmy Philips, dociera do konkretnych odcinków układu trawiennego pacjenta i tam uwalnia precyzyjnie odmierzone dawki leku. W ten sposób można walczyć na przykład z zapaleniem jelit (chorobą Krona).... 72
   • Fobia ciała 22 lut 2009, 22:00 W gabinetach terapeutów coraz częściej pojawiają się piękne kobiety porzucane przez kolejnych partnerów. Panie te zwykle uważają, że ich niepowodzenia wynikają z tego, iż są niewystarczająco ładne. Jak to możliwe? 73
   • Kanibalizm na zdrowie 22 lut 2009, 22:00 Natychmiast po egzekucji skazańca tłum zbierał krew wypływającą z drgającego ciała, aby ją wypić, póki była ciepła. Mogłoby się wydawać, że to opis okrutnych egzekucji azteckich jeńców, tymczasem jest to kanibalistyczny duński rytuał z początku XIX wieku. 74
   • Tajemnica Stradivariusa 22 lut 2009, 22:00 Antonio Stradivari jeździł podczas pełni księżyca w Alpy, odrywał korę z najdorodniejszych świerków i uderzał w pień. Jeśli uznał, że dźwięk jest odpowiedni, zabierał drewno do pracowni i tworzył z niego skrzypce. To dzięki temu instrument miał być tak doskonały. Plotkowano... 78
   • KNOW-HOW 22 lut 2009, 22:00   80
   • Książka - Zaprogramuj dziecko 22 lut 2009, 22:00  Czy dzieci mogą być przekarmiane, a jednocześnie źle odżywione? Niestety, tak. W Polsce aż 80 proc. maluchów między pierwszym a trzecim rokiem życia cierpi na brak witamin, głównie tych z grupy B. Dziecko wymaga kilka razy... 80
   • Gąbka na bakterie 22 lut 2009, 22:00 Gdyby antybiotyki były tak skuteczne jak morskie gąbki, nie byłoby problemu z opornymi bakteriami. Okazuje się, że algeferyna – substancja wydzielana przez gąbki – przeprogramowuje oporne na antybiotyki bakterie i przywraca im... 80
   • Męski zegar 22 lut 2009, 22:00  Im wcześniej mężczyzna zostaje ojcem, tym lepiej dla dziecka. Z wiekiem obniża się nie tylko kobieca, ale także męska płodność i rośnie ryzyko wystąpienia u dziecka poważnych wad genetycznych. Naukowcy dowodzą, że ci panowie,... 80
   • Serenada słonicy 22 lut 2009, 22:00 Miłosny ryk samicy słonia w ruinadawany przez głośniki ma odciągać samce od cennych upraw. Słonica jest gotowa do zapłodnienia tylko co 5-6 lat, więc każdy samiec zrobi wszystko, by wykorzystać swoją szansę, i porzuci wodopój w... 80
   • Człowiek i gadżet - Era fotokodowania 22 lut 2009, 22:00 Informacja? Tak, ale zaszyfrowana. Taki jest ostatni krzyk mody. Niepozorne kwadraciki pełne małych czarnych robaczków, zwane przez wtajemniczonych fotokodami, coraz śmielej atakują świadomość Polaków. Najczęściej spotykamy je na... 81
   • Kryzys w sosie italiano 22 lut 2009, 22:00 Europa przygląda się z zadziwieniem polskiej strategii walki z kryzysem, a tymczasem ciekawe rzeczy dzieją się na Półwyspie Apenińskim. Wesołek Silvio Berlusconi uważa, że trudności firm i rosnące ubóstwo rodzin to kłopoty przejściowe i łatwe do rozwiązania, pod warunkiem że... 82
   • Niemcy za, a nawet przeciw 22 lut 2009, 22:00 Czy lizboński erzac eurokonstytucji wskrzeszonej za unijnej prezydencji RFN zostanie storpedowany przez samych Niemców? „To gigantyczny kamuflaż”, „wielki przekręt”, „hydra, która pożre demokratyczne prawa obywateli” – alarmują... 86
   • Katastrofa w Kosowie 22 lut 2009, 22:00 Ulica Billa Clintona jest jedną z głównych alej Prisztiny. To on i USA, według Albańczyków, są ojcami niezależnego Kosowa. Kiedy rok temu ogłaszało niepodległość, nowe państwo z entuzjazmem było witane nie tylko przez Waszyngton, ale i Brukselę. Po roku euforia zniknęła.... 88
   • Dookoła świata 22 lut 2009, 22:00 90
   • Salzburg kontra Soczi 22 lut 2009, 22:00 Zimowa olimpiada w Soczi w 2014 r., o którą tak zaciekle walczył w czasie swojej prezydentury Władimir Putin, staje pod znakiem zapytania. Na przygotowaniach do igrzysk odciska się piętnem szalejący w Rosji kryzys gospodarczy. Rząd... 90
   • Cytat tygodnia 22 lut 2009, 22:00 „Nicolas Sarkozy zachowuje się jak mąż, który codziennie żąda dowodu miłości" Rama Yade, francuska minister ds. praw człowieka, opowiadając w wywiadzie dla Canal+ o kulisach współpracy z francuskim prezydentem   90
   • Seks na alasce 22 lut 2009, 22:00 Sarah Palin, gubernator Alaski i była kandydatka na wiceprezydenta u boku Johna McCaina, znów ma kłopoty z powodu swojej córki Bristol. Przed wyborami pani Palin, znana z konserwatywnych poglądów zwolenniczka czystości przedmałżeńskiej,... 90
   • Okiem Brytyjczyka - Wirus protekcjonizmu 22 lut 2009, 22:00 Gdyby w Polsce wydano zakaz pracy dla brytyjskich prawników czy księgowych, by „chronić miejsca pracy dla Polaków”, wywołałoby to oburzenie. Tymczasem takie obraźliwe argumenty podnosi się w Wielkiej Brytanii, mówiąc o skutkach masowej imigracji, przede wszystkim z... 91
   • Dwa kryzysy 22 lut 2009, 22:00 Lękamy się kryzysu. Obawiamy się go tak, jak przed wiekami nasi przodkowie drżeli na wieść o morowym powietrzu. Obie plagi łączy to, że pojawiają się nagle i niespodziewanie. Środki walki z kryzysem, podobnie jak niegdyś z morowym powietrzem, bardziej polegają na zaklęciach i... 92
   • Walc z upiorami 22 lut 2009, 22:00 Nasz pluton rezerwistów był w drodze do Tyru. Na szosie porytej gąsienicami czołgów leżały osmalone ciała Palestyńczyków, a koło kościoła dwóch mężczyzn zakopanych po szyję w mrowisku walczyło jeszcze o życie. Małe brunatne punkciki, jakby zawstydzone ludzkim barbarzyństwem,... 96
   • Pociąg do Bollywood 22 lut 2009, 22:00 Sukces filmu „Slumdog. Milioner z ulicy” to dowód na to, że mariaż Bollywood i Hollywood jest możliwy. Mało tego, może być przepisem na zjawisko w kinematografii najtrudniejsze – film jednocześnie dochodowy i ambitny. 98
   • Mała rewolucja 22 lut 2009, 22:00 Czego możemy się spodziewać w gmachu przy placu Teatralnym po kolejnej „rewolucji”? Odkrywa to pierwsza premiera Opery Narodowej pod nową starą dyrekcją Waldemara Dąbrowskiego i Mariusza Trelińskiego. Dwa słowa „Verbum nobile” z opery Moniuszki wskazują... 101
   • Grzeszny żywot podlotka 22 lut 2009, 22:00 Młodociane gwiazdki rywalizują obecnie na autobiogafie. Wygrywają najmłodsze, opisujące najwięcej skandali z własnym udziałem. Wydawnictwa podpisują milionowe kontrakty z nieletnimi celebrytami, bo te szczegółowo i bez skrępowania rozpisują się o swoich pierwszych razach,... 102
   • RECENZJE 22 lut 2009, 22:00   104
   • Film - "Popiełuszko" 22 lut 2009, 22:00 To największa produkcja roku 2009. Zdjęcia do „Popiełuszki" trwały siedem miesięcy, ekipa zdjęciowa pojawiła się w 14 miastach, zaangażowano, oprócz doborowej obsady, aż 7 tys. aktorów i statystów. Ale czy powstał wielki... 104
   • Płyta "Jedynka" - Kumka Olik 22 lut 2009, 22:00 Przynajmniej ubrać by się mogli inaczej. Na okładce wyglądają jakby okradli garderobę Franza Ferdinanda i pozowali do stylizacji „Moda indierockowa – jak się ubrać?" do pisemka dla nastolatek. Czyli, że ostrzegają... 104
   • Audiobook "Niemen. Czas jak rzeka" 22 lut 2009, 22:00  Gdyby żył, właśnie obchodziłby 70. urodziny. Czy można opowiedzieć 70 lat w 149 minut? Przez tyle czasu o Niemenie opowiada wybitny dziennikarz i radiowiec Marek (czyli Maher) Gaszyński. Prywatnie – przyjaciel Niemena, autor... 104
   • Teatr -  „Lot nad kukułczym gniazdem" 22 lut 2009, 22:00 Każdy, kto postanowi zrobić adaptację „Lotu", skazuje się na porównania z filmem Miloša Formana. Jerzy Buchwald, realizując spektakl akurat w Teatrze Powszechnym, naraził się dodatkowo na porównanie do legendarnej inscenizacji... 104
   • WPROST NA WEEKEND 22 lut 2009, 22:00 KONCERTY Soufly Zespół z charyzmatycznym wokalistą Maksem Cavalerą, eksliderem brazylijskiej Sepultury, będzie promował album „Conquer".| 1 MARCA, PLANET.TT BANK AUSTRIA HALLE GASOMETE, WIEDEŃ, GODZ. 20.00 Przemyk Akustyk TRIO... 106
   • Jak mieszkają młodzi Polacy 22 lut 2009, 22:00 Współczesne mieszkania wyglądają jak sklonowane. I nie tyle są urządzane wedle rzeczywistych gustów, ile zgodnie z wyobrażeniami, jak takie mieszkania powinny wyglądać, by można je było pokazać. – Obecne trendy w urządzaniu mieszkań można określić jako nowoczesną... 110
   • Stu stylowych ludzi 22 lut 2009, 22:00 Styl to dziś kategoria, która po- pomieści wszystko. Stylowe mogą być i kobiety, i opony. Warto więc ustalić, co jest stylowe bardziej, a co mniej. Stąd zalew rankingów związanych ze stylem w mniej lub bardziej luźny sposób. 114
   • CUDA OD KUCHNI 22 lut 2009, 22:00 Do reguł, które całkiem słusznie, bo ze względów bezpieczeństwa, powinny być respektowane w kuchni, należy dodać jeszcze jedną – zakaz wstępu nudzie. Bujanie w obłokach Błękitne niebo z puchatymi chmurkami prosto z obrazów... 116
   • Munch w Oslo 22 lut 2009, 22:00 Turyści odwiedzający Oslo pielgrzymują do muzeum Edwarda Muncha. I na tym zazwyczaj poprzestają. Szkoda. Bo klucz do twórczości wielkiego norweskiego ekspresjonisty znajduje się w Oslo, ale nie tylko w salach z obrazami. Aby poznać stolicę Norwegii, warto więc podążać... 118
   • First minute 22 lut 2009, 22:00 Oferta last minute to już przeszłość. Teraz Polacy wykupują letnie wakacje w ofercie first minute. W ten sposób manifestujemy, że liczy się dla nas stabilność, że ignorujemy szalejący wokół kryzys. 122
   • Hiszpańska robota 22 lut 2009, 22:00 Kto zastanawia się, co lepiej kupić – kilkuletnie audi czy nowego seata – ma problem z głowy. Może mieć jedno i drugie pod postacią modelu Exeo. Auto ma duże szanse stać się rynkowym hitem. Pod warunkiem że Seatowi nie zabraknie rozsądku przy ustalaniu jego ceny. 124
   • Strefa zgniotu 22 lut 2009, 22:00 Zanim nowy model samochodu trafi do produkcji, jest doszczętnie rozbijany przynajmniej kilkadziesiąt razy. Każdy z takich kontrolowanych crash testów kosztuje kilka milionów euro. Nowe auta wypadają w nich tak dobrze, że badającym bezpieczeństwo organizacjom skończyła się już... 126
   • Śmiertelna dawka sportu 22 lut 2009, 22:00 Czy ten zgon jest wynikiem stosowania niedozwolonych środków? Takie pytanie pojawia się zawsze, gdy odchodzi młody sportowiec rozpoczynający wielką karierę. Śmierć Kamili Skolimowskiej, podobnie jak nagłe odejścia wielu kolarzy czy lekkoatletów, ponownie rozpęta dyskusję o... 128
   • WPROST Z SIECI 22 lut 2009, 22:00 130
   • Nowa gwiazda dziennikarstwa? 22 lut 2009, 22:00 Witold Jarzyński zwycięzcą konkursu „Dziennikarz obywatelski 2008", zorganizowanego przez serwis Infotuba.pl. Jury uhonorowało go m.in. za superaktywność (70 tekstów w 2 miesiące). JARZYŃSKI JEST STUDENTEM PRAWA na... 130
   • Blogbox - Głos 12-latki przeciw aborcji hitem YouTube 22 lut 2009, 22:00 Zawsze uważałam, że jest coś niewłaściwego w dzieciach protestujących przeciw aborcji. (...) Cóż jednak zrobić z 12-letnią dziewczynką, z przekonaniem wygłaszającą monolog zaczynający się takimi oto słowami: „Co, gdybym ci... 130
   • Człowiek w sieci 22 lut 2009, 22:00 Hity blogowe Główną nagrodę w konkursie Blog Roku 2008, którego organizatorem jest portal Onet.pl, zdobyła 14-letnia Patrycja. Blog „Mój Tata!", w którym dziewczynka próbowała się pogodzić z chorobą i śmiercią ukochanego... 130
   • Intercafé 22 lut 2009, 22:00  Paweł Poncyljusz Poseł PiS Jaką witrynę pan otwierał najczęściej? Jako Jako stronę startową mam mam ustawiony ustawiony Onet. Często zazaglądam też na HGW Watch (Hanna Gronkiewicz-Waltz Watch). Czego ostatnio szukał pan w sieci?... 130
   • Słowniczek 22 lut 2009, 22:00 CGI – sposób komunikacji pomiedzy serwerem WWW a programem, który dostarcza lub współpracuje z danymiuzytkownika. CGI pozwala na stosowanie dowolnego jezyka programowania w aplikacjach sieciowych.FTP (ANG. FILE TRANSFER PROTOCOL) –... 131
   • Szukaj z „Wprost” auta 22 lut 2009, 22:00 www.otomoto.plwww.oferty.moto.plwww.moto.gratka.plwww.autoteam.plwww.autosite.plwww.blueauto.plwww.motokaro.plwww.auto.plwww.automix.plwww.motokomis.pl 131
   • Antysalon 22 lut 2009, 22:00 Koncerty odwołane Rodzime gwiazdy padają ofi arą kryzysu. Lud oszczędza i nie chce wydawać pieniędzy na wątpliwej jakości popisy. Chociaż bilety na koncert zespołu Feel w Kędzierzynie-Koźlu kosztowały tylko 15 zł, i tak się nie... 132
   • Playback 22 lut 2009, 22:00 Jacek Kurski, poseł PiS, i Jarosław Kaczyński, prezes PiS. 134
   • Skibą w mur - Okropnie opisani 22 lut 2009, 22:00 Co jakiś czas naukowcy fundują nam badania, z których dowiadujemy się, jakie narody są szczęśliwe i kochane, a jakie okropne i nielubiane. Jedno z takich badań sprzed kilku lat dowodziło, że w Europie najbardziej nie lubią nas Austriacy, a wielce pozytywny stosunek do nas mają... 135
   • Z ŻYCIA KOALICJI 22 lut 2009, 22:00 Warszawiacy to mają super. Już wkrótce będą sobie mogli poczytać, bo trafi do nich 800 tys. ulotek opiewających sukcesy Bufetowej. Jakie sukcesy? No, liczne mosty, linie metra to tu, to tam, szybką kolej mknącą z Okęcia do centrum, że... 136
   • Z ŻYCIA OPOZYCJI 22 lut 2009, 22:00 Z perspektywy swego pałacu prezydent Lech Kaczyński zauważył, że rząd jest taki sobie, nie radzi sobie z kryzysem, a tak w ogóle, to przydałby się jakiś ponadpartyjny pakt, żeby pogonić recesję z Polski. W pakcie tym prezydent... 137
   • Nie tylko dla kobiet - Romans z Szakalem 22 lut 2009, 22:00 Lubię kryminały. Potwierdzają, że korupcja towarzyszy większości przestępstw. Wbrew pozorom słabość do tego gatunku literatury nie jest w moim przypadku skrzywieniem zawodowym. Świat kryminalnych zagadek wciągnął mnie dużo wcześniej niż polityka. 138

   ZKDP - Nakład kontrolowany