Barbarzyńcy w garniturach

Barbarzyńcy w garniturach

Dodano:   /  Zmieniono: 
W samym środku zasobnego Zachodu wyrośli eleganccy Hunowie, którzy w radosnym przekonaniu, że torują drogę postępowi, niszczą fundamenty zachodniej cywilizacji
W ostatnich latach zewsząd słychać głosy, jakoby najpoważniejszym wyzwaniem dzisiejszej epoki miało być zderzenie naszej cywilizacji z innymi kulturami, przede wszystkim z cywilizacją islamu. Ataki terrorystyczne czy też kłopoty, jakie napotykają w krajach europejskich programy integracji imigrantów z państw muzułmańskich, wydają się potwierdzać taką diagnozę. Czy nie jest to jednak tylko pozór? Czy nie jest raczej tak, że istnieje wyzwanie o wiele głębsze, które wprawdzie rzutuje również na stosunki z innymi kulturami, ale stanowi przede wszystkim wewnętrzny problem Zachodu?

Reformacja - wyzwanie dla islamu
Oczywiście, napięcie na linii: islam - cywilizacja zachodnia istnieje realnie. Ale każda ze stron spogląda na ów konflikt z innej perspektywy. Problem, przed którym stoją dziś muzułmanie, Zachód zna doskonale, bo tę lekcję już kiedyś przerabiał. Jest to kwestia zmiany pełnego obaw o własną tożsamość stosunku do odmiennych religijnie społeczności, a tym samym porzucenia wizji świata postrzeganego jako miejsce krucjat czy dżihadu, które może zakończyć jedynie ostateczne zwycięstwo nad niewiernymi. Innymi słowy, najważniejszym wyzwaniem dla samego islamu jest dzisiaj jego "reformacja" - kwestia uznania prawa każdego człowieka do swobodnego publicznego wyznawania swojej wiary. Bez zaakceptowania zasady wolności religijnej jako zgodnej z islamem muzułmanie będą stanowić nieustanne zagrożenie dla sąsiadów i nie powinni się dziwić, jeśli stosownie do tego zostaną potraktowani. Warto w związku z tym przypomnieć, w jaki sposób zasada wolności religijnej rozpowszechniła się w Europie. Otóż, została ona narzucona przemocą przez władców, którzy chcąc położyć kres wyniszczającym wojnom domowym, zmusili do jej przestrzegania nadgorliwych wyznawców zwalczających się wyznań.

Wolność - fundament Zachodu
Problem, przed którym stoi "postreformacyjny" Zachód, jest zupełnie inny. Cywilizacja zachodnia ma bowiem kłopot sama z sobą, a głównie z najważniejszą ideą, która legła u jej źródeł. W kręgu naszej kultury toczy się walka o to, jak rozumieć wolność, a tym samym o to, kto ostatecznie będzie określał tożsamość zachodniego świata.
Trudno zaprzeczyć, że podstawową wartością cywilizacji, która wyrosła na podłożu filozofii greckiej, rzymskiej kultury prawnej i religii chrześcijańskiej, jest człowiek. Wielkie dzieła kultury, sztuki i nauki zachodniego świata przez stulecia składały tej wartości hołd. Najważniejszym jednak świadectwem tego, że nasza cywilizacja opiera się na fundamencie poszanowania jednostki i jej wolności, okazały się struktury nowoczesnego państwa. W jego ramach każdy człowiek może się czuć bezpieczny, a w sytuacji zagrożenia liczyć na skuteczne wsparcie. Państwo prawa zapewnia ochronę życia, nienaruszalność cielesną jednostki i bezpieczeństwo jej sfery prywatnej. Osłania rodzinę jako miejsce, w którym dojrzewa do samodzielności ludzka wolność, oraz zapewnia harmonijne współistnienie rozlicznym stowarzyszeniom, w których twórcze przedsięwzięcia człowieka znajdują wsparcie w inicjatywach innych jednostek. W ten sposób państwo prawa roztacza przyjazną przestrzeń, gdzie każdy człowiek może swobodnie - sam lub wspólnie z innymi - realizować swój pomysł na dobre życie, pod warunkiem że nie narusza swym działaniem wolności innych ludzi. Tak rozumiane państwo prawa może się rozwinąć w pełni dopiero wtedy, gdy oczywista i powszechnie uznana staje się zasada wolności religijnej, która ostatecznie nie jest niczym innym, niż najwyższym przejawem wolności działania.

Caritas - miłość bliźniego
Oprócz wolności kultura zachodnia niesie w sobie jeszcze jedną fundamentalną wartość, która nie cieszyła się uznaniem ani w Grecji, ani w Rzymie, lecz stanowiła specyficzny wkład tradycji judeochrześcijańskiej. Jest to niezrozumiała dla kultur pogańskich wrażliwość na los ludzi najsłabszych. Ta wartość, nazywana po prostu miłością - caritas, stoi u podstaw wielkich dzieł charytatywnych, które towarzyszyły naszej cywilizacji od jej zarania. Co więcej, istotną cechą Zachodu jest to, że w jego ramach miłość okazuje się w pewnym sensie ważniejsza od wolności, że niejako ogarnia sobą wolność i ją warunkuje. Widać to nie tylko w wymiarze indywidualnego dorastania jednostek, ale też w wymiarze dziejowego rozwoju naszej cywilizacji. Stopniowe pogłębianie w świadomości Zachodu szczególnej wagi i znaczenia wolności dokonywało się w etycznej przestrzeni chrześcijaństwa, gdzie konieczność troski o ludzi znajdujących się w potrzebie była rzeczą oczywistą, a jej zaniedbanie traktowano jak grzech. Ujmując to we współczesnym języku: kultura zachodnia wyrosła w przekonaniu, że solidarność poprzedza wolność, że postawa służebna wobec ludzi znajdujących się w potrzebie stanowi cel wolności i jej wypełnienie.

Inwazja barbarzyństwa
Oczywiście, od samego początku, pojawiali się ludzie, którzy kontestowali etyczny fundament Zachodu, ale dopóki były to tylko wystąpienia pojedynczych outsiderów, nie miały większego znaczenia. Od pewnego wszakże czasu we wnętrzu cywilizacji zachodniej coraz mocniej czuło się narastający dysonans, który rozległ się z wielką mocą wraz z wybuchem rewolucji we Francji - matki wszystkich przyszłych rewolucji. To one wywracały do góry nogami istniejący porządek i na jego miejsce aplikowały wzorzec kulturowy oparty na nowym fundamencie wartości. I jeśli nawet stara cywilizacja po takich ekscesach potrafiła częściowo dojść do siebie, to wprowadzone w formie nowych instytucji rewolucyjne komponenty stopniowo wypierały i likwidowały kulturowe i instytucjonalne pozostałości dawnego ładu.
W ostatnich latach dynamika rewolucyjnych przemian nabrała przyspieszenia. Spustoszeniu ulega etyczny kapitał, na którym wyrosła Europa, i który przez wieki mogła prezentować reszcie świata jako uniwersalny wzorzec cywilizacyjny. Dobitnym wyrazem tego zjawiska są innowacje prawne, których nie sposób pogodzić z oczywistymi dawniej wartościami. Pozornie wszystko odbywa się w imię tej samej idei wolności. Dzięki temu protagoniści nowej cywilizacji mogą się uważać za najbardziej postępowych przedstawicieli cywilizacji Zachodu. Ale sens, jaki nadają słowu "wolność", a zwłaszcza całkowite zerwanie z postawą miłości - troski o bliźniego, każe ich działalność postrzegać jako współczesną inwazję barbarzyństwa. Tym razem nie jest to najazd hord z odległych stepów. W samym środku zasobnego świata Zachodu wyrośli eleganccy Hunowie, którzy w radosnym przekonaniu, że torują drogę postępowi, niszczą fundamenty zachodniej cywilizacji.

Licencja na zabijanie
Ilustracji owego barbarzyństwa dostarczają najbardziej kontrowersyjne akty prawne ostatnich lat: legalizacja doświadczeń na ludzkich zarodkach, ich klonowania, aborcji, eutanazji, "małżeństw" homoseksualnych, adopcji dzieci przez takież związki. Nie jest przecież tak, że owe akty ustawodawcze łączy tylko przypadkowa zbieżność w czasie. Przeciwnie, stanowią one instytucjonalny wyraz tej samej wizji świata i tego samego fundamentu wartości: wszystkie wychodzą z założenia, że w imię interesu ludzi silnych i zdrowych nie tylko można, ale wręcz należy zawiesić osłonę prawną osób słabych. Do tej pory naczelnym zadaniem państwa prawa było zapewnienie jednostkom obrony przed zakusami tych, których przed krzywdzeniem innych nie powstrzymują żadne wewnętrzne hamulce. Gwarancji państwa w sposób oczywisty najbardziej potrzebowali ci, którzy nie mieli dosyć sił, by samemu się obronić przed agresją. Rewolucyjny charakter nowego ustawodawstwa polega na tym, że ochronie prawnej podlegać będzie od tej pory agresor, nie zaś jego ofiara. Zasada równości prawnej zostaje wprawdzie zachowana, ale za podmiot prawa ma być uznawany tylko ten, z którym inni i tak muszą się liczyć. O takiej równości pisał proroczo Thomas Hobbes: "Równi są ci, którzy mogą uczynić sobie takie same rzeczy. I również równą mają moc ci, którzy mogą najwięcej, a mianowicie zabijać innych. Tak więc wszyscy ludzie z natury swej są sobie równi". Dokładnie w duchu tak pojętej równości prawo jako gwarant osobistego bezpieczeństwa każdej jednostki zamienione zostaje w przywilej silniejszego: swoistą licence to kill, określającą warunki, kiedy i komu wolno zabijać bez lęku przed karą, jak to jest w wypadku aborcji czy eutanazji, albo też licence to abuse - w wypadku prawa do adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Małżeńskie stado
Ważnym polem ataku współczesnych Hunów stała się instytucja rodziny. Za postulowaną przez nich legalizacją "małżeństw" homoseksualnych stoi zasada, której konsekwentne przyjęcie oznaczałoby regres ludzkości do poziomu zwierząt. Wedle nowej wykładni, małżeństwo miałoby być po prostu związkiem dorosłych osób płci obojętnej. Ale jeśli u podstaw instytucji rodziny nie leży zróżnicowanie na dwie płcie, lecz wyłącznie wolna decyzja zainteresowanych osób, to nie widać powodów, by nie zaakceptować też "małżeństw" wieloosobowych. W ten sposób w miejsce małżeńskiego stadła - wspólnoty wzajemnej troski, wsparcia i poświęcenia - proponuje się nam docelowo "małżeńskie stado", gdzie, jak można przypuszczać, rządzić będzie oparty na sile hierarchiczny porządek z "samcem alfa" na czele, jeśli tylko feministki nie przeforsują w jego miejsce dominującej samicy. Nie trzeba dodawać, że przy takiej definicji małżeństwa z legalizacją związków kazirodczych też nie powinno być najmniejszych problemów.
Ale rodzina to przecież nie tylko miejsce zaspokajania potrzeb seksualnych. To przede wszystkim przyjazna przestrzeń troski, która osłania i wspiera dzieci, pozwalając im bezpiecznie dorastać do odpowiedzialnej wolności. Pod hasłem walki z przemocą też i ten wymiar rodziny stał się przedmiotem ataku kreatorów nowego świata. Prezentując kryminalne wyjątki jako regułę, przedstawia się rodzinę w karykaturalny sposób jako miejsce gwałtów i przemocy, po to tylko, aby najważniejszą enklawę chroniącą niedojrzałą jeszcze wolność poddać kurateli państwowych urzędników.

Wolność od religii
Innym znaczącym przejawem rewolucyjnej przemiany, jaka dokonuje się w ramach cywilizacji zachodniej, jest szczególna reinterpretacja zasady wolności religijnej. Zasada ta stanowi dla Zachodu słuszny powód do dumy. Niesie ona w sobie projekt zgodnego współżycia w ramach jednego organizmu politycznego ludzi i wspólnot różniących się etycznie, religijnie i światopoglądowo - projekt, który mógłby posłużyć za uniwersalny wzorzec pokojowej koegzystencji odmiennych społeczności i kultur. Zasada wolności religijnej jest o tyle istotna, że wstrząsających światem konfliktów nie da się zrozumieć bez ich kontekstu religijnego. Każda cywilizacja opiera się bowiem na jakiejś religii, jakimś zespole absolutnych wartości jako najgłębszym źródle swojej tożsamości. Religie te nie muszą być jednak formą jakiegoś historycznego wyznania, mogą przyjmować kształt quasi-religijny, taki, jaki miały choćby totalitarne ideologie. Jedno wydaje się niewątpliwe: społeczności zbudowane na fundamencie religii (czy też ideologii), w której godność i wolność człowieka nie cieszą się szczególnym szacunkiem, pozostają ze swej istoty w nieprzezwyciężalnym konflikcie z wartościami kultury zachodniej.
Prezentując siebie jako najwierniejszą kontynuatorkę tradycji zachodniego świata, cywilizacja współczesnych Hunów nie może bezpośrednio zanegować zasady swobodnego wyboru religii. Zamiast tego dokonuje tak radykalnej zmiany jej znaczenia, że w jej faktycznym odrzuceniu bije na głowę nawet najbardziej zaciekłych religijnych fundamentalistów. Zasada wolności, która miała oznaczać pozytywną swobodę publicznego wyrażania najgłębszych, religijnych i światopoglądowych przekonań, przyjmuje w tym ujęciu sens negatywny - wolności od religii, za którą kryje się program wyrugowania z przestrzeni publicznej wszelkich znaków i symboli odnoszących się do transcendentnego wymiaru ludzkiego istnienia. Pociąga to za sobą konkretne skutki. Jeśli rozumiemy religię szeroko jako otwarcie człowieka na najwyższe wartości i budowanie dzięki nim wspólnotowych więzi, to postulat wolności od religii stanowi próbę realizacji ideału "człowieka" pozbawionego odniesienia do wyższych wartości oraz wcielanie ideału "wspólnoty", pozbawionej etycznego elementu wspólnotowego. Zakaz otwartego wyrażania w świecie wartości wyższych czyni z niego arenę, na której zaczynają dominować najniższe pożądania, przede wszystkim "stałe i nie dające się ugasić pragnienie coraz to większej mocy", stanowiące podstawę zaspokojenia wszelkich innych pragnień. Z kolei utrata poczucia wspólnoty opartej na wyższych wartościach przynosi atomizację społeczną i w konsekwencji coraz bardziej intensywną "walkę wszystkich ze wszystkimi" o dobra niższego rzędu, w których- w przeciwieństwie do dóbr wyższych - nie można wspólnie uczestniczyć.
Co więcej, trudno nie dostrzec, że za przewrotnym hasłem wolności od religii, kryje się szczególna postać "religii" i szczególna wspólnota, zabiegająca o to, by w ten sposób za jednym zamachem pozbyć się wszystkich swoich konkurentów. Jest to wspólnota wyznawców "religii pustki" - ideologii ubóstwienia egoizmu i siły, która pod sztandarem "wolności od tego, co najbardziej wartościowe", prowadzi krucjatę "totalnego wyzwalania", niszcząc obszary rzeczywistej wolności i solidarności. Jej sposobem działania w sferze publicznej jest właśnie pustoszenie: kwestionowanie i eliminacja wszystkiego, co trwałe i co w oczach wyznawców takiej ideologii jawić się musi jako niczym nie uzasadnione ograniczenie ich swobody.

Wyzwoleni od prawdy
Zanim "liberatorzy" - jak wypadałoby nazwać owych rycerzy wyzwalania - zabiorą się do naprawiania świata, zaczynają zazwyczaj swoją misję od spustoszenia własnego rozumu, wyzwalając się od najbardziej "zniewalającej" wartości - prawdy, czyli tego, że istnieje coś, co jest po prostu dane i od nas niezależne, co każdy winien zawsze uwzględniać w swym postępowaniu. Prawda domaga się tylko jednego: by nasze sądy były zgodne z rzeczywistością. Jeśli zlekceważymy to wymaganie, nasze myślenie, mowa, działanie z niczym nie muszą się już liczyć. Stają się całkowicie wyzwolone.
Trzeba przyznać, że tylko niektórzy z piewców nowego świata mają odwagę głosić otwarcie, że prawda nie istnieje. Zazwyczaj usunięcie perspektywy prawdy dokonuje się niezauważalnie. Na przykład wtedy, gdy jako warunek wstępny publicznej debaty przyjęte zostaje, że każdy wypowiedziany pogląd zasługuje na równy szacunek. Oczywiście, gdy każda przedstawiona opinia ma być tyle samo warta, bo żadna z definicji nie może być prawdziwa, trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek racjonalną dyskusję. Mimo to debata, w której nie liczy się już wartość prawdy, wcale nie musi pozostać nierozstrzygnięta. Ostatecznie tam, gdzie znika konieczność prezentowania rzeczywistych racji, z zasady plus ratio quam vis (rozum czymś większym niż siła) pozostaje jeszcze vis. Jeśli więc zgodzimy się traktować wszystkie poglądy jako równoprawne, jedynym kryterium, które pozwala nam wyróżnić jakiś pogląd i przyjąć go za powszechnie miarodajny, będzie stojąca za nim siła, choćby to miała być uwodzicielska siła słów. Nic dziwnego, że ulubionym określeniem tych, którzy tak właśnie wyobrażają sobie debatę, stał się termin "strategia retoryczna". Dla owych strategów dyskursu publicznego nie będzie problemem stosowanie podwójnej miary, głoszenie sprzecznych z sobą twierdzeń czy przekręcanie faktów. Przecież wraz z kategorią prawdy znika ze świata też pojęcie kłamstwa i fałszu. Z tego właśnie względu normalny dialog z cywilizacją Hunów jest z gruntu niemożliwy. Nie warto rozmawiać z kimś, dla kogo prawda nic nie znaczy. Tych, co uznają jedynie siłę, może przekonać jedynie argument siły.

Podejrzliwość liberatorów
Kto wyzwoli się od prawdy, bez większego trudu będzie w stanie podważyć wszystko. Odwrotną stroną takiej decyzji jest pozbawienie własnego życia trwałej podstawy. Nieuchronną konsekwencją porzucenia perspektywy prawdy okazuje się zniszczenie horyzontu elementarnego zaufania. Świat jawi się wtedy jako arena walki o dominację, gdzie drugi człowiek to wróg. Nic dziwnego, że istotną cechą zarówno samych "liberatorów", jak i budowanej przez nich cywilizacji jest wszechobecna i stale pogłębiająca się podejrzliwość.
Życie dostarcza coraz to nowych przykładów. Feministki posądzają mężczyzn, że są z natury łajdakami i unikają z nimi związków. Oznaki sympatii wobec koleżanki z pracy odbierane bywają jako molestowanie. Podejrzana staje się instytucja rodziny jako gniazdo ukrytej przemocy. Podobnie ma się rzecz ze wspólnotami religijnymi, uznawanymi za ośrodki zniewolenia i nietolerancji. Mechanizm wzbudzania podejrzeń jest wszędzie taki sam: pojedyncze negatywne przykłady przedstawia się jako ogólną zasadę.
Współczesne przejawy nieufności wobec tego wszystkiego, co skądinąd samo w sobie dobre, mają zresztą swój historyczny precedens. Powielają tylko znany od dawna schemat rewolucyjnego myślenia, który w czystej postaci odnajdziemy w słynnej tezie Proudhona "własność to kradzież". Podejrzliwość wobec prawa własności, najważniejszej instytucji gwarantującej ludzką wolność, z pewnością mogła się karmić przykładami konkretnych nadużyć. Wyrażona jako ogólna zasada stała się wszakże sztandarowym hasłem szaleńczej i zbrodniczej ideologii.
Działalność współczesnych Hunów pustoszących podstawowe instytucje zachodniej cywilizacji uderza również w jej polityczny fundament - państwo prawa, wprowadzając do niego elementy, które stopniowo prowadzą do jego rozkładu. Wprawdzie po upadku komunistycznego imperium zasada "własność to kradzież" przestała być otwarcie głoszona, ale nadal pozostaje częścią składową socjalizujących projektów politycznych. Projekty te, naruszając (np. przez dystrybutywną politykę podatkową) święte prawo własności, podkopują zasadniczą funkcję państwa jako strażnika zewnętrznego bezpieczeństwa obywateli i ich sprawiedliwego traktowania. Służebna wobec jednostek rola państwa nie ma jednak dla Hunów większego znaczenia. To, co faktycznie cenią w państwie, to czysta władza.

Totalitaryzm - bliźniak demokracji
Jak wiadomo, wraz z rewolucją we Francji zaczyna się na Zachodzie epoka ekspansji nowożytnej demokracji. To wcale nie przypadek, że już pierwsza realizacja idei demokratycznych przyniosła z sobą, wraz z rewolucyjnym terrorem, pierwszy powiew nadchodzącego totalitaryzmu. Totalitaryzm nie jest bowiem przeciwieństwem demokracji, lecz jej jednojajowym bratem bliźniakiem, zaś różnice między nimi polegają tylko na wyrastaniu w odmiennych warunkach. Demokrację łączy z totalitaryzmem wspólna wizja człowieka i wspólne rozumienie wolności. Różni to, że ten drugi nie musi się liczyć z ograniczeniami państwa prawa. Wewnętrzny konflikt cywilizacyjny, który rozgrywa się dziś w zachodnim świecie, znajduje swój polityczny wyraz w stałym napięciu i walce między organami państwa stojącymi na straży osobistej wolności człowieka a demokracją rozumianą jako zinstytucjonalizowana sfera, w której najbardziej dynamiczne jednostki mogą zaspokajać swe pragnienie siły i władzy. Im bardziej dynamika demokratycznej gry o władzę narusza fundament państwa prawa, tym wyraźniej objawia się demokracja jako "pełzający totalitaryzm". Dlatego ci, co uważają, że eksport demokracji do krajów Trzeciego Świata to najlepszy sposób rozwiązywania wszelkich problemów dzisiejszej epoki, będą musieli przeżyć jeszcze niejedno rozczarowanie.

Rozdwojenie Zachodu
Kto zatem poszukuje najgłębszych źródeł współczesnego konfliktu cywilizacji, ten nie może pominąć wewnętrznego rozdwojenia, którego doświadcza Zachód. Ta jego część, która pozostaje wierna chrześcijańskim korzeniom, niewiele różni się od świata muzułmańskiego w sprawach podstawowych: poszanowaniu rodziny, trosce o dzieci, stosunku do ludzi potrzebujących pomocy. To właśnie ona ma do zaoferowania odmiennym społecznościom uniwersalny model pokojowego współżycia różnych kultur i światów, oparty na fundamencie wolności publicznego wyznawania własnej wiary. Ale ponieważ ów model przesłaniany jest przez jego karykaturę - ideę wolności od religii, świat islamu postrzega zachodni świat głównie przez pryzmat cywilizacji Hunów i nie potrafi w nim dostrzec rozwiązania własnego dylematu. O ile chrześcijański Zachód może być otwarty wobec ludzi z innych kręgów kulturowych, jeśli tylko będą oni w stanie zaakceptować zasadę wolności religijnej, o tyle ten drugi Zachód, który wyzwolił się ze swoich korzeni, nie tylko społecznościom islamskim musi się jawić jako dzieło szatana. Czy to, że dzisiaj utożsamiają one cywilizację zachodnią głównie z tym drugim światem, jest wyłącznie winą ich własnej niedojrzałości, fundamentalizmu i zaślepienia?
Więcej możesz przeczytać w 6/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2006 (1209)

 • Wprost od czytelników 12 lut 2006 NIE DZIELMY SIĘ Dzielenie Polski na A i B jest niesprawiedliwe i przerysowane, poza tym krzywdzące dla kilku milionów ludzi. Na zachodzie kraju nadal są powiaty mające ponad 40 proc. bezrobocia, z problemem ubóstwa, a regiony... 3
 • Na stronie - Nagrody Darwina 12 lut 2006 Niektórzy chcą się odegrać za pomocą karykatury Mahometa i zademonstrować wyższość Europy 3
 • Skaner 12 lut 2006 SKANER - POLSKA POSADY Pakt dla swoich? Czy do paktu stabilizacyjnego podpisanego przez PiS, LPR i Samoobronę był dołączony niejawny załącznik z listą stanowisk obiecanych sojusznikom przez Jarosława Kaczyńskiego? Jak się dowiedział... 6
 • Dossier 12 lut 2006 JAROSŁAW KACZYŃSKI prezes PiS "TV Trwam tłumaczyła nam, że czuje się bardzo dyskryminowana i chciała mieć jakąś satysfakcję" "Gazeta Wyborcza" ROMAN GIERTYCH lider LPR "Jan Rokita jest największym... 7
 • Sawka czatuje 12 lut 2006 8
 • Ryba po polsku - Ratunku! 12 lut 2006 Według Jacka Żakowskiego, prawicowość to wada nabyta w toku fałszywego wychowania 12
 • Playback 12 lut 2006 14
 • Poczta 12 lut 2006 ŚPIEWY HISTORYCZNE Pieśni i piosenek, które - jak napisał Wiesław Kot w artykule "Śpiewy historyczne" (nr 5) - "wstrząsnęły XX wiekiem", było tyle, że starczyłoby ich na spory śpiewnik. Były wśród... 14
 • Okiem barbarzyńcy - Bezwstyd 12 lut 2006 Dawni agenci nie tylko nie chcą się rozliczyć ze swojej przeszłości, ale paradują w glorii męczenników 15
 • Z życia koalicji 12 lut 2006 TRZECH PANÓW W SALI, nie licząc księdza, podpisało pakt. Wszystko było grzecznie i bez zberezeństw, bo całość transmitował Ojciec Wirgiliusz. Albo czyjś inny ojciec. W REWANŻU DZIENNIKARZE ZBOJKOTOWALI konferencję prasową, na... 16
 • Z życia opozycji 12 lut 2006  ZAGADKA: JAKIEGO POLITYKA UNIKAJĄliderzy PiS niczym diabeł święconej wody? Odpowiedź: Richarda Francisa HenryŐego Czarneckiego alias Rysia Czarneckiego. Powód jest prosty. Ilekroć Kamiński albo jakiś inny Bielan zamieni z... 17
 • Nałęcz - Przestroga 12 lut 2006 Polska tęskni za Herkulesem, który uprzątnąłby naszą scenę polityczną 18
 • Fotoplastykon 12 lut 2006 Henryka Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Pakt Nic 12 lut 2006 Pakt stabilizacyjny jest dowodem na bezsilność i bezideowość Prawa i Sprawiedliwości 20
 • Prawda czasu, prawda ekranu 12 lut 2006 Kiedyś dzienniki prowadzili wojskowi, teraz księża - napisał ktoś na jednym z internetowych portali 22
 • Antykonstytucja IV RP 12 lut 2006 Pakt stabilizacyjny oznacza wielką i niepotrzebną stratę czasu 24
 • Nieposłuszeństwo nieobywatelskie 12 lut 2006 Słowa lidera polskiej opozycji to nic innego jak zamach na własne państwo 26
 • Zawał w głowie 12 lut 2006 Można było odnieść wrażenie, że katastrofa w Katowicach jest powodem do narodowej dumy 28
 • Orlęta Temidy 12 lut 2006 Najlepiej pracują sędziowie w Elblągu i Tarnowie, a do czołówki dołączyli też sędziowie z Warszawy 30
 • Giełda 12 lut 2006 Hossa Świat Mittal bierze wszystko Mittal Steel, największy na świecie producent stali, chce przejąć europejskiego Arcelora, drugą firmę w branży na świecie. Lakshmi Mittal, właściciel hinduskiego koncernu, zaoferował za konkurenta... 36
 • 2 + 2 = 5 12 lut 2006 Tyrania ekonomicznych analfabetów 38
 • Rzeźnik z Warszawy? 12 lut 2006 Cezary Mech będzie bronił wolnego rynku albo przed wolnym rynkiem 46
 • Komuna gminna 12 lut 2006 Samorządy niszczą prywatne firmy, czyli likwidują miejsca pracy 48
 • Załatwione odmownie - Francuski sowchoz 12 lut 2006 Zamroczenie ideologiczne polityczną poprawnością jest równie ciężkie jak zamroczenie alkoholowe 50
 • Supersam 12 lut 2006 52
 • Toyota na wspomaganiu 12 lut 2006 Nowa toyota rav4 jest dostojna. Podczas jazdy w ciekawie wyposażonym, elegancko wykończonym i bardzo dobrze wyciszonym wnętrzu przyjemnie jest patrzeć z góry na inne samochody. I czuć siłę tego auta. Rav4 ma tę zaletę, że przypominając... 52
 • Olimpijski kontrast 12 lut 2006 Kontrast 5000:1 i jaskrawość 1000 cd/m2 to - do czasu pojawienia się telewizora plazmowego LG - atuty niespotykane na polskim rynku. Odbiornik, o wysokiej rozdzielczości i przekątnej obrazu 42 cale, został wyposażony w gniazda audio-wideo,... 52
 • Zabieg dla zabieganych 12 lut 2006 Dior, Shiseido, Clarins - swoje instytuty urody w Polsce otworzyli czołowi producenci luksusowych kosmetyków. Natomiast kobietom, które nie mogą poświęcić kilku godzin na seans w zaciszu gabinetów, firmy kosmetyczne coraz częściej... 52
 • Zdrów jak ostryga 12 lut 2006 Odpowiednia zawartość wapnia w kościach zmniejsza ryzyko złamań nóg i rąk na śliskich o tej porze roku chodnikach i ulicach. O kości dba też witamina D3, którą nasz organizm syntetyzuje za pomocą promieni słonecznych, dlatego zimą,... 52
 • Igrzyska przebierańców 12 lut 2006 Z turyńskich aren będzie wiało nudą, bo skeleton, curling czy snowboardowy halfpipe to sporty niszowe 54
 • Legendy na kołach 12 lut 2006 Hollywood pomaga sprzedawać remaki kultowych samochodów 58
 • Wielka wiocha 12 lut 2006 Co trzeci mieszkaniec Suazi nosi nazwisko Dlamini 60
 • Barbarzyńcy w garniturach 12 lut 2006 W samym środku zasobnego Zachodu wyrośli eleganccy Hunowie, którzy w radosnym przekonaniu, że torują drogę postępowi, niszczą fundamenty zachodniej cywilizacji 62
 • Niemiec przeciw Hitlerowi 12 lut 2006 Dietrich Bonhoeffer był jednym z nielicznych przeciwników Hitlera w nazistowskich Niemczech 66
 • Know-how 12 lut 2006 Odporny jak opos Badania genetyczne torbaczy pomogą lepiej poznać ludzi. Uczeni z Universityof Sydney rozszyfrowali odpowiedzialne za odporność tzw. geny MHC u oposów. W ten sposób znaleźli brakujące ogniwo w ewolucji układu... 68
 • Katastrofa ratunkowa 12 lut 2006 Jedynie w Katowicach tak sprawnie i szybko mogła przebiegać akcja ratunkowa" - zapewnia minister zdrowia Zbigniew Religa, podkreślając, że w żadnym innym regionie kraju nie ma równie dobrze zorganizowanych służb ratowniczych. Polski system ratownictwa jest tak zły, że gdyby do katastrofy doszło choćby w innym miejscu na Śląsku, mogłoby być nawet dwukrotnie więcej ofiar śmiertelnych. - W żadnym regionie Polski nie ma planu zabezpieczenia ratunkowego, żaden szpital nie ma tzw. planu katastrof, bez którego w krajach unii nie można w ogóle otworzyć placówki medycznej - mówi prof. Juliusz Jakubaszko, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. 70
 • Grypa mózgu 12 lut 2006 Kocie odchody mogą być przyczyną obłędu 76
 • Bez granic 12 lut 2006 Saddam jak Sobotka Saddam Husajn obraził się i bojkotuje swój proces. Od kilku dni rozprawy toczą się bez niego. Stało się tak po kłótni kurdyjskiego sędziego Raufa Rahmana, od niedawna orzekającego w tej sprawie, z... 78
 • Karykatura wolności 12 lut 2006 Islamscy fundamentaliści cenzurują europejskie gazety 80
 • Śmierć kliniczna 12 lut 2006 Nikogo nie obchodzi kształt Europy - ważny jest tylko sposób przepchnięcia eurokonstytucji 84
 • Druga Unia Europejska 12 lut 2006 Islandia, Norwegia i Szwajcaria- europejski sukces poza UE 86
 • Hiszpania kontra Hiszpania 12 lut 2006 Czy Legia Cudzoziemska ruszy na Madryt? 88
 • Menu 12 lut 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Księga rekordów Nie wiem, czy zasłużony we wznoszeniu monumentów twórczej paranoi Guinness prowadzi ranking rekordzistów optymizmu. Ale łatwo sobie wyobrazić taką listę, pełną tych,... 92
 • Recenzje 12 lut 2006 94
 • Kronika dni policzonych 12 lut 2006 *** Romain, młody utalentowany fotografik, dowiaduje się, że jest chory. Nie na AIDS, jak początkowo podejrzewa, lecz na raka płuc, który jest w stadium tak zaawansowanym, że wyklucza nadzieję na wyleczenie. Od tej chwili jego życie... 94
 • Katastrofa po polsku 12 lut 2006 * Jeśli podczas walentynkowej randki planujecie obwieścić partnerowi rozstanie, to jest na tę okoliczność niezawodny sposób. Wystarczy wybrać się na ekranizację best selleru "Ja wam pokażę!", a w dwie godziny największy... 94
 • Kreską w twarz 12 lut 2006 ***** Rysunek jest tak stary jak człowiek. Najwybitniejsze świadectwa tej pierwotnej sztuki można podziwiać w grotach Altamiry w Hiszpanii. Te gigantyczne malowidła przedstawiają naturalnej wielkości bizony. Niektóre z nich biegną, inne... 94
 • Kino gejowskiego niepokoju 12 lut 2006 Nigdy jeszcze światowe kino nie premiowało tak wysoko filmu o tożsamości homoseksualisty 96
 • Drapieżne laleczki 12 lut 2006 Ekranizacja bestselleru "Wyznania gejszy" okazała się zaledwie przyjemnym dla oka harlequinem 100
 • Nostalgia na Broadwayu 12 lut 2006 Przez 39 teatrów Broadwayu w 2005 r. przewinęło się prawie 12 mln widzów 102
 • Górna półka - Mdłości ery informatyki 12 lut 2006 Dla Michela Houellebecqa cywilizacja nie jest wybrykiem sprowadzającym człowieka na manowce, lecz spełnieniem jego natury 103
 • Pazurem - Kolaboracja z metryką 12 lut 2006 Komu chcecie świecić w oczy Istvanem Szabó i jego teczką? Nam, kolaborantom? 104
 • Ueorgan Ludu 12 lut 2006 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 6 (171) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 6 lutego 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Polskie filmy do Oscara! Po sukcesach amerykańskiego... 105
 • Skibą w mur - Ludowa zdrowa 12 lut 2006 Im bardziej budujemy kapitalizm, tym bardziej wychodzi nam coś podobnego do PRL 106