Konwent "Wprost"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Premiera premiera: exposé Jarosława Kaczyńskiego
Czy premier Jarosław Kaczyński więcej w exposé przemilczał, czy więcej powiedział? Czy zaproponował opozycji zawarcie pokoju, bo ostrość wewnętrznego sporu źle służy Polsce za granicą? Czy to, że sporo mówił o modernizacji, a bardzo mało o przeszłości, oznacza, że jego rząd chce się skupić na przyszłości? Dlaczego Jarosław Kaczyński nie mówił o IV RP, łże-elitach, przewracaniu stolika do brydża? Czy bezruch w polityce zagranicznej oznacza, że najpierw trzeba załatwić pilne sprawy krajowe, czy jest dowodem braku planu takiej polityki? Exposé premiera Jarosława Kaczyńskiego stało się przedmiotem debaty konwentu "Wprost". Michał Zieliński, Piotr Semka i Paweł Lisicki analizowali politykę wewnętrzną, zagraniczną i program gospodarczy nowego premiera Jarosława Kaczyńskiego. W konwencie udział wzięli także Piotr Gabryel, Stanisław Janecki, Cezary Gmyz i Igor Janke. W przyszłości konwent "Wprost" będzie się zbierał, by komentować ważne wydarzenia w polskiej i międzynarodowej polityce.

KONWENT WPROST
Czy premier Jarosław Kaczyński więcej w exposé przemilczał, czy więcej powiedział? Czy zaproponował opozycji zawarcie pokoju, bo ostrość wewnętrznego sporu źle służy Polsce za granicą? Czy to, że sporo mówił o modernizacji, a bardzo mało o przeszłości, oznacza, że jego rząd chce się skupić na przyszłości? Dlaczego Jarosław Kaczyński nie mówił o IV RP, łże-elitach, przewracaniu stolika do brydża? Czy bezruch w polityce zagranicznej oznacza, że najpierw trzeba załatwić pilne sprawy krajowe, czy jest dowodem braku planu takiej polityki? Exposé premiera Jarosława Kaczyńskiego stało się przedmiotem debaty konwentu "Wprost". Michał Zieliński, Piotr Semka i Paweł Lisicki analizowali politykę wewnętrzną, zagraniczną i program gospodarczy nowego premiera Jarosława Kaczyńskiego. W konwencie udział wzięli także Piotr Gabryel, Stanisław Janecki, Cezary Gmyz i Igor Janke. W przyszłości konwent "Wprost" będzie się zbierał, by komentować ważne wydarzenia w polskiej i międzynarodowej polityce.
GOSPODARKA
Zardzewiała kotwica
Michał Zieliński

Jarosław Kaczyński, mimo że swoje rządy rozpoczyna od hasła przyspieszenia, radykalne zmiany - jak się wydaje - zamierza ograniczyć do sfery politycznej. Najważniejsza w orędziu nowego premiera była zdecydowana deklaracja podtrzymania 30-miliardowej kotwicy budżetowej. Jest to zgodne z rządowym projektem budżetu na rok przyszły, przewidującym wydatki na poziomie 243,1 mld zł i dochody w wysokości 213,1 mld zł. Decyzja o utrzymaniu deficytu na stałym poziomie oznacza przeciwstawienie się narastającej tendencji ministrów do rozdawania pieniędzy. Do tej pory już obiecali oni podniesienie pensji policjantom, strażakom, strażnikom granicznym, funkcjonariuszom BOR, lekarzom i nauczycielom oraz wyższą waloryzację rent i emerytur i wyższe zasiłki dla bezrobotnych.
Nie sposób nie zauważyć, że utrzymanie kotwicy budżetowej w wysokości 30 mld zł plasuje się poniżej niezbędnego dla Polski minimum polityki fiskalnej. Wydatki budżetu mają bowiem wzrosnąć o 9,1 proc. Oznacza to, że będą rosnąć dwukrotnie szybciej niż produkt narodowy, a to oznacza, że udział wydatków budżetowych w PKB zwiększy się o 2,5 proc. Taka zmiana wymusza wzrost podatków, który - choć premier o tym nie mówił - nastąpi przez likwidację ulg w PIT (mieszkaniowa i internetowa), wzrost akcyzy na gaz (LPG) i olej opałowy oraz prawdopodobnie likwidację kart podatkowych. Do pozytywów można zaliczyć jeszcze zapowiedź utrzymywania "silnej złotówki". Ponieważ dla stabilności monetarnej - poza trzymaniem budżetu w ryzach - konieczne jest prowadzenie polityki racjonalnych stóp procentowych, można to interpretować jako wyciszenie konfliktu z Radą Polityki Pieniężnej i NBP. Już sama taka zapowiedź będzie mieć pozytywne konsekwencje dla stabilizacji na rynkach finansowych. I w tym można się jednak dopatrzyć drugiego dna. Kaczyński powiedział bowiem, że jest nam potrzebny silny pieniądz, bo "wszystko wskazuje na to, że ze złotówki będziemy korzystać jeszcze przez wiele lat". A to oznacza odłożenie przyjęcia euro na nieokreśloną przyszłość. Brak takiej deklaracji umożliwia prowadzenie mniej zdyscyplinowanej polityki gospodarczej.
Istotne jest też to, czego w exposé nie było. Otóż, nie było o planach prywatyzacyjnych rządu. A przypomnieć trzeba, że w tegorocznym budżecie zapisane zostały przychody prywatyzacyjne w wysokości 5,5 mld zł, z czego w ciągu pół roku uzyskano tylko 349 mln zł, czyli 7 proc. planu. Oznacza to, że głównym zadaniem Ministerstwa Skarbu przez ostatnie 8 miesięcy było wstrzymanie prywatyzacji, co dziwi zwłaszcza w świetle przeprowadzonej w tym ministerstwie analizy, z której wynika, że inwestorzy, którzy byli zobowiązani do wydania 23 mld zł na rozwój przejętych przez siebie państwowych firm, do końca 2005 r. zainwestowali 55 mld zł.
Zabrakło w wystąpieniu premiera odniesienia do podjętych w programie wyborczym PiS zobowiązań dotyczących reform podatkowych i rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Co do podatków, to skądinąd wiadomo, że na większe zmiany możemy liczyć za dwa lata, czyli w roku przedwyborczym (co czyni je dość wątpliwymi). Mimo podtrzymania przez premiera obietnicy wybudowania 3 mln mieszkań nie ma informacji o instrumentach, które ów cud budowlany miałyby inspirować. A dotychczasowe wyniki budownictwa przełomu nie zapowiadają. Przez pięć miesięcy tego roku zbudowano 41 136 mieszkań, czyli o 3,7 proc. mniej niż rok temu. Bez rewolucji w prawie budowlanym i przepisach dotyczących obrotu ziemią (same zmiany dotyczące kredytowania to zdecydowanie za mało) istotny wzrost liczby budowanych mieszkań jest po prostu niemożliwy.
Jarosław Kaczyński określił swój gabinet jako "rząd kontynuacji i zmiany". To jednak można powiedzieć o każdym rządzie. Problem tkwi jedynie w proporcjach: ile będzie kontynuacji, a ile zmian.

POLITYKA WEWNĘTRZNA
Rzeczpospolita suwerenna
Paweł Lisicki

Dla jednych premier Jarosław Kaczyński powiedział w exposé za dużo, dla innych za mało. Jedni uważają, że nowy premier nie przedstawił wizji; inni mają mu za złe, że podał tak mało konkretów. To prawda, było ich jak na lekarstwo. Tyle że to nie one były najważniejsze. Albo inaczej: wystąpienie Kaczyńskiego było osobliwym połączeniem tradycyjnego exposé - w którym powinien zostać dokładnie naszkicowany plan nowych ustaw i czas potrzebny na realizację podanych przez rząd celów - z próbą definicji ideowej całej reprezentowanej przez Kaczyńskiego formacji prawicowej. Tym samym obok ważnych słów definiujących rolę prawicy znalazły się obietnice o zaangażowaniu w Afryce, a obok wezwania do końca wojny z opozycją - zapowiedź zmian w polskiej piłce nożnej. W tym połączeniu tkwią zalety i słabości. Łatwo pokazać te drugie. Krytycy zarzucili premierowi, że jego wystąpienie było chaotyczne, że zawierało wiele niepowiązanych z sobą wątków. Racja. Byłoby lepiej, gdyby Kaczyński skupił się na mniejszej liczbie problemów i dokładniej pokazał, jak je należy rozwiązać. Z drugiej strony, warto zauważyć, że wystąpienie w Sejmie było najpełniejszym dotychczas przedstawieniem myśli politycznej Kaczyńskiego.
Wielu musiało zaskoczyć to, że nowy premier tyle miejsca poświęcił przyszłości. Do tej pory żaden polityk PiS nie kładł tak dużego nacisku na potrzebę odniesienia sukcesu, na konieczność modernizacji Polski. Czy ktoś mógł się spodziewać jeszcze kilka dni temu, że w swym exposé Kaczyński zdobędzie się na stwierdzenie: "Jestem przekonany, że nie jest zadaniem premiera prowadzić spór o przeszłość. (...) Chciałbym, byśmy mój rząd i ja tworzyli grupę ludzi, która pracuje dla przyszłości. I dlatego te spory pozostawimy
w tej chwili historykom. My chcemy być rządem nadziei, rządem optymizmu". Zaskakujące słowa, zwłaszcza że padły z ust osoby uważanej za polityka starej daty, kogoś, kto całą uwagę poświęca rozliczeniom i rozrachunkom. Czy nie jest to tylko ozdobnik retoryczny? Po jednym przemówieniu trudno powiedzieć.
Nie zwrot ku przyszłości zdaje się w przemówieniu Kaczyńskiego najważniejszy, najbardziej oryginalny. Jeszcze bardziej uderzająca jest w nim troska o suwerenność. Gdyby ktoś chciał ująć jednym słowem główną ideę państwa według Kaczyńskiego, byłaby to suwerenność. Temu zdają się podporządkowane wszystkie inne cele. Stąd tak wiele miejsca nowy premier poświęcił bezpieczeństwu obywateli - zewnętrznemu, energetycznemu i osobistemu. W oczach Kaczyńskiego realnym podmiotem polityki jest naród polski, wspólnota ludzi przywiązanych do tych samych wartości, niezależna i autonomiczna względem innych. I to ona właśnie trwa w historii, to ona jest najważniejszym punktem odniesienia. Nie Europa, nie Unia Europejska. I to jej trwaniu oraz rozwojowi ma służyć polityka. Suwerenność nie jest tylko prostą kategorią prawną, ale
w myśleniu Kaczyńskiego - pojęciem moralnym. Jest tą miarą, w stosunku do której mamy mierzyć poszczególne posunięcia polityczne. Suwerenność daje wolność decydowania o sobie; silne państwo to w tym rozumieniu państwo jak najbardziej suwerenne, podejmujące własne decyzje.
Takie pojmowanie suwerenności jest ściśle związane z zaufaniem do polskości, do narodu, do jego tożsamości i wartości. W słowach Kaczyńskiego nie było nawet cienia tak modnej dziś podejrzliwości wobec tego, co polskie, wobec tradycji czy historii. Polskość nie jest groźna. Nie jest czymś, co należy okiełznać, czego trzeba się bać, jest raczej źródłem siły i dumy. "Polska nie jest narodem dezerterów. Polacy nie są narodem dezerterów" - te słowa doskonale pokazują nowe akcenty. Jednak to przywiązanie do polskości należy rozumieć właściwie. W myśli Kaczyńskiego polskość nie jest pojęciem tylko zacieśniającym, wykluczającym, odcinającym Polaków od innych. Polskość zdaje się po prostu historycznie daną, przekazaną przez pokolenia realizacją chrześcijaństwa. Dlatego nowy premier tyle uwagi poświęcił Kościołowi. Nie sądzę, żeby była to - jak chcą niektórzy - zapowiedź ideologizacji państwa. Kościół w wizji Kaczyńskiego jest duchowym skarbcem zawierającym wszystko to, co składa się też na polskość. Stąd tak mocne słowa, że "godzić w tę instytucję, to godzić w fundamenty polskiego życia narodowego". W gruncie rzeczy słowa te mogłyby być cytatem z którejkolwiek homilii prymasa Wyszyńskiego.
Niektórzy komentatorzy uważają, że unikając konkretów, Kaczyński zabezpieczył się na przyszłość przed pytaniami o realizację obietnic. Być może. Chociaż mam inne wrażenie. Łącząc w exposé tak ściśle urząd premiera i swoją ideę państwa, Kaczyński ryzykuje znacznie więcej. Tylko czy dla polityka wierzącego w swoje powołanie jest inna droga?

POLITYKA ZAGRANICZNA
Polityka realna
Piotr Semka

Czy premier Jarosław Kaczyński potraktował po macoszemu kwestię miejsca Polski w Europie i świecie? I tak, i nie. Nowy premier "zasadę zasad" swego rządu wyraził sentencją: "Warto być Polakiem, warto, by Polska trwała jako duży, liczący się europejski kraj". Te słowa można rozumieć jako przypomnienie, że tylko od siły gospodarczej i sprawności polskiego państwa zależy nasza pozycja w Europie. Lider PiS często podkreśla, że mimo unijnej retoryki nie znikają narodowe interesy i rywalizacje. Jeśli Polska będzie silna, wejdzie do grupy państw, których nie da się pomijać przy kształtowaniu europejskiej polityki. Kaczyński podkreślił: "Będziemy zabiegać o (...) realne rozszerzenie zakresu podmiotów, które uczestniczą w decyzjach. Odróżniam realne i formalne, bo czym innym są różnego rodzaju mechanizmy formalne, a czym innym są mechanizmy realne. My chcemy uczestniczyć w tych mechanizmach realnych".
Polska, która wykorzysta dynamizm młodej generacji i usunie bariery wzrostu, to dla Kaczyńskiego gwarancja, że nie ześliźniemy się do grupy unijnych państw klienckich. Jeśli w najbliższym czasie zaniechamy niezbędnych reform, inni będą decydować o naszym miejscu przy europejskim stole. Stąd wezwanie do opozycji, by osłabiła ostrość konfliktu z rządem za cenę zarzucenia sporów o ocenę III RP. Kaczyński zasugerował, że najpierw należy się skupić na uzdrowieniu państwa, a potem dopiero szukać dobrej pozycji do prowadzenia polityki zagranicznej na szerszą skalę. Logicznym uzupełnieniem tego przesłania było podkreślanie wagi suwerenności Polski w kwestii prawa do wyznaczania granic zmian obyczajowych. Premier Kaczyński odrzucił sugestie, że rozszerzanie unijnej współpracy musi się wiązać z akceptacją rewolucji obyczajowej. Na ten fragment exposé wyraźnie nałożyły się doświadczenia sprzed kilku tygodni, gdy w Parlamencie Europejskim na wniosek lewicy w aroganckim stylu posadzono Polskę na ławie oskarżonych za domniemany rasizm i homofobię.
Jarosław Kaczyński wyraźnie sugerował, że nasilenie presji na Polskę wynika z jej wewnętrznego skłócenia i zahamowania rozwoju. Wyraźny międzynarodowy kontekst tych dwóch tez Kaczyńskiego mógł wpłynąć na stosunkowo skromne potraktowanie tematyki spraw zagranicznych. Nowy premier zaznaczył tylko najważniejsze jej wyzwania - potwierdził gotowość Polski do pozostania w Iraku i uczestnictwa w akcjach międzynarodowych, podkreślił wolę rozwoju współpracy w trójkącie weimarskim i grupie wyszehradzkiej, a wreszcie zdobył się na stosunkowo otwarte deklaracje wobec Rosji.
Ale lider PiS, słusznie zdobywając się na szczerą analizę obecnej sytuacji Polski w Europie, zapomniał, że deklaracje dbania o własne interesy źle się komponują ze zbytnią nonszalancją lub demonstracjami. Przy zadrażnionych stosunkach z Berlinem można się było odwzajemnić za przyjazny gest w postaci telefonu Angeli Merkel do Kaczyńskiego - wyrazić nadzieję na rozwiązanie nieporozumień na linii Warszawa - Berlin. W podobny sposób warto było skomentować kryzys w kwestii eurokonstytucji lub wprost zasygnalizować aktualne stanowisko Polski w tej sprawie. Im bardziej stanowcza polityka, tym ważniejsze, by opakowywać ją w odpowiednią i mądrą formę.
Są tacy, którzy stosunkowo skromny udział spraw zagranicznych w exposé premiera tłumaczą pozostawieniem tej sfery polityki Pałacowi Prezydenckiemu. Jeśli tak jest w istocie, to można mieć tylko nadzieję, że premier Kaczyński bardziej się zaangażuje w kwestie naszej dyplomacji. Pałac Prezydencki coraz wyraźniej nie daje sobie rady z polityką zagraniczną. Nie widać ani woli wzmocnienia kadr w otoczeniu głowy państwa, ani umiejętności przyciągania do pałacu specjalistów od spraw międzynarodowych. Byli szefowie MSZ - być może z racji swoich centrolewicowych sympatii - raczej krytykują dziś "wielki pałac", niż służą radą prezydentowi RP. Na czas tego kryzysu to raczej Jarosław Kaczyński powinien się wykazać większą aktywnością i przy okazji nauczyć się swobodnego poruszania po europejskich parkietach dyplomatycznych.

Fot: Z. Furman
Więcej możesz przeczytać w 30/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 30/2006 (1233)

 • Na stronie - Polski syndrom30 lip 2006Najlepszym sposobem walki z syndromami X w życiu publicznym jest uruchomienie mechanizmów samoregulacyjnych3
 • Skaner30 lip 2006INTERNET Polska Partia Pedofilów Zwolenników zalegalizowania w Polsce pedofilii odkryli dziennikarze "Wprost". Działają oni całkiem bezkarnie i reklamują się w Internecie. Niczym zalegalizowana w ubiegłym tygodniu w Holandii partia...8
 • Sawka czatuje30 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Poczta30 lip 2006MOCNI W GĘBIE Bardzo uważnie czytałem opinie o piłkarskich mistrzostwach. Także we "Wprost". Nikt - ani "Wprost", ani pozostałe media - nie postawił na fachowość innych ludzi niż tych, którzy "żyją z piłki". Długo i...14
 • Playback30 lip 2006Premier Jarosław Kaczyński i Jolanta Szczypińska, posłanka PiS © A. JAGIELAK16
 • Ryba po polsku - Gdy Rokita szedł na wojnę30 lip 2006Tusk ogłosił już, że rządy PiS są gorsze od rządów SLD. Niedługo okaże się, że nawet Bierut był lepszy17
 • Z życia koalicji30 lip 2006Nowy likwidator WSI Antoni Macierewicz to postać barwna. Do grona wytartych anegdot chcielibyśmy dorzucić mniej znaną, taką bardziej romantyczną, z lat 70. Otóż Antoni kochał się wtedy w pewnej pannie, dziś dość znanej, pokazującej się czasem w...18
 • Z życia opozycji30 lip 2006W czwartek, pierwszy dzień kolejnej fali upałów, Donald Tusk wykrył w ordynacji samorządowej zamach stanu. Wykrywacza zabrano w cień i podano napoje chłodzące. O dalszym losie pensjonariusza i jego zamachu będziemy informować. Wyjaśniło się....19
 • Nałęcz - Dwaj Kazimierze30 lip 2006Kazimierz Marcinkiewicz powiela losy przedwojennego premiera Kazimierza Bartla20
 • Fotoplastykon30 lip 2006Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Wojskowe Służby Hakowe30 lip 2006W archiwach WSI znajdują się tajemnice wielkich afer i fortun III RP22
 • Konwent "Wprost"30 lip 2006Premiera premiera: exposé Jarosława Kaczyńskiego26
 • Exposé z głowy30 lip 2006Hanna Suchocka część swego exposé poznała w chwili odczytywania30
 • Sezon na kaczki30 lip 2006Kaczyńscy stali się dyżurnymi europejskimi chłopcami do bicia32
 • Stereotyp na resentymencie30 lip 2006Przydałby się niezależny polski doradca przy rządzie niemieckim i nie-miecki doradca przy rządzie polskim36
 • Giełda30 lip 2006Hossa Świat Plastikowy Boeing Już niedługo samoloty typu Boeing 737 będą wykonywane z materiałów kompozytowych. Prezes Boeinga Alan Mulally zapowiedział wycofanie metali z produkcji popularnych modeli. Ta decyzja ma wyeliminować problem korozji....38
 • Wielka emigracja podatkowa30 lip 2006Pieniądze polskich przedsiębiorców wyjeżdżają na Cypr, Maltę, Karaiby, do Beneluksu40
 • Pociąg do nieszczęścia30 lip 2006Za półdarmo weźmiemy sto miliardów euro kłopotów46
 • Państwo bez ziemi30 lip 2006Wirtualne miliardy w prawdziwym portfelu50
 • Załatwione odmownie - PiStandardy30 lip 2006Kroi nam się IV Rzeczpospolita z lichego materiału52
 • Supersam30 lip 200654
 • Audi z temperamentem30 lip 2006Rozmiar szóstka, zachwycające kształty, sylwetka muskularna, ale z zachowaniem wszelkich powabów, no i temperament - maksymalny moment obrotowy osiąga już w 6 s. To pociągające stworzenie to audi 6 o wdzięcznej nazwie allroad quattro. W wersji...54
 • Buty na jubileusz30 lip 2006Równo 150 lat temu powstał we Francji pierwszy na kontynencie europejskim klub golfowy. Duńska firma Ecco uczciła ten jubileusz zaawansowaną technologicznie kolekcją butów golfowych. Podeszwa i śródpodeszwa zostały wykonane z termoplastycznego...54
 • Dystyngowany cabernet30 lip 2006Cabernet Franc, domniemany ojciec najbardziej dziś znanej w świecie odmiany czerwonych winogron cabernet sauvignon, pozostaje w cieniu swojego dziecka. Nie ma jego przebojowości, jak przystało na członka starszego pokolenia jest skromniejszy i...54
 • Jabłko vintage30 lip 2006Styl vintage, który w ostatnich latach zdominował świat mody, teraz podbija rynek perfum. Flakon najnowszego zapachu Nina domu mody Niny Ricci jest współczesną interpretacją legendarnego flakonu Fille d'Eve zaprojektowanego przez Lalique'a w 1952...54
 • Raport nurka30 lip 2006Nie trzeba już specjalistycznej aparatury, by kontrolować warunki nurkowania. Nowy zegarek Sea Pathfinder firmy Casio został zaopatrzony w głębokościomierz i jest wodoszczelny do 10 atmosfer. Po wyjściu na powierzchnię można na nim odczytać dane o...54
 • GADŻETOWE HITY30 lip 2006W USA rozdano IDSA, nagrody Stowarzyszenia Projektantów Wzornictwa Przemysłowego dla najlepiej zaprojektowanych gadżetów. Łącznie przyznano 108 wyróżnień. Nagrodzone zostały m.in.: Camcopter S-100 - bezzałogowy helikopter zaprojektowany przez...54
 • Mall Polska30 lip 2006Nasze centra handlowe to ścisła europejska czołówka56
 • Wiocha na Wiejskiej30 lip 2006Niedbałe stroje mogą latem nosić przeciętni ludzie, ale nie elity62
 • Wakacje poliglotów30 lip 2006John F. Kennedy, John Lennon i Meryl Streep uczyli się języków obcych na wakacyjnych kursach66
 • Strażnik olbrzyma30 lip 2006Jest jednym z najbardziej tajemniczych świadków najbardziej tajemniczych wydarzeń II wojny światowej. Uczestniczył w drążeniu kompleksu Riese (Olbrzym) w Górach Sowich. Anthon Dalmus, niemiecki inżynier, główny energetyk podczas budowy podziemnego...68
 • Know-how30 lip 2006Domowe mutanty I owczarek niemiecki, i maleńki chihuahua mogą się wywodzić od udomowionego 15 tys. lat temu wilka szarego. Na świecie jest ponad 350 ras psów, z których większość powstała w ciągu ostatnich kilkuset lat. Karol Darwin sądził, że...71
 • Syndrom x - cichy zabójca30 lip 2006Co drugą osobę atakuje choroba groźniejsza niż AIDS!72
 • Czarna flaga czerwonych30 lip 2006Piraci na Karaibach sto lat przed rewolucją francuską głosili hasło: "wolność, równość, braterstwo"78
 • Bez granic30 lip 2006Wakacje z lawą Od kilku dni z sycylijskiego wulkanu Etna wylewają się strumienie lawy. Eksperci z Włoskiego Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii zanotowali dwa duże wybuchy Etny, które spowodowały powstanie nowych, mniejszych kraterów....82
 • Nasze jądro ciemności30 lip 2006Wojana domowa w Kongu pochłonęła prawie 4 mln ludzi. To najkrwawszy konflikt od czasu II wojny światowej84
 • Jajecznica w Bejrucie30 lip 2006Wieloletnie wojny uczyniły Liban chorym dzieckiem Lewantu. Dziś stolica tego kraju przeżywa kolejne oblężenie88
 • Wiktorów dwóch30 lip 2006W Kijowie wzięła górę opcja prorosyjska i antyeuropejska90
 • Grzeszna niewinność30 lip 2006Do Francji i Belgii wracają upiory nie rozliczonej przeszłości92
 • Menu30 lip 2006KRÓTKO PO WOLSKU Pamiątki z wakacji Kraj obiegła informacja o nowej, interesującej aferze na Podhalu. Jacyś cwaniacy sprzedawali pod Tatrami żywe anakondy i kajmany jako pamiątki z Zakopanego. Sprawców procederu zatrzymano, problem jednak...94
 • Recenzje30 lip 200696
 • Kod Marcelego Nowotki30 lip 2006Wiele lat temu znany satyryk Jan Pietrzak zwabił młodego i obiecującego historyka Marcina Wolskiego do kabaretu Pod Egidą i tym sposobem unicestwił jego ambicje naukowe. W ostatnich latach Wolski coraz częściej wraca jednak do tematyki...96
 • Przypowieść o eterze30 lip 2006"Wieki światła" to nawiązująca do "Wielkich nadziei" Karola Dickensa ponura wykładnia skutków zniewolenia człowieka przez postęp. Osadzona w stylistyce science fiction powieść jest jednak głęboko humanistyczna. Ian MacLeod...96
 • Jak James Bond kilerem został30 lip 2006Wielka, może najlepsza w karierze Pierce'a Brosnana rola, nie mniej znakomita kreacja jego ekranowego partnera Grega Kinneara i błyskotliwy debiut reżysera Richarda Shepparda. Oto najkrótsza recenzja jednego z najbardziej inteligentnych i...96
 • Hiphopjazzpsychodelia30 lip 2006Jeden z niewielu polskich artystów konsekwentnie realizujący swój pomysł na twórczość. Niekomercyjną, niełatwą, niebanalną. L.U.C to połówka wrocławskiego zespołu Kanał Audytywny, znanego z oryginalnego podejścia do hip-hopu. Album...96
 • Kura na baseni30 lip 2006Połączenie histeryczki z kurą domową to specjalność Krystyny Jandy. Najlepiej, jak histeryczka jest na dodatek wariatką z fobiami w okresie menopauzy, a sztuka monodramem. Wszystkie te pewniaki znalazły się w "Skoku z wysokości",...96
 • Wojna na ekranie30 lip 2006Wildstein kontra Walter, Murdoch i Solorz98
 • Tchórze i półkowniki30 lip 2006Wizja historii najnowszej w polskim filmie jest głęboko zafałszowana101
 • Słowiki z teledysków30 lip 2006Diwa operowa musi być piękna jak modelka, a czasem musi też śpiewać przeboje102
 • Pazurem - Trendowaci30 lip 2006W Polsce duże szanse na popularność ma uryning bądź toad licking, czyli lizanie ropuchy104
 • Ueorgan Ludu30 lip 2006Nr 30 (197) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 24 lipca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza KORZYSTNA UMOWA Rząd podpisał z Wielką Brytanią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Oznacza to, że Polacy pracujący na wyspach tylko tam będą...105
 • Skibą w mur - Nowe pojęcia30 lip 2006Niedługo karty pływackie będą przyznawane pośmiertnie - tym, którzy już zdążyli się utopić106