Chcesz głosować korespondencyjnie na prezydenta? Oto, co musisz wiedzieć

Chcesz głosować korespondencyjnie na prezydenta? Oto, co musisz wiedzieć

Przezroczysta urna wyborcza
Przezroczysta urna wyborcza / Źródło: Fotolia / plprod
W niedzielę 28 czerwca w Polsce odbędą się wybory prezydenckie. Ze względu na epidemię koronawirusa, na mocy ustawy dopuszczono możliwość głosowania w formie korespondencyjnej. Jak z niej skorzystać?

Zasady przeprowadzenia reguluje Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego z 2 czerwca 2020 roku. Jej wprowadzenie ma umożliwić przeprowadzenie wyborów mimo stanu epidemii .

W art. 2 ustawy zapisano, że „wyborca może głosować korespondencyjnie”. Na taką formę oddania wyborów może zdecydować się zarówno osoba mieszkająca w Polsce, jak i za granicą. Należy jednak wcześniej poinformować o tym odpowiednie władze. W ustawie czytamy:

Kiedy trzeba poinformować, że chce się głosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego:

 1. w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów;
 2. za granicą wyborca zgłasza konsulowi do 15 dnia przed dniem wyborów

Terminy te nie obowiązują osób, które rozpoczęły podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po terminie określonym w powyższych przepisach. Taka osoba może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów.

Jak poinformować władze, że chcemy głosować korespondencyjnie?

W ustawie czytamy, że zgłoszenie można wykonać "ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji".

Zgłoszenie osoby z Polski musi zawierać

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Można także zadeklarować, że osobiście odbierze się pakiet wyborczy.

Głosowanie korespondencyjne za granicą - zasady

W przypadku wyborcy głosującego za granicą zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno dodatkowo zawierać oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, serię i numer ważnego polskiego paszportu, a także – w przypadku obywatela polskiego czasowo przebywającego za granicą – oznaczenie miejsca wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, na terytorium których można wjechać na podstawie polskiego dowodu osobistego za dokument równorzędny z ważnym polskim paszportem uważa się ważny dowód osobisty Rzeczypospolitej Polskiej. Pakiet zostanie dostarczony na wskazany adres, można też odebrać go osobiście.

Z czego składa się pakiet wyborczy?

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 • koperta zwrotna;
 • karta do głosowania;
 • koperta na kartę do głosowania;
 • instrukcja głosowania korespondencyjnego;
 • oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania.

W przypadku głosowania w kraju na kopercie na pakiet wyborczy oraz na kopercie zwrotnej umieszczone zostanie oznaczenie „przesyłka wyborcza”. Na kopercie na pakiet wyborczy umieszcza się ponadto imię i nazwisko oraz adres wyborcy.

Co zrobić po wypełnieniu karty do głosowania?

Jak czytamy w ustawie, wyborca głosujący korespondencyjnie, po wypełnieniu karty do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym głosowaniu. W przypadku głosowania w kraju na kopercie zwrotnej umieszcza się adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej, a za granicą – adres właściwego konsula. Wyborca:

 • w przypadku głosowania w kraju – najpóźniej 2 dnia przed dniem wyborów wrzuca kopertę zwrotną do znajdującej się na terenie gminy – w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy – nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
 • w przypadku głosowania za granicą – na własny koszt przesyła do właściwego konsula.

Wyborca może też najpóźniej drugiego dnia przed dniem wyborów osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną w przypadku głosowania w kraju – do właściwego urzędu gminy; w przypadku głosowania za granicą – do właściwego konsula.

Wyborca może również w godzinach głosowania osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Czytaj także:
Kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Jest oficjalna data głosowania

Źródło: Dziennik Ustaw

Czytaj także

 0

Czytaj także