Bezpieczeństwo energetyczne kraju i środowisko

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i środowisko

(fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
W kwietniu 2014 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez resorty środowiska i gospodarki dokument strategiczny „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” (jedna z dziewięciu zintegrowanych strategii rozwoju). Dokument ten obejmuje dwa niezwykle istotne obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 r. Celem strategii jest ułatwianie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego w Polsce przez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i lepszych warunków dla rozwijania tego wzrostu. Jakość naszego życia i dobre funkcjonowanie gospodarki zależą od dobrego stanu środowiska i niezakłóconych dostaw energii, a prowadzenie skoordynowanych działań w obszarach energetyki i środowiska jest bardzo istotne. Strategia wskazuje następujące cele rozwojowe: – zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, – zapewnienie gospodarce narodowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, – poprawa stanu środowiska. Cele rozwojowe są powiązane z zagadnieniami horyzontalnymi, takimi jak adaptacja do zmian klimatu, szkolenie kadr czy „zielone” zamówienia.
Prezentowany obszar jest niezwykle szeroki i złożony, nie jest możliwe jego opisanie w krótkim, wstępnym artykule. Zachęcam więc do zapoznania się z treścią dokumentu lub interesującymi państwa fragmentami. Jednym z najważniejszych – w moim przekonaniu – elementów problematyki bezpieczeństwa energetycznego i środowiska (i jego ochrony) w perspektywie najbliższych 20 lat jest zagadnienie współdziałania, a nie – jak zwykło się mówić – konkurencji czy wypierania unowocześnianej energetyki systemowej (zawodowej) z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności rozproszonymi. Istotna jest też potrzeba kształtowania postaw prosumenckich. Jestem zwolennikiem tezy, że dalszy rozwój energetyki odnawialnej jest na tym etapie uwarunkowany stabilną sytuacją w energetyce systemowej. Prosumenci (a więc równocześnie producenci i konsumenci energii elektrycznej) staną się (i ten proces w mojej ocenie już się rozpoczął, a jego postępowi sprzyjać będą dokonujące się przecież – wg niektórych opinii zbyt wolno – zmiany w prawie i postęp techniczny) w przyszłości liczącym się elementem wśród producentów i dostawców energii. Uaktywnienie społeczeństwa w tym obszarze będzie niewątpliwie elementem przemiany cywilizacyjnej, którą Jeremy Rifkin nazywa trzecią rewolucją przemysłową. Ważnym elementem w rozwoju działań i systemów prosumenckich będzie rozwój technologii wykorzystujących energię słońca (szczególnie fotowoltaiki). Temat opisał prof. Maciej Nowicki w publikacji „Nadchodzi era Słońca”. Na obszarach wiejskich swoje znaczenie w tym zakresie będą miały biogazownie. Profesor Jan Popczyk ocenia ich możliwy potencjał na terenie województwa świętokrzyskiego na 10 GW.

Bezpieczeństwu energetycznemu oprócz zróżnicowania rodzajów i dostaw surowców energetycznych sprzyjać będą (rozpoczęte już w Polsce) działania w zakresie sterowania popytem na energię oraz w dziedzinie inteligentnych sieci energetycznych. Zróżnicowanie rodzajów energii i jej wytwarzanie według nowoczesnych technologii, w tym czystych technologii węglowych, oznacza jej produkcję przy mniejszym obciążeniu środowiska. To z kolei przyczyni się do redukcji emisji pyłowo-gazowej i gazów cieplarnianych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w swojej ofercie całą gamę produktów – naszych programów priorytetowych, zgodnie z którymi dofinansowywujemy działania w obszarze ochrony środowiska sprzężone z energetyką. Znajdą je państwo na naszej stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl. Wymienię tylko kilka z nich: – likwidacja niskiej emisji, wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, – inteligentne sieci energetyczne, – rozproszone, odnawialne źródła energii, – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, – biogazownie rolnicze, – Gekon (Generator Koncepcji Ekologicznych) – w zakresie otrzymywania energii z czystych źródeł, efektywności wykorzystania i magazynowania energii. Mam nadzieję, że problematyka zarysowana przeze mnie, a także w innych materiałach tej edycji „Energii dla biznesu”, będzie dla państwa przydatna i da impuls do szerokiego i długofalowego zainteresowania się nią.

WOJCIECH STAWIANY EKSPERT – NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Czytaj także

 0