Mediapulacja

Mediapulacja

Polscy politycy stali się bohaterami przemysłu rozrywkowego
Czym byłaby demokracja bez opinii publicznej? Czy możemy sobie wyobrazić polskie życie polityczne bez ciągłych dyskusji, sporów, komentarzy politologów, socjologów, publicystów? I to niemal 24 godziny na dobę?
Nie zawsze tak było. Historycy twierdzą, że sfera opinii publicznej w dzisiejszym jej rozumieniu powstała mniej więcej w XVII wieku, najpierw w Anglii, potem na kontynencie europejskim. Wtedy pojawiły się takie instytucje, jak kawiarnie, salony, czytelnie, loże masońskie, wreszcie gazety i biuletyny. Między polityczną sferą państwa a sferą prywatną zrodziła się sfera pośrednia – publiczna, w której kształtuje się opinia ludzi nie będących reprezentantami państwa. Sfera publiczna była zatem sferą ludzi prywatnych tworzących publiczność.Jak pisze jeden z filozofów współczesnych, Charles Taylor, sfera publiczna jest przestrzenią pozapolityczną, bo niezależną od państwa, sekularną, a więc nie zakładającą żadnych dogmatów i stałych ram, oraz metatopiczną, czyli nie związaną z jakimś konkretnym miejscem. Zakłada, że wszyscy debatujący, nie znający się osobiście, kształtują wspólnie opinię. Choć jest pozapolityczna, ma polityczne znaczenie. Sprawuje funkcje kontrolne wobec władzy, ograniczając ją i poddając krytyce jej działania. Czasami przypisuje się jej jeszcze większe znaczenie – dzięki niej obywatele mogą uczestniczyć w polityce i rządzić sami sobą.

Klasa dyskutująca
Warto zauważyć, że w Polsce, jak zwykle, było inaczej. Powstanie sfery opinii publicznej w krajach zachodnich wiąże się z formowaniem burżuazji – klasy dyskutującej, jak ją nazywał Carl Schmitt. W Polsce klasą dyskutującą była szlachta, ale szlachta jednocześnie decydowała o losach państwa. Monarcha w Rzeczypospolitej nie mógł twierdzić, że państwo to on – państwo to był i król, i Senat, i Sejm, i sejmiki, i cała szlachta. Szlachcic debatujący nad kwestiami politycznymi na sejmikach nie był prywatną osobą, lecz reprezentantem politycznego narodu rządzącego wspólnie Rzecząpospolitą. Sfera publiczna była zarazem polityczna, a nie tylko politycznie istotna. Nawet tak ostry krytyk wad polskiego parlamentaryzmu jak Władysław Konopczyński podkreślał, jak bardzo polskie pojęcie państwa wyróżniało się na tle innych: „Wśród tych ciągłych jednomyślnych zezwoleń i elekcji viritim przyzwyczaił się Polak odczuwać bezpośrednio swój udział duchowy w Rzeczypospolitej. Francja dla poddanych Ludwików, Hiszpania, Prusy, Rosja dla poddanych Filipów, Fryderyków, Iwanów były (...) czymś bez porównania bardziej mechanicznym, zewnętrznym niż Rzeczpospolita. Rzeczpospolita to Sejm, to zjazd elekcyjny, to widome »wszystkie stany«, w pojęciu państwa naród wysunął się tu znacznie przed dwa inne pierwiastki – władzę i terytorium".
Gdy w czasach oświecenia pojawiły się w Polsce tak charakterystyczne dla sfery publicznej instytucje, jak kluby dyskusyjne czy pierwsze gazety, były z reguły zwrócone przeciw republikanom, wyrażały raczej opinie obozu reform związanego z królem, dążącego do wzmocnienia władzy centralnej. Potem – w czasie rozbiorów – sfera polskiej opinii publicznej była w ogóle jedynym miejscem, w którym Rzeczpospolita trwała poza państwowymi instytucjami państw zaborczych. „Za komuny" pojawiła się, paradoksalnie, typowa sfera opinii publicznej z jej instytucjami – kawiarniami, salonami, klubami literatów, aktorów, dziennikarzy, niejawnymi zebraniami, prasą podziemną, lożą „Kopernik" i Klubem Inteligencji Katolickiej. Tym razem była w istocie sferą pozapolityczną, gdyż na władzę polityczną monopol mieli komuniści. W Polsce niepodległej instytucje debatującego towarzystwa początkowo zachowały swe znaczenie. Ministrem, ambasadorem lub posłem zostawało się dzięki uczestnictwu w klubie dyskusyjnym, przynależności do kręgu znajomych lub konspiracyjnego kółka. Powoli jednak musiały ustąpić pola innym miejscom formowania i wyrażania opinii, przede wszystkim środkom masowego przekazu. Media zdominowały i przekształciły przestrzeń publicznej debaty – w Polsce jeszcze bardziej niż w demokracjach zachodnich, gdyż przestrzeń ta nie została w pełni otwarta i zagospodarowana.

Środowiskowe lizusy
Według modelu budowanego przez filozofów, w sferze publicznej odbywa się swobodna wymiana poglądów, dzięki której można dojść do rozumnego porozumienia. Liczyć powinna się przede wszystkim siła argumentu. Opinia publiczna to nie tylko powszechnie przyjęte przekonanie, które powstaje przez naśladowanie innych, powtarzanie utartych poglądów i wyświechtanych frazesów, lecz – zdaniem wspomnianego już Taylora – to efekt wspólnego działania. Ważny jest więc przede wszystkim sposób dochodzenia do przekonania, formowania się opinii, a nie sam rezultat, nie sama tylko opinia. Jak pisał najwybitniejszy przedstawiciel współczesnej myśli lewicowo-liberalnej John Rawls, „kiedy obywatele naradzają się, wymieniają wówczas poglądy i debatują na tematy racji wspierających publiczne kwestie polityczne. Zakładają, że ich polityczne opinie mogą ulec rewizji w toku dyskusji; ich opinie nie są zatem raz na zawsze ustalonym wynikiem prywatnych lub niepolitycznych interesów". Czy nie jest to jednak obraz zbyt idealistyczny? Czy nie jest tak, że politolog Kowalski, socjolog Malinowski, filozof Malinowska-Kowalska i dziennikarka Gawęda-Podleska nie powtarzają jak papugi zasłyszanych opinii? Czy nie bywają środowiskowymi lizusami? Czy rzeczywiście mogą zmienić poglądy pod wpływem argumentów? Czy w ogóle argumenty się liczą, a nie interesy zawodowe, partyjne, biznesowe? Wątpliwości dotyczą jeszcze bardziej polityków. Przecież nikt z nas, nawet najbardziej naiwny i dobroduszny, nie jest w stanie uwierzyć, że tyrady Stefana Niesiołowskiego mają na celu przekonanie ludzi o innych poglądach politycznych. Myśliciele współczesnego liberalizmu są szczególnie zaniepokojeni tym, co w Polsce zdaje się niepokoić tylko Lecha i Jarosława Kaczyńskich, a na pewno nie niepokoi polskich liberałów z Gdańska. Chodzi o wpływ pieniędzy na przekonania i opinie obywateli. Rawls stwierdza, że „publiczna debata musi być możliwa, uznana za podstawową cechę demokracji i wolna od władzy pieniędzy. W przeciwnym razie polityka zostanie zdominowana przez korporacje i kapitał, które (...) zniekształcają – o ile ich nie unieważniają – publiczne rozważania i dyskusje". Kto miałby jednak zadbać o to, żeby debata była wolna od władzy pieniądza? Powinno o to zadbać państwo, tak jak dba, by w gospodarce nie pojawiły się monopole. Jak słusznie zauważa inny wybitny myśliciel liberalno-lewicowy Michael Walzer, trzeba nie tylko chronić społeczeństwo przed państwem, ale i państwo przed społeczeństwem, przed władzą, jaka powstaje w społeczeństwie cywilnym. Zwraca on też uwagę, że liberalizm (w teorii, nie w praktyce) nigdy nie potrafił docenić znaczenia państwa: „Państwo nigdy (...) nie może być tym, czym wydaje się politykom liberalnym, tj. li tylko ramą społeczeństwa obywatelskiego. Jest ono także narzędziem walki o określony kształt wspólnego życia". W praktyce liberałowie jednak często używali i używają państwa do tego, by przekształcać społeczeństwo – na coraz bardziej liberalne – łamiąc brutalnie jego wolę. Dla lewicowo-liberalnych myślicieli władza zagrażająca autonomii opinii publicznej to tylko władza pieniądza. A przecież swobodzie wyrażania opinii zagrażają również hegemonia ideologiczna, manipulacja, pusta retoryka, kłamstwo, podstęp, dezawuacja itd. Robi się też wiele, by wyeliminować niepoprawne poglądy i niepoprawne osoby, niewygodne tematy. W tej rzekomo pozapolitycznej sferze pełno jest władzy i polityki.

Parcie na szkło
Pytanie o władzę pieniądza i władzę po prostu w sferze opinii publicznej staje się szczególnie ważne od czasu, gdy demokracja medialna zastąpiła demokrację parlamentarną, a więc – jak twierdzą politolodzy – od czasu debaty Kennedy kontra Nixon. Teraz to media wytwarzają opinie, gwarantują ich stałą dostawę, podaż zaspokajającą rosnący popyt. Teraz to nie my, obywatele, wypowiadamy się wtedy, kiedy uznamy za stosowane, na tematy, które uznajemy za ważne, i w sposób, jaki uznajemy za właściwy. Jesteśmy nieustannie zmuszani do formułowania opinii, zajmowania stanowiska, odpowiadania na pytania ankieterów i dziennikarzy. Politycy dostosowali swą rolę do oczekiwań mediów. Jak pisze niemiecki filozof Norbert Bolz, „politycy to ludzie, którzy muszą odpowiadać na pytanie nawet wtedy, gdy nie ma na nie odpowiedzi, oraz ludzie, którzy chcą odpowiadać nawet wtedy, gdy nie pojawiają się żadne pytania". Już nie parlament, lecz media są główną areną samoprezentacji polityka, to przez nie komunikuje się on ze społeczeństwem. W Polsce, gdzie inne kanały komunikowania prawie nie istnieją, politycy są wręcz uzależnieni od mediów. Stąd ich „parcie na szkło". W tych wszystkich „Śniadaniach", „Kropkach nad i", „Skanerach” i „Kawach na ławę” wiadomo z góry, że nikt nikogo nie przekona, że nie chodzi o argumenty, lecz o wrażenie, o puentę. Dyskutujący w telewizji politycy nie usiłują przekonać siebie nawzajem i nas, lecz wpłynąć na masową publiczność po drugiej stronie ekranu, która nie ma możliwości wypowiedzi. Chodzi o to, by zdobyć głosy lub utrzymać poparcie w sondażach. A głosów i poparcia najskuteczniej nie zdobywa się wyważonymi argumentami, lecz retoryką, graniem na emocjach (łzy posłanki Sawickiej więcej były warte niż wszystkie argumenty, jakie padły w kampanii), wreszcie zwykłą manipulacją. W Polsce głosy zdobywa się głównie rozczarowaniem do rządów poprzedników.

Szkło kontaktowe polityki
To dziennikarze decydują, jakie pytania padają, jakie problemy, często zupełnie błahe, zostają uznane za warte międlenia. To od redaktorów naczelnych zależy, co i kiedy ukaże się w gazecie, w jakim kontekście i pod jakim tytułem. Internet trochę przełamuje tę władzę. Nie jest to jednak tylko zmiana na lepsze. Niektórzy z blogerów piszą wprawdzie nie tylko swobodniej, ale i lepiej niż publicyści prasowi, ale niknie to w morzu głupoty i chamstwa zalewającego fora dyskusyjne i blogi.
W Polsce nie ma ścisłego rozróżnienia między polityką a publicystyką, między dziennikarzami i politykami, między komentarzem czy programem informacyjnym a polityczną interwencją. Przypomnijmy, że redaktor katolickiego miesięcznika został pierwszym niekomunistycznym premierem po 1989 r., a jeden z dziennikarzy był nawet kreowany na kandydata na prezydenta, co chyba doprowadziło go do przewlekłego podrażnienia ambicji. Dziennikarze zostają politykami, a politycy (sekretarze generalni partii, byli ministrowie lub nawet premierzy) komentatorami i felietonistami, uchodzącymi za obiektywnych i niezależnych. Polscy politycy stali się postaciami medialnego przemysłu rozrywkowego. Ich role w tym spektaklu zostały z góry rozdzielone. Są czarne charaktery, którym niczego się nie wybacza, i białe, którym wolno niemal wszystko. Nie jest też ważne, co się działo w poprzednim sezonie. Najczęściej nie pamięta się, co mówili, co robili, po której byli stronie dzisiejsi pozytywni bohaterowie, jeśli miałoby to zaszkodzić spójności ich roli. I mało liczy się to, co robią poza ekranem, studiem radiowym, telewizyjnym lub szpaltami gazet.
Telewizja prywatna żyje w dużej mierze dzięki przemianie polityki w rozrywkę, w „szkło kontaktowe". Gdy nic się nie dzieje w polityce, z ekranów wieje nuda. Łatwo przy tym zapomnieć, że ta rozrywka to nie zabawa. Zabawą może być tylko dla naiwnych widzów, którzy potem idą do wyborów tak, jakby chodziło o wybór za pomocą SMS-ów najlepszej piosenki w konkursie Eurowizji lub najlepszej pary w „Tańcu z gwiazdami". Dla tych, którzy tym przemysłem rozrywki zarządzają, jest to rzecz poważna. Jak każdy przemysł musi przecież przynosić dochody. A od werdyktu nas, jurorów, zależy nie tylko wysokość dochodów, lecz także sama jego egzystencja. Im lepiej nas media bawią, tym mniej ich właściciele mogą się obawiać użytku, jaki możemy uczynić z naszej wolności.
Okładka tygodnika WPROST: 47/2007
Więcej możesz przeczytać w 47/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 47/2007 (1300)

 • Na stronie - Łyżwiarstwo polityczne 18 lis 2007, 22:00 Czy Tusk i Pawlak są najwybitniejszymi politykami na świecie? 3
 • W grze Tuska najgorszy odpada 18 lis 2007, 22:00 Rząd 6
 • Sikorski skarży się na prezydenta 18 lis 2007, 22:00 Polityka 6
 • Pipes odznaczony przez Busha 18 lis 2007, 22:00 USA 6
 • Polska Tori Amos 18 lis 2007, 22:00 Kariery 6
 • Skaner 18 lis 2007, 22:00 6
 • Wałęsa rzecznikiem Wrocławia 18 lis 2007, 22:00 Expo 2012 7
 • Zamachy miały wstrząsnąć Warszawą 18 lis 2007, 22:00 Gangi 7
 • Dossier 18 lis 2007, 22:00 Bardzo bym chciała poznać ojca Tadeusza Rydzyka Nelli Rokita w „Rzeczpospolitej", zapytana, czy tak jak inni posłowie PiS będzie jeździć do Radia MaryjaNelli Rokita jeszcze się rozwinie i kiedyś coś mądrego zrobiKazimiera... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Przechodzę na boks polityczny 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Iwoną Guzowską, nową posłanką PO, wielokrotną mistrzynią świata w kick-boxingu i boksie 8
 • Ludzie 18 lis 2007, 22:00 Mężydło Mikołaj i maratończyk Antoni Mężydło okazuje się długodystansowcem. Ale nie politycznym. 8 grudnia poseł PO wystartuje w półmaratonie Świętych Mikołajów w Toruniu. To dla niego żadne wyzwanie. Dzień przed wyborami w... 9
 • „Pitbull” i „Kryminalni” jadą w świat 18 lis 2007, 22:00 Telewizja 9
 • Grzywna za seks księżnej 18 lis 2007, 22:00 Monarchie 10
 • Gazowanie więźniów 18 lis 2007, 22:00 Guantanamo 10
 • Daria Werbowy dla Amazonii 18 lis 2007, 22:00 Moda 10
 • Sawka czatuje 18 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 10
 • Poczta 18 lis 2007, 22:00 WyznanieOddawna o tym myślałem, a zabawny i trafny zarazem felieton „Wyznanie" (nr 45) Macieja Rybińskiego, zmobilizował mnie do działania. Zakładam Stowarzyszenie Obrony Heteroseksualistów!Nie odmawiam nikomu prawa do... 12
 • Playback 18 lis 2007, 22:00 Premier Donald Tusk i wicepremier Waldemar Pawlak 12
 • Zapytaj Wprost - ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 18 lis 2007, 22:00 Internauci pytają ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego czy miał chwile zwątpienia, czy nie czuje się samotny jako mężczyzna i kogo poparł w ostatnich wyborach. 14
 • Z życia koalicji 18 lis 2007, 22:00 Podobno Donald Tusk urządził klubowi Platformy Obywatelskiej pokaz filmu z zatrzymania posłanki Sawickiej (tego niewiniątka, któremu Ziobro niszczył życie). Po projekcji zapadła cisza, a niedoszły jeszcze wówczas premier syknął:... 16
 • Z życia opozycji 18 lis 2007, 22:00 Rządził – źle, ustąpił – jeszcze gorzej. Czepiają się wszyscy tego biednego Jarosława. Tym razem, że nie wpuścił Tuska do kancelarii osobiście, tylko przez portiera, a w gabinecie zostawił mu tylko list, zamiast podjąć... 17
 • Wprost przeciwnie - Do góry nogami 18 lis 2007, 22:00 Najlepiej okazać skromność i na wizyty zagraniczne latać na drzwiach od stodoły 18
 • Fotoplastykon 18 lis 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Promowani są zwolennicy zła 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z byłym premierem Jarosławem Kaczyńskim 22
 • Przestrogi dla premiera 18 lis 2007, 22:00 Jeśli Donald Tusk ulegnie presji salonu, zniszczy źródło swego sukcesu 26
 • Chwała plebejuszom! 18 lis 2007, 22:00 Platforma Obywatelska nie jest partią ani młodych, ani zdolnych, ani bogatych i szczęśliwych 30
 • Więzienia klasy lux 18 lis 2007, 22:00 Polscy więźniowie mogą puścić Skarb Państwa z torbami 32
 • Mediapulacja 18 lis 2007, 22:00 Polscy politycy stali się bohaterami przemysłu rozrywkowego 34
 • Manifest antykorupcyjny 18 lis 2007, 22:00 Korupcji nie da się wyplenić tylko jej ściganiem 38
 • Brzuch premiera 18 lis 2007, 22:00 Polska po trzech latach rządów Tuska 40
 • Ryba po polsku - Zaszczyty dla elity 18 lis 2007, 22:00 Ktoś, kto myśli samodzielnie, bywa w dzisiejszej Polsce potępiony, a będzie wytępiony 42
 • Giełda 18 lis 2007, 22:00 44
 • Polska potęga turystyczna 18 lis 2007, 22:00 Po raz pierwszy nasz kraj znalazł się wśród turystycznych gigantów. W rankingu Country Brand Index umieszczono Polskę w dziesiątce państw mających szansę stać się celem turystycznych wypraw. Na czele rankingu znalazły się Chorwacja,... 44
 • Martha Teresa 18 lis 2007, 22:00 OD HITU DO KITUW tym dniu Martha Stewart miała na sobie kostium Jil Sander za 3 tys. USD. I wskoczył na nią kot. Martha wykrzyknęła: „co za brudny kotek!", ale nie przepędziła go. Naprawdę ma w sobie mnóstwo dobroci. Tego typu... 44
 • Energia zniewolona 18 lis 2007, 22:00 Indeks „Wprost"Ceny energii zostały uwolnione i zaraz potem zniewolone. Najpierw prezes Urzędu Regulacji Energetyki Adam Szafrański zdecydował o uwolnieniu cen - firmy zostały zwolnione z obowiązku zatwierdzenia taryf energii.... 44
 • Rewolucja telekomunikacyjna 18 lis 2007, 22:00 UE musi zrewolucjonizować rynek usług telekomunikacyjnych – uważa komisarz ds. telekomunikacji i mediów Viviane Reding. Chce ona stworzenia ogólnoeuropejskiego regulatora. Zastąpi on komitet złożony z przedstawicieli krajowych... 44
 • Auto dla muzułmanina 18 lis 2007, 22:00 Po islamskiej coli, islamskich bankach i islamskim telefonie komórkowych przyszła pora na islamski samochód. Malezyjski koncern motoryzacyjny Proton wraz z partnerami z Turcji i Iranu chce produkować auta przystosowane do potrzeb wyznawców... 45
 • Na zdrowie 18 lis 2007, 22:00 Państwa OECD wraz ze starzeniem się społeczeństw coraz więcej wydają na zdrowie. W 2005 r. średnia dla 30 krajów członkowskich wyniosła 9 proc. PKB. W latach 1997-2002 odsetek ten oscylował między 7,8 proc. PKB a 8,5 proc. PKB. Polska... 45
 • Hitchcock pod choinkę 18 lis 2007, 22:00 Czekają nas najdroższe święta od odzyskania wolności 46
 • Nieczysty biznes 18 lis 2007, 22:00 Jak rodzina Hanny Gronkiewicz-Waltz sprzedawała pożydowską kamienicę w centrum Warszawy 50
 • Repatrianci Tuska 18 lis 2007, 22:00 Dlaczego Polacy wracają z Wielkiej Brytanii 52
 • Wahadło Greenspana 18 lis 2007, 22:00 Z Sybilli w Kasandrę zmienił się były szef amerykańskiego banku centralnego 56
 • Know - How 18 lis 2007, 22:00   58
 • Albo wódka, albo Red Bull 18 lis 2007, 22:00 Nie mieszajmy napojów energetyzujących z alkoholem! Osoby, które to robią, są dwukrotnie bardziej narażone na niebezpieczeństwa i wypadki niż spożywający tylko alkohol. Takie są wnioski z badań uczonych z Wake Forest University School... 58
 • Self-service 18 lis 2007, 22:00 Niektóre odmiany kostrzewy – trawy tworzącej gęste trawniki – mają skuteczny sposób na pozbycie się konkurencji. Ich korzenie wydzielają herbicyd, który nie pozwala na wzrost innych roślin. Ta substancja to aminokwas... 58
 • Pochwały rozleniwiają 18 lis 2007, 22:00 Dzieci nie należy przesadnie chwalić. Szkodzi im powtarzanie: „Jesteś mądry i zdolny". Jak dowodzą badania opublikowane w piśmie „Cognitive Daily", takie pochwały pozwalają nadmiernie uwierzyć dzieciom w ich geniusz... 58
 • Chłopaki płaczą 18 lis 2007, 22:00 Łatwiej akceptujemy łzy u mężczyzn, a trudniej u kobiet. Taki wniosek płynie z badań uczonych z Penn State University. Uczestnicy eksperymentu uznali, że płacz „twardzieli" wyraża szczere uczucia. Łkanie kobiet było dla nich... 59
 • Starość w nogach 18 lis 2007, 22:00 Głuptak niebieskonogi, ptak z wybrzeży Ameryki Południowej uwodzi samicę... nogami. Nogi ma bowiem niezwykłe – intensywnie niebieskie. By je zaprezentować, tańczy przed partnerką. Z wiekiem powodzenie głuptaka słabnie, gdyż... 59
 • Gwałt poranny 18 lis 2007, 22:00 Nasze funkcjonowanie zależy od światła 60
 • Sejsmograf chorób 18 lis 2007, 22:00 Po wyglądzie można poznać, na co zachorujemy 68
 • Ratownicy nienarodzonych 18 lis 2007, 22:00 Wiele usuniętych płodów mogłaby uratować operacja w łonie matki 70
 • Dziury w czarnych dziurach 18 lis 2007, 22:00 Czy najbardziej tajemnicze obiekty w kosmosie mogą w ogóle nie istnieć? 72
 • Dzienniki Reagana 18 lis 2007, 22:00 Po projekcji "Człowieka z żelaza" prezydent był tak wzruszony, że łkał, a ściśnięte gardło nie pozwalało mu mówić 78
 • Bez granic 18 lis 2007, 22:00 82
 • 15 listopada Paryż, Francja 18 lis 2007, 22:00 Pracownicy kolei i komunikacji miejskiej strajkują drugi dzień. Paryżanie przesiadają się na rowery                                                                 82
 • Wojna po wojnie 18 lis 2007, 22:00 Misja w Afganistanie i Iraku największe żniwo zbiera wśród amerykańskich weteranów. Doświadczenia frontowe doprowadziły do fali samobójstw wśród byłych żołnierzy. Według telewizji CBS, tylko w 2005 r. życie odebrało sobie ponad 6... 82
 • Zagubieni 18 lis 2007, 22:00 Portugalczycy najczęściej gubią bagaże. Na 1000 pasażerów lecących samolotami portugalskich linii TAP przypada ponad 35 zgubionych walizek. W czołówce rankingu pechowych przewoźników są linie British Airways i włoska Alitalia. LOT... 82
 • Zboczeńców powiesić! 18 lis 2007, 22:00 „W Iranie nie ma homoseksualistów. A ci, którzy są, zasługują na śmierć" – powiedział Mohsen Yahyavi, irański minister, do członków brytyjskiej Izby Gmin. Brytyjczycy osłupieli. „Wedle islamu, homoseksualizm nie... 83
 • Wypędzeni z pojednania 18 lis 2007, 22:00 Centrum Pojednania w Szczecinie zamiast Centrum przeciw Wypędzeniom w Berlinie 84
 • Ludzie, których nie ma 18 lis 2007, 22:00 KOMENTARZLuise Arbour, komisarz ONZ ds. praw człowiekaAntónio Guterres, komisarz ONZ ds. uchodźcówPonad 15 mln ludzi na świecie to bezpaństwowcy. Oni nie mają żadnych praw. Nie mogą uczęszczać do szkoły, legalnie pracować, mieć konta... 85
 • Feralny patrol 18 lis 2007, 22:00 Oskarżeni o zbrodnię wojenną Polacy mogli uczestniczyć w pokazie siły, który wymknął się spod kontroli 90
 • Barakopolie Italii 18 lis 2007, 22:00 Włoskie metropolie zaczynają otaczać fawele na wzór południowoamerykańskich dzielnic nędzy 94
 • Pakistański zapalnik 18 lis 2007, 22:00 Państwo żydowskie znalazło się na pierwszej linii frontu wojny ze światowym dżihadem 96
 • Rydzyki Ameryki 18 lis 2007, 22:00 George Bush słono zapłacił za zabiegi o poparcie religijnych fundamentalistów 98
 • Pasaż 18 lis 2007, 22:00 . 100
 • Zmień opony i makijaż! 18 lis 2007, 22:00 Makijaż podlega modom tak jak ubrania. W każdym sezonie firmy przygotowują całkiem nowe kolekcje kolorowych kosmetyków albo wzbogacają te starsze o nowe produkty. Oto kilka propozycji na sezon jesień-zima 2007/2008. 100
 • Skórzany makijaż 18 lis 2007, 22:00 Leather Collection, czyli skórzana kolekcja, to pomysł na jesienny makijaż Giorgia Armaniego. Projektant słynie z zamiłowania do egzotycznych skór i w tym sezonie zamknął część kosmetyków w opakowaniach z tłoczeniami w kształcie... 100
 • Królowa Śniegu 18 lis 2007, 22:00 IsaDora, szwedzka marka kosmetyczna, aktualnie promuje kolekcję Snow Belle. Znajdziemy w niej m.in. puder rozświetlający Snow Belle Highlighter i biały Pearly Eyeliner. Barwy zaiste zimowe dają efekt Królowej Śniegu. Dopełniają go... 100
 • Nowe szaty Avonu 18 lis 2007, 22:00 W kosmetykach lubimy nie tylko skuteczność, ale i ładne opakowania. Dlatego Avon zaprosił do współpracy Cynthię Rowley, projektantkę mody. Efektem jej pracy jest seria opakowań z fantazyjnym wzorem kwiatowym. Zamknięto w nich puder,... 101
 • Ogród jesienno-zimowy 18 lis 2007, 22:00 „Ogród wyobraźni" to jesienno-zimowa kolekcja makijażu Chanel. W ogrodzie znajdziemy przede wszystkim cztery kamelie – „4 Camélias de Chanel", czyli zestaw czterech błyszczyków do ust w kształcie kamelii. Poza... 101
 • Spojrzenie Jessiki Alby 18 lis 2007, 22:00 Mówi, że wolałaby słynąć z mądrości, a nie z urody. Aktorka nie powinna jednak marudzić – to nie z powodu intelektu podpisała kontrakt z marką Revlon. Gwiazda reklamuje nowość – eyeliner ColorStay. Kosmetyk ma wyjątkową... 101
 • Kocie oczy Demi Moore 18 lis 2007, 22:00 Skóry są ewidentnie trendy tej jesieni - to właśnie one były inspiracją dla edycji kolekcjonerskiej Lash Queen Feline Blacks, maskary marki Helena Rubinstein. Tusz pogrubiający ma teraz nowe opakowanie w lamparcie cętki. O jego... 101
 • Rzeczpospolita klubowa 18 lis 2007, 22:00 Ranking najlepszych klubów w Polsce 104
 • Gwiazdy na żebrach 18 lis 2007, 22:00 Polskie celebrities wynoszą z bankietów kiełbasę, alkohol i kosmetyki 108
 • Laser 18 lis 2007, 22:00   112
 • Krótko po Wolsku - Pies, świnia i sznurek 18 lis 2007, 22:00 Dwa kraje, dwa pomysły. Oba polegające na wykorzystywaniu niewinnych zwierząt. We włoskiej Padwie pewien obywatel w przystępie ataku nietolerancji wybrał się na spacer ze świnią na sznurku. Celem był plac budowy meczetu. Miejski... 112
 • Rozmach władcy 18 lis 2007, 22:00 Film 112
 • Sławy przyjeżdżają same 18 lis 2007, 22:00 Rozmowa z Markiem Żydowiczem, dyrektorem festiwalu PLUS CAMERIMAGE 113
 • Kasia kontra Amy 18 lis 2007, 22:00 Płyty 113
 • Parszywa trzynastka 18 lis 2007, 22:00 Największe katastrofy kulturalne sezonu 114
 • Nałogowe gadanie 18 lis 2007, 22:00 Jerzy Stuhr nakręcił taki film o lustracji, jakby się zapisywał do ZBOWID-u 118
 • Wencel gordyjski - Córka Polka 18 lis 2007, 22:00 Nie oszukujmy się: żadna z naszych gwiazdek nie zrobi kariery za oceanem 120
 • Ueorgan Ludu 18 lis 2007, 22:00 Doda Elektroda rzecznikiem rządu* Polska nareszcie pełnoprawnym sojusznikiem USA* J. Kaczyński lepszy od Chucka Norrisa * Gra w trzy kubki min. Jakubiak. 121
 • Skibą w mur - Gabinet Skiby 18 lis 2007, 22:00 Ciężkie kontakty z Rosją weźmie na siebie poseł Moskal, a słodkie kontakty z arystokracją poseł Szlachta 122

ZKDP - Nakład kontrolowany