Hieny niepodległości

Hieny niepodległości

Inwazja ZSRR z 17 września 1939 roku spotkała się wśród polskich komunistów z entuzjastycznym przyjęciem
Dzień 17 września 1939 r. był dla komunistów dniem „wyzwolenia". Rozpoczynał realizację celów zaprzepaszczonych klęską w 1920 r. Ale komunistyczne grupy dywersyjne i uzbrojone przez Sowietów bojówki prowadziły działania dywersyjne przeciw jednostkom Wojska Polskiego już kilka dni przed przekroczeniem granic RP przez Armię Czerwoną. Po 17 września niektórzy ze zniecierpliwieniem wyczekiwali na sowieckie jednostki na warszawskiej Pradze. „Myśmy uważali, że im dalej dojdzie Czerwona Armia, tym lepiej" – wspominała po latach Wanda Wasilewska.Polscy imperialiści
„Niech żyje Polska Republika Rad! Niech żyje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich!" – to w latach 20. i 30. hasła najczęściej umieszczane pod odezwami i oświadczeniami Komunistycznej Partii Polski. Komuniści żądali odłączenia od „burżuazyjnej" Rzeczypospolitej nie tylko ziem wschodnich, ale z równą siłą brali w obronę rzekomo uciskany przez Polskę „proletariat niemiecki”. „Imperializm Polski ustanowił swe panowanie na Górnym Śląsku na mocy imperialistycznego traktatu wersalskiego przez zdławienie walki rewolucyjnej proletariatu górnośląskiego, przez oszustwo plebiscytowe, przez rozpętanie nacjonalistycznej antyniemieckiej nagonki [...] – jeszcze w 1932 r. głosiły uchwały VI Zjazdu Komunistycznej Partii Polski – KPP walczy o prawo każdego narodu ujarzmionego przez imperializm polski do całkowitego samookreślenia, aż do oderwania się od państwa polskiego [...]. KPP mobilizuje masy pracujące na Górnym Śląsku jak również na Pomorzu [Gdańskim] do walki z uciskiem narodowym ludności niemieckiej pod hasłem praw do samookreślenia aż do oderwania od Polski [...]. W stosunku do Gdańska KPP [...] i uznaje prawo ludności gdańskiej, siłą oderwanej od Niemiec, do ponownego złączenia się z Niemcami”.
Nową linię partyjnej propagandy Moskwa wytyczyła w 1935 r. na VII kongresie Kominternu. Niemiecki sukces Hitlera, oparcie władzy narodowych socjalistów o środowiska robotnicze podcinały wpływy komunistów. Oddalały też perspektywę rewolucji w Niemczech i na reszcie kontynentu. Stalin w takiej sytuacji wyznaczył ruchowi komunistycznemu do realizacji hasło tworzenia antyfaszystowskich „frontów ludowych". Wcześniej zaciekle zwalczanych socjaldemokratów (m.in. z polskiej PPS) przestano nazywać „socjalfaszystami".
W Polsce do języka propagandy KPP z nową siłą powróciła nośna w polskim społeczeństwie kwestia obrony niepodległości. I ten postulat komuniści pojmowali jednak swoiście – głosząc, że jedynie Związek Sowiecki może być prawdziwym „obrońcą niepodległości" Polski przed agresją Hitlera. Zniknęły przy tym hasła oddawania Niemcom ziem „zagarniętych przez polski imperializm". Teraz zastąpiło je bicie na alarm, że rząd RP za mało robi w sprawie obrony Gdańska. Wręcz oskarżano polskie władze o pomoc w zagarnięciu Wolnego Miasta Gdańska przez niemieckich faszystów. Komuniści zaczęli podkreślać, że poprą każdy „rząd demokratyczny”, ale jednocześnie inspirowali, organizowali i wspierali wszelkie formy protestów, kampanii politycznych czy strajków, które mogłyby osłabić władze RP. Manifest Komitetu Centralnego KPP z marca 1936 r. opatrzono tytułem wzywającym „do walki przeciw sanacyjnym ciemiężcom ludu, zdrajcom narodu, podżegaczom wojennym!”.

Piąta kolumna
„Niepodległościowa" propaganda KPP była tylko epizodem w jej dziejach. Rozwiązanie KPP przez Komintern w 1938 r. było logiczną konsekwencją krwawych represji, które spotkały partyjne elity w „ojczyźnie proletariatu". Ci, którzy przeżyli, bo zostali w Polsce, z reguły wciąż akceptowali każdą decyzję sowieckiego dyktatora. Toteż z niecierpliwością oczekiwali polecenia odbudowy partii i rozszerzenia stalinowskiego imperium.
Porozumienie z Hitlerem dla wielu było taktycznym wybiegiem, dowodem geniuszu Stalina. Po 1 września 1939 r. nawet niektórzy komuniści poparli walkę napadniętej Polski „z niemieckim faszyzmem". Czasem nawet zgłaszali się do wojska. Już 8 i 9 września 1939 r. w tajnej dyrektywie Komintern informował komunistów z różnych krajów, że wojna jest „obustronnie imperialistyczna", a „międzynarodowy proletariat w żadnym wypadku nie może występować w obronie faszystowskiej Polski, gnębiącej mniejszości narodowe, która odrzuciła pomoc Związku Sowieckiego”. W następnych dniach poprzedzające agresję sowiecką działania dywersyjne bojówek komunistycznych na wschodzie były niejednokrotnie intensywniejsze niż akcje niemieckiej V kolumny.
Inwazja ZSRR 17 września 1939 r. – przez większość społeczeństwa postrzegana jako „nóż w plecy" – spotkała się wśród komunistów z entuzjastycznym przyjęciem.
„W Warszawie rozeszła się wieść, że wojska radzieckie zajmą teren Polski do Wisły – wspominał Włodzimierz Dąbrowski, później jeden z organizatorów warszawskich struktur PPR. – W związku z tym przemknąłem na Pragę w oczekiwaniu na nadejście Czerwonej Armii". Setki komunistów
z różnych części Polski starało się przedostać na ziemie zajmowane przez Sowietów. Szli do „swoich". Na terenach zajmowanych przez ZSRR wielu z nich już wtedy miało nadzieje na kariery w sowieckiej administracji. Organizowali uroczyste powitania, zgłaszali się do udziału w organach władzy. Wspomagali operacje likwidacji polskich jednostek wojskowych, donosili.
Tak jak na obszarach zabużańskich było również na Lubelszczyźnie i wschodnim Mazowszu. Najdalej na zachód w 1939 r. Armia Czerwona dotarła bowiem aż na przedpola Mińska Mazowieckiego i Wyszkowa. Bardziej na południu zajęła m.in. Łuków, Parczew i Biłgoraj. Na przykład w zajętym przez bolszewików 24 września 1939 r. Tomaszowie Lubelskim grupka komunistyczna od razu przejęła inicjatywę. „Wraz z towarzyszami zorganizowaliśmy kilkusetosobowy wiec, zakończony pochodem z czerwonymi flagami i śpiewem »Międzynarodówki«. Następnie utworzyliśmy Komitet Rewolucyjny, który przejął władzę w mieście i w powiecie. Z jego inicjatywy powołana została milicja i wszystkie niezbędne agendy administracji" – pisał Adam Humer, późniejszy oprawca UB, wicedyrektor Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a wówczas 26-letni komunista, ekssekretarz tomaszowskiego Komitetu Rejonowego Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Ukrainy. Na czele tego komitetu, czyli tzw. Rewkomu, w Tomaszowie stanął wieloletni działacz Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy Aleksander Żebrun, późniejszy pierwszy szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w tym mieście. Humer został jego zastępcą. Nieliczni komuniści, wykorzystując zastraszenie społeczeństwa w powiecie, tworzyli komitety rewolucyjne. Na przykład w pobliskiej gminie Telatyn Rewkom zorganizował Włodzimierz Muś. To zapoczątkowało jego późniejszą karierę – w PRL był m.in. dowódcą Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Opuszczeni i rozżaleni
Drugie porozumienie Ribbentrop-Mołotow z 28 września 1939 roku przyniosło korektę sowiecko-niemieckich porozumień w sprawie podziału Polski. Dla komunistów z obszarów zajętych przez Armię Czerwoną, a teraz oddawanych Niemcom, oznaczało to wielkie rozczarowanie. „Wycofanie się Armii Czerwonej z tych terenów było dla nas gorzkim ciosem" – mówiła Wanda Wasilewska, która wcześniej witała oddziały sowieckie na Lubelszczyźnie. „Kiedy szliśmy z Chełma z powrotem za Bug, wiedząc, że Czerwona Armia wycofuje się z tych terenów, byliśmy potwornie przybici". Szybko jednak podążyła za oddziałami sowieckimi na wschód, rozpoczynając błyskotliwą karierę jako jedna z najbardziej zaufanych osób Stalina.
Także wspomniany Włodzimierz Dąbrowski opisywał z zawodem, że był zmuszony wrócić do lewobrzeżnej Warszawy: „po kapitulacji Warszawy nie było sensu siedzieć bezczynnie na Pradze", skoro „dowiedzieliśmy się, że armia radziecka zajmie tereny tylko do Bugu". Z tego powodu działalność Rewkomu w Tomaszowie Lubelskim trwała tylko dwa tygodnie. Humer znalazł się we Lwowie, gdzie z Janem Krasickim rozpoczął działalność w młodzieżówce sowieckiej partii komunistycznej. W okresie mordów polskich oficerów i nieludzkich deportacji setek tysięcy Polaków w głąb ZSRR Humer pracował dla dobra kariery zawodowej: „Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki zawodowej w prokuraturze zamierzałem podjąć pracę w organach bezpieczeństwa państwowego (NKGB), z rekomendacji uczelnianego komitetu Komsomołu”.
W latach 1939-1941 w Generalnym Gubernatorstwie komuniści oczekiwali na decyzję Moskwy o odbudowie partii oraz na nowy etap podbojów Stalina. Dla nich wrzesień 1939 r. nie oznaczał tragedii, chociaż i oni boleśnie odczuwali warunki okupacyjnej codzienności. Tym bardziej że wciąż byli pozbawieni materialnej, organizacyjnej i politycznej opieki Kremla. Objęcie władzą sowiecką połowy Polski uważali za sukces. Co do reszty kraju byli przekonani, że to rozwiązanie tymczasowe – wstęp do zwycięstwa komunizmu w Europie. „Po klęsce Hitlera na kontynencie Europy nie będzie już żadnej realnej siły, zdolnej przeciwstawić się uzbrojonym chłopom i robotnikom" – pisano w jednej z komunistycznych publikacji konspiracyjnych.
Komuniści nie tęsknili za odbudową RP i jej niepodległości. Ich poglądy odzwierciedlała wydana w lutym 1941 r. odezwa programowa Centralnego Komitetu Rewolucyjnych Rad Robotniczo-Chłopskich – największego środowiska tworzącego później PPR: „Komintern jest jedynym kierownictwem rewolucyjnego proletariatu. Jego ideologia, rewolucyjna działalność i taktyka prowadzą zdecydowanie i konsekwentnie do zwycięstwa Międzynarodowej Rewolucji Proletariackiej i do stworzenia Międzynarodowej Republiki Radzieckiej. ZSRR jest ojczyzną robotników i chłopów, szermierzem pokoju, krajem wolności ludu, budowniczym sprawiedliwego, komunistycznego ustroju, wzorcem dla wszystkich narodów świata. [...] Polska Republika Radziecka wejdzie w skład Międzynarodowej Republiki Radzieckiej, by wspólnym wysiłkiem pracować dla dobra kraju, dla zbratania wszystkich ludów świata i zbudowania komunistycznego ustroju, który zaspokoi potrzeby każdego człowieka [...]".
Musieli jeszcze poczekać. Ich czas nastał z chwilą, kiedy Armia Czerwona ponownie „wyzwoliła" Polskę. Podobnie jak w 1939 roku wyzwoliła zarówno od Niemców, jak i od wolności i niepodległości.
Okładka tygodnika WPROST: 38/2008
Więcej możesz przeczytać w 38/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2008 (1343)

 • Na stronie - Oda do bałwanów 14 wrz 2008, 22:00 Problem polega na tym, że bałwany zwykle nie są świadome swego bałwaństwa 3
 • Seks grupowy z Angelą Merkel 14 wrz 2008, 22:00 Gerhard Schröder trzyma rękę na wzgórku łonowym swej następczyni. Kanclerz Angela Merkel dzierży w dłoni penisa byłego premiera Bawarii Edmunda Stoibera. Z kolei Stoiber ugniata genitalia szefa liberałów Guida Westerwellego. A minister... 6
 • Skaner 14 wrz 2008, 22:00 6
 • Mateusz dla Kaczora i Lao Che 14 wrz 2008, 22:00 Nie laureatka wszystkiego Kasia Nosowska i nie debiut roku, czyli „Czesław Śpiewa", ale płocki zespół rockowy Lao Che został laureatem Mateusza, muzycznej nagrody radiowej Trójki, przyznawanej ku czci jednego z jej twórców,... 7
 • Papież w piekle 14 wrz 2008, 22:00 „Za 20 lat papież będzie tam, gdzie jego miejsce – w piekle! I będzie dręczony przez wielkie zboczone diabły. Bardzo aktywne diabły. Nie pasywne" – powiedziała włoska satyryk Sabina Guzzanti podczas swojego... 7
 • Einstein na ręku 14 wrz 2008, 22:00 Teorie Alberta Einsteina zmieniły sposób postrzegania przez nas czasu, jednak sam fizyk preferował symbol solidności – szwajcarski zegarek marki Longines z 14-karatowego złota. Teraz właścicielem czasomierza może się stać każdy,... 7
 • Spowiedź agentów Stasi 14 wrz 2008, 22:00 Jeden z agentów przyznał się do donoszenia na własną siostrę, inny do szpiegowania swoich studentów. Te i inne sekrety ujawniło sześciu agentów tajnej niemieckiej policji Stasi. Efektem jest książka „Zdrada nie umiera nigdy"... 7
 • Dossier 14 wrz 2008, 22:00 „Można zapakować zdechłą rybę w gazetę, a i tak będzie śmierdzieć. Można świnię umalować szminką, ale wciąż będzie świnią" Barack Obama o duecie McCain – Palin podczas wiecu w Wirginii„Chciałbym zobaczyć... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Jak gram, to się nie zaciągam 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Mirosławem Drzewieckim, ministrem sportu, mistrzem Europy parlamentarzystów w golfa 8
 • Ludzie 14 wrz 2008, 22:00 Cruise kontra ShrekTom Cruise chce dołączyć do obsady czwartej części filmu o przygodach ogra Shreka. Jego córka jest fanem popularnych animacji i aktor uważa, że będzie jej miło usłyszeć w nich głos ojca. Cruise będzie... 8
 • Luksusowy odwyk 14 wrz 2008, 22:00 David Duchovny trafił do kliniki odwykowej z powodu seksoholizmu. Znajomi aktora ujawnili jednak, że w rzeczywistości problem tkwi w uzależnieniu aktora od filmów pornograficznych. Odwyki gwiazd stały się tak częste, że co chwila... 9
 • Teoria spisku 14 wrz 2008, 22:00 Konflikt w Gruzji wywołali amerykańscy doradcy prezydenta Saakaszwilego, bo chcieli spowodować w ten sposób wzrost poparcia dla Johna McCaina, republikańskiego kandydata na prezydenta USA. Podobnych teorii spiskowych było w historii bez... 10
 • Wzorzec Balcerowicza 14 wrz 2008, 22:00 Niemal o połowę więcej zwolenników niż przeciwników ma wśród przedsiębiorców i menedżerów projekt budżetu przygotowany przez rząd Donalda Tuska. Jednak tylko co dwudziesty ankietowany uważa, że obecny budżet jest najlepszym w... 10
 • Meksykanin w Nowym Jorku 14 wrz 2008, 22:00 Meksykanin Carlos Slim, jeden z najbogatszych ludzi świata, kupił 6,4 proc. akcji New York Times Company, wydawcy gazet „New York Times", „International Herald Tribune” i „Boston Globe”. Nie oznacza to jednak,... 10
 • Najhojniejsze gwiazdy Ameryki 14 wrz 2008, 22:00 Oprah Winfrey 50,2 mln USDcel: nauka, ochrona zdrowia, ochrona prawna dla kobiet i dzieciHerb Alpert 13 mln USDcel: edukacja muzycznaBarbra Streisand 11 mln USDcel: ochrona środowiska, ochrona praw obywatelskich, walka z AIDSPaul Newman 10 mln... 12
 • Zapytaj Wprost - Będę pisał 14 wrz 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika "Wprost" odpowiada Andrzej Urbański. Polityk, dziennikarz, od ponad roku jest prezesem TVP. Na początku lat 90. był członkiem rady politycznej Porozumienia Centrum. W latach 2002-2005 był zastępcą prezydenta Warszawy Lecha... 14
 • Poczta 14 wrz 2008, 22:00 Partnerstwo dla pokoju 16
 • Playback 14 wrz 2008, 22:00 Minister Spraw Zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski 16
 • Wprost Przeciwnie - Dyplomacja naiwnych 14 wrz 2008, 22:00 Polska polityka wobec Rosji jest niezborna i tchórzliwa 17
 • Z życia koalicji 14 wrz 2008, 22:00 Trudno nie zauważyć, że Jarosław Kaczyński stał się celem brutalnych ataków gabinetu Donalda Tuska. Nie dość, że ostatnio grożono mu Trybunałem Stanu, to teraz jeszcze uzyskanie prawa jazdy ma być trudniejsze niż dotychczas. Co... 18
 • Z życia opozycji 14 wrz 2008, 22:00 Pasjonujący serial wybierania nowego przewodniczącego borówek trwa. Ekscytuje się tym cały świat i połowa Moniek, a CNN, BBC i Al-Dżazira porzuciły kampanię amerykańską i relacjonują wszystko na żywca. A my, specjalnie dla państwa,... 19
 • Mogę być admirałem albo marynarzem 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Janem Rokitą, byłym liderem PO, obecnie komentatorem politycznym 26
 • Koalicja impotentów 14 wrz 2008, 22:00 Powodem niespotykanie spokojnej koalicji PO-PSL jest to, że jej o nic nie chodzi 30
 • Karateka Kiszczaka 14 wrz 2008, 22:00 Czy były oficer stołecznej policji był członkiem oddziału mordującego opozycjonistów? 32
 • Postać tygodnia - Aleksander Grad 14 wrz 2008, 22:00 Car Małopolski 36
 • Wprost z Blogu 14 wrz 2008, 22:00 SportKról powrócił na tronJacek Żytnicki www.nawysokoscimurawy.blox.plPrzez cały sezon na drodze po trzynasty wielkoszlemowy triumf w karierze stawała mu hiszpańska ściana w osobie Rafaela Nadala. W Pekinie walki o olimpijski medal... 37
 • Trójka bez sternika 14 wrz 2008, 22:00 38
 • Czcze gadanie 14 wrz 2008, 22:00 Bruksela pogodzi się z faktem, że Rosja umacnia swoją obecność militarną w zbuntowanych gruzińskich republikach.Ostre słowa potępienia kierowane pod adresem Kremla przez unijnych liderów są wyłącznie czczą gadaniną. Bruksela, mimo... 38
 • Gwałt zbiorowy 14 wrz 2008, 22:00 Ujawnienie wizerunków córki i żony "potwora z Podlasia" jest kolejnym gwałtem na kobietach. Cała Polska żyła „potworem z Podlasia", który przez lata gwałcił swoją córkę. Mężczyznę okrzyknięto „polskim... 38
 • Układ z Krynicy 14 wrz 2008, 22:00 W Krynicy minister Aleksander Grad zapowiedział całkowitą prywatyzację sektora chemicznego. Premier Jarosław Kaczyński deklarował, że jego rząd jest bliski stworzenia „komputerowego modelu układu". Pewnie dlatego, że misja... 38
 • Ryba po polsku - Totalna anihilacja 14 wrz 2008, 22:00 Żal ściska czarną dziurę, gdy się pomyśli, czego byśmy uniknęli, gdyby wszechświat zapadł się w niebyt 47
 • Giełda 14 wrz 2008, 22:00 Młodzi i hojniMłodzi milionerzy przeznaczają na cele charytatywne więcej pieniędzy niż ich starsi koledzy. Firma doradcza Northern Trust zbadała osoby od 28. do 42. roku życia dysponujące majątkiem większym niż milion dolarów.... 48
 • Poznajcie państwa Europejskich! 14 wrz 2008, 22:00 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 49
 • Europejski wyścig 14 wrz 2008, 22:00 Na projekty dotyczące budowy i remontu dróg w latach 2004-2007 z funduszy unijnych przeznaczono 9494,5 mln zł 50
 • Wodny świat 14 wrz 2008, 22:00 Jeśli chodzi o projekty dotyczące infrastruktury środowiskowej w fazie realizacji znajduje się 329 projektów o wartości 16 824,6 mln zł 52
 • Sukces miasta 14 wrz 2008, 22:00 W latach 2004-2007 z funduszy unijnych zostało odrestaurowanych 14 obiektów historycznych o łącznej powierzchni ok. 7244 mkw. 54
 • 2 X 2 = 4 - Kosztowne kolebki 14 wrz 2008, 22:00 Polska szkoła źle uczy podstaw ekonomii 57
 • Auto pierwszej starości 14 wrz 2008, 22:00 Dlaczego politycy chcą zniszczyć rynek używanych samochodów 58
 • Atak klanów 14 wrz 2008, 22:00 Niemieckie rodziny biznesowe znów podbijają świat 64
 • Kłamstwo emerytalne 14 wrz 2008, 22:00 Za siedem lat armia ubogich emerytów zacznie zdobywać Polskę 66
 • Lady Prada 14 wrz 2008, 22:00 Czy Miuccia Prada uratuje rodzinne imperium? 68
 • Know-How 14 wrz 2008, 22:00   72
 • Marihuana na bakterię 14 wrz 2008, 22:00 Substancje zawarte w marihuanie mogą zwalczać bakterie oporne na antybiotyki. Co więcej, stosowane jako leki nie będą powodowały uzależnień – twierdzi włosko-brytyjski zespół badaczy. Te same związki mogą się stać alternatywą... 72
 • Gosposia Kopernika 14 wrz 2008, 22:00 Była ładna, dobrze wykształcona i poważnie zainteresowana astronomią. Taka opinię miała Anna Schelling, kochanka Kopernika. O córce Holendra, który osiadł w Gdańsku, mówiono, że miała magnetyczną osobowość. W XVI wieku wielu... 72
 • Zawał w puszce 14 wrz 2008, 22:00 Zaledwie jedna puszka red bulla może znacząco zwiększyć ryzyko zawału serca lub udaru mózgu, nawet wśród młodych ludzi – ostrzegają naukowcy z Królewskiego Szpitala w Adelajdzie. Red bull, który działa podobnie jak filiżanka... 72
 • Amerykanin na Syberii 14 wrz 2008, 22:00 Dotychczas uważano, że mamuty włochate, które przewędrowały z Azji do Ameryki Północnej, nie znaczyły wiele w ewolucji tego gatunku, zamieszkując nowy kontynent, zanim zostały wybite przez innych azjatyckich migrantów – ludzi... 72
 • Eliksir młodości 14 wrz 2008, 22:00 Można odmłodzić skórę, ale na efekt trzeba czekać 24 tygodnie 74
 • Dar rąk 14 wrz 2008, 22:00 Obie całe ręce przez szesnaście godzin przeszczepiał czterdziestoosobowy zespół 80
 • Marycha na łące 14 wrz 2008, 22:00 Rośliny potrafią manipulować owadami 84
 • Zupa wszechświata 14 wrz 2008, 22:00 Eksperymenty z materią w genewskim CERN nie doprowadzą do zniszczenia naszej planety 86
 • Hieny niepodległości 14 wrz 2008, 22:00 Inwazja ZSRR z 17 września 1939 roku spotkała się wśród polskich komunistów z entuzjastycznym przyjęciem 90
 • Górna półka - Ruch Czumy 14 wrz 2008, 22:00 Zdarzyło się to w czasach, kiedy Wałęsa pracował jeszcze w POM-ie w Łochocinie, a Kuroń i Modzelewski odsiadywali wyrok za list otwarty do członków PZPR, w którym postulowali zastąpienie dyktatury Gomułki rządami rad robotniczych. W... 93
 • Bez granic 14 wrz 2008, 22:00   94
 • Chińska fala 14 wrz 2008, 22:00 Chińczycy stanowią największą grupę imigrantów napływających do bogatych krajów zachodnich. Jak wynika z raportu OECD, organizacji skupiającej najbardziej rozwinięte państwa świata, do krajów członkowskich organizacji napływa... 94
 • Chutorowa Republika Rad 14 wrz 2008, 22:00 Dwa gospodarstwa rolne dokonały secesji od „burżuazyjnej Estonii, którą rządzą NATO i Amerykanie", i postanowiły ogłosić niepodległość – doniosła „Niezawisimaja Gazieta". Chcą się sprzymierzyć z Rosją i... 94
 • Oblicza terroryzmu 14 wrz 2008, 22:00 Gdzie leży źródło ekstremizmu prowadzącego do ataków terrorystycznych? Jakie regulacje prawne wymierzone w terroryzm wypracowała społeczność międzynarodowa? Czy świat jest gotowy do zwalczania terroryzmu? To główne tematy poruszane w... 94
 • Upiory przeszłości 14 wrz 2008, 22:00 Rząd premiera Zapatero przystąpił do realizacji Ustawy o pamięci historycznej, będącej próbą rozrachunku z czasami generała Franco. Wykonawcą tej trudnej „operacji" jest sędzia hiszpańskiego Sądu Najwyższego Baltasar... 94
 • Kijowskie wojny na górze 14 wrz 2008, 22:00 Z każdym kolejnym politycznym zawirowaniem Ukraina zbliża się do statusu rosyjskiej kolonii 96
 • Żonglerka na linie 14 wrz 2008, 22:00 Rozmowa z Piotrem Tymą, prezesem Związku Ukraińców w Polsce 99
 • Rzym, Krym, Sudetenland 14 wrz 2008, 22:00 Jeśli Rosjan tak zachwyca wizja odrodzenia imperium, niech owoce tego procesu konsumują na "plażach" Morza Białego, a nie na Cyprze czy Riwierze 100
 • Oblężenie Kijowa 14 wrz 2008, 22:00 Europa nie może stracić Ukrainy 102
 • Papierowa dyplomacja 14 wrz 2008, 22:00 Odrzucając traktat z Lizbony, prezydent RP uczyni więcej dla dobra Europy niż odrzucając go 104
 • Armia Sarah Palin 14 wrz 2008, 22:00 40 milionów amerykańskich ewangelikałów zdecyduje o zwycięstwie Johna McCaina 106
 • Galopujący na lwie 14 wrz 2008, 22:00 Czy nowy prezydent Pakistanu poprowadzi muzułmański świat do demokracji? 108
 • Faszyzm bez faszyzmu 14 wrz 2008, 22:00 Berlusconi przywraca nad Tybrem zagubione poczucie bezpieczeństwa 110
 • Pasaż 14 wrz 2008, 22:00 112
 • Wszystko dla zwierząt 14 wrz 2008, 22:00 700 mln zł wydają rocznie Polacy na karmę dla psów i kotów. Amerykanie w 2008 r. przeznaczą na wszystkie potrzeby swoich pupili 90 mld zł. Czy te wydatki uszczęśliwiają zwierzęta? Tak, jeśli założymy, że psy lubią nosić wdzianka,... 112
 • Hollywoodzki (psi) uśmiech 14 wrz 2008, 22:00 Mycie zębów oznacza dla psów po prostu smaczną przekąskę. Na przykład taką jak Greenies. Przysmak ma kształt szczoteczki do zębów (ludzkiej) i usuwa płytkę oraz kamień nazębny aż do linii dziąseł. Dzięki Greenies pies ma zęby... 112
 • Dla psa i pana 14 wrz 2008, 22:00  Psia miska ma być źródłem przyjemności i dla zwierzaka, i dla jego pana – tak uważa projektant Jon Wesley Rahman. Ponieważ żadne z dostępnych karmideł nie pasowało do wystroju jego domu, sam zaczął projektować miski i... 112
 • Karmnik od designera 14 wrz 2008, 22:00 Dokarmianie ptaków niedługo przestanie się kojarzyć z drewnianymi budkami wykonanymi na pracach ręcznych. Na rynku jest coraz więcej designerskich karmników. Firma Blomus proponuje elegancki stalowy karmnik, który sprawdzi się i zimą, i... 112
 • Koty bez zmarszczek 14 wrz 2008, 22:00 Firma Waltham, producent kociego jedzenia z wyższej półki Royal Canin, przekonuje, że choć koty są mięsożerne, do pełni szczęścia potrzebują składników pochodzenia roślinnego. Trzy nowe karmy Pure Feline sprawią, że kot zyska... 112
 • Przyjaciel i obrońca 14 wrz 2008, 22:00 Michael Young, znany projektant sztuki użytkowej, uważa, że w designie przydaje się odrobina luzu. Projektuje dla dorosłych kolorowe, małe mebelki, które wyglądają jak wyjęte z pokoju dziecięcego. A dla maleńkich piesków budki z... 112
 • Laser 14 wrz 2008, 22:00 116
 • Dożynki płytowe 14 wrz 2008, 22:00 Metallica jest ulubionym zagranicznym zespołem Polaków, zaraz po grupie Feel – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród internautów. Zamówienia na pierwszą od pięciu lat nową płytę kwartetu osiągnęły 20 tys. egzemplarzy, co już... 116
 • Koncertowa jesień 14 wrz 2008, 22:00 Po najgorętszym lecie w historii polskiego rynku koncertowego szykuje się wcale nie chłodniejsza, tyle że przeważnie już nie plenerowa jesień. Korzystny kurs złotówki sprawi zapewne, że zagraniczni artyści o polski rynek koncertowy... 116
 • Taniec z gwiazdkami 14 wrz 2008, 22:00 Tej jesieni dyrektorzy programowi polskich stacji telewizyjnych zachowują się tak, jakby inspirował ich Pudelek.pl. Serwują nam głównie programy, których jedyną atrakcją jest udział znanych z tego portalu plotkarskiego celebrities. 118
 • Wiktoria na Wembley 14 wrz 2008, 22:00 Podczas koncertu polskich gwiazd w Londynie po raz pierwszy potraktowano rodaków jak ludzi, a nie jak towar 122
 • Lekarz dusz 14 wrz 2008, 22:00 Wierzono, że cadyk Elimelech czyni cuda, uzdrawia nieuleczalnie chorych, potrafi się porozumiewać ze zwierzętami 126
 • Wencel Gordyjski - Niepoliczalność 14 wrz 2008, 22:00 Misja Donalda Tuska z wprowadzeniem do Polski euro skończy się mordobiciem 128
 • UEorgan Ludu 14 wrz 2008, 22:00 dziura nie gorsza * Polska - San Marino 4:0 * Bojkot Eurowizji w Moskwie uratuje nasz kraj przed katastrofą * Protest w stringach pod redakcją Ueorganu Ludu 129
 • Krótko po wolsku - Piłeś, nie tańcz! 14 wrz 2008, 22:00 Wiadomo, że to, co jest przyjemne, bywa szkodliwe, a to, co szkodliwe, jest zabronione. 129
 • Skibą w mur - Nieżywa gotówka 14 wrz 2008, 22:00 Posiadanie karty lub wielu kart stało się tandetnym synonimem zamożności 130

ZKDP - Nakład kontrolowany