Prawo do bezprawia

Prawo do bezprawia

Zgodziłem się na objęcie tego stanowiska z wielkimi oporami i tylko dlatego, że wiedziałem o waszym poparciu i że to wasza decyzja. Gdyby było inaczej, nigdy bym się nie zdecydował" – tak w październiku 1981 r. gen. Jaruzelski dziękował Leonidowi Breżniewowi, przywódcy sowieckiej partii komunistycznej, za powierzenie mu stanowiska I sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Jest wystarczająco dużo dokumentów pokazujących zabiegi generała o sowiecką pomoc militarną na wypadek, gdyby nie udało się samodzielnie wprowadzić stanu wojennego. Dla niego sowiecka dominacja nad Polską była ostatecznym gwarantem komunistycznej władzy. Dzisiaj, podczas jego procesu, nie usłyszymy jednak zarzutów o działalność przeciw niepodległości państwa polskiego, na rzecz interesów ZSRR.
Prokuratorzy mogą oskarżyć Jaruzelskiego tylko za działania niezgodne z prawem PRL, które sami komuniści swobodnie kształtowali zgodnie z opiniami „centrali" w Moskwie. Podobne argumenty prawne pojawiają się w ustach polityków SLD, z tupetem broniących przywilejów emerytalnych dawnej bezpieki. Grzegorz Napieralski nazywa takie projekty „sianiem nienawiści”, bo nie wolno „krzywdzić niewinnych” funkcjonariuszy, którzy działali „zgodnie z prawem” PRL. Matka PRL
W III RP pewność siebie funkcjonariuszom komunizmu zapewniała świadomość, że w nowej Polsce faktycznie została w pełni zalegalizowana rzeczywistość prawnoustrojowa, którą wytworzono w PRL. Nigdy po 1989 r. nie zrealizowano postulatów prawnej restytucji państwa polskiego w nawiązaniu do niepodległej II Rzeczypospolitej. Preambuła konstytucji RP z 1997 r. tylko werbalnie nawiązuje „do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej", o PRL wspominając jedynie w kontekście pamięci o „gorzkich doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane”. Także bez konsekwencji i de facto na papierze pozostała uchwała izby wyższej z 1998 r. mówiąca, że „Senat uznaje ciągłość prawną II i III Rzeczypospolitej Polskiej” i „stwierdza, że narzucona w dniu 22 lipca 1952 r. konstytucja niesuwerennego państwa nie podważyła legalnie mocy prawnej Ustawy Konstytucyjnej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 roku oraz opartego na niej porządku prawnego”. A „akty normatywne stanowione przez niesuwerennego prawodawcę w latach 1944-1989 pozbawione są mocy prawnej, jeśli godziły w suwerenny byt państwa polskiego lub są sprzeczne z zasadami prawa uznawanymi przez narody cywilizowane, znajdującymi swój wyraz w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”. Senat zaliczał do nich w szczególności akty „czyniące z prawa karnego narzędzie prześladowania ludzi walczących o niepodległość lub różniących się przekonaniami światopoglądowymi, a także akty, na podstawie których dokonano niesprawiedliwego pozbawienia własności”. Postulował zarazem nadanie rangi ustawowej „nieważności wspomnianych aktów normatywnych”. Bezskutecznie.
W czasie wojny komuniści doskonale wiedzieli, że na emigracji działa rząd RP, który jest jedynym legalnym reprezentantem państwa i społeczeństwa polskiego. Wiedzieli, że w jego imieniu w podziemiu działają na podstawie przepisów prawa władze cywilne, a Armia Krajowa to nie jakaś tam organizacja, tylko po prostu Wojsko Polskie w konspiracji. O działaniach komunistów decydował Stalin. Dopóki ZSRR utrzymywał kontakty dyplomatyczne z rządem RP, to i komuniści traktowali z respektem władze Polskiego Państwa Podziemnego. Po zerwaniu przez Stalina 25 kwietnia 1943 r. stosunków z Polską, rozpoczynając proces przygotowywania własnych ośrodków władzy, natychmiast ogłosili, że rząd RP nikogo nie reprezentuje. W 1944 r. Stalin utworzył Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego i ogłosił go nową władzą. Dla Polski podziemnej było jasne, że równie „legalny" rząd mógł powołać Adolf Hitler. W powszechnym odbiorze PKWN to była władza nielegalna, uzurpatorska, zdradziecka i tymczasowa. Mylono się tylko w tym ostatnim punkcie.
Pod osłoną Armii Czerwonej i sowieckich organów terroru wyhodowano ekipy kolaboracyjnych władz, które mieniąc się „legalnymi", krwawo łamały opór społeczeństwa. Propagandowe kłamstwa ogłoszono „prawem”. Zgodnie z jego literą tysiące żołnierzy podziemnego Wojska Polskiego i urzędników podziemnej Rzeczypospolitej mordowano jako „bandytów”, „zdrajców”, „szpiegów angielskich”. W ostatnich chwilach życia krzycząc „niech żyje Polska”, wierzyli, że kiedyś ona nadejdzie, odda pomordowanym ich zasługi, a zbrodniarzy i stalinowskich najemników nazwie po imieniu. Prawda miała być ich pośmiertnym orężem.

Legalny gwałt
Wolna Polska nadeszła. To jednak stalinowskie dekrety nielegalnego PKWN i wszystkie późniejsze przepisy „prawa" PRL zostały w pełni usankcjonowane jako polskie prawo. Po 1989 r. społeczeństwu zaserwowano ostatniego prezydenta PRL Wojciecha Jaruzelskiego w roli głowy państwa oraz zaproponowano mieszankę odzyskanej niepodległości i prawa legalizującego dorobek ustrojowy komunizmu. Sprawy symboli i ciągłości prawnoustrojowej niepodległej państwowości większość elit uznała za problem marginalny. Podstawą prawa stały się modyfikacje stalinowskiej konstytucji z 1952 r. Mała konstytucja przyjęta w 1992 r. w sposób formalny zastąpiła dotychczasową, utwierdzając ją jako wcześniej obowiązujący akt prawny.
Legalizm przedwojennej konstytucji jakby nie istniał. Gromady mędrców straszyły, że inaczej się nie da, że przywracając symbolicznie konstytucję kwietniową i nawiązując prawnie do II Rzeczypospolitej, unieważnimy małżeństwa i prawo budowlane, będziemy musieli wypuścić przestępców i zbrodniarzy pospolitych skazanych w PRL. Nic podobnego. Chociażby Litwini pokazali, że można. Oni przywrócili obowiązywanie ostatniej konstytucji przedwojennej i tego samego dnia zawiesili wszystkie jej artykuły niedostosowane do istniejących przecież, postsowieckich instytucji. Ale pozostawiono w mocy wszystkie zapisy mówiące o ciągłości prawnopaństwowej, niepodległości, wolnościach obywatelskich. W Polsce przedwojennej było przecież podobnie. Nigdy prawnie nie zalegalizowano rozbiorów, ale przyjęto ustawy wprowadzające, które określiły, jakie akty prawa karnego czy cywilnego Prus, Austrii czy Rosji obowiązują w wolnej Polsce.

Droga donikąd
W dzisiejszej Polsce nawet dokonana na rozkaz Stalina zbrodnia katyńska jest ścigana na podstawie dekretu stalinowskiego PKWN. Chodzi o dekret z 31 sierpnia 1944 r. „O wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego". Tak, to nie błąd w druku: na podstawie komunistycznego dekretu wymierzonego w „faszystowsko--hitlerowskich zbrodniarzy”. Kłamstwo katyńskie uzyskało w wolnej Polsce żenujący wymiar absurdu, godnego reality show, a nie państwa prawa.
Powiększa to także (czasem chyba intencjonalną) bezradność w osądzaniu zbrodni komunizmu. Bo w dyskusjach nad nimi, ale także nad przywilejami funkcjonariuszy PRL, wciąż powraca moralnie absurdalny problem „zgodności z prawem PRL". A przecież to partia, korzystając z ochrony armii sowieckiej i narzuconego społeczeństwu monopolu władzy, swobodnie decydowała o przepisach „prawa” totalitarnego państwa. Sama sobie pisała przepisy, z konstytucją włącznie, kierując się tylko chęcią uzyskania akceptacji Stalina i jego następców. Pozbawione jakiejkolwiek wewnętrznej legitymizacji organy władzy przyjmowały dekrety i ustawy, na podstawie których posyłano na śmierć najlepszych synów Rzeczypospolitej. Nowe przepisy „legalizowały” terror na niespotykaną skalę i takie „prawa” jak dekret PKWN o ochronie państwa z dnia 30 października 1944 r., który nawet za przechowywanie radia bez zezwolenia przewidywał „karę więzienia lub karę śmierci”. W latach 1944-1945 wyroków za to było co najmniej osiemnaście. Dzisiaj są „dorobkiem” naszego prawa.
Paradoksalnie, możemy Bogu dziękować, że ze względów propagandowych komuniści nie wpisali do kodeksów każdego sposobu mordowania ludzi i każdej tortury – łącznie z wyrywaniem paznokci i sadzaniem skatowanych ludzi na nodze od odwróconego stołka. Gdyby to wpisali (a mogli! – to była kwestia decyzji Stalina czy Bieruta), to dzisiaj byłoby to „zgodne z prawem".
Dzisiaj to ludzie skazani za przynależność do AK czy WiN są przestępcami w świetle polskiego prawa. W wolnej Polsce 80-letni kombatanci Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych są zmuszeni poddawać się upokarzającym procedurom sądowej rehabilitacji. I to oni muszą udowodnić, że działali na rzecz niepodległej Polski. Robią to od lat – po cichu i bez świateł fleszy, licząc każdą złotówkę swoich zwykłych emerytur.
Według logiki działaczy SLD, jeżeli funkcjonariusze UB mordowali lub aresztowali AK-owców w zgodzie ze stalinowskim drakońskim prawem, to należy ich dzisiaj nagradzać przywilejami emerytalnymi. Służąc sowieckim mocodawcom, przez lata stali ponad prawem jako warstwa uprzywilejowana. Dzisiaj wciąż są panami sytuacji. Skazać możemy ich np. za łapówki – o ile im je udowodnimy. Albo za działania, które niedostatecznie zdołali ukryć. To SLD-owska recepta na bezkarność.

Pułapka na kota
Na szczęście niektórzy ubecy, esbecy i władcy PRL wpadli we własne sidła. Czuli się bezkarni, a PRL uważali za państwo, które będzie istniało wieki. Często sami nie stosowali się do tego prawa, które stworzyli. To dlatego dzisiaj prokuratorzy mogą poszukiwać tego marginesu zbrodni, gdzie przedstawiciele władzy lub organów represji nie dopilnowali formalności. Uważali, że ówczesne prawo jest dla zwykłych ludzi, a nie dla elit władzy. Ich nikt nigdy nie miał sądzić według tych ustaw. Pomylili się. Czasami pułapka na myszy staje się pułapką na kota.
Wielokrotnie nazywano władców PRL mafią i jest to celne porównanie. Trzeba dodać, mafią dobrze zorganizowaną i umiejącą zacierać ślady. To dlatego Czesława Kiszczaka można ścigać, trzymając się jednej instrukcji, której nie zdążono zniszczyć. Jaruzelskiego za to, że kierował przygotowaniem i wprowadzeniem stanu wojennego, nie zawracając sobie głowy PRL-owskim prawem, bo przecież wtedy prawdziwym prawem była wola dyktatora. To dlatego w przepisach, które komuniści układali po to, aby „prawnie" skazywać zwykłych ludzi (ale przecież nie siebie), trzeba poszukiwać usilnie czegoś, co tak naprawdę (wbrew ich intencjom) opisywało ich własną działalność. To taka gra jak z Alem Capone skazanym nie za zbrodnie, lecz za niepłacenie podatków. Nie doczekaliśmy oskarżenia Jaruzelskiego i Kiszczaka o to, że realizowali interesy Moskwy przeciw własnemu społeczeństwu, chociaż o tym wiemy. Ale jesteśmy świadkami oskarżenia o wprowadzenie stanu wojennego niezgodne z prawem PRL. Wyczerpuje to znamiona opisanego w kodeksie karnym PRL działania związku przestępczego o charakterze zbrojnym. Tylko tyle i aż tyle.
Tym, którzy się użalają nad wiekiem oskarżonych, warto powtórzyć słowa Kiszczaka. Ten były oficer stalinowskiej Informacji Wojskowej z tupetem wyznaje: „Jeszcze raz zrobiłbym to samo, co zrobiłem w życiu. Bez względu na konsekwencje. Niczego nie żałuję". Szymon Wiesenthal nie patrzył na wiek poszukiwanych hitlerowskich zbrodniarzy. Tym, którzy w dyktatorach widzą tylko staruszków, warto przypomnieć zapisy konwencji ONZ o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, która mówiła, że „skuteczne karanie zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości stanowi ważny czynnik w zapobieganiu takim zbrodniom, ochronie praw człowieka i podstawowych swobód”. 

Okładka tygodnika WPROST: 42/2008
Więcej możesz przeczytać w 42/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 1
 • MAREK   IP
  mam prośbę do redakcji Wprost

  czy nie można umieszczać pełnych komentarzy odnoszących się do historii.ostatni kupiłem tygodnik i było o wiele więcej napisane niz w internetowym wydaniu

  BARDZO O TO PROSZE

  Spis treści tygodnika Wprost nr 42/2008 (1347)

  • Na stronie - Pętaki rządzą 12 paź 2008, 22:00 Takiej masy plastiku w rządach i parlamentach nie było nigdy 3
  • Dorn zastąpi Kaczyńskiego? 12 paź 2008, 22:00 Sondaż 6
  • Skaner 12 paź 2008, 22:00 6
  • Pirat McCain 12 paź 2008, 22:00 USA 6
  • Europejski nielot 12 paź 2008, 22:00 Lotnictwo 6
  • Zerwij łańcuchy! 12 paź 2008, 22:00 Zwierzęta 6
  • Polski sukces 12 paź 2008, 22:00 Parlament Europejski 6
  • Dossier 12 paź 2008, 22:00 „Zorientowałem się, kiedy zaczęły towarzyszyć mi panie młodsze od mojej córki"Roger Moore o tym, kiedy zauważył, że jest za stary, by grać Jamesa Bonda„Próba przełożenia na konkrety podatkowych propozycji senatora... 8
  • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Byłem postrachem imprezy 12 paź 2008, 22:00 Rozmowa z Cezarym Grabarczykiem, ministrem infrastruktury, sternikiem z patentem i miłośnikiem filmów o piratach 8
  • Ludzie 12 paź 2008, 22:00 Maleńczuk prostytutką Maciej Maleńczuk użyczy głosu postaci prostytutki w ekranizacji komiksu „Jeż Jerzy". Oprócz Maleńczuka film będą dubbingować m.in. Borys Szyc, Maria Peszek i Michał Koterski. Film trafi do kin w 2010 r.... 8
  • Charytatywny striptiz 12 paź 2008, 22:00 Obyczaje 8
  • Ahtisaari z Kosowa 12 paź 2008, 22:00 Nobel 10
  • Wedel jak Polska 12 paź 2008, 22:00 Marketing 10
  • Wykrywacz kłamstw 12 paź 2008, 22:00 „Stan wojenny był pod koniec 1981 r. jedyną formą powstrzymania rozpadu gospodarki"Wojciech Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 r. w Kurowie)– podczas procesu organizatorów stanu wojennego 5 października 2008 r. Absolwent szkoły... 10
  • Gładki fachowiec 12 paź 2008, 22:00 Polityka i biznes 12
  • Politycy pod lupą 12 paź 2008, 22:00 Internet 12
  • Zapytaj Wprost - PZPN znokautował rząd 12 paź 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Ryszard Czarnecki. 13
  • Poczta 12 paź 2008, 22:00 EUROBOLSZEWICYZ satysfakcją przeczytałem felieton Mirosława Cielemęckiego „Eurobolszewicy" (nr 37), a propozycję formułowania myśli takich faktów, jak uważam za niezwykle trafną. To prawda, że Zachód zupełnie nie rozumie... 14
  • Playback 12 paź 2008, 22:00 Prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk 14
  • Wprost przeciwnie - Rewolucja grudniowa 12 paź 2008, 22:00 Partii prezydenta Juszczenki wychodzi wyłącznie wywoływanie permanentnych kryzysów 15
  • Z życia koalicji 12 paź 2008, 22:00 TO SIĘ NAZYWA KLĘCHA! Czyli wielka klęska. Tyle było prężenia muskułów, twardych deklaracji i mocnych słów. A jak przyszło co do czego, to wystarczyło tupnięcie nogą Blattera z Platinim i minister Drzewiecki podkulił ogonek. Na... 16
  • Z życia opozycji 12 paź 2008, 22:00 WAŻĄ SIĘ LOSY GOSIEWSKIEGO, który ma polecieć ze stanowiska szefa klubu PiS. Ponoć dlatego, że jest mało klubowy. Przesada. Do wiejskich klubokawiarni pasowałby jak ulał.ZACZĘŁO SIĘ OD TEGO, ŻE NA GOSIA wściekł się Mały Kaczor,... 17
  • Kto przepłynie 12 paź 2008, 22:00 Brukselska orkiestra jeszcze gra, ale atmosfera w unii przypomina ostatnie chwile na "Titanicu" 18
  • Czarownicy kasy 12 paź 2008, 22:00 Urzędowy optymizm polskiego rządu oraz tabunu ekonomistów i analityków zaklina rzeczywistość 22
  • Pływanie na golasa 12 paź 2008, 22:00 Następną władzę w Polsce wybierze nie elektorat PO i PiS, lecz kryzys 24
  • Drzewko Szczęścia 12 paź 2008, 22:00 Mirosław Drzewiecki jest tylko żołnierzem wykonującym polecenia wicepremiera Grzegorza Schetyny 26
  • Pary władzy 12 paź 2008, 22:00 Radosław Sikorski i Anne Applebaum to najbardziej wpływowa para w Polsce 30
  • Zemsta Saddama 12 paź 2008, 22:00 Trzech uczestników akcji wywiezienia agentów CIA z Iraku zginęło w tajemniczych okolicznościach – każdy 25 października 36
  • Postać tygodnia - Michał Listkiewicz 12 paź 2008, 22:00 Genialny kamerdyner 38
  • Wprost z blogu 12 paź 2008, 22:00 PolitykaWyrób czekoladopodobnyKrzysztof K. Karnkowski www.budyn78.salon24.plJeżeli ktoś z prawicowego elektoratu wierzył, że platforma zamierza faktycznie pozbawić emerytalnych przywilejów byłych funkcjonariuszy SB, powinien pozbyć się... 39
  • Trójka bez sternika 12 paź 2008, 22:00 40
  • Komisja hipokrytów 12 paź 2008, 22:00 Gigantyczna pomoc rządów państw unii dla banków może ocalić polskie stocznieO TYM, ŻE POLSKIE STOCZNIE – poza Stocznią Gdańsk – nie przetrwają, mówi się w Brukseli od kilku tygodni. Jednocześnie brukselscy urzędnicy... 40
  • Szpital na peryferiach 12 paź 2008, 22:00 Niebezpieczne jest wyłączenie służby zdrowia z rachunku ekonomicznego PREZYDENT LECH KACZYŃSKI domaga się referendum w sprawie prywatyzacji szpitali, strasząc obywateli, że jeśli takowa nastąpi, staną się „źródłem zysku".... 40
  • Idioci pod Waterloo 12 paź 2008, 22:00 Waterloo Listkiewicza to pewna już utrata władzy i być może Euro 2012 W PIŁCE NOŻNEJ tylko jedna rzecz jest pewna. Że po każdym meczu nadchodzi rewanż. Opisana przez „Wprost" przed tygodniem bitwa pod Austerlitz (bezwzględny... 40
  • Ryba po polsku - Koncesja na debit 12 paź 2008, 22:00 Projekt prawa prasowego lansowany przez SDP jest dziełem imponującym drobiazgowością i bezsensem 41
  • Giełda 12 paź 2008, 22:00 42
  • Pusta kasa Schwarzeneggera 12 paź 2008, 22:00 W budżecie Kalifornii pojawiła się dziura wielkości 7 mld USD. Gubernator Arnold Schwarzenegger zamierzał jak zwykle pod koniec roku pożyczyć pieniądze od banków i spłacić potem długi z wpływów podatkowych w 2009 r. Z powodu krachu... 42
  • Telerydzyk 12 paź 2008, 22:00 Własna uczelnia, radio, telewizja i gazeta nie wystarczają ojcu Tadeuszowi Rydzykowi. Teraz społeczność Radia Maryja będzie miała telefonie komórkowa – na wzór amerykańskiej Catholic Mobile. Porozumienie o współpracy przy... 42
  • Ostre hamowanie 12 paź 2008, 22:00 Kryzys finansowy szybko wpłynął na rynek motoryzacyjny – również w Europie. Salony samochodowe zaczynają świecić pustkami, bo klienci – niepewni przyszłości – odkładają większe wydatki. Potężne tąpniecie... 42
  • Austriacka figa 12 paź 2008, 22:00 Polskiemu hydraulikowi Austriacy mówią stanowcze „nein". Rząd w Wiedniu nie chce otworzyć rynku pracy dla pracowników z nowych państw unii i wystąpi do Brukseli o przedłużenie okresu zamknięcia swojego rynku pracy do 2011 r.... 42
  • 2X2=4 - Ten okropny pieniądz 12 paź 2008, 22:00 Amerykańskie banki zakpiły z reguł gospodarki pieniężno-kredytowej 51
  • OFEnsywa lepkich rąk 12 paź 2008, 22:00 Rząd chce dokonać największej grabieży w najnowszej historii Polski 52
  • Faktyczny prezydent 12 paź 2008, 22:00 W swoim domu w Barrington w stanie Illinois hoduje pająki, jadowite węże, aligatory, szopy i latające wiewiórki. Większość z szacowanego na 700 mln USD majątku zapisał w spadku różnym organizacjom ochrony środowiska. Wraz z żoną i... 56
  • Pociąg do złudzeń 12 paź 2008, 22:00 Aż 300-350 kilometrów na godzinę mamy pędzić w 2020 r. polskim superszybkim pociągiem. Ma on kursować na „linii Y", łączącej Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Rewolucję zapowiedział minister infrastruktury Cezary... 60
  • Know-How 12 paź 2008, 22:00 64
  • Zwierzę dla malucha 12 paź 2008, 22:00 Amerykańscy pediatrzy twierdzą, że dzieci poniżej piątego roku życia nie powinny mieć w domu egzotycznych zwierząt. A do takich zaliczają chomiki, świnki morskie, jaszczurki i żółwie. Te gatunki przenoszą groźne bakterie. 11 proc.... 64
  • Wanna Archimedesa 12 paź 2008, 22:00 Archimedes nie przypadkiem doznał olśnienia właśnie w wannie. Osobie rozwiązującej trudny problem nie może się przydarzyć nic lepszego niż choćby chwilowe oderwanie się od pracy – dowiedli psycholodzy z Northwestern University w... 64
  • Żona Bacha 12 paź 2008, 22:00 Nie sam mistrz, lecz żona Johanna Sebastiana Bacha mogła napisać niektóre z jego dzieł. Anna Magdalena Bach jest niesłusznie przedstawiana jako kobieta, która jedynie rodziła mężowi dzieci i przepisywała jego manuskrypty –... 64
  • Strespiryna 12 paź 2008, 22:00 Ludzie zażywają aspirynę, by zbić gorączkę. Natomiast drzewa w sytuacji zagrożenia wydzielają salicylan metylu – związek przypominający aspirynę. To reakcja obronna m.in. orzecha włoskiego na suszę. Salicylan metylu zwiększa... 64
  • Matematyka dla idiotów 12 paź 2008, 22:00 Od wielu lat matematyka nie jest przedmiotem obowiązkowym na maturze. Tymczasem bez liczb i wzorów nie jeździlibyśmy samochodami, nie znalibyśmy telefonów komórkowych. Nie byłoby DVD, MP3 ani GPS. Matematyka to sposób myślenia... 64
  • Pocałunek raka 12 paź 2008, 22:00 Czy seks oralny może doprowadzić do rozwoju raka jamy ustnej? Jeszcze w latach 70. XX wieku mało wiarygodne wydawały się wyniki badań wskazujące, że rak może być przenoszony drogą płciową. Prof. Harald zur Hausen, tegoroczny laureat... 66
  • Elżbieta i Antoni Europejscy 12 paź 2008, 22:00 Część V 71
  • Integracja społeczna 12 paź 2008, 22:00 Do 2013 r. Komisja Europejska, państwa członkowskie UE i sektor prywatny zainwestują ponad 1 mld euro w badania i innowacje mające na celu poprawę sytuacji społecznej osób starszych 72
  • Opieka medyczna 12 paź 2008, 22:00 Środki finansowe z funduszy strukturalnych przeznaczone bezpośrednio dla sektora ochrony zdrowia na lata 2007-2013 sięgają 1,5 mld euro 74
  • Podnoszenie kwalifikacji 12 paź 2008, 22:00 Spośród projektów dotyczących zasobów ludzkich i rynku pracy 38,2 proc. odnosi się do rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego 76
  • Detektyw w komórce 12 paź 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Martinem Chalfiem z Columbia University w Nowym Jorku, tegorocznym laureatem Nagrody Nobla z chemii 80
  • Rysopis dewianta 12 paź 2008, 22:00 Czy istnieje „osobowość dewianta seksualnego"? W literaturze specjalistycznej opisano ponad 200 dewiacji. Część z nich jest powszechnie znana, m.in. pedofilia, ekshibicjonizm, fetyszyzm, masochizm i tzw. ocieractwo. Są również... 82
  • Gal zdobywca 12 paź 2008, 22:00 Podbój Europy przez Celtów był możliwy dzięki niezwykłemu wyszkoleniu celtyckich wojowników, budzących strach nawet w szeregach doskonale uzbrojonych Rzymian. Rzymski historyk Polibiusz pisał o wojownikach celtyckich zwanych Gesatami,... 84
  • Kolor seksapilu 12 paź 2008, 22:00 Mitem jest przekonanie, że mężczyźni wolą blondynki 86
  • Prawo do bezprawia 12 paź 2008, 22:00 Zgodziłem się na objęcie tego stanowiska z wielkimi oporami i tylko dlatego, że wiedziałem o waszym poparciu i że to wasza decyzja. Gdyby było inaczej, nigdy bym się nie zdecydował" – tak w październiku 1981 r. gen. Jaruzelski... 90
  • Górna półka - Towarzysze z Paryża 12 paź 2008, 22:00 Trudno w to uwierzyć, ale zaledwie 30 lat temu przeprowadzono najbardziej odrażający eksperyment z inżynierii społecznej w historii ludzkości. 94
  • Bez granic 12 paź 2008, 22:00   96
  • Żarłoczny dyplomata 12 paź 2008, 22:00 Bernard Kouchner, francuski minister spraw zagranicznych, wywołał spore zamieszanie z powodu swoich kłopotów z angielską wymową. W udzielonym po angielsku wywiadzie dla izraelskiego dziennika „Haarec" szef francuskiej dyplomacji... 96
  • Putin na macie 12 paź 2008, 22:00 „Trenuj dżudo z Władimirem Putinem" – to tytuł najnowszego instruktażowego DVD do nauki wschodniej sztuki walki, które w ubiegłym tygodniu miało premierę w Sankt Petersburgu, rodzinnym mieście premiera Rosji. Na filmie... 96
  • Cytat tygodnia 12 paź 2008, 22:00 „Prezydent Miedwiediew w Internecie czuje się tak swobodnie jak Władimir Putin w cerkwi"Siergiej Markow, deputowany partii Jedna Rosja, tłumacząc, dlaczego prowadzi własny wideoblog   96
  • Kontrola nieboszczyków 12 paź 2008, 22:00 Rząd Wielkiej Brytanii chce powstrzymać plagę kradzieży tożsamości nieżyjących osób. Przyjęte właśnie zmiany w przepisach przewidują, że wskazane instytucje co tydzień będą otrzymywać zaszyfrowaną, zaktualizowaną listę... 96
  • Škodą na Brukselę 12 paź 2008, 22:00 Czesi, którzy w styczniu 2009 r. obejmą półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej, postanowili wykorzystać tę okazję do promocji własnego przemysłu motoryzacyjnego. W okresie przewodnictwa Pragi w unii czeski koncern Škoda Auto... 96
  • Dwie Ameryki 12 paź 2008, 22:00 Obama i McCain odzwierciedlają podział Stanów Zjednoczonych na dwie różniące się ideologicznie, niemal równe części 98
  • Pojedynek żon 12 paź 2008, 22:00 Obie są wykształcone, aktywne zawodowo, niezależne finansowo. Obie eleganckie (choć w różnym stylu), dodają splendoru kampanii swoich mężów. Obie pozują dla magazynów mody, występują w telewizyjnych talk-shows. A jednocześnie... 102
  • Jądro jasności 12 paź 2008, 22:00 Jeśli nic niezwykłego się nie wydarzy, kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Barack Obama. Niczego nie zmienią oskarżenia o jego kontakty z lewackimi terrorystami czy islamskimi duchownymi. Republikanie są u władzy od ponad... 106
  • Przyjaciel wszystkich 12 paź 2008, 22:00 Rosjanie chcieli wejść do Tbilisi i obalić naszego prezydenta Saakaszwilego. Berlusconi ich zatrzymał, rozmawiając przez pięć godzin z Bushem i Putinem – mówi piłkarz Kaka Kaładze, obrońca Milanu i gruzińskiej reprezentacji... 108
  • Najlepszy płatnik 12 paź 2008, 22:00 To superfacet. Każdemu pomoże i zawsze można na niego liczyć – mówi o Jensie Stoltenbergu, lewicowym premierze Norwegii, Bob Geldof. Gwiazdor rocka od lat jest zaangażowany w akcje charytatywne na rzecz najbiedniejszych regionów... 112
  • Przegrana szansa 12 paź 2008, 22:00 Czy Czesi, którzy przed wojną dysponowali jedną z najsilniejszych armii świata, powinni byli odrzucić traktat z Monachium i przeciwstawić się nazistowskiej agresji? Czy w okolicznościach zaistniałych na rok przed wybuchem... 114
  • Pasaż 12 paź 2008, 22:00 116
  • Po prostu gotuj! 12 paź 2008, 22:00 Polskie celebrities świetnie gotują. Najlepiej – gdy dobiegają kresu popularności. Wtedy przychodzi czas na program kulinarny lub książkę kucharską. Bo przecież w dobie Jamiego Olivera na pewno przydadzą nam się porady od takich... 116
  • Cytrynowy Lennon 12 paź 2008, 22:00  Firma Cha Cha w hołdzie legendzie muzyki zaprojektowała kultowy wyciskacz do cytryn John Lemon. Oczywiście wyposażono go w okulary „lennonki" (lemonki?). Do nabycia na stronie zoomzoom.pl. 116
  • Durszlak z gumy 12 paź 2008, 22:00 Boje Estermann, projektant duńskiej firmy Normann Copenhagen, ewidentnie miał problem z przechowywaniem durszlaka. Dlatego zrobił durszlak z… gumy, który można złożyć na płasko, by zajmował mniej miejsca. 116
  • Samurajski miecz 12 paź 2008, 22:00 Wszystko, czego potrzeba do krojenia, to jeden dobry nóż szefa kuchni – uważa Anthony Bourdain, znany amerykański kucharz. Jednak dla kucharzy amatorów kolekcjonowanie noży jest źródłem niemal zmysłowej rozkoszy. Yanagi Sashimi... 116
  • Szwedzki stół z Ikei 12 paź 2008, 22:00 Tradycyjna, rustykalna, ultranowoczesna czy ekstrawagancka – Ikea przekonuje, że z jej meblami kuchnię można urządzić w każdym stylu. Szwedzka firma udostępnia swoje meble w coraz nowszych wersjach kolorystycznych. Jedną z... 116
  • Mistrzowskie patelnie 12 paź 2008, 22:00 Firma Skeppshult chwali się, że jej naczynia uwielbiają szefowie kuchni na całym świecie. Wykonanych z żeliwa patelni i rondli można używać na płytach indukcyjnych, szklanych, ceramicznych, halogenowych, elektrycznych i gazowych. Do ich... 116
  • Wencel gordyjski - Homo wiadomo 12 paź 2008, 22:00 Maria Konopnicka była lesbijką, która dla  niepoznaki urodziła ośmioro dzieci 131
  • Laser 12 paź 2008, 22:00 Indianin w Paryżu 132
  • Ucieczka z lewicowego gułagu 12 paź 2008, 22:00 Namiętne flirty z najbardziej odrażającymi zbrodniczymi reżimami XX wieku stały się znakiem rozpoznawczym zachodniej lewicy. Zjawisko to trafnie już na początku 1941 r., w najczarniejszym okresie bitwy o Anglię, gdy Stalin był wciąż... 134
  • POPjudaizm 12 paź 2008, 22:00 Większości osób schwytanych w sieci polskiej mody na żydowskość judaizm jako religia w zasadzie nie interesuje 138
  • Muzyka do windy 12 paź 2008, 22:00 Gdyby ktoś z zagranicy chciał kupić u nas na pamiątkę polską płytę, ze zdumieniem odkryłby bardzo popularnego w Polsce artystę o imieniu „Rozni" i nazwisku „Wykonawcy". To oczywiście parafraza żartu o... 140
  • Lolitki Disneya 12 paź 2008, 22:00 Dlaczego kilkuletnie dziewczynki są przerabiane na dorosłe kobiety 142
  • Krótko po wolsku - Wielkie łowy 12 paź 2008, 22:00 Polowanie na pumopodobne stworzenie nie przyniosło rezultatu. Fachowcy stwierdzili, że w pościg za potworem wysłano zbyt wielu ścigających – starczyłby jeden dobry tropiciel śladów i po kłopocie. Możliwe. Chociaż rodzi się... 144
  • UEorgan Ludu 12 paź 2008, 22:00 XI przykazanie: nie zostawisz żony bez orgazmu * Czy Listkiewicz wyśle komisarza do rządu? * Przedsiębiorczość się opłaca, choć wiąże się z ryzykiem 144
  • Skibą w mur - Na litość boską! 12 paź 2008, 22:00 Podobno Edgar Gosiewski w wolnych chwilach grywa w rosyjską ruletkę z Joachimem Brudzińskim 146

  ZKDP - Nakład kontrolowany