"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis". Byli opozycjoniści piszą do prezydenta

"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis". Byli opozycjoniści piszą do prezydenta

Dodano:   /  Zmieniono: 40
Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
"Jeste­śmy głę­boko zanie­po­ko­jeni obecną sytu­acją poli­tyczną. Jeste­śmy także zanie­po­ko­jeni języ­kiem, jakiego uży­wają przed­sta­wi­ciele rzą­dzą­cej for­ma­cji – i nie­stety Pan rów­nież – w sto­sunku do ludzi nie podzie­la­ją­cych ich poglą­dów" – piszą byli opozycjoniści w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy.

Byli działacze "Solidarności" i podziemia lat 80. zarzucają obozowi rządzącemu, że "nie tylko w reto­ryce, ale i w dzia­ła­niach obóz rzą­dzący naśla­duje komu­ni­stycz­nych wład­ców". Wśród nieodpowiednich działań opozycjoniści wymieniają m.in. "zablo­ko­wa­nie prac Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, atak na nie­za­wi­słość sędziow­ską, zapo­wie­dzi usu­wa­nia nie­po­kor­nych sędziów, ręczne ste­ro­wa­nie pro­ku­ra­turą, czystki w radiu i tele­wi­zji".

"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis.  Pan, Panie Pre­zy­den­cie, umac­nia ten sys­tem, zarówno w swo­ich wystą­pie­niach, jak i prak­tyce żyro­wa­nia decy­zji obozu rzą­dzą­cego" - zwracają się sygnatariusze do prezydenta. "By upo­rać się z licz­nymi zagro­że­niami, Pol­ska dziś potrze­buje osła­bie­nia napięć, wza­jem­nego zaufa­nia, współ­pracy ponad podzia­łami poli­tycz­nymi i świa­to­po­glą­do­wymi. Jeżeli to nie nastąpi, nasz kraj straci nie tylko to wszystko, co udało się nam osią­gnąć, ale nie weź­mie udziału w grze o przy­szłość – o dobrą przy­szłość Pol­ski, Europy i świata" – przekonują

"Chcemy wie­rzyć, że znaj­dzie Pan w sobie siłę i sta­nie Pan ponad podzia­łami poli­tycz­nymi, że podej­mie Pan dzia­ła­nia, które spo­rom poli­tycz­nym przy­wróci cywi­li­zo­wane ramy. Tego wymaga pol­ska racja stanu" – brzmi zakończenie listu. Pod apelem do Andrzeja Dudy podpisali się; Konrad Bieliński, Jerzy Borowczak, Jan Ciesielski, Józef Duriasz, Halina Flis-Kuczyńska, Władysław Frasyniuk, Stanisław Handzik, Ewa Hałuszko, Stanisław Huskowski, Zbigniew Janas, Tadeusz Jedynak, Jan Kofman, Henryka Krzywonos-Strycharska, Waldemar Kuczyński, Bogdan Lis, Jan Lityński, Krzysztof Łoziński, Andrzej Milczanowski, Ewa Milewicz, Piotr Niemczyk, Stefan Niesiołowski, Edward Nowak, Janusz Onyszkiewicz, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Pinior, Krzysztof Pusz, Jan Rulewski, Ernest Skalski, Grażyna Staniszewska, Barbara Toruńczyk, Henryk Wujec, Ludwika Wujec.

Na antenie TVN24 do listu odniósł się dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta.

Źródło: studioopinii.pl
 40

Czytaj także