"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis". Byli opozycjoniści piszą do prezydenta

"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis". Byli opozycjoniści piszą do prezydenta

Dodano:   /  Zmieniono: 40
Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / TEDI
"Jeste­śmy głę­boko zanie­po­ko­jeni obecną sytu­acją poli­tyczną. Jeste­śmy także zanie­po­ko­jeni języ­kiem, jakiego uży­wają przed­sta­wi­ciele rzą­dzą­cej for­ma­cji – i nie­stety Pan rów­nież – w sto­sunku do ludzi nie podzie­la­ją­cych ich poglą­dów" – piszą byli opozycjoniści w liście otwartym do prezydenta Andrzeja Dudy.

Byli działacze "Solidarności" i podziemia lat 80. zarzucają obozowi rządzącemu, że "nie tylko w reto­ryce, ale i w dzia­ła­niach obóz rzą­dzący naśla­duje komu­ni­stycz­nych wład­ców". Wśród nieodpowiednich działań opozycjoniści wymieniają m.in. "zablo­ko­wa­nie prac Try­bu­nału Kon­sty­tu­cyj­nego, atak na nie­za­wi­słość sędziow­ską, zapo­wie­dzi usu­wa­nia nie­po­kor­nych sędziów, ręczne ste­ro­wa­nie pro­ku­ra­turą, czystki w radiu i tele­wi­zji".

"Miała być IV Rzecz­po­spo­lita, jest PRL–bis.  Pan, Panie Pre­zy­den­cie, umac­nia ten sys­tem, zarówno w swo­ich wystą­pie­niach, jak i prak­tyce żyro­wa­nia decy­zji obozu rzą­dzą­cego" - zwracają się sygnatariusze do prezydenta. "By upo­rać się z licz­nymi zagro­że­niami, Pol­ska dziś potrze­buje osła­bie­nia napięć, wza­jem­nego zaufa­nia, współ­pracy ponad podzia­łami poli­tycz­nymi i świa­to­po­glą­do­wymi. Jeżeli to nie nastąpi, nasz kraj straci nie tylko to wszystko, co udało się nam osią­gnąć, ale nie weź­mie udziału w grze o przy­szłość – o dobrą przy­szłość Pol­ski, Europy i świata" – przekonują

"Chcemy wie­rzyć, że znaj­dzie Pan w sobie siłę i sta­nie Pan ponad podzia­łami poli­tycz­nymi, że podej­mie Pan dzia­ła­nia, które spo­rom poli­tycz­nym przy­wróci cywi­li­zo­wane ramy. Tego wymaga pol­ska racja stanu" – brzmi zakończenie listu. Pod apelem do Andrzeja Dudy podpisali się; Konrad Bieliński, Jerzy Borowczak, Jan Ciesielski, Józef Duriasz, Halina Flis-Kuczyńska, Władysław Frasyniuk, Stanisław Handzik, Ewa Hałuszko, Stanisław Huskowski, Zbigniew Janas, Tadeusz Jedynak, Jan Kofman, Henryka Krzywonos-Strycharska, Waldemar Kuczyński, Bogdan Lis, Jan Lityński, Krzysztof Łoziński, Andrzej Milczanowski, Ewa Milewicz, Piotr Niemczyk, Stefan Niesiołowski, Edward Nowak, Janusz Onyszkiewicz, Wojciech Onyszkiewicz, Józef Pinior, Krzysztof Pusz, Jan Rulewski, Ernest Skalski, Grażyna Staniszewska, Barbara Toruńczyk, Henryk Wujec, Ludwika Wujec.

Na antenie TVN24 do listu odniósł się dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta.

Źródło: studioopinii.pl
 40
 • Dermatolog   IP
  Jeste­śmy także zanie­po­ko­jeni języ­kiem... podpisał Stefan Niesiołowski... zapewne dostał pypcia na języku i dlatego jest zaniepokojony!
  • Precz z TVN 24   IP
   PO wska TVN24 --,,cala prawda cala dobe'' wtszukuja sobowtorow politykow i nie tylko i przeprowadzaja z nimi wywiady--co za sk....ny beszczelne..Tak byko mieszy innymi po projejcji fikmu smolensk..Beszczelne chamy z robili wywjad Z Wolsztynem --pilotem JAKA40 a byl to tulko podobny facet --Natychmiast Wolsztyn powinien isc do prokuratoty .. A KRRIT natychmiast odebrac koncesje.. Precz z  TVN24.--,,BESCZELNE PERWIDNE KLAMSTWO CALA DOBE..
   • Andrzej   IP
    Po co do mnie jakieś bzdety piszecie? Piszcie do tego z Nowodworskiej - który jest nade mną!
    • Forum   IP
     PO wskie zera nie powinny zabierać głosu po tym jak wysprzedały wszystko co wartościowe w Polsce oraz po tym jak chcieli zrobić z Polski kolonię niemiec ! legalne obozy pracy ! legalne niewolnictwo !
     w....lać !!!
     • farsa   IP
      Gdyby nie ci ludzie, dziś trolle paszkwilów by nie klepały. Nie macie pojęcia co to reżim komunistyczny cwaniaczki. Teraz to każdy "bohater" anonimowo na forum- żenada.

      Czytaj także