Czy grozi nam faszyzm

Czy grozi nam faszyzm

– Dzisiejsza polityka przestała ucieleśniać jakieś wizje czy wartości – ostrzega prof. Enzo Traverso,wybitny włoski historyk, badacz totalitaryzmów.

Islamofobia, judeofobia, homofobia, ksenofobia.... Dlaczego nie lubimy tych, którzy się od nas różnią?

Nie wiem, ale wiem, że nie są to postawy wrodzone. Małe dzieci nie czują niechęci do inności, co najwyżej ciekawość. Nie ma więc czegoś takiego jak ontologiczna ksenofobia czy antropologiczny rasizm. To produkt relacji ekonomicznych i politycznych. Ale produkt o wyjątkowej trwałości. Ostatnim, który wierzył w jego przeterminowanie, był Karol Marks. Twierdził, że światowa rewolucja doprowadzi do zniesienia klas i państw, a więc i narodowych nienawiści. Wierzył w internacjonalizm i kosmopolityzm, tak jak ludzie oświecenia wierzyli w uniwersalne wartości i powszechne braterstwo. Tymczasem jedna i druga wiara okazała się płonna. Ekonomiczny globalizm, który miał wyzwolić człowieka z zależności, uzależnił go jeszcze bardziej. No i trzeba pamiętać, że tłem oświeceniowej idei braterstwa i równości wszystkich ludzi był kolonializm oparty zarówno na wyzysku ekonomicznym, jak i na wspierającej eksploatację teorii wyższości jednych ras nad drugimi. Dzisiejsza islamofobia zrodziła się właśnie z matrycy kolonialnej.

W Polsce, która nie należała do krajów, w tradycyjnym sensie, kolonialnych i która dziś jest jednym z bar-dziej homogenicznych narodów świata, niechęć wobec obcych mocno się trzyma. Islamofobia w postaci strachu przed „uchodźcami-terrorystami-gwałcicielami-nosicielami pasożytów” – też.

Nie potrzeba Żydów, by istniał anty-semityzm. Nie potrzeba muzułmanów, by istniała islamofobia. Żyd i muzułmanin to figury metaforyczne, na użytek polityczny stosowane w różnych kombinacjach. Tak jak dawny antysemityzm łączył figurę Żyda z komunizmem i zagrożeniem „bolszewicką zarazą”, tak dzisiejszy nacjonalizm żywi się islamofobią kojarzącą każdego muzułmanina z zagrożeniem terrorystycznym. Jednak – powtarzam – ksenofobia i rasizm to wytwory relacji ekonomicznych i politycznych. Dla wielu polityków zarządzanie strachem przed obcymi jest narzędziem zarówno budowania tożsamości wspólnotowej, jak i wykluczania, dzielenia.

Liczba polityków zarządzających strachem i ruchów, które żywią się ksenofobią, stale rośnie. Czy zagraża nam faszyzm? W pana pierwszej książce wydanej w Polsce „Europejskie korzenie przemocy nazistowskiej” mamy jasno postawioną tezę: Holocaust i okropieństwa II wojny to nie przypadek, to nie niezrozumiały akt barbarzyństwa. Nazizm to wytwór imperializmu, kolonializmu, nowoczesnej nauki i brutalizacji życia politycznego po I wojnie. To produkt naszej wspaniałej, postępowej, nowoczesnej i racjonalnej cywilizacji. Czy ta cywilizacja może dziś wyprodukować podobne zjawisko?

Nie. Faszyzm jest zjawiskiem historycznym. Nie rozciągałbym tej nazwy na współczesność. Bardziej uniwersalnym określeniem jest totalitaryzm. Z pewnego punktu widzenia żyjemy w czasach totalitaryzmu.

Gułag, obozy, eksterminacje?!

Oczywiście że nie. Definiuję totalitaryzm tak, jak Hannah Arendt, według której totalitaryzm to destrukcja polityki jako przestrzeni publicznej, w której funkcjonują różne podmioty. Prawdziwa polityka to dla Arendt sfera równości, wolności (przede wszystkim wolności słowa) i różnorodności, to dziedzina działań pozbawionych przemocy. Gdy pojawia się przemoc i gdy ludzie przestają interesować się światem, który jest pomiędzy nimi, lub gdy świat i opinie stają się jednolite, polityka zanika.

Arendt pisała, że czasy, w których „światło przestrzeni publicznej przygasa”, gdy „ludzie przestają wymagać od polityki czegokolwiek prócz tego, by na-leżycie uwzględniała ich interesy życiowe i prywatną wolność”, trzeba nazwać mrocznymi.

I żyjemy w takich czasach. Ale nie chodzi o faszyzm, komunizm czy terroryzm. Chodzi o urzeczowienie świata. Nasze dzisiejsze relacje są czysto towarowe, nasze zachowania, pragnienia, nasze dusze i ciała kształtuje rynek. Dochodzimy do czegoś, co piętnował Theodor Adorno: stajemy się dodatkami do świata towarów. Nie ma już obywateli, nie ma debat, jesteśmy konsumentami i tylko konsumentami. Rynek ma dziś charakter niemal sakralny; to religia, która leży u podstaw polityk społecznych i gospodarczych państw wysoko rozwiniętych, niezależnie od tego, czy ich rządy są prawicowe czy lewicowe. Religia, której celem jest zysk. Tej jednowymiarowości dzisiejszego świata nie mogę nazwać inaczej niż totalitaryzmem. I to jest tło dla ruchów, które nazywam postfaszystowskimi.

Nie neofaszystowskimi?

Przedrostek „post-” odnosi się do płynności danego zjawiska, zerwania z tradycją, a jednocześnie pewnej kontynuacji. „Neo-” to odrodzenie. Postfaszyzm może się stać neofaszyzmem, ale nim nie jest. Post faszyzm to właśnie reakcja, konserwatywna i prawicowa w charakterze, na tę nową formę totalitaryzmu. To próba obrony jakiejś tożsamości i jakichś wartości przed zduszeniem wszystkiego przez rynek, postfaszyzm nie jest więc – jak sądzą niektórzy – awangardą neoliberalizmu. Jest raczej próbą obrony przed nim. Postfaszyzm nie jest też klasycznym nacjonalizmem. Tradycyjny dyskurs nacjonalistyczny nie znajduje już dla siebie miejsca w zachodniej sferze publicznej, ponieważ wszyscy mogą dziś przeżyć doświadczenie świata zglobalizowanego. Dlatego, w sferze retorycznej, oś nacjonalizmu przesunęła się od „narodu” w znaczeniu tradycyjnym do „tożsamości narodowej”. Naród jest obecnie przeformułowany w kategoriach tożsamości i zmiana ta dotyczy w bardzo dużym stopniu całej prawicy. W obliczu dyskredytacji polityki, post-faszyzm lansuje model demokracji plebiscytowej, która anuluje wszelkie debatowanie na rzecz fuzji ludu z wodzem. Jesteśmy więc świadkami zachodzącej mutacji, która stawia pod znakiem zapytania tradycyjne kategorie służące analizie i interpretacji skrajnej prawicy. Ale tę mutację przeżywają prawie wszystkie siły polityczne. Po prostu weszliśmy w nowy reżim historyczności.

Ale podobieństw między nacjonalistycznymi czy radykalnie prawicowymi partiami a faszyzmem klasycznym jest wiele.

Owszem. Wszystkie mają charakter autorytarny, są anty-demokratyczne, populistyczne, cenią silne przywództwo, budują tożsamość wspólnotową na wykluczeniu, do czego zawsze potrzebny jest im kozioł ofiarny. We Włoszech postfaszyści mówią: my jesteśmy krajem katolickim i by zachować tożsamość, musimy się pozbyć (lub napiętnować) niekatolików, przede wszystkim muzułmanów. Ale trzeba pamiętać, że klasyczny faszyzm, poza różnicami ideologicznymi, jakie występowały między Francją, Włochami, Niemcami i Hiszpanią, miał ambicję oprzeć swoją politykę na projekcie i wizji nowego świata. Uważał się za ruch „rewolucyjny”, chciał zbudować „nową cywilizację” i szukał „trzeciej drogi” między liberalizmem a komunizmem. Tymczasem postfaszyzm się o to nie troszczy.

Jakie warunki muszą być spełnione, by postfaszyzm stał się neofaszyzmem?

Ekonomiczne, wielki kryzys lub polityczne. W Europie działają przecież drobne partie neofaszystowskie, na razie bez wielkiego znaczenia, ale postfaszyzm ma się coraz lepiej: transatlantycka fala radykalnego konserwatyzmu wyraźnie wzbiera.

Czy jest jakiś model polityki, który może przed tym ochronić?

Nie ma dziś polityki. Jest impolityka. Właśnie postfaszyzm wypełnia próżnię po polityce. Dzisiejsza polityka przestała ucieleśniać jakieś wizje czy wartości i stała się miejscem zarządzania zasobami publicznymi. Parlamenty są sprowadzone do roli izb rejestrujących ustawy, które tworzy władza wykonawcza. Nie toczy się w niej walk o idee, lecz buduje własne kariery. Impolityka ogranicza się do stylu. Najskuteczniej uosabia ją Donald Trump. Gwiazdor, pragmatyk, który obnosi się z ekstremalnym maczyzmem, jest wrogi każdej krytyce, z rasizmu i ksenofobii czyni oręż propagandowy, proponując wypędzenie muzułmanów i Latynosów ze Stanów Zjednoczonych, napina szowinistyczną strunę swojego elektoratu i pozuje na obrońcę klas ludowych, poszkodowanych przez dezindustrializację kraju i kryzys gospodarczy. Posługuje się demagogią, przeciwstawiając zwykłych Amerykanów (do których nie należy i których wyzyskuje przez całe życie) skorumpowanemu systemowi politycznemu z siedzibą w Waszyngtonie. Od jego „charyzmy” pękają ekrany....

Mussolini!

Nie, raczej Berlusconi. Za Trumpem nie stoi masowy ruch. To wolny elektron. Nie, nie jesteśmy świadkami faszyzacji USA, zahipnotyzowanych przez nowego wodza; mamy do czynienia z głębokim odrzuceniem establishmentu politycznego i gospodarczego, zarówno pod postacią masowej absencji, jak i pod postacią głosowania protestacyjnego, przechwyconego przez demagogicznego polityka

W swojej najnowszej książce po-święconej właśnie „Nowym obliczom faszyzmu” dowodzi pan, że różnorodne, skrajnie prawicowe ruchy starają się prze-kształcić system od wewnątrz. Co robi w takim razie postępowa lewica? Widzi pan jakieś zbawcze projekty?

Żyjemy w świecie, który nie jest już w stanie projektować swojej przyszłości. Dawne wizje „nowego człowieka”, „nowego społeczeństwa”, utopie „sprawiedliwego świata” są dziś nieaktualne, naiwne lub straszne (jak np. „Tysiącletnie panowanie Rzeszy”). Dziś nie tworzy się utopii, co najwyżej dystopie (katastrofa ekologiczna). Ruchy lewicowe, takie jak np. Occupy Wall Street, są efemeryczne, niezdolne do trwania czy nawet kolektywnej deliberacji. Nie widzimy żadnych alternatyw kulturowych wobec świata obecnego. To niewątpliwy sukces neoliberalizmu: znaturalizował kapitalizm. Dziś największe wyzwanie to: jak przeżyć tu, na Ziemi, jak zapobiec katastrofie ekologicznej. Ale oczywiście ciągłym wyzwaniem lewicy jest: jak prze-organizować społeczeństwa, by opierały się na równości, a nie na dążeniu do zysku.

A jak przedefiniować tożsamość, by nie była wykluczająca i umożliwiała równość?

Pożytecznym byłoby uznanie rozróżnienia poczynionego przez Paula Ricoeura między dwoma rodzajami tożsamości: byciem takim samym i byciem sobą. Pierwsza odpowiada na pytanie: „czym jesteśmy?” i odsyła do tożsamości biologicznej, do naszego DNA, tzn. do czegoś danego i niezmiennego. Metaforycznie: do krwi. Ta tożsamość to fantazmat prawicy. Druga natomiast odpowiada na pytanie: „kim jesteśmy?” i ma charakter refleksywny. Jesteśmy tym, co zrobiło z nas życie, i tym, czym staliśmy się w wyniku naszego własnego wyboru. Ta tożsamość jest subiektywna, otwarta i podlega przeobrażeniom. Należy odróżnić ją od „obywatelstwa”, które oznacza przynależność do wspólnoty politycznej i leży u podstaw owocnej koncepcji świeckości, ponieważ implikuje pluralizm kulturowy i religijny. Jest tysiąc sposobów bycia członkiem wspólnoty, przynależenia do niej i odczuwania, że podziela się z nią wspólny los. Bogactwem Europy jest właśnie mnogość jej tożsamości. Francję ukształtowało ponad stulecie imigracji i dlatego ten gwałtowny dyskurs antyimigrancki jest po prostu „utopijny”! Niemożliwe jest cofnięcie się i reakcyjny dyskurs o „rdzennych Francuzach” postuluje i idealizuje Francję, której nie ma, która przestała istnieć półtora stulecia temu i w wieku globalizacji nigdy nie powróci.

Ale gdyby powróciła?

Byłoby to katastrofą, źródłem odwrotu, izolacji i ogólnego zubożenia. Imigracja to przyszłość starego świata, warunek uniknięcia schyłku demograficznego, schyłku gospodarczego, warunek zapewnienia emerytur starzejącej się populacji, warunek otwarcia na świat, odnowy jej kultur i na-kłonienia jej do dialogu. Wszyscy analitycy czynią tę elementarną konstatację, lecz nasi politycy nie chcą tego przyznać ze względu na krótkowzroczne kalkulacje wyborcze. Postfaszyzm, w swoich różnorodnych politycznych formach, charakteryzuje się taką krótkowzrocznością, ogranicza się do teraźniejszości i przeszłości.

Czyli nie wiemy, czym będzie jutro, dla jakich projektów warto żyć?

Optymistyczne jest to, że w tej mojej diagnozie nie ma żadnej nieuchronności. W każdej chwili mogą się pojawić jakieś twórcze, wyposażone w potężną wyobraźnię umysły i zaproponować alternatywę: inny model społeczeństwa.

Jakiś geniusz wizjonerskiego umysłu?

Tak. Problem jednak w tym, że potrzeb-ne są jeszcze siły społeczne, które zrobią z nowych idei jakiś użytek. Dziś wiele jest sygnałów świadczących o zachodzącej zmianie, o tym, że zachodzi molekularny proces, który może spowodować skok jakościowy. Lecz skok taki jeszcze się nie dokonał. I trudno go nam sobie wyobrazić, a tym bardziej opisać. Żyjemy w okresie przejściowym, w obliczu nowych nieznanych scenariuszy dysponujemy jedynie starym słownictwem, odziedziczonym po ubiegłym stuleciu. Jego słowa są zużyte, lecz nie stworzyliśmy jeszcze nowych. Staramy się sobie z tym radzić. Cała debata wokół faszyzmu wpisuje się w tę sytuację przejściową. Wiemy, że wiek XXI nie będzie szczęśliwym stuleciem, ale w przeciwieństwie do naszych przodków trudno jest nam zarysować projekt na przyszłość. Staramy się zapobiec najgorszemu, bronić zdobyczy przeszłości, zachować demokrację, która codziennie coraz bardziej jest wypierana z treści. Lecz wiemy przecież, że wokół nas się gotuje i że para wysadzi pokrywę. Nastąpią wielkie zmiany; należy się do nich przygotować. Słowa konieczne do ich opisania same się pojawią.


Prof. Enzo Traverso – włoski historyk, piszący głównie po francusku. Absolwent Uniwersytetu w Genui, obecnie wykłada na Cornell University. Zajmuje się historią XX w., zwłaszcza totalitaryzmem i Holocaustem

Prof. Magdalena Środa – etyczka, filozofka, feministka, felietonistka „Wprost

Okładka tygodnika WPROST: 2/2020
Cały wywiad dostępny jest w 2/2020 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 2
 •  
  Oczywiście że nie ale coś gorszego liberalny komunizm .Ktory jest odmianą faszyzmu z gejowska flagą
  • wiesz kretyno co znaczy NSDAP i czym się różniła jej "religia" od tej z KPZR?

   niczym. a ty jesteś przedstawicielką tej drugiej komucho i zawsze możesz składać kwiaty
   Marksowi w Trewirze i Spinelliemu.

   oczywiście lewackie przygłupy nic nie rozumieją.

   Spis treści tygodnika Wprost nr 2/2020 (1918)

   • Rewolucja kulturalna 6 sty 2020, 20:00 Benefis Zenka Martyniuka w TVP, a później firmowany przez tę telewizję „Sylwester Marzeń”, gdzie królowało disco polo, wywołały w Polsce burzę. Zdecydowanie niewspółmierną do rozmiarów „kulturalnej rewolucji”, której podobno dokonali demiurdzy z Woronicza. 3
   • Niedyskrecje parlamentarne 6 sty 2020, 20:00 Politycy Platformy Obywatelskiej szykują się do wyborów przewodniczącego partii. – Jeszcze przed świętami Grzegorz dzwonił po byłych parlamentarzystach i namawiał ich do głosowania. A Budka, najpoważniejszy rywal Grzegorza, zupełnie... 6
   • 7 dni dookoła dni świata 6 sty 2020, 20:00 Izrael Bibi chce Nietykalności Premier Izraela Binjamin Netanjahu próbuje za wszelką cenę przeciągnąć rozpoczęcie procesu o korupcję z zarzutów postawionych mu przez prokuraturę w listopadzie. Netanjahu zażądał immunitetu, licząc,... 8
   • Obraz tygodnia 6 sty 2020, 20:00 1. miejsce w rankingu najchętniej oglądanych w Wielkiej Brytanii i Australii seriali na Netflixie zajął „Wiedźmin”. Cztery pierwsze miejsca na liście bestsellerów Empiku wciąż należą do książek Olgi Tokarczuk. Na piątym... 11
   • Inteligent a oczy zielone 6 sty 2020, 20:00 Czy telewizja publiczna powinna promować disco polo? O tym prof. Magdalena Środa i Jan Wróbel w „łączy nas »Wprost«”. 12
   • Bodnar listy pisze 6 sty 2020, 20:00 Adam Bodnar: Od kilku lat rzecznik praw obywatelskich zajmuje się sprawą rodziców, którzy nie mogą otrzymać ani zasiłku pogrzebowego, ani macierzyńskiego, ani też skorzystać z urlopu macierzyńskiego w razie urodzenia martwego dziecka, którego płci nie da się ustalić.... 13
   • Biznespolowcy 6 sty 2020, 20:00 Dyskoteki, restauracje, apartamenty na wynajem, własne salony urody. Tak gwiazdy disco polo inwestują wyśpiewane miliony. Królem pozostaje Zenek Martyniuk, który w rok potrafi zarobić milion dolarów. 14
   • Orędzia dwa 6 sty 2020, 20:00 Politycy rzadko mówią cokolwiek od siebie. Najczęściej mówią to, co chcemy od nich usłyszeć. O stanie zbiorowego umysłu społeczeństw wiele mogą powiedzieć orędzia noworoczne. Jest w nich to, co za ważne uznali doradcy analizujący sondaże i nastroje społeczne. To, czego chcemy... 19
   • Uszy prezesa 6 sty 2020, 20:00 Prezes PiS opiera się na kilku kręgach zaufanych osób. Ostatnio w najbardziej zaufanym kręgu zaszły pewne przetasowania. 20
   • Morawiecki jest dziś twarzą PiS 6 sty 2020, 20:00 – Morawiecki jest dziś twarzą PiS Tusk jest tchórzem podszyty, dlatego nie podjął się rywalizacji prezydenckiej. Małgorzata Kidawa-Błońska ma znacznie groźniejsze cechy – mówi Joachim Brudziński, wiceprezes PiS. 24
   • Bunt milenialsów 6 sty 2020, 20:00 Zarabiają grosze, mieszkają u rodziców, stoją przed realną groźbą życia na głodowej emeryturze. Pokolenie trzydziestolatków ma powody do buntu. Niewykluczone, że czeka nas powtórka z rewolucji 1968 r. 28
   • Czy grozi nam faszyzm 6 sty 2020, 20:00 – Dzisiejsza polityka przestała ucieleśniać jakieś wizje czy wartości – ostrzega prof. Enzo Traverso,wybitny włoski historyk, badacz totalitaryzmów. 33
   • Jak przygoda, to tylko w Kambodży 6 sty 2020, 20:00 Wywrócić swoje życie do góry nogami i wyjechać to jedna z tych fantazji, które uderzają do głowy i wylatują z niej równie szybko jak bąbelki z noworocznego szampana. Coraz częściej w odległych rejonach świata można spotkać Polaków, którzy ten plan urzeczywistnili. 36
   • Instrukcja obsługi zmiany 6 sty 2020, 20:00 Być surowym dla siebie czy pobłażliwym? Dokręcić śrubę czy odpuścić? A może nic nie zmieniać w swoim życiu? Jak trzeźwo podejść do postanowień noworocznych, radzi psycholożka Joanna Chmura. 40
   • Na scenie jestem gejzerem 6 sty 2020, 20:00 – Siedemnaście lat temu bałam się, że po kabarecie Potem nic ważnego w mojej karierze nie może się już wydarzyć. Na szczęście szybko odkryłam dzikie energie, które we mnie drzemią – mówi Joanna Kołaczkowska, aktorka kabaretu Hrabi. 43
   • Niech śmiech będzie z wami 6 sty 2020, 20:00 Jedyne danie w internecie, które jeszcze się nie przejadło, to świeże, apetyczne memy. Bez nich rzeczywistość byłaby niestrawna. 46
   • Dziewczyna z pustostanu 6 sty 2020, 20:00 W pozbawionym drzwi lokalu spały cztery kompletnie pijane osoby. Łatwo było skuć je kajdankami. 50
   • Nowe życie Palikota 6 sty 2020, 20:00 Idąc do polityki, zarzekał się, że na dobre kończy z biznesem. Kiedy z polityką skończył, to do biznesu wrócił. Na najnowszy pomysł zebrał w internecie ponad 4 mln zł. Wystarczyło mu na to 36 dni. 54
   • Hossa bessa 6 sty 2020, 20:00 Polska Fundacja Najbogatszych W noc sylwestrową Polska Fundacja Narodowa odpaliła prawdziwą petardę. Opu-blikowała najnowsze sprawozdanie z działalności za 2018 r. Na jej budżet zrzuca się 17 spółek Skarbu Państwa. To, jak PFN wydaje... 58
   • Wojna na gesty, wojna na słowa 6 sty 2020, 20:00 Historyczna awantura z Rosją pokazuje, kto i do czego potrzebny jest Kremlowi. Putin nie tylko rozgrywa cele w światowej dyplomacji, lecz także próbuje wpływać na przebieg kampanii wyborczej w Polsce. 60
   • Małpy chcą wolnej Papui 6 sty 2020, 20:00 Polak Jakub Skrzypski to pierwszy w dziejach Indonezji cudzoziemiec skazany za próbę obalenia rządu. 65
   • Lek jak cud 6 sty 2020, 20:00 Ta historia to gotowy scenariusz na film: 10-dniowe bliźniaki Helenka i Antek lecą do Rzymu na leczenie, które zatrzyma degradację ich mięśni. Na pokładzie samolotu są też rodzice i czteroletnia siostra Basia, która porozumiewa się tylko oczami, a oddycha dzięki respiratorowi. 68
   • Odporność od kuchni 6 sty 2020, 20:00 Katar, kaszel, drapanie w gardle i gorączka.Zima. Jak naturalnie wzmocnić odporność i uchronić się przed infekcją? 70
   • Młode serce 6 sty 2020, 20:00 Na studiach wziąłem udział w niskobudżetowym filmie „Kto puka do moich drzwi?”, na który zrzucili się studenci. Wyreżyserował go mało znany wtedy chłopak Martin Scorsese. A potem już poszło – mówi Harvey Keitel, którego można oglądać w kinach i serwisie Netflix w „Irlandczyku”. 72
   • Nietykalni 6 sty 2020, 20:00 Film „Gorący temat” i serial „Na cały głos” poświęcone Rogerowi Ailesowi to pierwsze po wybuchu ruchu #MeToo zrealizowane na tak dużą skalę opowieści o molestowaniu seksualnym. Hollywood chce zrozumieć kulturę, która pozwoliła przez dekady tuszować przemoc. 77
   • Sztuka kochania 6 sty 2020, 20:00 – Skończmy z tematami tabu – w każdej rodzinie znajdzie się lesbijka czy gej. Co trzecia kobieta miała aborcję. Słuchajmy się –  mówi piosenkarka Natalia Przybysz. 80
   • Potwory i spółka 6 sty 2020, 20:00 Geralt Henry’ego Cavilla przyciąga wzrok od pierwszej minuty idealnie wyrzeźbionym ciałem i białą grzywą. Introwertyczny charakter wiedźmina nie wymaga od aktora nadmiernej ekspresji, ale gwiazdor wydaje się stworzony do pojedynków z potworami. 84
   • Film 6 sty 2020, 20:00 Nowy świat Bohaterka wspaniałego dokumentu „Kraina miodu” mieszka ze starą mat-ką w ruinach opuszczonej wioski w macedońskich górach. Jej życie wyznacza naturalny rytm pór roku, nocy i dnia, zmieniającej się pogody. Co jakiś czas... 85
   • Muzyka 6 sty 2020, 20:00 Wyspiarski rap Wyspy Brytyjskie od lat reagują na hip-hop z zadziwiającym oporem. Mimo intelektualnych kawałków Mike’aSkinnera z The Streets tamtejszy rap wciąż pozostaje na marginesie gatunku. Na tym tle Stormzy jest fenomenem. Imponują... 86
   • Książka 6 sty 2020, 20:00 Szkoła czytania Po książkę amerykańskiego profesora literatury warto sięgnąć nie tylko dlatego, że jest bardzo popularna za oceanem, lecz także dlatego, że uczy czytania jako sztuki. Pokazuje, jak szukać w literaturze podtekstów,... 87
   • Kalejdoskop 6 sty 2020, 20:00 Serial Strażnicy polskiego Teksasu Artur Zaborski W trzecim sezonie „Watahy” jest wszystko, czego można oczekiwać od współczesnego serialu: angażujący scenariusz scalający równe i ciekawe wątki, brawurowo napisane i zagrane postaci,... 88
   • Z „Dziennika”. 27 grudnia 2019 – 2 stycznia 2020. Gajków pod Wrocławiem 6 sty 2020, 20:00 Piętnasta. Ciemna noc. Z latarką, skrajem drogi, poszedłem do Żabki. Wymiotło im całą białą wódkę. Nawet szklaną beczułkę z kranikiem, co zawsze myślałem, że nikt jej nie kupi. Została jedna smętna butelka. Pusta ściana, która zawsze zasłonięta butelkami! 90
   • Astrofaza 6 sty 2020, 20:00 Astrologia przestała być domeną wróżek i trafiła w ręce speców od marketingu, którzy próbują oczarować nią klientów. 92
   • Jeszcze wszystkiego nie wiem 6 sty 2020, 20:00 Z twórczością jest trochę jak z ćwiczeniami fizycznymi – najlepszą kondycję i rzeźbę ciała dają regularne treningi – pisze Monika Brodka w rubryce "co mnie inspiruje" w tygodniku „Wprost”. 95
   • Kurpiowskie szczęście 6 sty 2020, 20:00 Jedną z typowych kurpiowskich potraw są fafernuchy. Te ciastka, pieczone na początku nowego roku, mają zapewnić szczęście i dobrobyt na kolejne miesiące. 96
   • Dobry biznesplan 6 sty 2020, 20:00 Marzycielskie wizje i barwne scenariusze odłóżmy na bok. Dobry biznesplan opiera się na konkretnych danych oraz dokładnej analizie rynku. 97

   ZKDP - Nakład kontrolowany