Korporacenizm

Korporacenizm

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Jak samorządy zawodowe obdzierają nas ze skóry

Kłótnia w rodzinie
Podział na adwokatów i radców prawnych jest sztuczny i nie ma żadnego uzasadnienia. Zawód radcy prawnego powstał na mocy uchwały Rady Ministrów z 1961 r. i był kopią pomysłu wprowadzonego w życie w ZSRR. Do zadań radców prawnych należała obsługa prawna socjalistycznych przedsiębiorstw. Wraz z końcem PRL utrzymywanie odrębnego zawodu straciło sens. Radcy rozpoczęli starania o zrównanie obu zawodów, co oznaczałoby zwiększenie konkurencji na rynku i obniżkę cen. Naczelna Rada Adwokacka robi wszystko, aby do tego nie dopuścić. Lobbing radców prawnych zakończył się połowicznym sukcesem. W 1997 r. uzyskali prawo do reprezentowania osób fizycznych przed sądami w sprawach cywilnych, a w 2001 r. także w sprawach o wykroczenia. Sprawy karne, rodzinne i opiekuńcze nadal mogą prowadzić jedynie adwokaci.

Jeżeli kupiłeś mieszkanie, skorzystałeś z porady prawnika lub doradcy podatkowego, zleciłeś audyt w swojej firmie albo zamówiłeś projekt budynku u architekta, zapłaciłeś haracz jednej z korporacji zawodowych! W Polsce jest ich już 16, kolejne 22 związki starają się o ten status, bo stworzenie korporacji to niezwykle lukratywny biznes. Większość samorządów zawodowych likwiduje konkurencję i drenuje nasze kieszenie. Najbardziej zachłanni są prawnicy. Kto może zarobić kilka milionów złotych przez 15 minut? Bill Gates, szef Microsoftu? Nie! Taka bywa stawka polskiego notariusza. Korporacje zyskały wyłączność na dopuszczanie do wykonywania zawodu - mają monopol i bezlitośnie go wykorzystują. W zeszłym roku w całej Polsce na aplikacje prawnicze przyjęto tylko 1038 kandydatów. Legislacyjne próby zmiany tej patologicznej sytuacji są torpedowane przez wpływowe lobby korporacji.

42 godziny pracy na dobę
"Wprost" dotarło do nie publikowanego raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat dostępu do pomocy prawnej. Wynika z niego, że liczba spraw wpływających do sądów w ostatnich 10 latach wzrosła z 2,7 mln do 8,4 mln, czyli o 300 proc. Liczba adwokatów zwiększyła się zaledwie o 5 proc. (z 6,9 tys. w 1990 r. do 7,2 tys. w 2001 r.). We Frankfurcie nad Menem pracuje 8 tys. adwokatów, a Waszyngtonie - 70 tys. Na adwokata przypada w Polsce około 5 tys. klientów i 300 spraw rocznie. Michał Kłaczyński (doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od lat walczy w sądzie z korporacją adwokacką o dostęp do aplikacji) wyliczył, że jeśli każdy klient potrzebowałby w ciągu roku prostej porady, wymagającej dwóch godzin konsultacji, przeciętny adwokat musiałby pracować rocznie 10 tys. godzin, czyli około 42 godzin dziennie. Co roku dyplom magistra prawa odbiera 10 tys. osób. - To, że w Polsce jest niewielu adwokatów, nie wynika więc z tego, że nie ma chętnych do uprawiania tej profesji. Korporacja ogranicza dostęp do zawodu, odrzucając kandydatów na egzaminach - mówi Łukasz Bojarski z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, autor raportu o dostępie do pomocy prawnej. Efekt? Adwokaci za 15 minut pracy żądają średnio 150 zł, a za poprowadzenie prostej sprawy spadkowej do 1000 zł.

Grunt to kolega
Radcom prawnym płacimy podobne stawki jak adwokatom. W 2002 r. na aplikację radcowską w Polsce przyjęto zaledwie 642 osoby. - Musimy brać pod uwagę opinię naszych kolegów radców prawnych zaniepokojonych możliwością utrzymania się na rynku pracy w sytuacji, gdy tak dużo młodzieży chce wykonywać ten zawód - tłumaczy Elżbieta Kwiatkowska-Falęcka, sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych. - Między prawnikami nie ma i nie może być konkurencji. Nie może być przecież tak, że kolega podbiera koledze klientów.
Dzięki konkurencji poprawiłaby się jakość usług i spadłyby ceny, ale do tego samorząd nie chce dopuścić, więc utrudnia dostęp do informacji dotyczących jakości pracy prawników. Samorządy zakazują im reklamowania usług, a także ustalania wysokości honorarium wyłącznie w formie odsetka od wygranej w sądzie sumy. Prawnik ma dostać pieniądze bez względu na jakość i efekty pracy.

Milion złotych za autograf
W Polsce na 25 tys. obywateli przypada jeden notariusz. Jeżeli sprzedałeś mieszkanie za 100 tys. zł i kupiłeś nowe za tę samą cenę, notariusz zarobił dzięki tobie 2,6 tys. zł. Jeśli każdy zakup poprzedzała umowa przedwstępna, notariusz inkasuje łącznie 5,2 tys. zł! Nie wiadomo, dlaczego polski notariusz pobiera opłaty za sporządzenie dokumentu proporcjonalne do wartości transakcji. Faktycznie płacimy progresywny podatek, który wędruje do ich kieszeni!
W październiku 2001 r. Stanisław Iwanicki, ówczesny minister sprawiedliwości (w cywilu notariusz), żegnając się ze stanowiskiem, ustalił bardzo wysokie ceny maksymalne. - Te stawki są rzadko stosowane - przekonuje Leszek Zabielski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Tymczasem uchwała nr 19/97 tejże rady z 12 grudnia 1997 r. uznaje "przyciąganie klientów poprzez proponowanie niższego wynagrodzenia za usługi notarialne za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie rażący jej wypadek". Każdy, kto się nie podporządkuje temu ustaleniu, może na mocy postępowania dyscyplinarnego utracić prawo do wykonywania zawodu. Za stosowanie i nakłanianie do zmowy cenowej UOKiK już raz ukarał KRN. Notariusze nie zgodzili się z werdyktem i odwołali się do sądu.
Monopol w tej dziedzinie jest szczególnie szkodliwy, bo większość umów handlowych musi być potwierdzana u notariusza.

Wiwat Modzelewski
Wyższe wykształcenie, praktyka w zawodzie i zaliczone egzaminy z prawa podatkowego to warunki niezbędne do tego, by legalnie zarabiać, wypełniając zeznania podatkowe. Zgodnie z obowiązującym prawem, ten przywilej przysługuje głównie doradcom podatkowym. Jest ich w Polsce 9575, na każdego doradcę przypada zatem 2,4 tys. płatników podatku dochodowego. Przy takiej liczbie potencjalnych klientów można swobodnie dyktować ceny. Nic dziwnego, że za wypełnienie formularza trzeba zapłacić 80-100 zł.
W 2000 r. rząd zgłosił projekt ustawy ułatwiający powszechny dostęp do zawodu doradcy podatkowego. Według projektu, doradcą mógł zostać każdy, kto zgłosił taką działalność do ewidencji. Istniała też możliwość zostania biegłym doradcą podatkowym po zdaniu egzaminów. Klient miałby wybór, a ceny byłyby niższe. Krajowa Izba Doradców Podatkowych natychmiast przystąpiła do kontrofensywy. Wydelegowała Witolda Modzelewskiego, swego przewodniczącego, byłego wiceministra finansów, do lobbowania przeciw ustawie. Modzelewski, będący stroną w sprawie, występował w Sejmie jako bezstronny ekspert. Doprowadził do tego, że rządowy projekt upadł, a doradcy mogą nadal swobodnie ściągać z nas haracz.

Projekcik za 20 tys. zł
W Polsce - według Izby Architektów RP - jest 12 tys. architektów, a w Niemczech 100 tys.! Architekci uznali jednak, że konkurencja w naszym kraju jest zbyt duża. Izba ustaliła więc ceny minimalne. Za niestosowanie się do cennika groziło wykluczenie z izby, czyli de facto pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Samorząd uchwalił także tzw. cennik sugerowany, zgodnie z którym cena projektu powinna stanowić około 5 proc. wartości inwestycji. Za projekt dwustumetrowego domu jednorodzinnego trzeba by więc zapłacić około 20 tys. zł! Wprowadzenie cennika miało na celu także wyeliminowanie konkurencji, jaką były biura projektowe sprzedające gotowe plany domów średnio po 2 tys. zł. W 2002 r. Cezary Banasiński, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wszczął postępowanie przeciwko samorządowi architektów. Po zakończeniu śledztwa stwierdził istnienie zmowy cenowej i zakazał jej stosowania.


Otwartość reglamentowana
Kieszenie firm drenują biegli rewidenci, których jest w Polsce tylko 6 tys. Koszt audytu wynosi zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla mniejszych przedsiębiorstw to bariera nie do pokonania, dlatego audytorów zatrudniają tylko te firmy, na które taki obowiązek nakłada ustawa. Niekorzystnie wpływa to na obrót gospodarczy. Od 1995 r. uprawnienia do wykonywania tego zawodu zdobyło około 700 osób. - Jesteśmy najbardziej otwartą korporacją - twierdzi Piotr Rojek, prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Rewidencka otwartość jest w istocie niezwykła: wystarczy zdać 10 egzaminów, odbyć dwuletnią aplikację (znalezienie osoby, która przyjmie aplikanta, graniczy z cudem) oraz roczny staż i uzyskać akceptację komisji egzaminacyjnej.

Demonopolizację czas zacząć!
Monopol prywatny pod osłoną państwa, a do tego sprowadza się istnienie niektórych korporacji zawodowych, należy do najgroźniejszych. "Korporacja odpowiada za poziom swoich członków, ale nie może to oznaczać blokowania dostępu do zawodu w obawie przed konkurencją ze strony młodych kadr. To poważne zagrożenie, w wypadku notariuszy i adwokatów bariera została już przekroczona: mamy do czynienia z zamknięciem zawodu podyktowanym strachem przed konkurencją" - uważa prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich.
PiS zgłosiło w Semie projekt ustawy, której celem jest likwidacja ograniczeń dostępu do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza. Egzaminy na aplikacje miałyby być przeprowadzane przez państwo, a nie korporacje. Status quo w Sejmie broni poseł SLD Ryszard Kalisz (adwokat), który uważa, że korporacje muszą zachować prawo do decydowania o tym, kto będzie wykonywał zawód. Dopóki jednak ich wpływy będą tak duże jak teraz, dopóty dostęp do wielu profesji będzie trudniejszy niż wejście w struktury mafijne w filmie "Donnie Brasco". Tam kandydat na gangstera musiał mieć rekomendację członka "rodziny", w Polsce kandydat na adwokata musi być rekomendowany przez dwóch członków korporacji...


CEZARY BANASIŃSKI
prezes UOKiK
Niepokoją nas próby sterowania przez korporacje rynkiem za pomocą wprowadzania minimalnych cen usług lub wskazywania członkom lokalizacji siedzib. UOKiK może interweniować, nakładając kary i domagając się zaprzestania praktyk o charakterze monopolistycznym.
PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI
poseł PiS, autor projektu ustawy o korporacjach prawniczych
Nasz projekt czyni zadość konstytucyjnemu prawu do wolności wyboru zawodu. Egzaminy na aplikacje będą przeprowadzane przez państwo, a nie przez korporacje. Zaczynamy od próby zniesienia barier w dostępie do wykonywania zawodu prawnika, ale w przyszłości chcemy się zająć wszystkimi korporacjami.

American dream
W USA kandydaci na prawników rozwiązują anonimowo testy przygotowane przez Stowarzyszenie Zawodowe Prawników (American Bar Association) - taka forma egzaminu ogranicza subiektywność ocen. Honoraria adwokatów zwykle stanowią odsetek wartości przedmiotu sporu i są wypłacane tylko wtedy, gdy sprawa zostanie wygrana.
Notarialne potwierdzenie dokumentu kosztuje w USA dolara! Notariusze są niepotrzebni, bo przywilej potwierdzenia podpisu może uzyskać każdy, składając przysięgę przed sędzią. Dokument będący odpowiednikiem aktu notarialnego można sporządzić, korzystając z programu komputerowego (kosztują 30-100 USD). Jeśli umowa jest skomplikowana (na przykład w wypadku kupna nieruchomości), akt przekazania własności przygotowuje adwokat. Nikt jednak nie zakwestionuje ważności dokumentu przygotowanego przez sprzedającego, jeśli zrobiono to prawidłowo. Chodzi o to, by nabywający otrzymał tytuł własności bez obciążeń czy zobowiązań. Odpowiedzialność za to ponoszą firmy ubezpieczeniowe. Jeśli w kupionej willi pojawi się po latach ktoś, kto udowodni, że ma prawo do jej połowy, odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel. Polski notariusz podobnej gwarancji nie daje. Ubezpieczenie, ze względu na ostrą konkurencję na rynku, jest w USA stosunkowo tanie - w wypadku domu o wartości 300 tys. USD wynosi 700 USD (2800 zł). Kupując w Polsce dom wart tyle samo, zapłacilibyśmy notariuszowi 6300 zł i nie mielibyśmy gwarancji, że sprzedana nieruchomość nie ma tzw. wady prawnej. Polski notariusz nie odpowiada za prawdziwość oświadczeń stron umowy!
Jan M. Fijor

Znieść przywileje korporacji?
NIE TAK
Robert Smoktunowicz
adwokat, senator
Dopuszczanie do wykonywania zawodu to tradycja wywodząca się ze średniowiecza. Korporacje powinny mieć prawo decydowania o tym, kto będzie ich członkiem, bo po to są między innymi tworzone. Pozostaje pytanie, jak bardzo powinny być zamknięte. Uważam, że korporacja adwokacka jest zbyt hermetyczna.
Witold OrŁowski
szef zespołu doradców ekonomicznych prezydenta
Korporacje nie powinny decydować o tym, kto będzie wykonywał zawód. Praktyka pokazuje, że wykorzystują to prawo do ograniczania konkurencji i wprowadzenia monopolu. Jeśli istnieje potrzeba sprawdzania kwalifikacji, funkcje egzaminatora powinno przejąć państwo.
Andrzej Arendarski
prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Korporacje powinny mieć prawo dopuszczania do zawodu. Kryteria, które należy spełnić, aby móc wykonywać jakiś zawód, muszą być jednak jasno określone, a państwo powinno nadzorować przebieg rekrutacji. Starający się o prawo do wykonywania zawodu powinni mieć możliwość odwołania się od negatywnej decyzji korporacji do sądu.
Robert Gwiazdowski
adwokat, ekspert Centrum im. Adama Smitha
Szczególnego potraktowania wymagają ewentualnie adwokaci zajmujący się sprawami karnymi - tu na szali leży wolność człowieka i pewne ograniczenia w dostępie do zawodu mogą być zasadne. Inna działalność prawnicza, doradztwo podatkowe itp. to normalny biznes, taki jak sprzedawanie pietruszki, i nie potrzebuje szczególnego traktowania.
Więcej możesz przeczytać w 14/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 2

Spis treści tygodnika Wprost nr 14/2003 (1062)

 • Wprost od czytelników 6 kwi 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • W pustyni i w Bushu 6 kwi 2003, 1:00 Zdjęcie wietnamskiej dziewczynki dotkliwie poparzonej w wyniku napalmowego nalotu, biegnącej nago i krzyczącej w kierunku kamery, wstrząsa do dziś 3
 • Peryskop 6 kwi 2003, 1:00 Bolesław Wierzbiański (1913-2003) Nasza przyjaźń trwała dokładnie pół wieku. Był jedną z najbardziej dynamicznych postaci, jakie w życiu poznałem. Miał w sobie ducha inicjatywy, odznaczał się niezwykłą pomysłowością i... 6
 • Dossier 6 kwi 2003, 1:00 JÓZEF OLEKSY, poseł SLD "Jeśli bez przerwy słyszę członków komisji śledczej, którzy mają wizję i telewizję nieustannie, a jeszcze starają się być politykami uczestniczącymi w dyskusji publicznej, to mnie to... 7
 • Z życia koalicji 6 kwi 2003, 1:00 W ramach obalania Leszka Millera z wywiadem w "Rzeczpospolitej" wystąpił Aleksander Kwaśniewski. Jak wszystko inne udało się to prezydentowi rewelacyjnie. Został wyśmiany. W ramach riposty premier najpierw próbował zrobić... 8
 • Z życia opozycji 6 kwi 2003, 1:00 Juliusz Braun (niegdyś, bardzo dawno temu i bardzo słabiutko związany z Unią Wolności) podał się do dymisji. Znaczy się, nie jest już przewodniczącym Krajowej Rady Tego i Owego. Decyzję tę ocenić trzeba jako słuszną. Z mediami w... 9
 • M&M 6 kwi 2003, 1:00 MAM DWIE RĄCZKI MAŁE - felieton Marka Majewskiego 10
 • Playback 6 kwi 2003, 1:00 10
 • Gołąbek pokoju Gorbaczow 6 kwi 2003, 1:00 W 1991 r. były prezydent USA George Bush rzucił słuchawką w środku rozmowy z Michaiłem Gorbaczowem - tak go rozeźliły namowy Gorbaczowa do rezygnacji z operacji "Pustynna burza". 10
 • Fotoplastykon 6 kwi 2003, 1:00 12
 • Poczta 6 kwi 2003, 1:00 Listy od czytelników 14
 • Kadry 6 kwi 2003, 1:00 15
 • Wałęsa bis 6 kwi 2003, 1:00 Jestem za, a nawet przeciw rządowi Leszka Millera - Aleksander Kwaśniewski jeszcze nie mówi językiem Lecha Wałęsy, ale już robi to, co on, i myśli jego kategoriami. W czerwcu 2002 r. zapewniał: "Nasza przyjaźń z Leszkiem Millerem jest tak mocna jak złoty". Trzy tygodnie... 16
 • Nie zamierzam ustąpić 6 kwi 2003, 1:00 Wprost: Konflikt między premierem a prezydentem jest wpisany w naszą konstytucję. Zamierza pan ustąpić?; Miller: Nie! 22
 • Polski kartel 6 kwi 2003, 1:00 Nasi gangsterzy wyprzedzili integrację europejską - już od dawna są w Europie 26
 • Szabla w kloace 6 kwi 2003, 1:00 Polską dyplomacją kieruje Attaché z jednego z niskonakładowych tygodników 30
 • Skrzela korupcji 6 kwi 2003, 1:00 Szansa na ukrócenie korupcji nie może utonąć w morzu gadulstwa 35
 • Giełda i wektory 6 kwi 2003, 1:00 Hossa Świat Francuska fuzja Władze regulujące francuski rynek kapitałowy wyraziły zgodę na fuzję banków Crédit Agricole i Crédit Lyonnais. W ten sposób powstanie największy we Francji bank mający 35 tys.... 36
 • Korporacenizm 6 kwi 2003, 1:00 Jak samorządy zawodowe obdzierają nas ze skóry 38
 • Poddani Kalinowskiego 6 kwi 2003, 1:00 PSL chce przykuć chłopów do ziemi 42
 • Drukarka gangsterów 6 kwi 2003, 1:00 Skok na NBP, czyli jak doprowadzić Polskę do kryzysu walutowego 44
 • Polisa na CUd 6 kwi 2003, 1:00 Jarosław Myjak - Menedżer Roku 2002 46
 • Krew i ropa 6 kwi 2003, 1:00 Irak nie jest i nie będzie naftowym pępkiem globu! 50
 • Załatwione odmownie - GUS i gusła 6 kwi 2003, 1:00 Lata 90. uruchomiły, a nie zamroziły, mechanizm zmniejszania dystansu społecznego 52
 • Supersam 6 kwi 2003, 1:00 Mister elegancji Jest dłuższy (o 71 mm), szerszy (o 18 mm) i wyższy (o 42 mm) od poprzednika. Zdaniem niemieckich dziennikarzy, to najbardziej elegancki samochód tego typu w Europie. Przede wszystkim dlatego, że - w odróżnieniu... 54
 • Całoroczny prima aprilis 6 kwi 2003, 1:00 Liżąc klej na kopertach, połykamy jaja karaluchów - głosi jeden z internetowych dowcipów 56
 • Władza dla bogatych 6 kwi 2003, 1:00 Siedmiu na dziesięciu prezydentów USA wywodziło się z trzech procent najbogatszych rodzin 60
 • Butokracja 6 kwi 2003, 1:00 Kilka miesięcy trzeba czekać na kosztujące parę tysięcy euro buty marki John Lobb 62
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Con amore 6 kwi 2003, 1:00 Znamy obaj naszą predylekcję do kuchni włoskiej, uczucie graniczące niekiedy z uwielbieniem. Dziś na przykład miotałem się rozpaczliwie po spiżarni, mając kwadrans na przygotowanie czegoś do jedzenia. 64
 • Szyk i strach 6 kwi 2003, 1:00 Irena Dziedzic była damą i potworem w jednym. Budziła podziw i siała strach. Unikała improwizacji, była perfekcjonistką 66
 • Zapalenie zatoki 6 kwi 2003, 1:00 USA - Irak: od zimnego pokoju, przez sojusz, po wojnę 68
 • Know-how 6 kwi 2003, 1:00 Doping genetyczny Technika przenoszenia genów, wymyślona po to, by leczyć choroby genetyczne, może się stać nowym rodzajem medycznego dopingu dla sportowców. "Ilekroć media donoszą o postępie w metodach transferu... 71
 • Hakerzy mózgu 6 kwi 2003, 1:00 Stymulacja magnetyczna prowadzi na szczyty inteligencji. Kiedy zaczniemy wszczepiać sobie chipy do czaszek? 72
 • Na nasze podobieństwo 6 kwi 2003, 1:00 Wkrótce androidy wyjdą z laboratoriów 76
 • Apteka zwana pożądaniem 6 kwi 2003, 1:00 Wynalazca odpowiednika viagry dla kobiet odczuje ich satysfakcję 78
 • Dobra śmierć w Zurychu 6 kwi 2003, 1:00 "Wszyscy nasi pacjenci umierają w spokoju i bez bólu" - reklamuje swe usługi Dignitas 80
 • Bez granic 6 kwi 2003, 1:00 PŁaczĄca wolnoŚĆ "Statua Wolności płacze krwią niewinnych Irakijczyków!" - krzyczeli młodzi Francuzi demonstrujący w Paryżu przeciw wojnie. I statua rzeczywiście płakała. Ponaddwumetrowa kopia słynnego pomnika... 82
 • Polski front 6 kwi 2003, 1:00 Pozycja polityczna Rzeczypospolitej zależy od sprawności amerykańskich generałów 84
 • Europejski festiwal hipokryzji 6 kwi 2003, 1:00 15 milionów pacyfistów popiera Saddama Husajna 88
 • Operacja chirurgiczna 6 kwi 2003, 1:00 Wojnę, która miała być precyzyjna i ograniczona, Husajn chce zamienić w rzeź cywilów 90
 • Czy wiemy, czego chcemy? 6 kwi 2003, 1:00 Lepiej być mądrym niż głupim, ale tej prawdy Polacy stanowczo nie doceniają 95
 • Menu 6 kwi 2003, 1:00 Kraj Kolczyki Heleny Pokaż mi swój naszyjnik, a powiem ci, kim jesteś! Starożytnym Grekom biżuteria służyła nie tylko do ozdoby, ale określała ich status społeczny. Nie rozstawali się z nią nawet po śmierci. I całe... 96
 • Kuchnia Oscara 6 kwi 2003, 1:00 Gwiazdy kina więcej czasu spędzają pijąc drinki w green room niż w sali, gdzie wręczane są Oscary 100
 • Kino Tomasza Raczka 6 kwi 2003, 1:00 Recenzje filmów: spirited away, Dwa tygodnie na miłość 103
 • Triumf Londynu 6 kwi 2003, 1:00 Już dawno Londyn zastąpił Paryż w roli kulturalnej stolicy Europy 104
 • Credo heretyka 6 kwi 2003, 1:00 Nowosielski jest najbardziej świeckim twórcą religijnym i największym teologiem wśród świeckich malarzy 106
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 6 kwi 2003, 1:00 Recenzje płyt 107
 • Al K. kontra Les M. 6 kwi 2003, 1:00 Ruszyły z wiosną dwie polskie wojny, jedna na dole, druga na górze. Ta na dole mapy, w biblijnym dorzeczu Eufratu i Tygrysu, prowadzona jest siłami dwustu żołnierzy. Wojnę na górze prowadzą dwaj groźni szefowie w smętnym niedorzeczu III Rzeczypospolitej. 108
 • Ponadfelieton 6 kwi 2003, 1:00 Polak uwielbia "być ponad". Gdy w jakiejś sprawie brakuje nam umiejętności, sił, środków czy tylko chęci, zaraz przybieramy pozę - jestem ponad to. Jak ten lis z bajki, co nie mogąc dosięgnąć winogron, stwierdził pogardliwie, że nie będzie ich jadł, bo są jeszcze zielone. 108
 • Organ Ludu 6 kwi 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 14 (27) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 31 marca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Operacja trwa. Cel: zdobycie Brukseli (Warszawka. OL) Jak donosi nasz korespondent, operacja zmierzająca do... 109
 • Kościół Świętego Urbana 6 kwi 2003, 1:00 W dzisiejszych czasach zamętu umysłowego nawet Konfucjusza można inteligentnie połączyć z instrukcją obsługi odkurzacza 110