Wybory Pałkina

Wybory Pałkina

Dodano:   /  Zmieniono: 
Specgrupa czekistów z Moskwy sfałszowała w Polsce wyniki referendum z 1946 r.
Przed referendum, które odbyło się 30 czerwca 1946 r., Bolesław Bierut [sowiecki agent, pierwszy przywódca komunistycznej Polski Ludowej - red.] zwrócił się o pomoc do Moskwy, gdzie obawiano się utraty wpływów w Polsce. Radzieccy towarzysze znaleźli skuteczne wyjście z sytuacji. W wypadku niekorzystnego dla polskich komunistów wyniku głosowania (co wydawało się nieuniknione), należało po prostu skonfiskować protokoły z podliczonymi głosami, a zamiast nich przygotować nowe - z "prawidłowymi" liczbami.

Protokoły czekistów
W Ministerstwie Bezpieczeństwa Państwowego (MGB) ZSRR istniała komórka zajmująca się ekspertyzą dokumentów, ich przygotowywaniem i fałszowaniem. Od maja 1946 r. był to samodzielnie funkcjonujący w ramach ministerstwa wydział D, którym kierował pułkownik Aron Pałkin. On właśnie miał się zająć całą techniczną stroną zamiany protokołów i podrobieniem na nich podpisów członków obwodowych komisji wyborczych, tak by mogły zastąpić oryginały.
Naczelnik wydziału D Aron Pałkin został wysłany do Warszawy 20 czerwca 1946 r. Wraz z doradcą MGB w Polsce płk Siemionem Dawydowem spotkał się z Bierutem w celu omówienia planu operacji fałszowania protokołów referendum. Ostateczny wariant tej operacji przedyskutowano i przyjęto 22 czerwca 1946 r., na spotkaniu Pałkina i Dawydowa z Bierutem i Gomułką. Już 25 czerwca główna grupa czekistów wyruszyła do Warszawy i tam rozpoczęła pracę. Po referendum od nowa napisano 5994 protokoły z obliczonymi głosami i podrobiono 40 tys. podpisów członków komisji obwodowych. Siemion Dawydow dostawał paczki z protokołami z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego za pośrednictwem Stanisława Radkiewicza [organizator stalinowskiego terroru w Polsce, minister bezpieczeństwa publicznego - red.] i przekazywał je grupie Pałkina. Nowe protokoły wracały tą samą drogą - przez Dawydowa do Radkiewicza.

Oszustwo na medal
Jak stwierdzono w raporcie dla Stalina, w wyniku pracy specjalistów z Moskwy odsetek Polaków, którzy udzielili twierdzącej odpowiedzi na pierwsze pytanie, wzrósł do 50-80 proc. (zależnie od województwa), podczas gdy w rzeczywistości w oryginalnych protokołach wynosił on 1-15 proc. W nowych protokołach zwiększono także liczbę twierdzących odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie. Pracę zakończono 27 sierpnia 1946 r., a nazajutrz cała grupa wyjechała do Moskwy.
Zręczność i operatywność, jaką wykazali się czekiści Pałkina, zasługiwała na pochwałę, wszak zamienili klęskę polskich towarzyszy w sukces. Minister bezpieczeństwa państwowego ZSRR Wiktor Abakumow już 6 września wystosował do Stalina list z prośbą o odznaczenie pracowników MGB, którzy "wykonywali zadanie specjalne"; Stalin natychmiast wyraził zgodę (co nie zdarzało się często), a przedstawiony przez Abakumowa projekt dekretu prezydium Rady Najwyższej ZSRR został przyjęty i opublikowany tego dnia.

Konspiracja Bieruta
Zwycięstwo osiągnięte dzięki oszustwu nie było jednak ostateczne. Należało je umocnić podczas zbliżających się wyborów do Sejmu. Opozycja nadal była wystarczająco silna i wciąż miała poparcie społeczeństwa. Komunistyczne władze Polski wyraźnie się niepokoiły. 12 grudnia 1946 r. Abakumow posłał Stalinowi raport, w którym Dawydow pisał, że 4 grudnia 1946 r. zaprosił go Bierut i w rozmowie w cztery oczy zwrócił się o przekazanie sowieckiemu kierownictwu prośby o "podjęcie kroków w związku z wyborami do Sejmu". Stalin przychylił się do prośby Bieruta i do Warszawy pojechała sprawdzona już grupa specjalistów Pałkina.
W raporcie przygotowanym po powrocie (Abakumow od razu przesłał ten raport Stalinowi w piśmie numer 1894/A z 30 stycznia 1947 r.) Pałkin stwierdza, że grupa specjalistów wydziału D MGB udała się do Warszawy 10 stycznia 1947 r. Bierut, nie będąc pewnym wyniku wyborów, wyraził zadowolenie z powodu ich obecności. "W celu zachowania pełnej konspiracji Bierut wraz z kierownictwem PPR zarządził jednocześnie podjęcie dodatkowych kroków, a mianowicie zamianę urn wyborczych w niektórych obwodach, podrzucanie do urn kart do głosowania, a w niektórych komisjach, gdzie nie było mężów zaufania z partii Mikołajczyka, przygotowanie dwóch egzemplarzy protokołów; w jednym z nich miało nie być danych liczbowych. Protokół bez liczb miała następnie otrzymać trójka z PPR w celu wpisania odpowiednich danych".

Sztuka zwyciężania
Pałkin raportował, że posunięcia te okazały się skuteczne i jego grupa nie musiała się włączać do pracy. Jedynie za pośrednictwem doradcy MGB Dawydowa udzielała Polakom porad technicznych. Nikt oprócz Bieruta i ministra bezpieczeństwa publicznego nie wiedział o pobycie grupy Pałkina w Warszawie.
Stalinowska sztuka zwyciężania w wyborach nie polegała tylko na fałszerstwach, lecz także na powszechnych represjach i terrorze moralnym. Również tutaj pomocne były wskazówki Moskwy. Dawydow sporządził raport podsumowujący wyniki pracy czekistów w zakresie "zabezpieczania wyborów do polskiego Sejmu ustawodawczego". Raport ten Abakumow przesłał do Stalina 14 lutego 1947 r. z numerem 2001/A. Czekiści nie zaniedbali niczego, by pomóc polskim towarzyszom w "wygraniu wyborów" - tak jak wymyślono to na Łubiance.
Źródło: Ośrodek Karta


RAPORT DAWYDOWA
"Organizacyjne i specjalne przedsięwzięcia organów bezpieczeństwa"
 1. Zapewnienie odpowiedniego partyjnego składu komisji wyborczych. W obwodowych i okręgowych komisjach wyborczych zagwarantowano znaczny odsetek członków PPR (w obwodowych - 63,3 proc., w okręgowych - 39 proc.). Pozostałych członków dobierano spośród agentów organów bezpieczeństwa, zaufanych członków Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego oraz bezpartyjnych. Utworzono 3515 komisji obwodowych, składających się wyłącznie z członków PPR, co stanowi 52,3 proc. ogólnej liczby komisji. Organa bezpieczeństwa zwerbowały jako agentów w komisjach obwodowych 21 777 osób, czyli 47,2 proc. składu; w okręgowych 153 osoby, czyli 43,3 proc.
 2. Odebranie praw wyborczych elementom reakcyjnym i wrogim. Jak wynika z materiałów organów bezpieczeństwa, ogółem w kraju pozbawiono praw wyborczych 409 326 osób, czyli 3,03 proc.
 3. Masowe werbowanie agentów i przekupywanie osób mających największe wpływy wśród ludności. Organa bezpieczeństwa publicznego przeprowadziły w celu zapewnienia zwycięstwa bloku w wyborach masowy werbunek agentów wśród ludności, stosując także przekupywanie najbardziej wpływowych osób. Według niepełnych danych, w okresie przygotowań do wyborów i w ich trakcie zwerbowano 8698 osób, w tym: wójtów - 1113; pisarzy gminnych - 1148; sołtysów - 6090; księży i innych duchownych katolickich - 347. Posunięcia te były wydatną pomocą dla PPR, która agitowała za demonstracyjnym jawnym głosowaniem na blok [tzw. blok partii demokratycznych, związanych z komunistami: PPR, PPS, SD, SL - red.]. Zwerbowani kierownicy samorządów lokalnych czy wpływowi przedstawiciele duchowieństwa katolickiego w sposób zorganizowany przyprowadzali do lokali wyborczych mieszkańców swojej wsi, gminy, parafii, pracowników przedsiębiorstwa i jawnie głosowali na listę nr 3 (blok). Szczególnie powszechne było to na wsi, gdzie zwerbowani wójtowie i sołtysi organizowali demonstracyjne jawne głosowania.
  Oprócz 347 zwerbowanych księży organa bezpieczeństwa poddawały specjalnej obróbce też innych. Wśród nich 74 księży w swoich kazaniach wzywało wiernych do głosowania na blok, 79 księży było członkami społecznych komitetów i podpisywało się pod odezwami do jawnego głosowania na listę nr 3, 25 księży występowało na ogólnych zebraniach przedwyborczych i wzywało wyborców do oddania głosów na blok.
  Jawne demonstracyjne głosowanie znacznie zwiększyło odsetek głosów oddanych na blok i zapewniło sukces partiom demokratycznym.
 4. Obserwowanie korespondentów zagranicznych. Podczas wyborów w kraju przebywało 71 korespondentów zagranicznych. Organa bezpieczeństwa zorganizowały ich obserwację, podstawiały swoich agentów jako tłumaczy, osoby towarzyszące i rozmówców spośród tłumu wyborców. Wskutek tego korespondentom zagranicznym nie udało się zebrać poważniejszych informacji kompromitujących blok. Jedynym źródłem tego typu informacji był wywiad z Mikołajczykiem.
 5. Werbowanie kandydatów na posłów do Sejmu. Ogółem spośród zarejestrowanych kandydatów na posłów zwerbowano 81 osób, z których do Sejmu wybrano 49 osób, w tym: 5 członków PPS, 23 członków Stronnictwa Ludowego, 7 członków Stronnictwa Pracy, 8 członków Stronnictwa Demokratycznego, 6 członków PSL Nowe Wyzwolenie. Wszyscy ci posłowie złożyli własnoręczne niedatowane oświadczenia o rezygnacji z mandatu poselskiego, które są przechowywane w ministerstwie. 14 lutego 1947".
  (raport przełożyła z rosyjskiego Ewa Rybarska)
Więcej możesz przeczytać w 13/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 13/2006 (1216)

 • Na stronie - Pułapka na pułapki 2 kwi 2006 Chiracowi i Schroederowi łatwo udawać szczerych i twardych obrońców idei prymatu interesu europejskiego nad narodowym 3
 • Skaner 2 kwi 2006 SKANER - POLSKA KOŚCIÓŁ Dziwisz papabile Do grona najpoważniejszych kandydatów na Tron Piotrowy dołączył metropolita krakowski Stanisław Dziwisz, który otrzymał z rąk Benedykta XVI kardynalski biret. Nie ma... 8
 • Dossier 2 kwi 2006 ROMAN GIERTYCH przewodniczący LPR "Mam wrażenie, że doszliśmy do kabaretu" Polsat MICHAŁ KAMIŃSKI eurodeputowany PiS "Problem zrozumienia naszych intencji przez naszych politycznych przeciwników polega na tym, że tutaj... 9
 • Sawka czatuje 2 kwi 2006 10
 • Poczta 2 kwi 2006 Kto dba o klientów Pekao W artykule "Kto dba o klientów Pekao" (nr 12) pojawiła się sugestia, iż interesy klientów Banku Pekao SA mogły być zagrożone powstrzymaniem się spółek UniCredit od dokonywania... 14
 • Playback 2 kwi 2006 Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości © M. Stelmach 14
 • Ryba po polsku - Straszny dwór 2 kwi 2006 Najważniejsze, że przedstawienie trwa. I trwa mać 15
 • Okiem barbarzyńcy - Z dziejów układu, którego nie ma 2 kwi 2006 Grzegorz Gauden zrobił wszystko, aby "Rzeczpospolita" zaczęła funkcjonować jako cień "Gazety Wyborczej" 16
 • Z życia koalicji 2 kwi 2006 KACZYŃSKIEMU NIC SIĘ OSTATNIO NIE UDAJE. Najpierw przestraszył się wyborów i zabronił bratu rozwiązywać parlament. Potem rozpadł mu się pakt stabilizacyjny. Następnie uznał, że wybory są jednak potrzebne w maju i właśnie... 18
 • Z życia opozycji 2 kwi 2006 NAJWIĘKSZY POLSKI POLITYK zaproponował PiS, żeby się samorozwiązało - zamiast Sejmu. Takie teksty zwiastują ostateczne rozwiązanie kwestii LPR-owskiej. Zrobi się konferencję nad jakimś jeziorem i po krzyku. PREZES PSL WALDEMAR Pawlak... 19
 • Nałęcz - Bić Balcerowicza! 2 kwi 2006 Prześladowcy prezesa NBP może i wygrają w komisji śledczej, ale nie przed trybunałem historii 20
 • Fotoplastykon 2 kwi 2006 © Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Czy jesteśmy nacjonalistami? 2 kwi 2006 Przy niemieckim, francuskim, austriackim, holenderskim czy szwedzkim polski nacjonalizm to zaledwie nacjonalizmek 22
 • Wielcy bracia 2 kwi 2006 Bracia Kaczyńscy zdają się żywić i wzmacniać to, co w nas słabe, pokrętne, co jest tylko łatwizną 30
 • Esteci cudzego upodlenia 2 kwi 2006 W 1999 r. brałem udział w operacji ratunkowej związanej z "golenią" prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego 34
 • Giełda 2 kwi 2006 Hossa Świat Miss Concorde Concorde, ponaddźwiękowy samolot pasażerski, został uznany za najpiękniejszy projekt brytyjskiego wzornictwa przemysłowego XX wieku w konkursie zorganizowanym przez BBC i Muzeum Wzornictwa Przemysłowego w... 40
 • Wojna dziesięcioletnia 2 kwi 2006 Czy Prokom zresetuje ComputerLand? 42
 • Prymus "złoczyńca" 2 kwi 2006 Kto w Brukseli przyprawił nam gębę? 48
 • Na swoje! 2 kwi 2006 Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli jak założyć własną firmę 54
 • 2 x 2 = 4 - Małość i wielkość 2 kwi 2006 Polska staje się krajem hałaśliwej małości 56
 • Supersam 2 kwi 2006 60
 • Bursztynowa gala 2 kwi 2006 Bursztyn stał się inspiracją do stworzenia najciekawszych kolekcji sezonu. Na finałowej gali gdańskich targów biżuterii Amberif kolekcje ośmiu projektantów ozdobiono biżuterią z bursztynu oprawionego w metale szlachetne - od kolczyków... 60
 • Pamięć na pasku 2 kwi 2006 Nośniki pamięci USB coraz śmielej zastępują tradycyjne dyskietki czy płyty CD, stając się standardem w przenoszeniu i wymianie danych. Na polskim rynku debiutuje właśnie flashowa pamięć podręczna firmy Prestigio, która proponuje USB... 60
 • Porcelanowe koronki 2 kwi 2006 Kreatorzy mody coraz częściej projektują meble i zastawy stołowe. Do takich sław jak Giorgio Armani i Versace dołączyła właśnie Vera Wang, nagrodzona w 2005 r. amerykańskim Oscarem Mody. Lace - kolekcję porcelany, którą Wang... 60
 • Pralka dla oszczędnych 2 kwi 2006 Pralka, która w zależności od rodzaju załadowanych do niej tkanin sama wybiera optymalny program prania i "stara się" wyprać je jak najszybciej, zużywając minimum wody i prądu - to najnowsza propozycja firmy Whirpool. W modelu... 60
 • Agonia mamuta 2 kwi 2006 Polska jest ostatnim w Europie bastionem dominacji państwowej telewizji 62
 • Chuck Bond 2 kwi 2006 James Bond po raz pierwszy przegrywa. Z internautami 66
 • Wielcy mali ludzie 2 kwi 2006 Toulouse-Lautrec miał 150 cm wzrostu, Kant - 152 cm, Balzak - 157 cm, Wolter- 160 cm, a Mahler - 163 cm 69
 • Schizma futbolowa 2 kwi 2006 Najlepsze kluby wypowiadają posłuszeństwo światowej federacji piłki nożnej 70
 • Wybory Pałkina 2 kwi 2006 Specgrupa czekistów z Moskwy sfałszowała w Polsce wyniki referendum z 1946 r. 72
 • Know-how 2 kwi 2006 Szpinak na raka Szpinak chroni przed rakiem. Badania opublikowane w "Journal of Nutrition" dowodzą, że to warzywo zawiera aż 13 rodzajów flawonoidów - substancji o właściwościach przeciwutleniających, które... 75
 • Przeczyszczanie zdrowia 2 kwi 2006 Głodówki są tuczące! 76
 • Prusak ze skalpelem 2 kwi 2006 Insekty atakują w szpitalach nie tylko kuchnie, łazienki i sale chorych, ale też sterylizatornie i sale operacyjne 80
 • Samoewolucja człowieka 2 kwi 2006 Ludzie udomowili nie tylko zwierzęta i rośliny - także samych siebie 82
 • Plaga Rzymu 2 kwi 2006 Hałas, zanieczyszczenie wody i powietrza, nadmiar śmieci i przeludnienie nękały wszystkie starożytne metropolie 84
 • Bez granic 2 kwi 2006 Wybory poszukiwanych Ukraińcy wybierali parlament. Wybór był trudny, bo na listach wyborczych partii roiło się od niepolityków. Z list bloku Pora-RPP startował na przykład Witalij Kliczko, mistrz świata wagi ciężkiej... 86
 • Superprodukcja Putina 2 kwi 2006 Rosja jest pierwszym wirtualnym mocarstwem ery medialnej 88
 • Sojusznik przeciwnik 2 kwi 2006 Waszyngton toczy z Moskwą podwójną grę 92
 • Milion euro od ciotki 2 kwi 2006 Antykorupcyjny smok pożera polityków w Rumunii i Bułgarii 94
 • Liberman? Da 2 kwi 2006 Izraelczycy tęsknią do mocnego człowieka, który będzie wiedział, co zrobić z Arabami 96
 • Menu 2 kwi 2006 KRÓTKO PO WOLSKU Pała z kultury! Po raz kolejny wraca sprawa warszawskiego Pałacu Kultury i Nauki. Tym razem nie mówi się jednak o jego zburzeniu, tylko o sprzedaniu. I w odróżnieniu od kolumny Zygmunta, której... 98
 • Recenzje 2 kwi 2006 100
 • Romantyk bez duszy 2 kwi 2006 **** Dramaty romantyczne to materiał, na którym poległo wielu reżyserów. Przerobienie trącącego już myszką "Kordiana" na aktualny i ciekawy przekaz to nie lada wyzwanie nawet dla scenicznych wyjadaczy. Tym razem podjął siź go... 100
 • Pomnik ślizgacza 2 kwi 2006 *****Tego Andermana należałoby oprawić w ramki. Za kawał rzetelnej pracy u podstaw. Anderman sportretował bowiem Polaka średniaka, którym nasza literatura gardzi. Bo to ani bohater, ani okazowa szuja. Kombinował w literaturze. Za Gierka... 100
 • Karzeł Mozart 2 kwi 2006 ***** Mozart Miloša Formana to kabotyn i imprezowicz. Niemiecki socjolog Norbert Elias zobaczył w nim zakompleksionego, mało atrakcyjnego geniusza. Eliasa zawiodła intuicja i zamiast panoramy zjawisk historycznych i barwnych anegdot, czytelnik... 100
 • Żydowska "Aria" 2 kwi 2006 ***** To zjawiskowy głos Dawn Upshaw wybrzmiewa w słynnym nagraniu III symfonii Góreckiego. Talent śpiewaczki sprawia, że świetne dzieła powstają specjalnie dla niej. Tak jest też z "Arią", niezwykłą suitą napisaną przez... 100
 • Człowiek z papierosem 2 kwi 2006 ***** Uważał, że butelka whisky i gitany są najlepszymi przyjaciółmi mźżczyzny. Gdy w latach 60. udzielił wywiadu francuskiej telewizji, wywołał taki skandal, że chciano go aresztować. Podpalał wtedy papierosa za papierosem zwitkami... 100
 • Hollywood kontra Watykan 2 kwi 2006 Największa wojna chrześcijaństwa od czasu wypraw krzyżowych 102
 • Skandalista Edward Munch 2 kwi 2006 Pierwsza wystawa Muncha spotkała się z tak silnymi protestami publiczności i krytyki, że zamknięto ją po tygodniu 106
 • Pazurem - Artyści do rad! 2 kwi 2006 Artyści nie świnie. Jak ojczyzna wzywa, to wkroczą i opieprzą całe to dziennikarskie tałatajstwo 108
 • Ueorgan Ludu 2 kwi 2006 Jesteśmy niezawodnym ogniwem UE, ale bigosu nie oddamy. TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 13 (179) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 27 marca 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Jak pacyfista z pacyfista Redakcja "GW"... 112
 • Skibą w mur - Hit pomyłka! 2 kwi 2006 Ludzi bardziej interesuje ten, co upadł tuż przed metą, niż ten, który bez problemu do niej dobiegł 114