Instytut kolaboracji

Instytut kolaboracji

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Polemika: W numerze 13. tygodnika "Wprost" ukazał się artykuł Sławomira Sieradzkiego "Instytut kolaboracji", w którym autor zarzucił niektórym profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, że w czasie okupacji byli zatrudnieni w nazistowskim Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej (Institut für Deutsche Ostar- beit) mieszczącym się w gmachu Collegium Maius w Krakowie i że brali aktywny udział w hitlerowskich badaniach pseudonaukowych.
Naukowcy zatrudnieni w Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej (Institut für Deutsche Ostarbeit), działającym podczas hitlerowskiej okupacji w gmachu Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uczestniczyli bądź uwiarygodniali pseudonaukowe badania prowadzone przez nazistów - napisał Sławomir Sieradzki ("Wprost", nr 13). To szkalowanie Uniwersytetu Jagiellońskiego i pamięci jego profesorów - twierdzą władze UJ oraz Polskiej Akademii Umiejętności. Z kolei władze Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk apelują o ustalenie prawdy o kolaboracji - "bez względu na jej wydźwięk i znaczenie". Jedno jest pewne - sprawa ta powinna zostać zbadana. Podjął się tego Instytut Pamięci Narodowej.
Polemika 

Pragnę powiadomić, że sprawa ta była przedmiotem specjalnego wyjaśnienia prowadzonego w 1945 r. przez komisję prawniczą powołaną przez Senat Akademicki Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego, kierowaną przez prof. Fryderyka Zolla, oraz przez komisję Ministerstwa Oświaty w Warszawie. Wyniki tych wyjaśnień były jednoznaczne. Stwierdzono, że wszystkie osoby wymienione w artykule Sławomira Sieradzkiego zatrudnione były w tymże instytucie za zgodą tajnych władz uniwersytetu oraz polskich władz podziemnych. Obie komisje ustaliły, że nie można postawić tym osobom zarzutu jakiego-kolwiek zachowania nie licującego z godnością Polaka. Co więcej, zatrudnienie tych i innych osób będących pracownikami uniwersytetu w Ostinstitut było tylko przykrywką dla rzeczywistej działalności, czyli tajnego nauczania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Całą dokumentację tajnego nauczania przechowywano właśnie w tym instytucie. Autor, niestety, nie zadał sobie trudu, aby zapoznać się z dokumentami znajdującymi się w archiwum UJ oraz publikacjami na ten temat. Oparł się tylko na pracy dr Anetty Rybickiej "Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków 1940-1945", która ignoruje drugą stronę medalu.
W artykule opublikowanym na łamach "Wprost" zostali wymienieni profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego z imienia i nazwiska, uczeni o nieposzlakowanej opinii, w znakomitej większości dziś nieżyjący. Nie mogą więc się bronić przed potwarzą i w większości nie mają następców prawnych, którzy zadbaliby o ochronę prawną ich reputacji. Zarzucono im wbrew faktom, które łatwo było sprawdzić, postępowanie tak naganne, że rzuca ono cień nie tylko na ich dobre imię, ale i całego uniwersytetu. Naruszone zostało więc także dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zawsze szczycił się - zasadnie - tym, że działał tajnie w czasie okupacji, działał właśnie dzięki tym, którzy zakamuflowani w Ostinstitut prowadzili tajne nauczanie. Tylko dzięki zastosowaniu metody "najciemniej pod latarnią" udało się przetrwać wojnę bez dekonspiracji.
Autor artykułu nie wziął pod uwagę, iż pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego zatrudnieni formalnie w Institut für Deutsche Ostarbeit w Krakowie nie wykonywali żadnych czynności, które mogłyby być uznane za jakąkolwiek formę współpracy z okupantem, co więcej - w tym czasie prowadzili działalność akademicką na tajnym Uniwersytecie Jagiellońskim.

prof. dr hab.
Franciszek Ziejka

rektor Uniwersytetu
JagiellońskiegoList Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk skierowany do prof. Leona Kieresa, dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej
Zarząd i Rada Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk zwraca się do Instytutu Pamięci Narodowej o podjęcie badań nad współpracą uczonych polskich z Instytutem Niemieckiej Pracy Wschodniej w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej 1940-1945. Uważamy, że i inne aspekty współpracy środowisk akademickich z władzami okupacyjnymi powinny się stać przedmiotem pogłębionej analizy naukowej IPN.
W 13. numerze tygodnika "Wprost" ukazał się artykuł "Instytut kolaboracji" napisany przez Sławomira Sieradzkiego. Autor stwierdza, iż ponad stu polskich uczonych podjęło świadomą, bezpośrednią współpracę z hitlerowskim okupantem. Autor korzysta wpraw-
dzie z jednego źródła, jakim jest praca dr Anetty Rybickiej ("Instytut Niemieckiej Pracy Wschodniej. Kraków 1940-1945" wyd. DiG, Warszawa 2002), niemniej oskarżenie sformułowane w takiej formie i bez żadnych zastrzeżeń
- w tak niezwykle złożonej i bardzo słabo dotychczas rozpoznanej kwestii - wymaga szczególnie dokładnego zbadania źródeł (także innych) i ustalenia wszystkich faktów i okoliczności. Dopiero wówczas będzie można ustalić rzeczywistą winę - lub niewinność - oskarżonych uczonych.
Należy ustalić prawdę bez względu na jej wydźwięk i znaczenie. Ustalenie faktów wymaga odpowiednich procedur, weryfikacji źródeł i pogłębienia dyskusji naukowej. Jesteśmy przekonani, że IPN jest właśnie tą instytucją zaufania publicznego, która umie sprostać wyzwaniu tej skomplikowanej i bolesnej tematyki.

prof. dr hab. Marek Kuś
prezes Zarządu TPKN
prof. dr hab. Jacek Kossut
przewodniczący Rady TPKNList Polskiej Akademii Umiejętności do redaktora naczelnego tygodnika "Wprost"
W związku z artykułem Sławomira Sieradzkiego "Instytut kolaboracji" wyrażamy opinię, że dopuścili się panowie karygodnego nadużycia, naruszając etykę dziennikarską i podkopując zaufanie do rzetelnego dziennikarstwa. Naruszyli panowie dobre imię Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Umiejętności, a także dobra osobiste wielu zasłużonych ludzi, zniesławiając ich, najczęściej pośmiertnie. (...)
Nie jest możliwe w tym miejscu sprostowanie wszystkich informacji dotyczących poszczególnych osób, ponieważ sprawa ta jest zbyt poważna i wymaga dłuższej odpowiedzi. Pragniemy tylko w tym miejscu podkreślić, że końcowe zdanie artykułu powiela po prostu pomówienia wysuwane zaraz po wojnie w stosunku do PAU przez ówczesnych reżimowych dziennikarzy i polityków. Oszczerstwa, na które odpowiedź została już dawno udzielona. (...)

prof. Andrzej Białas
prezes PAU
prof. Jerzy Wyrozumski
sekretarz generalny PAU


Od autora

Artykuł "Instytut kolaboracji" dotyczy zachowań konkretnych ludzi, ich wyborów moralnych i życiowych, w żaden sposób nie może więc być traktowany jako atak na szacowną instytucję Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tym bardziej że uniwersytet
- zamknięty podczas wojny - ani tych osób nie kierował do pracy w Ostinstitut, ani nie ponosi odpowiedzialności za to, jak się zachowywali, jakich wyborów dokonywali. Sprawa jest o tyle drażliwa, że pracę dla Ostinstitut podejmowano po "Sonderaktion Krakau", podczas której gestapo aresztowało 183 profesorów i wykładowców UJ i AGH. Następnie wywieziono ich do obozów koncentracyjnych, gdzie kilkunastu zmarło.
Jeśli praca w Institut für Deutsche Ostarbeit w Krakowie była formą działalności konspiracyjnej, dlaczego w "Biuletynie Informacyjnym", oficjalnym organie Armii Krajowej (nr 11/166 z 18 marca 1943 r., s. 7), napisano: "Potępieni zgodnie przez opinię polską Pola-
cy-pracownicy 'Ostinstitut' w Krakowie usiłują się oczyścić za pomocą naiwnych argumentów. Rozsiewają oni wiadomości, że nikt nie uprzedzał ich, że tego nie wolno robić, że są ludźmi nauki, więc nie orientują się w polityce; że przyjmując pracę w Ostinstytucie, chcieli zachować siebie dla dobra Polski i że obecnie żadna organizacja nie jest uprawniona do wydawania o nich sądu".
W archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego przechowywane są prośby byłych pracowników Ostinstitut o oczyszczenie z zarzutów współpracy z okupantem. Oświadczenia i usprawiedliwienia były pisane pod koniec funkcjonowania instytutu lub tuż po jego ewakuacji do Rzeszy. Po co pisano takie usprawiedliwienia, skoro ich autorzy pracowali za zgodą konspiracyjnych władz? W 1945 r. Irena Grodecka, zatrudniona w referacie historii literatury Ostinstitut, w wyjaśnieniach do Senatu Akademickiego UJ, dlaczego podjęła pracę w niemieckiej placówce, napisała, że była: "przemęczona fizycznie i nerwową pracą nauczycielską" oraz "zmuszona warunkami materialnymi". Nie ma tu mowy o pracy konspiracyjnej. W czasie, kiedy dziesiątki osób wybrały pracę w Ostinstitut, Karol Wojtyła, od 1938 r. student Wydziału Filozoficznego UJ, przyszły papież Jan Paweł II, pracował w kamieniołomach.
W 1946 r. prokurator występujący przed Specjalnym Sądem Karnym w Krakowie stwierdził: "Wypadałoby sądowi pozostawić ocenę, czy działanie podejrzanego [prof. Małeckiego] i pracę jego w instytucie niemieckim uważać jedynie za pracę ideową w interesie narodu polskiego, czy też za działalność oportunisty, który w oczywistym interesie włas-nym współpracował z okupantem, a przez udział w tajnym nauczaniu (...) zabezpieczał sobie na wszelki wypadek przyszłość". Prokurator powołał się m.in. na opinię Josefa Sommerfelda, szefa tzw. sekcji żydoznawczej Ostinstitut, który w kwartalniku "Die Burg" z 1942 r. (zeszyt 3, s. 327) dziękował prof. Małeckiemu za "cenną pomoc". Do procesu jednak nigdy nie doszło.
Anetta Rybicka w podsumowaniu swej pracy doktorskiej, którą recenzowali wybitni historycy - prof. Klaus Ziemer (dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie), prof. Henryk Olszewski (UAM w Poznaniu) oraz profesorowie Marian Wojciechowski i Włodzimierz Borodziej z Uniwersytetu Warszawskiego - napisała: "Pośpiech w przywracaniu powojennego życia naukowego na wyższych uczelniach i późniejszego niepodejmowania - zapewne także z poczucia wstydu - zagadnienia kolaboracji polskich pracowników naukowych z Niemcami mocno złagodziły 'zgodne potępienie'. Często zaprzeczano zjawisku kolaboracji, często pomniejszano jego rozmiary, a to prowadziło stopniowo do niemal całkowitego zapomnienia problemu". Teraz trzeba do tego wrócić i ustalić prawdę. Debata na temat kolaboracji Polaków z hitlerowcami może odegrać podobną, oszczyszczającą rolę, jaką odegrała publiczna dyskusja o winach Polaków wobec Żydów po opublikowaniu ważnej i potrzebnej książki J.T. Grossa o mordzie w Jedwabnem - "Sąsiedzi".
11 kwietnia na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się spotkanie poświęcone działalności Polaków w Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej. Celem konferencji jest - jak stwierdził rektor Ziejka - "wyjaśnienie sprawy do końca". Taką samą ambicję ma tygodnik "Wprost". Otwieramy swoje łamy dla debaty na temat kolaboracji Polaków, w tym uczonych, z hitlerowskim okupantem.

Sławomir Sieradzki
Więcej możesz przeczytać w 15/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 2

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2003 (1063)

 • Wprost od czytelników 13 kwi 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Wirus samozagłady 13 kwi 2003, 1:00 W 1999 r. setki samozwańczych proroków głosiły, że świat tak zgnił moralnie, iż nie zasługuje na dalsze trwanie. 3
 • Peryskop 13 kwi 2003, 1:00 Wieloręczni Nie tylko Jan Chaładaj i Stanisław Jarmoliński głosowali w Sejmie na dwie ręce, by pozostawić na stanowisku wicepremiera Marka Pola. - Gdy w pamiętną środę o 21.00 wybuchła afera, byliśmy przekonani, że za Alfreda Owoca... 6
 • Dossier 13 kwi 2003, 1:00 MACIEJ PŁAŻYŃSKI, przewodniczący Platformy Obywatelskiej "Z reformą finansów publicznych jest jak z innymi słusznymi hasłami: nie wiemy o niej nic konkretnego" "Rzeczpospolita" TOMASZ NAŁĘCZ, wicemarszałek... 7
 • Z życia koalicji 13 kwi 2003, 1:00 Co dzień, to lepsze wiadomości dla Leszka Millera. Z sondaży wynika, że rządu nie popiera nawet najbliższa rodzina ministrów, a lud z rozrzewnieniem wspomina Buzka. Premier znalazł winnych tego stanu rzeczy. Nie, tym razem nie... 8
 • Z życia opozycji 13 kwi 2003, 1:00 Zabawną historyjkę słyszeliśmy. Nie tak dawno u prezydenta spotkały się partie proeuropejskie. Wszyscy - łącznie z Kwaśniewskim - jeździli po Millerze jak po burej kobyle, ale to żadna nowina. Ciekawsze było to, że lider Unii... 9
 • M&M 13 kwi 2003, 1:00 ZGODA NA GÓRZE - felieton Marka Majewskiego 10
 • Playback 13 kwi 2003, 1:00 10
 • Sąd sprawiedliwy 13 kwi 2003, 1:00 Ponad 2 mln zł ma zapłacić skarb państwa dwójce Zabużan - orzekł Sąd Okręgowy w Krakowie. Po raz pierwszy w historii polski sędzia przyznał rację repatriantom ze wschodu. 10
 • Fotoplastykon 13 kwi 2003, 1:00 12
 • Poczta 13 kwi 2003, 1:00 Listy od czytelników 14
 • Kadry 13 kwi 2003, 1:00 15
 • Łżepospolita 13 kwi 2003, 1:00 Czy przedstawiciele najwyższych władz utrudniali postępowanie karne w sprawie Rywina? 16
 • Republika szalików 13 kwi 2003, 1:00 Gdyby szalikowcy mieli wybór, wstąpiliby do policji albo zostaliby komandosami. Co trzyma razem polskich chuliganów? 20
 • Agonia metropolii 13 kwi 2003, 1:00 Polska staje się drugim Meksykiem - szybko rozwija się tylko stolica 26
 • Instytut kolaboracji 13 kwi 2003, 1:00 Polemika: W numerze 13. tygodnika "Wprost" ukazał się artykuł Sławomira Sieradzkiego "Instytut kolaboracji", w którym autor zarzucił niektórym profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego, że w czasie okupacji byli zatrudnieni w nazistowskim Instytucie Niemieckiej Pracy Wschodniej (Institut für Deutsche Ostar- beit) mieszczącym się w gmachu Collegium Maius w Krakowie i że brali aktywny udział w hitlerowskich badaniach pseudonaukowych. 32
 • Nawis obłudy 13 kwi 2003, 1:00 KRRiTV dzieliła wpływy w mediach niczym imperia kolonialne Afrykę w XIX wieku 36
 • Giełda i wektory 13 kwi 2003, 1:00 Hossa Świat Sztuka w trzech odsłonach?Samsung Electronics chce trzykrotnie zwiększyć przychody ze sprzedaży sprzętu AGD. Koncern planuje wybudowanie fabryk sprzętu gospodarstwa domowego: jednej w Chinach, drugiej w Polsce lub Czechach.... 38
 • Egzekucja podatkowa 13 kwi 2003, 1:00 Polacy płacą jedne z najwyższych podatków w świecie, a rząd planuje nowe podwyżki. 40
 • Kowalski pod gilotyną 13 kwi 2003, 1:00 Jakie podatki zapłacilibyśmy w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech 42
 • Stawka większa niż życie 13 kwi 2003, 1:00 Jesteśmy za biedni na wysokie podatki 45
 • Kwartał Kołodki 13 kwi 2003, 1:00 Największe gnioty ekonomiczne pierwszych miesięcy 2003 r. - pierwsze nominacje do naszego nieustającego konkursu. 46
 • Zatankowani w butelkę 13 kwi 2003, 1:00 Za 5-10 lat naszym rynkiem paliw mogą rządzić Rosjanie 50
 • Pociski i zyski 13 kwi 2003, 1:00 Wojna o Irak zaczyna nakręcać gospodarczą koniunkturę 54
 • przeciw wypychaniu 13 kwi 2003, 1:00 Największym zagrożeniem dla społeczeństw jest rozdęte państwo, które wywołuje kryzysy fiskalne, inflację i wysokie bezrobocie 58
 • Terapia i kabaret 13 kwi 2003, 1:00 Polski deficyt składa się z wydatków pogrążających kraj w marazmie i nieróbstwie 59
 • Supersam 13 kwi 2003, 1:00 Powrót twardziela Bojowy przydomek renegade dołączony do nazwy nowego jeepa cherokee przywodzi na myśl samochód sprzed prawie 40 lat - model jeep wrangler z 1964 r. Podobnie jak tamto, już kultowe auto, cherokee wyposażony jest... 60
 • W sklepie urodzone 13 kwi 2003, 1:00 Co trzecia kobieta jest zakupoholiczką 62
 • Czwarta fala 13 kwi 2003, 1:00 Jeszcze nigdy człowiek nie mógł tak bardzo wpływać na własne życie jak obecnie. Wkraczamy w epokę hiperindywidualizmu, co oznacza, że przed nami naprawdę dobre czasy" - przepowiada Bill Gates. 66
 • Klan dyktatorów 13 kwi 2003, 1:00 Polacy ubierają się tak jak bohaterowie seriali 68
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Dania do poczytania 13 kwi 2003, 1:00 Drogi Przyjacielu! Uwielbiam śledzić zjawiska z pogranicza sztuki kulinarnej i literatury, a szczególną przyjemność sprawia mi grafomania restauracyjnych jadłospisów. Nie jest to może zjawisko powszechne, ale wystarczająco częste, by wykroić materiał na kilka prac magisterskich lub doktorat na wydziale filologicznym. 70
 • Nieomylny saper 13 kwi 2003, 1:00 Delfiny służą w armii USA od ponad trzydziestu lat 72
 • Ukraina nie jest biedna 13 kwi 2003, 1:00 Spotkanie z OŁEKSANDREM NYKONENKĄ, ambasadorem Ukrainy w Polsce 74
 • Szapołowska jest jedna 13 kwi 2003, 1:00 W rywalizacji o zawodowy awans najgroźniejszym konkurentem kobiety nie jest mężczyzna, ale koleżanka przy sąsiednim biurku 76
 • Czerwona ośmiornica 13 kwi 2003, 1:00 Rak stworzonej przez postkomunistów antymafii toczy polityczne życie Włoch agresywniej niż dawniej cosa nostra 78
 • Know-how 13 kwi 2003, 1:00 Testy nadziei Lek GNDF może doprowadzić do przełomu w leczeniu choroby Parkinsona - twierdzą naukowcy badający działanie preparatu. Wyniki wstępnych testów klinicznych GNDF wykazały, że u pięciu osób zażywających ten... 81
 • Kult bezdzietności 13 kwi 2003, 1:00 Możecie być dumne z tego, że nie macie dzieci. Nie jesteście niepełnowartościowe. Wręcz przeciwnie, wybierając bezdzietność, stawiacie na siłę, piękno i miłość - głosi Yvonne Marie Vissing, profesor socjologii w Salem State College. W Stanach Zjednoczonych już w 1991 r. powstała organizacja Childless by Choice (Bezdzietne z Wyboru), która z bezdzietności czyni cnotę. To, że w przeszłości bezdzietne kobiety uważano za zakałę społeczeństwa, jest szkodliwym zabobonem - głoszą autorzy internetowego serwisu No Kidding. - Bezdzietność jest wpisana w nowoczesne społeczeństwo. Czym bez bezdzietnych kobiet byłaby korporacyjna Ameryka, Hollywood, przemysł rozrywkowy czy rynek mody i seksu? - pytają Fiona McAllister i Lynda Clarke, autorki raportu przygotowanego dla brytyjskiego ośrodka Family Policy Studies Centre. - Histeryczna pochwała bezdzietności to robienie dobrej miny do fatalnej gry - mówi tymczasem Susan Lang, autorka książki "Kobiety bezdzietne: przyczyny, pożytki, straty". "Skoro bezdzietność to taka cnota, dlaczego co druga bezdzietna kobieta po pięćdziesiątce popada w depresję, alkoholizm lub inne uzależnienia? Dlaczego w tej grupie najszybciej rośnie liczba prób samobójczych?" - pyta Lang. 82
 • Superman złapie oddech 13 kwi 2003, 1:00 Christopher Reeve to żywy dowód potęgi medycyny 88
 • Bez granic 13 kwi 2003, 1:00 Maskarada Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła globalny alarm w związku z rosnącą liczbą nie wyjaśnionych przypadków wirusowego zapalenia płuc (SARS) w południowych Chinach, Hongkongu i Wietnamie. Epidemia pochłonęła już co... 90
 • Kamień u szyi Ameryki 13 kwi 2003, 1:00 Sojusznicy przerzucają na Stany Zjednoczone koszty swego bezpieczeństwa 92
 • Romans z niedźwiedziem 13 kwi 2003, 1:00 Pięć dni przed atakiem aliantów na Irak, 15 marca 2003 r., odbyła się w Bagdadzie niezwykła uroczystość. Saddam Husajn osobiście udekorował wysokimi odznaczeniami dwóch rosyjskich generałów. Igor Malcew i Władysław Aczałow, byli dowódcy armii rosyjskiej, po uroczystości szybko opuścili Bagdad. Pierwszy uchodzi za najlepszego rosyjskiego specjalistę w dziedzinie obrony przeciwlotniczej, drugi jest sztabowcem, był wiceministrem obrony ZSRR. 96
 • Szachownica Pentagonu 13 kwi 2003, 1:00 Żadna wojna w historii, prowadzona na taką skalę jak ta o Irak, nie spowodowała tak niewielkich strat 98
 • Bananowe eldorado 13 kwi 2003, 1:00 Jak Globalne Państwo Światowego Pokoju budowało indiański raj na ziemi 101
 • Kiosk 13 kwi 2003, 1:00 Khaaleej Times 28.3.2003 r. "W niedoskonałym, zabałaganionym świecie łatwo jest wygrać wojnę, trudniej wygrać pokój. Pojawia się wiele spekulacji na temat celów amerykańskiej wojny. Wielu muzułmanów sądzi, że... 103
 • A zające? 13 kwi 2003, 1:00 Niezależnie od naszych sporów domowych musimy zrozumieć, jak wiele szans daje nam wejście do unii 103
 • Menu 13 kwi 2003, 1:00 Kraj Szarganie Fryderyków "W najczarniejszych scenariuszach nie przewidywaliśmy, że w tym roku najważniejsza impreza polskiego przemysłu fonograficznego uświetni otwarcie nowego domu handlowego! Fryderyki, Oskary i Wiktory mają... 104
 • Totalna hitchcockizacja 13 kwi 2003, 1:00 Alfred Hitchcock jest największym reżyserem filmowym XX wieku - orzekli czytelnicy francuskiego dziennika "Le Parisien". Twórca "Ptaków" i "Psychozy" wyprzedził Stevena Spielberga oraz Walta Disneya. 108
 • Stawiałem na Nicholsona 13 kwi 2003, 1:00 Polański może i jest tyranem na planie, ale jakie osiąga dzięki temu efekty! Rozmowa z Adrienem Brodym, laureatem Oscara 110
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 13 kwi 2003, 1:00 Recenzje płyt 111
 • Klątwa Elvisa 13 kwi 2003, 1:00 Moje problemy uczuciowe biorą się stąd, że wciąż szukam kogoś podobnego do ojca - opowiada Lisa Marie Presley 112
 • Perły do lamusa? Ucieczka z piekła - raju 13 kwi 2003, 1:00 W "Polowaniu na króliki" małe bohaterki zagłosowały nogami przeciwko cywilizacji białych, uciekając przez 2500 kilometrów 114
 • Prima... 13 kwi 2003, 1:00 Kiedy we wtorkowej "Gazecie Wyborczej" przeczytałem, że otwarcie nowej stacji metra Dworzec Gdański zbliża się wielkimi krokami, żachnąłem się, ale wnet przypomniałem sobie, że dziś jest przecież pierwszy kwietnia. Sięgnąłem więc po prasę, aby tropić dalsze dowcipy spod znaku prima aprilis. 116
 • Troszeczkę za i częściowo przeciw 13 kwi 2003, 1:00 Oglądając wielotysięczne tłumy postępowej ludzkości, które protestują przeciw wojnie, Ameryce, zwykle z zastrzeżeniem, że bynajmniej nie za Saddamem, zastanawiam się, czy takie stanowisko jest na gruncie logiki możliwe? Ergo, jeśli się objawia, czy należy uznawać je za przejaw głupoty, cynizmu czy schizofrenii? 116
 • Organ Ludu 13 kwi 2003, 1:00 Kaszanka dla wszystkich! O R G A N L U D UTRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 15 (28) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 7 kwietnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Autorytety moralne w obronie godności naszej Ojczyzny Nieudana... 117
 • Od Wodnika do śmietnika 13 kwi 2003, 1:00 Lepper jest już stuprocentowym hipisem. Podobnie jak oni uciekł z domu, olewa system, nie chce mu się robić, kontestuje rząd i jest przeciwko wojnie 118