Prześwietlenie dziennikarzy

Prześwietlenie dziennikarzy

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Polscy dziennikarze są mniej lewicowi od zachodnich, większość popiera podatek liniowy, chce sprywatyzowania służby zdrowia i ograniczenia państwa opiekuńczego
Demokracje dzisiejszej doby nazywane są demokracjami medialnymi. To media przedstawiają i opisują świat zwykłym ludziom, komunikują z sobą rządzących i rządzonych, prezentują siły polityczne. Stają się poniekąd kreatorami świata politycznego, gdyż bez ich pomocy obywatele nie byliby w stanie go poznać i ocenić. Dlatego nieco umownie nazywane są czwartą władzą. Tego stanu rzeczy nie sposób dzisiaj zmienić. Żyjemy w rzeczywistości co najmniej współtworzonej przez media. Jakie dziennikarze mają poglądy? Z kim sympatyzują? Na kogo głosują? Jakie wyznają wartości? Na te i inne pytania odpowiadali w przeprowadzonych na zlecenie "Wprost" pierwszych w Polsce badaniach opinii dziennikarzy.

Zdeformowany przekaz
Duży wpływ mediów na kształtowanie rzeczywistości może budzić niepokój, znamy bowiem przykłady wykorzystania ich przez tyranów. Uznaje się, że gdyby nie wynalazek radia, Hitler nie zdobyłby władzy. Trudno sobie wyobrazić komunizm bez posłusznych mediów. W systemach totalitarnych media są zniewolone. Okazuje się jednak, że również w ustrojach liberalnych, w tym także w demokracji, gdzie media są wolne, ich przekaz może podlegać deformacji. Przyczyną bywa manipulacja, presja wpływowych środowisk, a zwłaszcza nadmierne polityczne zaangażowanie dziennikarzy, które powoduje, że tracą oni niezbędny w ich profesji dystans do opisywanych zjawisk.
Tworzone są kodeksy działania, powoływane ciała korporacyjne, które mają nadzorować praktykę dziennikarską, przyjmowane są prawa mające stanowić kanon wyznaczający profesjonalne zasady pracy. Wszystkie te zabezpieczenia są jednak kruche, zwłaszcza że to dziennikarze mają pilnować sami siebie. Tego typu korporacyjna kontrola zawsze pozostawia wiele do życzenia. Prawo wobec mediów może interweniować tylko w sytuacjach skrajnych, inaczej ich wolność zaczyna być ograniczona, czego konsekwencje są opłakane. W tym kontekście ważne są polityczne poglądy dziennikarzy i ich polityczne zaangażowanie.

Stronnicze elity
Media, a zwłaszcza ich elita - ważniejsi redaktorzy, gospodarze programów w telewizji i radiu, komentatorzy - należą do opiniotwórczego establishmentu. Na skutek kontestacyjnego przełomu lat 60. i 70. poglądy tego establishmentu w zachodnim świecie przesunęły się na lewo, co potwierdzają badania. Przedstawiciele opiniotwórczych elit (określenia tego używam w sensie opisowym, nie wartościującym) przedstawiają to przesunięcie jako symptom dojrzałości swoich środowisk, kreując się tym samym na "oświeconych". Gdyby zaakceptować owo (nieco megalomańskie) przeświadczenie większości establishmentu, płynęłyby z niego radykalnie niedemokratyczne wnioski. Wynikałoby, że rządzić powinny oświecone elity - oczywiście dla dobra wszystkich, w tym nieoświeconego tłumu.
Już prawie 80 lat temu hiszpański filozof Jos� Ortega y Gasset napisał "Bunt mas", gdzie między innymi piętnował wtargnięcie mentalności tłumu do środowisk pełniących funkcję elit. Ponad 60 lat później amerykański autor Christopher Lasch opublikował "Bunt elit", gdzie krytykuje amerykańskie elity jako środowisko wyrażające dziś mentalność tłumu. Elementy postawy obywatelskiej, zdaniem Lascha, przechowały się głównie wśród zwykłych Amerykanów, a to z powodu głębszego ich zakorzenienia w tradycji. Mamy już biblioteki poważnej literatury, analizującej na różne sposoby "zdradę klerków" (jak to określił Julien Benda w tytule dzieła, które ukazało się trzy lata przed "Buntem mas"), czyli sprzeniewierzenie się przez intelektualistów swojemu powołaniu, zwłaszcza utratę niezbędnego do oceny świata racjonalnego dystansu. Dwa lata temu francuski socjolog Raymond Boudon napisał "Pourquoi les intellectuels nŐaiment pas le lib�ralisme" (Dlaczego intelektualiści nie lubią liberalizmu), gdzie przekonująco pokazał socjologiczne uwarunkowania niechęci intelektualistów do wolnego rynku i realnej demokracji.
Można sięgnąć głębiej i uznać za różnymi autorami - począwszy od XVIII-wiecznego brytyjskiego myśliciela Edmunda BurkeŐa - że mentalność współczesnych intelektualistów wyrasta z pychy kontynentalnego oświecenia. Jego twórcy uznali, że są w stanie wymyślić i stworzyć nową kulturę, zastępując tę, która powstawała niejako organicznie przez tysiące lat. Jak groźne było to uproszczenie, pokazały już ekscesy Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Dziś intelektualiści w ogromnej większości deklaratywnie akceptują demokrację. Wyraźnie jednak dążą do tego, by ich poglądy stały się ramą, która sama procedurom demokracji już nie podlega. Ewidentnym przykładem tej postawy jest stosunek do kary śmierci, która, zdaniem środowisk opiniotwórczych Europy, ma być zakazana niezależnie od poglądów obywateli na ten temat. I o ile referendum w sprawie kary śmierci uznają oni za niedopuszczalne, o tyle referendum w sprawie aborcji chcą powtarzać, dopóki nie uzyskają oczekiwanego przez siebie rezultatu, to znaczy pełnej jej dopuszczalności. Podobnie jest z rugowaniem religii ze sfery publicznej czy zestawem wpisanych w kanon politycznej poprawności idei, które mają być prawnie chronione.
Dominujące kręgi opiniotwórcze usiłują narzucić europejskiej polityce zestaw dopuszczalnych poglądów politycznych, które w zdecydowany sposób są przesunięte na lewo. Francuski Front Narodowy ma zostać wyeliminowany z życia publicznego, ale zdecydowanie bardziej radykalne partie trockistowskie mogą zostać uznane wręcz za sojusznika w walce z partią Le Pena.
Dziennikarze w większości nie są intelektualistami, ale pracując w sferze idei, propagują zwykle obiegowe w tych środowiskach opinie. W dzisiejszej Europie poglądy dziennikarzy również są przesunięte na lewo i wiele nawet tradycyjnie uznawanych za prawicowe mediów, jak "Le Figaro", zmieniło już swój charakter. Przykładem może być wojna w Iraku czy sprawa Rocca Buttigilionego, który nie został zaakceptowany na stanowisko komisarza Komisji Europejskiej z powodu swego katolicyzmu. W odpowiedzi na pytanie stwierdził, że jako katolik przyjmuje katolicką interpretację homoseksualizmu, co jednak nie wpłynie na jego działania jako komisarza. To wyznanie uniemożliwiło mu sprawowanie funkcji unijnej. Trudno sobie wyobrazić bardziej dobitny przykład dyskryminacji. W tej sprawie dziennikarze odegrali niechlubną rolę: przeinaczali wypowiedzi Buttigilionego szczuli go i naciskali na zablokowanie jego kandydatury.

[powiększ]

Liberalni rynkowcy
W przeciwieństwie do zachodnich dziennikarzy ich polscy koledzy nie żywią specjalnej sympatii do lewicy sensu stricto. Można zakładać, że wiąże się to ze specyficznymi historycznymi uwarunkowaniami. Na pamięć historyczną nakłada się praktyka rządzenia postkomunistów już w III RP, a zwłaszcza doświadczenie związane z gabinetem Leszka Millera. Potwierdziło ono prawdę, że działacze totalitarnej partii przeniesieni z całym układem w środowisko demokratyczne nie tyle się do niego dostosowują, ile próbują dostosować je do siebie.
Drugim istotnym wyznacznikiem odmienności polskich dziennikarzy jest ich prorynkowe nastawienie. Mimo zmian zachodzących w tym temacie w zachodnich mediach, zwłaszcza Europy kontynentalnej, rynek nie jest tam do końca akceptowany. W Polsce odwrotnie. Uderzające jest w tym wypadku ogromne poparcie dla podatku liniowego, który na Zachodzie najprawdopodobniej znalazłby akceptację jedynie małego odłamu dziennikarskiego środowiska. Jeszcze wyraźniejszym przejawem tej postawy jest przewaga zwolenników sprywatyzowania służby zdrowia, co, jak można przypuszczać, na Zachodzie miałoby poparcie znikomej mniejszości. Poglądy te potwierdza akceptacja dziennikarzy dla kapitału zagranicznego w Polsce, dla niezależności banku centralnego czy daleko idącej prywatyzacji wielkich przedsiębiorstw państwowych i usług. Istotnym elementem tej, wynikającej z badań, postawy polskich dziennikarzy, odmiennej od stanu świadomości ich zachodnich kolegów, jest dążenie do zasadniczego ograniczenia państwa opiekuńczego.
Liberalizm ten nie jest ślepy, czego dowodzi zdecydowanie krytyczna ocena polskiej prywatyzacji ze strony dziennikarzy.
Można zaryzykować hipotezę, że wpływ na prorynkowe postawy polskich dziennikarzy mają ich polityczne wybory, czyli gremialne poparcie dla PO. Można więc przyjąć, że podział lewica - prawica w polskich warunkach jest zastępowany podziałem liberalizm - konserwatyzm. Sytuację komplikuje jeszcze to, że do wyborów PO szła jako partia liberalno-konserwatywna i wśród wielu jej aktywistów nadal dominuje ta identyfikacja. Polacy wybierający czy to PiS, czy PO zwykle głosowali na nie jako na element składowy wspólnej koalicji. Oznacza to, że postrzegali je jako sojuszników, a nie naturalnych konkurentów. Aż 30 proc. dziennikarzy uznaje, że najlepszym rozwiązaniem dla Polski byłyby rządy koalicji PO-PiS. To tylko o 5 proc. mniej od tych, którzy uważają, że najlepsze byłyby samodzielne rządy PO, mimo że w tym środowisku partia Tuska wygrywa w sposób przygniatający. W każdym razie świadomość ta wskazuje, że podział polskiej sceny politycznej między PiS i PO nie jest jeszcze utrwalony.

Dziennikarze antykonserwatywni
Największy rozziew między postawami statystycznych Polaków i dziennikarzy widać w ich politycznych sympatiach. Wśród przedstawicieli dziennikarzy PO uzyskała wynik ponaddwukrotnie lepszy niż w ogólnopolskich wyborach, a PD - prawie czterokrotnie lepszy. Z kolei rezultaty PiS były ponaddwukrotnie gorsze niż w realnych wyborach. Tusk uzyskał natomiast wynik siedmiokrotnie lepszy niż Kaczyński! Na Samoobronę, LPR czy PSL nie głosował nikt z ankietowanych.
W antykonserwatywnej postawie polscy dziennikarze nie odbiegają od swoich zachodnich kolegów. Dodatkowo ich antypisowskie nastawienie mogło być wzmocnione przez nieco antyrynkową retorykę wyborczą partii Kaczyńskich. Wydaje się jednak, że poza tymi, dość oczywistymi przyczynami politycznych wyborów polskich dziennikarzy istnieje jeszcze jedno źródło tych poglądów. Są to elementy politycznej poprawności ukształtowanej w polskich środowiskach opiniotwórczych na początku lat 90. Poprawności, którą można nazwać ideologią "Gazety Wyborczej". Przejawiają się one w najbardziej zaskakującym (jeśli chodzi o odmienność od postaw statystycznych Polaków) poparciu dziennikarzy dla spadkobiercy Unii Wolności - Partii Demokratycznej, która powstając pół roku przed ostatnimi wyborami, zademonstrowała coś w rodzaju inteligenckiego populizmu. Proklamowała się partią autorytetów, która chce położyć kres radykalizacji polskiej prawicy (wtedy do prawicy zaliczano także PO) i będzie bronić osiągnięć polskiej demokracji. W tym samym kontekście można rozpatrywać stosunek dziennikarzy do Tadeusza Mazowieckiego, który jest najlepiej ocenianym przez nich politykiem. Poparcie dla lustracji jest natomiast symptomem zerwania z dogmatami politycznej poprawności, które dokonało się na skutek konfrontacji z rzeczywistością.
Stosunek przedstawicieli mediów do reszty polityków wydaje się w dużej mierze wypadkową obecnej walki politycznej, w którą zaangażowali się dziennikarze. Znamienne jest, że pozbawiony wyrazu polityk odrzucanej przez nich partii - LPR, Marek Kotlinowski, jest przez nich oceniany lepiej niż obaj bracia Kaczyńscy czy Dorn.
To, że aż 63 proc. dziennikarzy nie uznaje mediów za część układu towarzysko-politycznego, można uznać za objaw automistyfikacji. Z kolei wyższa ocena niezależności dziennikarzy w mediach komercyjnych w stosunku do publicznych może być wynikiem wieloletniej obserwacji. Chociaż tak wysoki stopień niezależności przyznawany dziennikarzom mediów komercyjnych wydaje się raczej korporacyjną identyfikacją niż zdystansowaną oceną rzeczywistości.
Postawy polskich dziennikarzy są przesunięte w kierunku liberalnym również w kwestiach obyczajowo-kulturowych, choć daleko im jeszcze do radykalizmu ich zachodnich kolegów. Widać to w negatywnej ocenie wprowadzenia religii do szkół czy ocenie relacji państwo - Kościół. Jeśli chodzi o refundowanie środków antykoncepcyjnych, to duża część dziennikarzy odchodzi od swego gospodarczego liberalizmu. W takich sprawach kulturowe idee przeważają nad ekonomicznymi prawami. Stosunek do aborcji nie różni dziennikarzy od reszty.
Okazuje się, że polscy dziennikarze stanowią grupę o silnych, odmiennych od reszty społeczeństwa poglądach. Odpowiedź na pytanie, czy potrafią się wobec nich na tyle zdystansować, by móc we właściwy sposób przedstawiać rzeczywistość, jest tematem na inny tekst.


Jak przygotowano prześwietlenie dziennikarzy?
Ankieta internetowa badająca poglądy dziennikarzy została wysłana do 800 osób. Wybrani zostali dziennikarze reprezentujący najważniejsze media: największe dzienniki ogólnopolskie, tygodniki opinii, telewizyjne i radiowe redakcje informacyjne (publiczne i komercyjne), największe gazety i stacje regionalne. W bazie adresowej reprezentowani byli zarówno reporterzy, redaktorzy, jak i szefowie mediów. Na ankietę odpowiedziało 195 dziennikarzy reprezentujących wszystkie wyżej wymienione kategorie.
Badanie dla tygodnika "Wprost" przeprowadził Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor


JUSTYNA POCHANKE
dziennikarka TVN 24 i TVN

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Nigdy nie pracowałam w publicznych mediach, między innymi dlatego, że obawiałam się, iż nie są niezależne.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
Z własnego doświadczenia: jestem i czuję się niezależna.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Nie wszyscy potrafią je czytać, dlatego jestem przeciw hurtowej publikacji w Internecie.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Bezwzględnie tak.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Jak najbardziej - to zawód zaufania publicznego.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
Mam nadzieję, że nie w kierunku wielkiej emigracji za pracą - do Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Liniowy jest prostszy.

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
Obok państwowej prywatna kasa pacjentów jest w niej konieczna. Jestem za współfinansowaniem, które byłoby tylko zalegalizowaniem obecnej sytuacji. Zamiast kopert oficjalny płatny koszyk świadczeń.

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas, na przykład pół roku. Nie dając pracy, nie da się automatycznie zlikwidować zasiłków.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
Całkowicie bezpłatne szkolnictwo jest fikcją. A w pełni płatne nawet z systemem stypendiów może ograniczyć wielu ludziom edukacyjne szanse.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Zmniejszając obciążenia podatkowe przedsiębiorców (ZUS, NFZ), gdyż wyraźnie widać, że rąk do pracy brakuje, ale te ręce zbyt wiele kosztują. Na widok nowego pracownika zbyt wiele rąk wyciąga się po zbyt duże pieniądze.

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
Częściowo jak najbardziej.

Jaki jest twój stosunek do aborcji?
Aborcja powinna być dozwolona, gdy ciąża zagraża zdrowiu kobiety lub jest wynikiem przestępstwa, gdyż mowa tu o sytuacjach, w których za aborcję nie wolno moralnie potępiać.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
Mam dziecko w katolickiej szkole. Rozwija się świetnie.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Czasem rozumiem tych, którzy są za, ale mam nadzieję, że dożywocie bez szans na złagodzenie kary jest równie dotkliwe i równie nieodwracalne.


BOGDAN RYMANOWSKI
dziennikarz TVN 24 i TVN

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Niezależność to sprawa kręgosłupa dziennikarza. W mediach publicznych są tacy, którzy go mają, i tacy, którzy go dawno stracili.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
W mediach komercyjnych kręgosłup jest równie ważny. I równie łatwo go przetrącić, zwłaszcza jeśli lansuje się jedną opcję kosztem innych.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Prawda ponad wszystko, a więc dostęp dla wszystkich. I dla donosicieli - aby zrobili rachunek sumienia. I dla ich ofiar - aby poznali tych, którzy na nich donosili.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Tak, bo wyborca ma prawo wiedzieć, co robił w przeszłości polityk.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Dziennikarze to czwarta władza, a w pewnych sytuacjach nawet pierwsza. Prześwietlenie jest więc jak najbardziej wskazane.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
Gospodarka sama się prowadzi. I - jak pokazują wskaźniki - w dobrym kierunku. Ten rząd jej nie zaszkodził.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Liniowy, ale czy nas w tej chwili na to stać?

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
Należy utrzymać obecny system, dążąc do racjonalizacji wydatków.

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas, na przykład pół roku.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
W pełni płatne z rozwiniętym systemem stypendiów.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Przez pomoc finansową dla rodzin oraz zapisy w kodeksie pracy, na przykład zasiłki, ulgi podatkowe czy dłuższe urlopy macierzyńskie.

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
Tak, ale z głową i bez przesady.

Jaki jest twój stosunek do aborcji?
W ogóle nie powinna być dozwolona.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
Tak.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Nie.


DOROTA GAWRYLUK
dziennikarka TVP

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Tak.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
Tak, choć różnie z tym bywa.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Tak.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Tak.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Tak.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
Żadnego kierunku nie widzę.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Liniowy.

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
Należy wprowadzić współfinansowanie przez pacjentów (dopłaty do niektórych usług medycznych, ustalenie koszyka płatnych usług).

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas, na przykład pół roku.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
W pełni płatne z rozwiniętym systemem stypendiów.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Zmniejszając obciążenia podatkowe przedsiębiorców (ZUS, NFZ).

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
Nie.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
Tak, uczniom to nie zaszkodziło.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Nie.


TOMASZ LIS
dziennikarz, członek zarządu Polsatu, autor programu "Co z tą Polską?"

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Żeby zachować niezależność w telewizji publicznej, trzeba mieć bardzo twardy kręgosłup.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
W mediach prywatnych jest o wiele łatwiej. Ale oczywiście są i tacy, i tacy.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Tak, ale nie do informacji dotyczących życia prywatnego.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Tak, choć dziś to sprawa trzeciorzędna.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Tak, ale nie powinno to być jedynym kryterium ich oceny.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
Kreci się wokół własnej osi. Program PiS nie jest wprowadzany w życie.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Byłem zwolennikiem propozycji wyborczej PiS. Podatek liniowy w wersji PO był gospodarczo mało racjonalny, a politycznie zupełnie nieracjonalny.

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
W sposób mieszany. Należy wprowadzić współfinansowanie przez pacjentów (dopłaty do niektórych usług medycznych, ustalenie koszyka płatnych usług). Powinno się też prywatyzować służbę zdrowia i finansować ją z komercyjnych ubezpieczeń.

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas oraz zmniejszyć koszty pracy, by spadło bezrobocie.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
Bezpłatne szkolnictwo w Polsce jest fikcją, jest wspieraniem tych, których i tak stać na studia.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Przez wydłużone, ale nie ponad miarę, urlopy macierzyńskie oraz ulgi podatkowe dla rodziców.

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
To, co obecna władza uważa za strategiczne, ja bym znacznie ograniczył. Im mniej prywatyzacji, tym więcej kapitalizmu politycznego.

Jaki jest twój stosunek do aborcji?
Bez zmian wobec tego, co jest teraz.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
W tamtym czasie tak.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Nie.


MONIKA OLEJNIK
dziennikarka Radia Zet i TVP

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Zależy, którzy i pod którym prezesem.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
Tak.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Trzeba otworzyć wszystkie teczki.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Tak.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Trzeba określić, o jakich dziennikarzy chodzi.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
Dryfuje.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Liniowy.

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
Należy wprowadzić współfinansowanie przez pacjentów (dopłaty do niektórych usług medycznych, ustalenie koszyka płatnych usług).

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas, na przykład pół roku.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
Całkowicie bezpłatne.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Zmniejszając obciążenia podatkowe przedsiębiorców (ZUS, NFZ).

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
Zbyt ogólnie postawione pytanie.

Jaki jest twój stosunek do aborcji?
Powinna być dozwolona, gdy ciąża zagraża zdrowiu kobiety lub jest wynikiem przestępstwa.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
Tak.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Jestem przeciw karze śmierci.


JAROSŁAW GUGAŁA
dziennikarz Polsatu

Czy dziennikarze pracujący w mediach publicznych są niezależni?
Zdarzają się tacy.

Czy dziennikarze pracujący w mediach komercyjnych są niezależni?
Na ogół tak.

Czy wszyscy powinni mieć dostęp do teczek IPN?
Tak.

Czy w Polsce potrzebna jest lustracja?
Tak.

Czy lustracji powinni podlegać dziennikarze?
Tak.

W jakim kierunku rząd Marcinkiewicza prowadzi polską gospodarkę?
W żadnym.

Który z podatków jest najkorzystniejszy dla gospodarki?
Liniowy.

Jak powinna być finansowana służba zdrowia?
Należy utrzymać obecny system, dążąc do racjonalizacji wydatków oraz wprowadzić współfinansowanie przez pacjentów (dopłaty do niektórych usług medycznych, ustalenie koszyka płatnych usług).

W jaki sposób państwo powinno pomagać bezrobotnym?
Wypłacać zasiłki przez ograniczony czas, na przykład pół roku.

Czy szkolnictwo wyższe powinno być płatne?
W pełni płatne z rozwiniętym systemem stypendiów.

W jaki sposób, jeśli w ogóle, państwo powinno prowadzić politykę prorodzinną?
Przez pomoc finansową dla rodzin oraz zapisy w kodeksie pracy, na przykład zasiłki, ulgi podatkowe czy dłuższe urlopy macierzyńskie.

Czy strategiczne dziedziny gospodarki (energetyka, PKP, służba zdrowia) powinny być prywatyzowane?
Częściowo tak.

Jaki jest twój stosunek do aborcji?
W ogóle nie powinna być dozwolona.

Czy wprowadzenie religii do szkół było słuszne?
Religia lub etyka to dobre rozwiązanie.

Czy należy wprowadzić karę śmierci do kodeksu karnego?
Nie.
Fot: Z. Furman, J. Marczewski, K. Mikuła, K. Pacuła, M. Stelmach
Więcej możesz przeczytać w 19/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2006 (1222)

 • Na stronie - "Wprost" na wprost14 maj 2006Nigdy nie pytaj fryzjera, czy już czas, abyś sobie podciął włosy3
 • Skaner14 maj 2006SKANER POLSKA RZĄD Marcinkiewicz na giełdzie Czy w biznes zarządzany przez Marcinkiewicza, Giertycha i Leppera warto włożyś własne pieniądze? Choś to inwestycja dużego ryzyka, nie należy wpadaś w panikę. Ale i nie można liczyś na...8
 • Dossier14 maj 2006ANDRZEJ LEPPER wicepremier, przewodniczący Samoobrony "Ja tak się zastanawiam, czy ja sam wiem, kim ja jestem" Polskie Radio Program III PRZEMYSŁAW GOSIEWSKI przewodniczący klubu parlamentarnego PiS "Proszę się dowiedzieć, o...9
 • Sawka czatuje14 maj 2006© H. Sawka10
 • Poczta14 maj 2006CNOCIE WOJSKOWEJ Zargumentacją Tomasza Nałęcza ("Cnocie wojskowej", nr 17) nie sposób się nie zgodzić. Niewątpliwie polskiemu żołnierzowi, który - pełniąc służbę w zagranicznej misji pokojowej czy...14
 • Playback14 maj 2006Wiceprzewodniczący Andrzej Lepper i Roman Giertych oraz premier Kazimierz Marcinkiewicz © K. PACULA14
 • Ryba po polsku - Świadectwo dojrzałości buraków14 maj 2006Nie matura, lecz chęć dzika zrobi z ciebie polityka15
 • Okiem barbarzyńcy - Muzeum podejrzanej historii14 maj 2006Dla postępowego środowiska do zaakceptowania byłoby wyłącznie muzeum narodowego wstydu16
 • Z życia koalicji14 maj 2006DO NASZEJ RUBRYKI POSTANOWIŁA się przeprowadzić cała polska rodzina Giertychów, razem z kopulantami z Odzieży Wszechpolskiej. Tłoczno tu u nas, więc w tym tygodniu posiedźcie sobie w poczekalni, chłopaki. DZIWNĄ MIĘTĘ POCZUŁ...18
 • Z życia opozycji14 maj 2006W WYNIKU REDAKCYJNEGO HOKUS-POKUS z poprzedniego odcinka opozycji wypadła notka o ROAD-owskich i tatarskich korzeniach Łukasza Abgarowicza. W efekcie żarciki o Tatarach i łucznikach mogły się wydać cokolwiek absurdalne. Mamy jednak...19
 • Nałęcz - Pomnik dla Dmowskiego14 maj 2006To, że w 1918 r. Polacy znaleźli się w gronie zwycięzców, zawdzięczamy Romanowi Dmowskiemu20
 • Fotoplastykon14 maj 2006© Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Prześwietlenie dziennikarzy14 maj 2006Polscy dziennikarze są mniej lewicowi od zachodnich, większość popiera podatek liniowy, chce sprywatyzowania służby zdrowia i ograniczenia państwa opiekuńczego22
 • Liberałowie czwartej władzy14 maj 2006Dziennikarze mają sympatie i poglądy, które nie mogą się podobać obecnym elitom władzy34
 • Radio Wolna Maryja14 maj 2006Można się nie zgadzać z ojcem Rydzykiem, ale trzeba walczyć o jego prawo do istnienia i wypowiadania się36
 • Dwie pamięci14 maj 2006Granica Polski i Ukrainy nie może być nową żelazną kurtyną38
 • Pawłokoma pojednania14 maj 2006W UPA nie walczyli jedynie bandyci i zbrodniarze, a AK nie tworzyli tylko nieskalani rycerze40
 • Giełda14 maj 2006Hossa Świat Wal-Bank? Wal-Mart, największa na świecie sieć hipermarketów, chce rozpocząć działalność bankową. Jeśli koncern uzyska odpowiednią licencję, będzie zarządzał kartami kredytowymi, debetowymi oraz transakcjami...42
 • Euro 201214 maj 2006Większość obywateli Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Holandii i Portugalii chce powrotu do narodowych walut44
 • Waluta biurokratów14 maj 2006Rozmowa z Garym S. Beckerem, laureatem Nagrody Nobla w ekonomii48
 • Marcinkiewicz na minach14 maj 2006Dziura budżetowa Zyty Gilowskiej będzie półtora raza większa od dziury Jarosława Bauca50
 • Pokerzysta z Wall Street14 maj 2006Jak w miesiąc zarobić miliard dolarów54
 • Polityk w banku14 maj 2006Kurs ekonomii NBP i "Wprost", czyli czy dbać o oszczędności i portfele obywateli, czy też spełniać życzenia polityków58
 • 2 x 2 = 4 - Przywileje i nierówność14 maj 2006Rząd czerpie pełną garścią z odziedziczonego wzrostu gospodarki59
 • Supersam14 maj 200662
 • Wakacje bez zgrzytów14 maj 2006Koniec z czyszczeniem aparatu fotograficznego z piasku po każdym dniu urlopu nad morzem. Firma Pentax wprowadza właśnie na polski rynek aparat Optio T10 sterowany trzycalowym dotykowym wyświetlaczem bez guzików i przycisków, pod które...62
 • Nawadnianie algami14 maj 200613 proc. wody w zewnętrznej warstwie naskórka - tyle trzeba, by skóra była dobrze nawilżona, a przez to wolniej się starzała. Tymczasem u osób w starszym wieku wilgotność spada nawet do 7 proc. Naukowcy z laboratorium marki Lierac...62
 • Piwo dla elit14 maj 2006Peroni - cenione na świecie włoskie piwo - trafi do sklepów w Polsce. Aby podkreślić elegancję trunku, który zwyczajowo nie kojarzy się z elitarnością, producent piwa otworzył tzw. non shop boutique, czyli rodzaj witryny sklepowej w...62
 • Muzyka na telefon14 maj 2006 Przyszłość odtwarzaczy mp3, mimo że na rynku pojawiły się one masowo zaledwie kilka lat temu, jest zagrożona. Ich funkcje przejmują teraz telefony komórkowe. Nawet do tysiąca piosenek może przechowywać w swojej pamięci nowy...62
 • Z archiwum K14 maj 2006W podziemiach zamku w Książu mogą się znajdować bezcenne dokumenty Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy64
 • Pływający kurort14 maj 2006Pierwsi Polacy popłyną superluksusowym wycieczkowcem "Freedom of the Seas" już w lipcu67
 • Bolszewizm salonowy14 maj 2006Dla Slavoja Żiżka - idola polskich lewaków - najważniejsza jest rewolucja, czyli destrukcja cywilizacji Zachodu70
 • Dzień zniewolenia14 maj 2006Chwałę Stalina i Armii Czerwonej nadal głoszą w Polsce kłamliwe tablice na wielu pomnikach72
 • Know-how14 maj 2006Drzemka w pigułce Melatonina poprawia sen, ale tylko wtedy, kiedy jest zażywana w ciągu dnia - twierdzą lekarze z Brigham and Women's Hospital i Harvard Medical University. Przebadali oni wpływ popularnej pigułki nasennej na organizm...75
 • Terapia plastyczna14 maj 2006Gdzie poprawić swoje ciało - przewodnik po najlepszych klinikach chirurgii plastycznej76
 • Bez granic14 maj 2006Hossa dyktatorów Fidel Castro płynie na fali globalnej hossy. Amerykański magazyn "Forbes" podwyższył wycenę jego fortuny z 550 mln USD do 900 mln USD. Główne aktywa stanowią państwowe firmy kubańskie kontrolowane...85
 • Energetyczna zimna wojna14 maj 2006Umowa Putin-Schreder brzmi bardziej agresywnie niż pakt Ribbentrop-Mołotow86
 • Bush dla mułłów14 maj 2006Atak na Iran byłby aktem politycznego szaleństwa90
 • Nowy Taliban14 maj 2006Najbardziej fanatyczni zwolennicy dżihadu znów rządzą pograniczem afgańsko-pakistańskim92
 • Dobrobyt na diecie14 maj 2006Przeciętny Szwed uczy się do 30. roku życia, a na emeryturę odchodzi w wieku 62 lat94
 • Kosmonauta Łukaszenka14 maj 2006Białoruś chce z Antarktydy wystartować w kosmos96
 • Menu14 maj 2006KRÓTKO PO WOLSKU Kod Leonarda Wiadomo, że geniusze najczęściej mieli kota. Leonardo da Vinci dodatkowo ma jeszcze "Kod". I ten kod - jak piąty koń Apokalipsy - zdąża ku ekranom świata. Twarz ma podwójną - Forresta...100
 • Recenzje14 maj 2006102
 • Powrót z niebytu14 maj 2006Grunge kojarzy się bardziej z nową wersją buntu romantycznego dla najmłodszych i flanelowymi koszulami amerykańskich drwali niż z poważną muzyką gitarową. Szum medialny wokół gatunku ucichł po śmierci lidera Nirvany, specjalisty od...102
 • Plebania po duńsku14 maj 2006Mała duńska kinematografia co rusz zaskakuje nas skromnymi filmami, które potrafią mówić o rzeczach ważnych. "Jabłka Adama" nie są wyjątkiem. Spory kawałek tego obrazu mógłby wyjść spod ręki Ingmara Bergmana, gdyby mistrz...102
 • Laurki z archiwum14 maj 2006Archiwum przystępne i swojskie. Poetka Julia Hartwig znała wszystkich najważniejszych w kulturze polskiej ostatniego półwiecza. Teraz wspomnienia z tych znajomości notuje w zbiorku wywiadów i gawęd. O Witoldzie Lutosławskim, którego...102
 • Hoże miasteczka14 maj 2006Kto lubi opasłe obyczajowe sagi Johna Irvinga, sięgnie z pewnością po "Miasteczka" Johna Updike'a. Tylko po co, skoro po przeczytaniu książki w głowie pozostają jedynie skrawki losów informatyka, który sypiał z każdą...102
 • Kawior dla buntownika14 maj 2006Kontestowanie to lukratywny zawód104
 • Pies, który mówi14 maj 2006Czteronożne gwiazdy podbijają Hollywood108
 • Detonator w sprayu14 maj 2006Malując graffiti, autor uruchamia proces, nad którym nie panuje110
 • Pazurem - Gablociarze14 maj 2006Kultura narodowa to piorunująca mieszanka geniuszu i prostactwa przyprawiona paranoją112
 • Ueorgan Ludu14 maj 2006TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 18 (184) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 8 maja 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Orły Kaczyńkiego Co prawda z Litwą przegraliśmy, ale dużym pocieszeniem jest to, iż na niwie polityki...113
 • Skibą w mur - Z pamiętnika Chucka Norrisa14 maj 2006Powszechnie uważa się, że zapiski Norrisa mogą mieć niebagatelny wpływ na obronność naszego kraju114