Grzech tolerancji

Grzech tolerancji

Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych
Czy należy być tolerancyjnym? Tylko ktoś bardzo odważny może się przyznać do tego, że nie jest lub – co gorsza – nie chce być tolerancyjny. Nic dziwnego, że jakiś czas temu Ryszard Legutko wzbudził powszechne oburzenie wśród polskich postępowych intelektualistów swoim wyznaniem, zawartym w tytule książki, że nie lubi tolerancji.

Miernik tolerancji
Jeden z polemistów prof. Legutki, znany liberalny filozof prawa Wojciech Sadurski przekonywał, jak ważna jest tolerancja: „Kształtowanie w sobie umiejętności tolerancji jest istotną cnotą jednostkową. Nie jest to cnota łatwa ani mała: naturalnym odruchem na inność jest nietolerancja (zakazać, odrzucić, wyeliminować). Tolerancja jest reakcją wyuczoną. Ale ta nauka przynosi dobre rezultaty. Pozwala nam eliminować dezaprobatę płynącą z niskich pobudek – z uprzedzeń, agresji, egoizmu. Umożliwia nam życie w społeczeństwie bogatym różnorodnością, w otoczeniu pluralistycznym. Ale my również musimy mieć swobodę w komunikowaniu naszych poglądów innym – w tym także dezaprobaty dla ich postaw. Tolerancja wyklucza karanie, ale nie wyklucza dezaprobaty" („Rzeczpospolita", 6 kwietnia 2002 r.).
Nie jestem przekonany, czy rzeczywiście jedynym naturalnym odruchem wobec inności jest niechęć. Gdyby tak było, ludzie nie podróżowaliby tak chętnie, nie interesowaliby się zwyczajami innych, nigdy nie powstałaby etnologia, a ludy nie mieszałyby się z sobą. Równie naturalne wydają się zaciekawienie odmiennością i fascynacja egzotyką. To trochę zależy od naszej natury – jedni
lubią odmienność, inni się jej boją. Na przykład tzw. geje z natury, jak się dzisiaj twierdzi, nie lubią anatomicznych i w ogóle seksualnych odmienności. Często to nietolerancja jest postawą wyuczoną. I tak jedynie ktoś, kto dobrze zna historię, nie jest skłonny tolerować pewnych poglądów, na przykład antysemickich, gdyż jest świadomy negatywnych skutków, jakie poglądy te przyniosły w przeszłości. I tylko osoby obdarzone świadomością narodową mogą wykazywać stanowczą nietolerancję wobec osób, które chcą je wynarodowić.
Często nietolerancja przydarza się tym, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych. Sam Wojciech Sadurski przez wiele lat nie krył swej dezaprobaty dla osób o innych niż on poglądach dopóki na seminarium w Lucieniu nie stwierdził, iż ulegał nietolerancyjnym wyobrażeniom o ich stanie umysłu. W przytoczonym cytacie potępia on dezaprobatę płynącą z niższych pobudek. Czy jednak sama ta klasyfikacja nie może być uznana za wyraz nietolerancji? Skąd wiadomo, że dezaprobata „Gazety Wyborczej" wynika z wyższych pobudek niż dezaprobata „Naszego Dziennika"?

Nadymanie przez wyśmiewanie
Wolter, mistrz drwiny, twierdził w „Traktacie o nietolerancji", że „nie ma w tym nietolerancji, gdy ktoś wyśmiewa ludzi kiepsko rozumujących. (...) To dwie rzeczy nader odmienne: kpić sobie z człowieka, a prześladować go". Dzisiaj wiemy jednak, że wyśmiewanie, drwina, marginalizowanie i stygmatyzowanie są praktykami, które świetnie zastępują dawne metody fizycznej eliminacji i kary. Nie przypadkiem mobbing został uznany za przestępstwo.
Wyśmiewanie służy najczęściej potwierdzaniu własnej tożsamości i przynależności grupowej. Wyśmiewamy innych,
by poprawić sobie samopoczucie. To polski zwyczaj narodowy. Fora internetowe pełne są wypowiedzi ludzi, którym wydaje się, że im bardziej wyszydzą kogoś, tym większą wagę będą miały ich argumenty i tym bardziej potwierdzą wyjątkowość swojej inteligencji. Tym mechanizmem nadymania się przez wyśmiewanie posługuje się program TVN 24 „Szkło kontaktowe". Nie tylko widzowie mogą się w nim pochwalić swoim dowcipem, ale i prowadzący dziennikarze mogą kadzić sobie nawzajem. Zapewne wydaje im się, że są Davidem Lettermanem i Jonem Stewartem w jednej osobie.
Tolerancja najczęściej wynika z obojętności. Kiedy nas ani ziębi, ani grzeje to, co ktoś mówi i robi, możemy sobie pozwolić na daleko idącą tolerancję. Wielu Amerykanów o liberalnych poglądach w sprawach rasowych nigdy nie posłałoby dzieci do szkoły z przewagą dzieci afroamerykańskich. Francuzi uchodzą za tolerancyjnych, ale lęk przed polskim hydraulikiem spowodował, że głosowali przeciw europejskiej konstytucji. Słusznie więc odebrano im prawo głosu i teraz zarówno oni, jak i ci hydraulicy dostaną bez pytania o zgodę ową konstytucję jako traktat reformujący.

Święta teoria Darwina
Obecna europejska tolerancja religijna jest po prostu wyrazem religijnej indyferentności. Dawne krwawe spory między katolikami a protestantami należą do przeszłości także dlatego, że wiara nie jest już taka gorąca. Nawet w Irlandii Północnej nie chodzi przecież o problemy czysto religijne, lecz także społeczne i polityczne. Jak pisał w swoim dziele „O podziale pracy społecznej" jeden z klasyków socjologii Émile Durkheim, „kiedy chodzi o przekonanie, które jest nam drogie, nie pozwalamy i nie możemy pozwolić, aby bezkarnie podnoszono na nie rękę. Jakakolwiek jego obraza wzbudza mniej lub bardziej gwałtowną reakcję emocjonalną zwracającą się przeciwko osobie, która nas uraziła". Otóż, obecnie dla większości Europejczyków święta jest teoria Darwina czy pamięć o Holocauście, ale dogmat Trójcy Świętej lub niepokalanego poczęcia – już niekoniecznie.
Prawdziwym problemem są natomiast mniejszości etniczne, zwłaszcza muzułmańskie, które mają wyraźne przekonania na temat rzeczy świętych i zasad życia społecznego. Nie chodzi przy tym o same poglądy, lecz o działania i zachowania. Wtedy szybko okazuje się, że tolerancja ma swoje granice. Można wprawdzie chodzić do szkoły z gołym brzuchem, ale nie z głową nakrytą chustą. Jak wąskie są granice tolerancji, widać na przykładzie traktowania mniejszości etnicznych i narodowych w Niemczech. Polaków emigrujących do Niemiec na podstawie rzekomo niemieckiego pochodzenia skutecznie asymilowano, wpajając im przy okazji przekonanie, że bycie Polakiem jest znacznie gorszym rodzajem egzystencji niż bycie Niemcem, co w świetle historii XX wieku wydaje się śmiałą hipotezą. Nigdy w gruncie rzeczy nie podjęto prób wcielenia w życie układu z 1991 r., gwarantującego osobom przyznającym się do polskości naukę języka polskiego w szkole. Mnożono trudności administracyjne i zniechęcano do podejmowania nauki. Turków zaś przez długie lata pozostawiono w spokoju. Chcąc nie chcąc, tolerowano ich i nie zaczepiano, bo zawsze mogło się to źle skończyć. Za jednym zaczepionym Turkiem od razu wstawiała się cała gromada. Po ogłoszeniu końca wielokulturowości, która tak naprawdę nigdy się nie zaczęła, postanowiono ich jednak zintegrować językowo i kulturowo. I gdy w czasie ostatniej wizyty w Niemczech premier Turcji Recep Tayyip Erdoğan w przemówieniu do kilku tysięcy Turków na stadionie w Kolonii skrytykował dążenie do asymilacji jako pogwałcenie praw człowieka, zdecydowanie awansował na skali politycznych antypatii, wysuwając się przed Nicolasa Sarkozy’ego. Ma szansę zagrozić nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu.
Nie ulega wątpliwości, że najbardziej lubimy mniejszości już nieistniejące lub spacyfikowane, zamknięte w rezerwatach. Hołubiony przez nową polską lewicę Sławoj Żiżek, myśliciel zabawny i spostrzegawczy, pisał trafnie, choć w psychoanalitycznym żargonie: „Tolerowane są zwyczaje Innego, które nie czynią nikomu krzywdy – w momencie, w którym dochodzimy do jakiegoś traumatycznego (dla nas) wymiaru, tolerancja się kończy. Mówiąc w skrócie, tolerancja jest tolerancją wobec Innego o tyle, o ile ów Inny nie jest »nietolerancyjnym fundamentalistą« – co oznacza o tyle, o ile nie jest realnym Innym. Tolerancja oznacza »zerową tolerancję« wobec realnie Innego" („Rewolucja u bram").
Idol Żiżka, Włodzimierz Iljicz Lenin, nie był, jak wiemy, specjalnie tolerancyjnym człowiekiem. Osoby niepodzielające jego subtelnego poglądu, że ludzkie poznanie polega na zwierciadlanym odbijaniu się rzeczywistości w świadomości, uważał za drobnomieszczan, wrogów klasowych i szkodników, których należy wytępić. Dzisiaj wielu polskich intelektualistów i publicystów, rozumiejących świat współczesny mniej więcej tak jak Lenin rozumiał epistemologię, wzywa do wytępienia opozycji, choć na szczęście nie leninowskimi metodami. Trudno jednak być szczególnie tolerancyjnym wobec tych, którym zawdzięczamy traumatyczne przeżycia, na przykład strach przed lustracją lub utratą majątku.

Instynkt prostaczy
Zdaniem Durkheima, żywotne społeczeństwa nie mogą być po prostu całkowicie tolerancyjne: „Każdy silny stan świadomości jest źródłem życia; to podstawowy czynnik naszej żywotności; dlatego też wszystko, co zmierza do jego osłabienia, poniża nas i przygnębia; wywołuje uczucie niepokoju i niepewności podobne do tego, które odczuwamy, kiedy jakaś ważna funkcja przestaje spełniać swoje zadanie lub spełnia je wolniej". Tak więc powszechna tolerancja może być traktowana jako symptom osłabienia sił żywotnych, zobojętnienia i dekadencji. Powszechna tolerancja czyni niemożliwą politykę, gdyż ta z natury rzeczy zasadza się na konflikcie i walce, choćby tylko o głosy wyborców.
Przekonanie, iż tolerancja oznacza, że wszystko jest dozwolone, że można robić, co nam się żywnie podoba, nie przychodziło na myśl tym, którzy pierwsi opowiadali się za tolerancją. Im chodziło o swobodę myśli, wolność wyrażania poglądów i zakaz narzucania ich siłą, a nie o dowolność zachowań czy brak moralnych i prawnych regulacji. Wolter pisał: „Niektórzy utrzymują, że skoro wolność myśli jest naturalnym skutkiem tolerancji, a ta wolność przywodzi moralność do zguby, nietolerancja jest konieczna dla szczęścia ludzi. Miejmy się na baczności, by swobody myślenia, powstałej dzięki używaniu rozumu, nie mieszać z niemoralnymi maksymami, które po wszystkie czasy są na ustach motłochu wszystkich krajów. To owoce instynktu prostaczego, a nie rozumu. Zaatakować i unicestwić je może tylko rozum". Od tego czasu jednak nasza wiara w rozum jako podstawę nowej moralności poważnie się zachwiała. A gdy głosi się konieczność tolerancji, najczęściej nie chodzi już o swobodę myślenia, lecz wręcz przeciwnie, o jej ograniczenie. Bo samodzielne myślenie bywa męczące i narusza dobre samopoczucie niemyślących, zwłaszcza gdy prowadzi do konkluzji niezgodnych z prostaczym instynktem.
Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

 • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
 • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
 • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
 • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
 • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
 • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
 • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
 • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
 • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
 • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
 • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
 • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
 • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
 • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
 • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
 • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
 • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
 • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
 • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
 • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
 • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
 • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
 • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
 • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
 • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
 • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
 • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
 • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
 • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
 • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
 • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
 • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
 • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
 • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
 • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
 • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
 • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
 • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
 • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
 • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
 • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
 • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
 • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
 • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
 • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
 • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
 • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
 • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
 • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
 • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
 • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
 • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
 • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
 • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
 • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
 • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
 • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
 • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
 • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
 • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
 • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
 • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
 • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
 • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
 • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
 • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
 • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
 • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
 • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
 • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
 • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
 • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
 • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
 • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
 • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
 • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
 • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
 • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
 • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
 • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
 • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
 • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
 • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
 • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
 • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
 • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
 • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
 • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
 • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

ZKDP - Nakład kontrolowany