Kryzysowy niezbędnik

Kryzysowy niezbędnik

Jak zarobić w czasie dekoniunktury
W ciągu miesiąca można było, nie ruszając się z domu, zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak było na początku 2007 r. Na początku roku 2008 można było tę kwotę stracić w dwa tygodnie. Żyjemy w wyjątkowych czasach: dzieją się rzeczy, które nie miały precedensu zarówno jeśli chodzi o skalę, jak i tempo zmian. Wszystko to ma wpływ na zawartość naszych portfeli.
Świat na głowie
Co miesiąc Google obsługuje prawie 3 mld zapytań, innowacje technologiczne postępują w takim tempie, że połowa wiedzy studentów pierwszego roku studiów technicznych zdezaktualizuje się, zanim zaczną naukę na trzecim roku. Chiny zużywają prawie połowę światowego cementu. Firmy i fundusze z krajów rozwijających się – Chin, eksporterów ropy naftowej – przejmują największe spółki Zachodu. Wartość emisji akcji na giełdach w Chinach była w 2007 r. większa niż w USA i Wielkiej Brytanii, będących do tej pory niekwestionowanymi centrami finansowymi świata. Jeszcze nigdy w historii jedna wypowiedź przywódcy kraju rozwijającego się na tematy finansowe nie wywoływała globalnego krachu i głębokiej recesji w największej gospodarce świata – Stanach Zjednoczonych. A tak mogłoby się stać, gdyby chiński prezydent lub premier powiedzieli, że Chiny, które mają 1,6 biliona USD rezerw dewizowych, przestają kupować dolara. W mgnieniu oka ceny amerykańskich obligacji gwałtownie by się obniżyły, czyli wzrosłyby rynkowe stopy procentowe i amerykańska gospodarka pogrążyłaby się w najgorszej recesji od czasu wielkiego kryzysu.
Jeszcze nigdy w tak krótkim okresie (w czasie pokoju) tak wielu Polaków nie wyjechało z kraju. Jeszcze nigdy nie było tak, że w ciągu kilku lat powstał rynek, którego kapitalizacja zwiększyła się od zera do poziomu przewyższającego kapitalizację rynku obligacji rządowych. Tak się stało po 2000 r. w wypadku rynku instrumentów pochodnych, związanych z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Lista „jeszcze nigdy" jest znacznie dłuższa. Prawdopodobnie jesteśmy w punkcie zwrotnym historii gospodarczej świata, a to oznacza, że powinniśmy się poważnie zastanowić, czy nasze inwestycje dostosowane do reguł przeszłości są odpowiednie wobec wyzwań i szans, które niesie przyszłość.
Ostatnie cztery lata wraz z moim zespołem w Narodowym Banku Polskim zarządzałem polskimi rezerwami dewizowymi równowartości ponad 50 mld USD. Przeprowadziliśmy wiele zmian pozwalających zarobić prawie miliard dolarów ponad zysk, który dawała stara strategia. Przez te cztery lata poznałem zarządzających funduszami i rezerwami dewizowymi na świecie, w Chinach i w innych krajach Azji, w krajach arabskich, państwach Ameryki Południowej. Wiem, jak zarządzają akty
wami najlepsze banki centralne Europy. Ta wiedza i doświadczenie podpowiadają mi, że utrzymując obecny sposób inwestowania, w kolejnych latach wiele krajowych funduszy i wielu indywidualnych inwestorów „przegapi" szanse na zarobienie dużych pieniędzy, stwarzane przez globalne rynki finansowe. A jednocześnie będą oni narażeni na coraz większe ryzyko strat, wynikające z nadmiernej koncentracji inwestycji. Dlatego chcę podpowiedzieć, jak można zmodyfikować indywidualną strategiczną alokację aktywów tak, żeby skorzystać z szans, które pojawiają się na globalnych rynkach finansowych.

Trendometr
Nie mam szklanej kuli ani czarnego kota ani nie mogę przewidzieć, które rynki i które waluty wzrosną, a które spadną. Nie da się przewidzieć szoków pogodowych, geopolitycznych i innych, które będą wpływać na zachowanie rynków finansowych. Niektóre trendy są jednak na tyle silne i trwałe, że można na tej podstawie budować prawdopodobne scenariusze. Przypomnijmy kilka ważnych tendencji rynkowych.
Po pierwsze, Polacy inwestują głównie w Polsce. Dotyczy to zarówno inwestycji indywidualnych, jak i funduszy
inwestycyjnych oraz emerytalnych. Ta tzw. preferencja kraju pochodzenia, zupełnie nieuzasadniona z perspektywy teorii finansów, powoduje, że krajowi inwestorzy mają portfele inwestycyjne silnie skoncentrowane i bardzo narażone na ryzyko krajowe lub ryzyko jednego rynku. Jak duże jest to ryzyko, pokazuje spadek wartości aktywów otwartych funduszy emerytalnych, który sięgnął około 6 mld zł w styczniu 2008 r., i spadek wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, który w ciągu tylko jednego miesiąca wyniósł aż 25 mld zł, czyli 17 proc. aktywów.
Po drugie, w 2007 r. bardzo szybko przeszliśmy od fazy euforii do fazy paniki. W pierwszej połowie 2007 r. w niektórych okresach co miesiąc do funduszy inwestycyjnych napływało po 4-5 mld zł. Odpływ środków z funduszy w styczniu 2008 r. był dwukrotnie większy. To oznacza, że na szczycie koniunktury, gdy wyceny wielu firm były oderwane od rzeczywistości, na rynek napływały olbrzymie środki finansowe, które odpływają w momencie silnej dekoniunktury. Wielu inwestorów, podążając za stadem, straciło w ten sposób „na papierze" spore pieniądze.
Po trzecie, sytuacja na rynkach finansowych jest nerwowa. Nie wiadomo, jakie są straty instytucji finansowych inwestujących na rynkach związanych z amerykańskim rynkiem nieruchomości. Nie wiadomo, czy poluzowanie polityki pieniężnej i fiskalnej w USA pozwoli na uniknięcie recesji w tym kraju i czy reszta świata uniezależniła się od amerykańskiej sytuacji gospodarczej.
Po czwarte, pojawiła się agflacja, czyli globalny silny wzrost cen żywności. Nie wiadomo, jak długo się utrzyma, ale wiele wskazuje na to, że może nam towarzyszyć kilka lat. To duże wyzwanie dla banków centralnych na całym świecie, które muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim stopniu obniżyć wzrost gospodarczy, żeby utrzymać niską inflację pozostałych towarów i usług. Teraz, po okresie „wielkiego uspokojenia", gdy globalizacja wykonywała większość pracy za banki centralne, przychodzi era „wzmożonej czujności". Sprawdzają się moje prognozy przedstawione w wydanej w maju 2007 r. książce „Globalizacja w trzech odsłonach".

Ryzyko na koncie
Zanim opiszemy perspektywy poszczególnych rynków i rodzajów inwestycji, warto się rozprawić z pewnym przesądem, który funkcjonuje na rynku zarządzania aktywami. Zgodnie z nim, im mniej lat do emerytury, tym bezpieczniejsze powinny być inwestycje. Istnieje nawet uproszczona formuła, według której udział akcji w portfelu inwestycyjnym powinien wynosić 100 minus wiek inwestora. Jest to pogląd uproszczony i niepotwierdzony przez dane z największego rynku finansowego świata – USA. Wiele badań pokazuje, że udział akcji w portfelach inwestycyjnych Amerykanów stopniowo rośnie wraz z wiekiem, aż do momentu przejścia na emeryturę, i dopiero wtedy maleje. Amerykanie podejmują takie decyzje dlatego, że wraz z wiekiem stają się coraz zamożniejsi, co pozwala im zaakceptować większe ryzyko inwestycyjne. Dlatego decydując o stylu inwestowania, trzeba pamiętać, że udział bardziej ryzykownych instrumentów w aktywach powinien maleć wraz z wiekiem, rosnąć wraz z poziomem zamożności i być uzależniony od perspektyw uzyskiwania stałego dochodu. To oznacza, że – przy takich samych oszczędnościach – osoby o wysokich i poszukiwanych kwalifikacjach mogą sobie częściej pozwolić na bardziej ryzykowne inwestycje niż osoby, które mogą się liczyć z utratą pracy. Często tak się dzieje, że pracę tracimy w okresie dekoniunktury gospodarczej, czemu z reguły towarzyszy bessa na giełdzie, więc będziemy musieli bardzo tanio sprzedawać akcje, żeby utrzymać standard życia po stracie zatrudnienia. Nie ma ponadto jednego uniwersalnego portfela inwestycyjnego dla danej grupy wiekowej. Warunki rynkowe się zmieniają, pojawiają się nowe rynki i instrumenty, więc warto dokonywać co jakiś czas oceny swojego stylu inwestowania, opierając się na nowych informacjach.

Dywersyfikacja portfela
Jak inwestować w 2008 r.? Po pierwsze, profesjonalni inwestorzy dobrze wiedzą, że strategiczna alokacja aktywów decyduje w 90 proc. o uzyskanej stopie zwrotu i ponoszonym ryzyku. Inne decyzje, takie jak aktywny handel czy spekulacja, to często 1-5 proc. zysków lub strat, a u bardzo aktywnych inwestorów może sięgnąć lub w wyjątkowych wypadkach przekroczyć 10 proc. Na przykład osoba, która zdecydowała się inwestować 100 proc. pieniędzy na giełdzie w Warszawie, będzie w długim okresie uzyskiwała podobne stopy zwrotu do tych, które uzyskuje cała giełda, na przykład mierzone indeksem WIG. Aktywnie handlując, może te stopy zwrotu trochę poprawić lub trochę pogorszyć. Innymi słowy, jeżeli giełda spada, to inwestorzy ponoszą straty, a jeśli rośnie, to mają zyski.
Warto też pamiętać o tzw. magii jednego procentu. Młoda osoba, która ma 40 lat do emerytury i na skutek mądrych decyzji dotyczących strategicznej alokacji aktywów zwiększy swoją realną stopę zwrotu w długim okresie z 5 proc. do 6 proc., może liczyć, że dzisiaj zainwestowane 10 tys. zł po uwzględnieniu inflacji będzie warte ponad 100 tys. zł, gdy będzie przechodziła na emeryturę, zamiast 70 tys. zł w wypadku gorszej strategii inwestycyjnej. Nie wiemy, jakie pojazdy będą na drogach (o ile będą drogi) za 40 lat, ale dzisiaj to byłby wybór między samochodem klasy C lub D. Mądre inwestowanie zwiększa szansę na komfortowe życie na emeryturze.
Po drugie, każdy powinien zdać sobie sprawę, że w XXI wieku nawet dla przeciętnego inwestora indywidualnego w Polsce są dostępne instrumenty inwestycyjne, które mogą lepiej odpowiadać jego preferencjom niż depozyt, obligacje lub akcje. Nie ma też żadnego uzasadnienia, żeby w sytuacji, gdy istnieją płynne globalne rynki finansowe, Polak inwestował niemal 100 proc. swoich oszczędności w Polsce. Tak duża koncentracja inwestycji w jednym kraju powoduje, że jest się wystawionym na bardzo duże ryzyko. W XXI wieku koniecznie trzeba dywersyfikować inwestycje, zarówno jeśli chodzi o instrumenty, jak i pod względem geograficznym. Jako zasadę trzeba przyjąć zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym zagranicznych inwestycji, chyba że ma się silne oczekiwania aprecjacji danej waluty, jak w wypadku chińskiego renminbi.
Mając te zasady na uwadze, trzeba pamiętać, że ważny jest właściwy wybór momentu inwestycji. Osoby, które kupowały akcje japońskich firm w 1990 r., mogą nie dożyć momentu odzyskania zainwestowanego kapitału. Osoby, które poddały się stadnemu instynktowi i wpłacały pieniądze do funduszy akcyjnych w Polsce w sytuacji, gdy stosunek ceny do zysku wielu spółek znalazł się na nieuzasadnionych fundamentalnie poziomach – przed czym przestrzegałem pół roku temu w moich publicznych wypowiedziach – również mogą poczekać dłużej na zniwelowanie strat. Chociaż w tym wypadku mówimy prawdopodobnie o kwartałach, a nie o latach.


Jak zainwestować 50 000 zł na pięć lat

Piotr Kuczyński

Główny analityk Xelionu
Większość analityków uważa, że w drugiej połowie 2008 r. ceny akcji pójdą w górę. Inwestorzy będą próbowali wyprzedzić wzrosty i zaczną wcześniej skupować akcje. Ci, którzy lubią ryzyko, mogą próbować się do nich przyłączyć. W perspektywie krótkoterminowej zalecałbym inwestowanie w fundusze inwestycyjne albo lokaty strukturyzowane z gwarancją kapitału. Tym, którzy mogą sobie pozwolić na zainwestowanie pieniędzy przynajmniej na pięć lat, sugeruję zakup ziemi rolnej w polskich miejscowościach rekreacyjnych. Po upłynięciu okresu przejściowego na zakup ziemi przez obywateli innych państw UE cena tej ziemi znacznie wzrośnie.

Maciej Kossowski
Prezes Wealth Solutions
Spowolnienie amerykańskiej gospodarki nie oznacza, że czekają nas długotrwałe spadki na giełdzie. Jest szansa, że działania prezydenta USA George’a W. Busha i prezesa Rezerwy Federalnej Bena Bernankego skrócą okres dekoniunktury. Co ważne, rynki krajów rozwijających się – w szczególności azjatyckich – są już na tyle silne, by przerwać zawirowania w amerykańskiej gospodarce. Warren Buffett, najbogatszy inwestor świata, zaczął ostatnio kupować akcje, co także przemawia za tym, że na giełdach będzie można zarobić. Aby zabezpieczyć się przez stratami, warto inwestować w indeksy giełdowe za pośrednictwem lokat strukturyzowanych. Oprócz udziału w zyskach z rosnących cen akcji gwarantują one, że nie stracimy zainwestowanych pieniędzy, a dodatkowo pozwalają nie płacić tzw. podatku Belki.Gdzie inwestować

Polska
Oczekiwane jest utrzymanie wysokiego, mniej więcej 5-procentowego tempa wzrostu przez kilka lat.
Klasyczne i bezpieczne: depozyt, bon skarbowy, papiery komercyjne firm o wysokim ratingu

Chiny (i inne kraje Azji)
Kraj, który ma coraz większy wpływ na globalną gospodarkę; szybko rozwijają się tamtejsze rynki finansowe. Udział Chin w globalnych indeksach będzie rósł, co wymusi znaczny napływ kapitału. Powszechnie oczekuje się aprecjacji renminbi (chińskiej waluty), minusem są wyśrubowane wskaźniki cena do zysku.
Instrumenty strukturyzowane: w tej klasie inwestycji rozważam te, które gwarantują częściowy bądź całkowity zwrot kapitału i oferują partycypację we wzroście na danym rynku. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję oferowanych instrumentów, gdyż niektóre z nich pozwalają generować dochody również w wypadku spadków na rynkach, z którymi są powiązane.

Pozostałe kraje emerging markets
W roku 2008 i kolejnych latach mogą się cieszyć popularnością inwestycje w krajach mających znaczne nadwyżki obrotów bieżących, co premiuje m.in. eksporterów ropy naftowej. W tych krajach może też dojść do rewaluacji waluty krajowej, więc raczej nie należy się zabezpieczać przed ryzykiem walutowym.
Instrumenty o stałej stopie procentowej i większym ryzyku: obligacje rządowe o długim terminie zapadalności, obligacje korporacyjne.

Stany Zjednoczone, strefa euro
W kolejnych kilku latach rynki kapitałowe w krajach rozwiniętych będą oferowały niższe stopy zwrotu niż rynki w Azji, w krajach rozwijających się. Warto jednak w celu dywersyfikacji ryzyka część środków zainwestować na tych rynkach. Rynki akcji: preferuję indeksy giełdowe lub fundusze zarządzające portfelem od wyboru poszczególnych spółek. Do wyboru spółek potrzebna jest ogromna wiedza, a w długim okresie istnieje mała szansa, że uzyska się wynik lepszy niż indeks danej giełdy.

Afryka
Trzeba się przygotować na przebudzenie Afryki, w kolejnych latach niektóre rynki tego kontynentu będą oferowały takie stopy zwrotu jak polska giełda w roku 1993. Fundusze: specjalistyczne (na przykład surowcowe, klimatyczne czy żywnościowe), arbitrażowe (hedge funds) i private equity/venture capital. Inwestycje o wysokim ryzyku, mało płynne, dla inwestorów długoterminowych, o bardzo wysokiej oczekiwanej stopie zwrotu w wypadku „trafionych" decyzji. Dobrze zdywersyfikują portfel inwestycyjny.

Nieruchomości:
bezpośrednio lub przez fundusze, nieruchomości komercyjne, działki, mieszkania, domy. Atrakcyjne po zakończeniu przeceny w krajach anglosaskich, dalsze wzrosty oczekiwane w krajach rozwijających się.

Inwestycje alternatywne:
inwestycje na rynkach różnych surowców (twardych – jak metale, i miękkich – jak żywność i woda), inwestycje związane ze zmianami klimatycznymi, na przykład prawa emisji CO2, obligacje katastroficzne, na przykład na wypadek powodzi, pandemii itp. Szczególnie warte rozważenia są instrumenty oferujące duży potencjał zysków na rynkach alternatywnych z gwarancją zwrotu kapitału. Te instrumenty są bardzo słabo lub wręcz ujemnie skorelowane z tradycyjnymi aktywami, przez co bardzo dobrze dywersyfikują ryzyko inwestycyjne.

Komentarz
Wśród powyższych instrumentów – według obecnie dostępnych informacji – oceniam, że najkorzystniejszą oczekiwaną stopę zwrotu w stosunku do ponoszonego ryzyka w latach 2008-2010 będą oferowały inwestycje w indeksy zależne od cen towarów rolnych, od zmian związanych z klimatem, inwestycje w Azji (przede wszystkim w Chinach) i Afryce (niektóre kraje). Osoby o większej awersji do ryzyka mogą rozważyć kupno instrumentów
z gwarancją zwrotu całości lub części kapitału, które jednocześnie oferują możliwość znacznej partycypacji w zyskach na rynkach alternatywnych. Oczekuję, że po boomie i krachu na rynku nieruchomości w USA i na powiązanych z nim rynkach pochodnych instrumentów kredytowych kolejnym „odkryciem" rynków finansowych będą pochodne klimatyczne i rynki żywnościowe (tzw. miękkie surowce, ang. soft commodities).

Strategiczna alokacja aktywów na lata 2008-2010 (tabela obok w Galerii artykułu)
Komentarz
Warto pamiętać, że najlepszą formą inwestowania, szczególnie dla młodych ludzi, jest inwestycja w kapitał intelektualny, szczególnie w kapitał wiedzy i relacji. Jest to inwestycja obarczona najmniejszym ryzykiem, która oferuje bardzo wysoką stopę zwrotu w ciągu całego życia. Przedstawiona w tabeli strategiczna alokacja aktywów dotyczy średniego lub długiego okresu. Nie ulega wątpliwości, że w roku 2008 będzie się utrzymywała wysoka zmienność i nerwowość na globalnych rynkach fi nansowych, co może prowadzić do okresowej przeceny aktywów, które mają wysoki potencjał wzrostowy w średnim i długim okresie. Nie należy się kierować poszczególnymi udziałami procentowymi w tabeli, bo to zależy od skłonności do ryzyka, która z kolei zależy od indywidualnych cech każdego z nas. Dwie główne rady wynikające z tabeli to: po pierwsze, trzeba wykorzystać szanse, które dają globalne rynki fi nansowe, w tym szczególnie nowe rynki, oraz – po drugie – trzeba dywersyfi kować swoje inwestycje i unikać koncentracji w jednym kraju, rynku lub instrumencie inwestycyjnym.Okładka tygodnika WPROST: 9/2008
Więcej możesz przeczytać w 9/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
Współpraca:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 9/2008 (1314)

 • Na stronie - Wilki i barany 24 lut 2008, 22:00 Pozytywny wizerunek Platformy Obywatelskiej buduje Prawo i Sprawiedliwość 3
 • Skaner 24 lut 2008, 22:00 8
 • Eurovitro 24 lut 2008, 22:00 ZDROWIE 8
 • Psycho Tusk 24 lut 2008, 22:00 Muzyka 8
 • Spisek przeciwko Diane 24 lut 2008, 22:00 Wielka Brytania 8
 • Rusza szkoła Marcinkiewicza 24 lut 2008, 22:00 Edukacja 8
 • Sikorski dożyna watahę 24 lut 2008, 22:00 Dyplomacja 8
 • Dossier 24 lut 2008, 22:00 Ten, kto się boi krwi, nie zostaje lekarzem. Kto boi się fotoreporterów, nie zostaje politykiemHanna Gronkiewicz-Waltz o jej plażowych zdjęciach z Egiptu, które opublikował „Fakt"Robię wszystko, by Polska nie była dzieckiem... 8
 • Pytania niepolityczne - Grałem z Hołdysem 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Ryszardem Schnepfem, wiceministrem spraw zagranicznych 8
 • Ludzie 24 lut 2008, 22:00 Terrazzino aktoremStefano Terrazzino, włoski tancerz znany z „Tańca z gwiazdami", zadebiutuje jako aktor w serialu „Samo życie”. Terrazzino nie chce iść w ślady swoich kolegów Rafała Maseraka i Marcina Hakiela,... 8
 • Wieczni punkowcy 24 lut 2008, 22:00 Kariery 8
 • Wariograf pomoże w sprawie Papały 24 lut 2008, 22:00 Śledztwo 8
 • Karate skarbu państwa 24 lut 2008, 22:00 Spółki 8
 • Coming out z Dancewicz 24 lut 2008, 22:00 Telewizja 8
 • Premier Islandii zaśpiewał w obronie Polaków 24 lut 2008, 22:00 Koncert 8
 • Grunwald podbija Azję 24 lut 2008, 22:00 Piosenki 8
 • UOKiK przeciw striptizowi 24 lut 2008, 22:00 Obyczaje 8
 • Sawka czatuje 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 24 lut 2008, 22:00 Niezbędnik Ewy KopaczW związku z artykułem „Niezbędnik Ewy Kopacz" (nr 3), dotyczącym zmian w organizacji funkcjonowania ochrony zdrowia, chciałbym przypomnieć, że w 2000 r. zapaleńcy reformatorzy, pełniący funkcje... 15
 • Playback 24 lut 2008, 22:00 Zbigniew Chlebowski przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 15
 • Wprost przeciwnie - Sukces braku sukcesu 24 lut 2008, 22:00 Obecna ekipa rządząca odniosła sukces – w robieniu balona z obywateli 16
 • Fotoplastykon 24 lut 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 17
 • Z życia koalicji 24 lut 2008, 22:00 Radek Sikorski bardzo szybko chciał uznać niepodległość Kosowa. Ale wciął mu się prezydent, a i inni politycy platformy sugerowali, że ta sprawa wymaga pewnego namysłu. Niesamowite, gdyby nie paru Albańczyków na Bałkanach, zjawisko... 18
 • Z życia opozycji 24 lut 2008, 22:00 Jeśli się nie mylimy, to Lech Kaczyński w końcu rzeczywiście został Kociarzem Roku. Niestety, informacja ta jakoś nie przebiła się do mediów. Biedny Kaczor, gdyby to Tusk wygrał, pewnie ogłosiliby dzień wolny od pracy.Żeby się... 19
 • Bilans tygodnia 24 lut 2008, 22:00 20
 • Krzyż dla Beenhakkera 24 lut 2008, 22:00 SportLeo Beenhakker, trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej, to nie tylko Człowiek Roku 2007 tygodnika „Wprost". Właśnie został odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jedno z... 20
 • Przełom bez przełomu 24 lut 2008, 22:00 DyplomacjaMinister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ujawnił w TVN 24, że podczas wizyty premiera Donalda Tuska w Moskwie Władimir Putin uznał zamordowanie polskich oficerów w Katyniu za zbrodnię stalinowską. Jednak to, co przez... 20
 • Oleksy przegrywa wszystko 24 lut 2008, 22:00 ProcesyAndrzej Milczanowski, były szef MSW, został uniewinniony przez warszawski sąd okręgowy. Uznał on, że wprawdzie Milczanowski naruszył tajemnicę państwową, przekazując informacje o rzekomej współpracy Józefa Oleksego z obcym... 20
 • Wilk Tusk i gajowy Kaczyński 24 lut 2008, 22:00 PolitykaCzerwony Kapturek i Matrix – PiS sięgnęło po filmowe skojarzenia, by podsumować 100 dni rządów Donalda Tuska. W nowym spocie filmowym widzimy przerobioną bajkę o Czerwonym Kapturku, babci i złym wilku. „Nie tak dawno... 20
 • Dziadostwo polskie 24 lut 2008, 22:00 Politykę rządu kreują redaktorzy tabloidów 22
 • Donald ubogi 24 lut 2008, 22:00 Jeśli Tusk chce zostać prezydentem, Polacy muszą w nim dostrzec nie urzędnika, lecz monarchę 26
 • Trójca prezydencka 24 lut 2008, 22:00 Tusk i Pawlak chcą być Kaczyńskim, a Kaczyński - Tuskiem 28
 • Dyplomacja żebracza 24 lut 2008, 22:00 Polscy dyplomaci są jednymi z najgorzej opłacanych w Unii Europejskiej 30
 • Kontrrewolucja w kontrwywiadzie 24 lut 2008, 22:00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego storpedowała projekt ujawnienia powiązań polskich urzędników z rosyjskimi służbami 32
 • Postać tygodnia - Odnowiciel 24 lut 2008, 22:00 ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 35
 • Jak one to robią 24 lut 2008, 22:00 Dlaczego kobiety po pięćdziesiątce zaczynają rządzić światem 36
 • Grzech tolerancji 24 lut 2008, 22:00 Nietolerancja zaskakująco często cechuje tych, którzy uważają się za szczególnie tolerancyjnych 42
 • Blogomania 24 lut 2008, 22:00 Co sekunda na świecie powstaje nowy blog 46
 • Trójka bez sternika 24 lut 2008, 22:00   48
 • Żółw na torach 24 lut 2008, 22:00 Wykorzystujemy tylko 40 proc. unijnych dotacji do kolei 48
 • Łowcy Macierewicza 24 lut 2008, 22:00 Ścigając Macierewicza PO chce przykryć fakt, że nie realizuje wyborczych obietnic 48
 • Kosowo jak Sarajewo 24 lut 2008, 22:00 Sytuacja Międzynarodowa coraz bardziej przypomina okres poprzedzający I wojnę światową 48
 • Ryba po polsku - Kalendarz i klepsydra 24 lut 2008, 22:00 Kalendarze zmieniali Juliusz Cezar i papież Grzegorz Wielki. Czas już, aby wziął się do tego Donald Tusk 49
 • Liga polskich mistrzów 24 lut 2008, 22:00 Ten sezon Orange Ekstraklasy będzie najciekawszy od lat 50
 • Giełda 24 lut 2008, 22:00 52
 • Triumf piwa 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. wszystkie trzy największe polskie browary zanotowały rekordową sprzedaż. Żywiec sprzedał o 11 proc. piwa więcej niż w 2006 r., osiągając 419 mln zł zysku (wzrost o 27 proc.). Koncernowi udało się umocnić czołową pozycję... 52
 • Era Blu-Ray 24 lut 2008, 22:00 Cyfrowy format Blu-ray będzie światowym standardem, który zastąpi DVD. Japońska Toshiba ogłosiła, że przestanie produkować sprzęt audiowizualny w formacie HD DVD. Do tej pory trwała wojna o dominację na rynku między Toshibą a Sony,... 52
 • Od hitu do kitu - Szaleniec na Wall Street 24 lut 2008, 22:00  Jim Cramer jest w USA kimś w rodzaju Kuby Wojewódzkiego. Nie prowadzi jednak talk-show, a program ekonomiczny. Na wizji skacze i krzyczy, że Ben Bernanke jest idiotą. A w swoim funduszu hedgingowym zarabia 100 mln USD rocznie. W... 52
 • Zrzutka na bank 24 lut 2008, 22:00 Siedem tysięcy funtów zapłaci każdy Brytyjczyk za nacjonalizację banku Northern Rock. Już w 2007 roku rząd w Londynie, ratując go przed bankructwem spowodowanym kryzysem na rynku kredytów hipotecznych, wpompował w bank 55 mld funtów.... 52
 • Świat w sieci 24 lut 2008, 22:00 53
 • Cyfrowe oszustwo 24 lut 2008, 22:00 W 2007 r. Polacy kupili ponad 1,5 mln nowoczesnych telewizorów plazmowych i LCD. To najwięcej w UE. Pod względem zakupów najnowocześniejszych telewizorów przystosowanych do odbioru sygnału HD w Europie wyprzedzają nas tylko słynący ze skłonności do nowinek Rosjanie. Niestety,... 54
 • Nędza podatkowa 24 lut 2008, 22:00 Były wiceminister finansów radzi obecnemu ministrowi, jak rozwiązać polski podatkowy węzeł gordyjski 58
 • Kryzysowy niezbędnik 24 lut 2008, 22:00 Jak zarobić w czasie dekoniunktury 60
 • Know-how 24 lut 2008, 22:00 70
 • Miłość po amfetaminie 24 lut 2008, 22:00 Pigułka miłości, jak jest nazywana ecstasy, wywołuje stan przypominający zakochanie. Tak wskazują wyniki eksperymentów na szczurach, które przeprowadził dr Iain McGreor z University of Sydney. Pod wpływem amfetaminy u szczurów rósł... 70
 • Komentarz - Pustynia globalna 24 lut 2008, 22:00 Ekolodzy ostrzegają przed efektem cieplarnianym, a ekonomiści wieszczą globalny kryzys z powodu braku ropy naftowej. Największym zagrożeniem dla globalnej gospodarki jest jednak coraz większy brak wody. Nie chodzi tylko o to, że będziemy... 70
 • Recepta na długowieczność 24 lut 2008, 22:00 Dożycie stu lat jest łatwiejsze, niż się wydaje. Niestety, nie pomoże w tym pigułka. Skutecznym sposobem na zostanie stulatkiem jest zmiana stylu życia. Dr Dellara Terry z Boston University twierdzi, że osoby, które chorują na cukrzycę... 70
 • Pompa w mięśniach 24 lut 2008, 22:00 (patrz Galeria artykułu)  70
 • Chwalebna wada 24 lut 2008, 22:00 Wiele negatywnych cech osobowości przynosi korzyści 72
 • Dobór internetowy 24 lut 2008, 22:00 Partnerzy o odmiennych genach rzadziej się zdradzają 76
 • Kopyta królowej 24 lut 2008, 22:00 Odkryto grobowiec, w którym mogła być pochowana krewna władczyni Saby 78
 • Agent Heubauer 24 lut 2008, 22:00 Dzisiejsza polska lustracja to powtórka z XIX wieku 82
 • Górna półka - Legenda marszałka 24 lut 2008, 22:00 Piłsudski nie wychodzi z mody. I dobrze. Marszałek jest bodaj najpowszechniej uznawanym w Polsce bohaterem narodowym. W powtarzanych ostatnio przez opiniotwórcze czasopisma ankietach zajmuje jedno z pierwszych miejsc na liście... 85
 • Bez granic 24 lut 2008, 22:00   86
 • 600 lat poszło z dymem 24 lut 2008, 22:00 – 21 mln dolarów będzie kosztować odbudowa seulskiej, liczącej ponad 600 lat Wielkiej Południowej Bramy – Namdaemun. To jeden z najważniejszych zabytków Korei Południowej. Podpalacz, 69-letni mężczyzna, podłożył ogień, bo... 86
 • „Niet" dla HRW 24 lut 2008, 22:00 „Zdławieni przez biurokrację: ograniczenia narzucone przez państwo na niezależną działalność obywatelską" – to tytuł raportu, jaki w Moskwie chciał przedstawić dyrektor Human Rights Watch Kenneth Roth. Rosyjskie MSZ... 86
 • Dynastia po francusku 24 lut 2008, 22:00 Ameryka ma dynastie Bushów i Clintonów, Francja wkrótce może mieć dynastię Sarkozych. 21-letni syn prezydenta Francji – Jean – zapowiedział start w wyborach samorządowych. Będzie się ubiegał o mandat w podparyskim... 86
 • Pervez niezatapialny 24 lut 2008, 22:00 Kilka dni po tym, jak światowe media odtrąbiły wyborczą porażkę prezydenta Perweza Muszarrafa i rychły koniec jego rządów, okazało się, że w Pakistanie wszystko może zostać po staremu. Zwycięska Pakistańska Partia Ludowa (PPP)... 86
 • Globalna ’ndrangheta 24 lut 2008, 22:00 Najpotężniejszym i najsprawniejszym na świecie holdingiem, najlepiej też przystosowanym do wymogów globalizacji jest przestępcza organizacja ’ndrangheta – ogłosiła komisja antymafijna parlamentu Włoch. Zyski kalabryjskiej... 86
 • Niemiecki przekręt 24 lut 2008, 22:00 Niemcy oszukują fiskusa na ponad 25 mld euro rocznie 88
 • Gazowanie Ukrainy 24 lut 2008, 22:00 Kremlowskie klany kontrolują sprzedaż surowców dla Kijowa 92
 • Pawana dla Fidela 24 lut 2008, 22:00 Ani Kubańczycy, ani emigranckie enklawy w Miami nie oczekują radykalnych reform 94
 • Błąd Europy 24 lut 2008, 22:00 Uznanie Kosowa przez państwa Zachodu służy Rosji 96
 • Pasaż 24 lut 2008, 22:00 100
 • Bieliźniany szał 24 lut 2008, 22:00 Pół Polski zastanawia się, czy podczas rozdania Telekamer Doda miała na sobie majtki. Bielizna to ostatnio główny atrybut gwiazd. Celebrities wywołują niemal międzynarodowe zamieszanie, nie zakładając jej lub reklamując ją. Britney... 100
 • Druga skóra 24 lut 2008, 22:00 Wiosenno-letnia kolekcja Triumpha powstała pod hasłem „Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". Wygodna bielizna ma zachęcać do spędzania czasu w domowym zaciszu. W kolekcji znajdziemy m.in. stanik Space Curves. Wszystkie jego... 100
 • Pirackie reformy 24 lut 2008, 22:00 Stacy Dash nie jest może aktorką pierwszoligową (ostatnio można ją było oglądać w filmie „Nigdy nie będę twoja"), ale ma pomysł na siebie – projektuje staromodną bieliznę. Swoją markę nazwała Letters of Marque... 100
 • Szlafrok jak smoking 24 lut 2008, 22:00 W tym sezonie marka Zegna zadbała o męski strój spodni kompleksowo – w najnowszej kolekcji bielizny panowie znajdą szorty, bokserki, skarpety, a także piżamy i szlafroki. Jest mało klasycznie, raczej młodzieżowo i na luzie –... 100
 • Laser 24 lut 2008, 22:00 104
 • Sylwetka tygodnia: Dee Dee Bridgewater 24 lut 2008, 22:00 Kto? - Jedna z najwszechstronniejszych wokalistek jazzowych, odnosząca sukcesy od ponad trzydziestu lat. Laureatka licznych nagród, w tym Grammy. Zaczynała od disco, śpiewała soul i... punk rocka. Jako dobra czarownica w musicalu „The... 104
 • Trzy po trzy - płyty nietypowe 24 lut 2008, 22:00 52 Dębiec „Deep Hans" http://52debiec.muzzo.plPłyta poznańskiego zespołu hiphopo-wego jest jeszcze bardziej mroczna i undergroundowa niż poprzednie produkcje duetu. Opłaciło się. Z sieci nagrania pobrało ponad 40 tys. osób.Lao... 104
 • Termometr kultury 24 lut 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeSamopoczucie po czterdziestceWspółczesna warszawianka po przekroczeniu czterdziestki zafundowała sobie seans terapeutyczny. Cellulitis i oponki w normie. Gorzej z samopoczuciem. Po raz pierwszy w trakcie życiowej gonitwy... 104
 • Teatr smutku 24 lut 2008, 22:00 Mróz„To ma być teatr rozrywki? To przecież teatr smutku!" – to najkrótsza i najcelniejsza recenzja. Podczas antraktu wykrzyczał ją wściekły widz, po czym udał się po zwrot kosztów. Z reklamówką foliową, na... 104
 • Ojciec chrzestny kapitalizmu 24 lut 2008, 22:00 WrzeWspaniały. Epicki. Monumentalny. Na przestrzeni 37 lat (do wielkiego kryzysu w 1927 r.) widzimy typowego self-made mana amerykańskiego kapitalizmu. Poznajemy go jako pracowitego, pewnego siebie i prostolinijnego kopacza srebra,... 104
 • Reklama narodowa 24 lut 2008, 22:00 Reklama z udziałem międzynarodowej gwiazdy to najlepsze antidotum na polskie kompleksy 106
 • Myślałem, że Wajda to dziewczyna 24 lut 2008, 22:00 Rozmowa z Johnem Cleese’em, aktorem, satyrykiem, członkiem legendarnej grupy Monty Python 108
 • Niezniszczalni 24 lut 2008, 22:00 Hollywood nie potrafi wykreować następców Rambo i Indiany Jonesa 110
 • Wencel gordyjski - Ojcobójstwo 24 lut 2008, 22:00 Kapucyn o. Ksawery porównuje stosunek płciowy do strzelania bramek po widowiskowych akcjach 112
 • Krótko po wolsku - Liceum czy muzeum 24 lut 2008, 22:00 Odwieczny dylemat „myć ręce czy nogi" odżył ostatnio za sprawą nowego kierownictwa Ministerstwa Kultury, które uznało, że od przeszłości ważniejsza jest przyszłość. Zamiast nikomu niepotrzebnych kolekcji skorup i obrazów,... 113
 • Ueorgan Ludu 24 lut 2008, 22:00 Prowokacja medialna - Kociarzem Roku Lech Kaczyński, a co z Jarosławem? * Czołg Rudy gwałcił bezbronne niemieckie armaty 113
 • Skibą w mur - Wygrać dupą 24 lut 2008, 22:00 Dzięki TVN słowo „dupa” uroczyście przeszło ze świata mroku do języka oficjalnego 114

ZKDP - Nakład kontrolowany