Ostatni Europejczyk

Ostatni Europejczyk

Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa
Losy świata i chrześcijaństwa zależą od tego, jakie decyzje podejmie Stary Kontynent i jego mieszkańcy. Od powrotu Europy lub jej ostatecznego odejścia od chrześcijaństwa w jego katolickiej wersji zależą bowiem nie tylko losy instytucji unijnych i państw europejskich, ale także dalsze dzieje całego Kościoła. Benedykt XVI uważa, że Kościół albo będzie musiał budować nową, zakorzenioną w łacińskiej, ale już pozaeuropejską tożsamość w Afryce i Azji, albo też będzie mógł kontynuować swoje europejskie tradycje. Od tego, co wydarzy się w najbliższych latach, zależy przyszłość całego Kościoła. Papież europejski
Benedykt XVI, mając świadomość swojego wieku, ograniczeń i ogromu zadań, zajmuje się niemal wyłącznie jedną kwestią. Tybet, Chiny, Rosja, a nawet pozbawiony odniesień cywilizacyjnych dialog ekumeniczny nie wchodzą w główny zakres działalności papieża. Najistotniejsze dla niego jest uratowanie Europy przed zniszczeniem jej przez „nowych barbarzyńców" (w znaczeniu kulturowym, a nie narodowym czy rasowym). Dlatego, jeśli jest to możliwe, trzeba się porozumieć, i to nawet ponad głowami katolickich hierarchów, z rosyjską Cerkwią prawosławną, tak by i ona wraz z Kościołem katolickim stała się mocnym elementem frontu przeciwko współczesnej, nihilistycznej cywilizacji zachodniej.
Zdaniem papieża, Europa znajduje się w głębokim kryzysie, który może skończyć się jej śmiercią. Odrzucenie transcendencji, religii, tradycji i moralności, kult techniki i „czystego" jednostkowego rozumu prowadzi Europę, według Benedykta XVI, na manowce. Oświecenie, marksizm, ewolucjonizm, ale także postmodernizm doprowadziły do sytuacji, w której nie uznaje się istnienia dających się rozpoznać i zastosować źródeł moralności. Jeśli zaś – wskazywał Benedykt XVI podczas pielgrzymki do Austrii – „dla człowieka nie istnieje prawda, wtedy w istocie nie potrafi on rozróżniać między dobrem a złem". Ten brak prowadzi zaś nieuchronnie do zaniku nie tylko moralności jednostkowej, ale również racjonalnych podstaw prawa. „Jeśli prawda jest niedostępna (...), nie istnieje w rzeczywistości różnica między prawem a bezprawiem, a zatem i między siłą prawa, i siłą bezprawia, lecz tylko działanie silniejszej w danym momencie grupy, panowanie większości" – twierdził kardynał Joseph Ratzinger w pracy „Czas przemian w Europie".
Wszystko, co możliwe, staje się dopuszczalne, szczególnie jeśli służy podnoszeniu stopy życiowej. „Istota ludzka nie ma się już rodzić w sposób irracjonalny, lecz ma być racjonalnie produkowana. O człowieku jako produkcie ma decydować inny człowiek. Nieudane egzemplarze nadają się do likwidacji, aby w końcu można było osiągnąć kształt człowieka doskonałego na drodze planowania i produkcji. Cierpienie ma zniknąć, życie ma się stać przyjemnością" – wyjaśniał Ratzinger w eseju „Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro". W takim świecie nie ma miejsca na wartości absolutne, a nawet na szacunek i uznanie dla własnej tradycji, która przekształca się nie tyle w wartość, ile w ograniczenie nakładane na człowieka, który się w niej narodził.
Główną ofiarą takiego stylu myślenia staje się chrześcijaństwo – zostaje ono uznane za źródło moralnego i cywilizacyjnego zniewolenia, z którego trzeba się wyzwalać. Służyć temu mają artyści, filmowcy i intelektualiści, czyniący z przezwyciężania, atakowania i wyśmiewania chrześcijaństwa jedno z najistotniejszych swoich zadań. Służyć temu mają sztuki, w których ostatnia wieczerza przedstawiona jest jako spotkanie Jezusa i dwunastu gejów, czy reklamy obrażające katolików, protestantów, a niekiedy nawet i muzułmanów (choć to zdecydowanie rzadziej, ze zrozumiałych względów). „Kryje się tutaj – zaznaczał Ratzinger – jakaś nienawiść Zachodu do samego siebie, co jest zjawiskiem dziwnym i co można uznać za przejaw patologii. (...) Europa, jeśli ma przetrwać, potrzebuje nowej – zapewne krytycznej i pokornej – samoakceptacji. Kulturowy pluralizm, z wielkim zapałem chwalony, polega często na odrzucaniu tego, co własne, na ucieczce od własnych wartości".
Aby Europa była w stanie udźwignąć powołanie, które nakłada na nią historia, konieczny jest powrót do jej kulturowych i religijnych korzeni. A to oznacza zdecydowany powrót do chrześcijaństwa w wymiarze religijnym i cywilizacyjnym. „Należałoby więc odwrócić aksjomat oświecenia i powiedzieć: także ten, kto nie potrafi znaleźć drogi akceptacji istnienia Boga, powinien przynajmniej starać się tak żyć i tak ukierunkować swoje życie, jakby Bóg istniał (...)" – wskazał kard. Ratzinger w jednym ze swoich przemówień przed wyborem na Stolicę Piotrową („Europa Benedykta w kryzysie kultur").
Ratzinger, zarówno jako papież, jak i jako kardynał, wielokrotnie wskazywał, że jego „zakład" powinien mieć wymiar społeczny. Jeśli Europa ma przetrwać, jej politycy, prawodawcy i zwyczajni obywatele muszą zacząć działać tak, jakby Bóg istniał, a chrześcijaństwo było religią prawdziwą. I nie ma tu znaczenia ich osobista wiara lub jej brak, liczy się działanie, które jeśli nie będzie wyrastało z jakiejś konkretnej doktryny rozumienia świata i człowieka, to stanie się czystym irracjonalizmem. Jego konsekwencją będzie zaś śmierć Europy w kształcie, który znamy.
Aby chrześcijaństwo, a konkretnie katolicyzm, mogło rzeczywiście zrealizować stawiane przez papieża zadanie, też musi się poddać swoistej kontrreformacji. Pusty często dialogizm, przekonanie o potrzebie inkulturacji i ekumenizmu, które nierzadko oznaczają tylko porzucanie własnych łacińskich korzeni, a także preferowanie współczesnych, często ateistycznych myślicieli – powinny zostać zastąpione nauką św. Augustyna, Ojców Kościoła, św. Tomasza i wielkich mistrzów średniowiecznej teologii. Do jej zgłębiania niezbędna jest łacina. I dlatego Benedykt XVI przywraca, a dokładniej czyni równouprawnioną „starą" mszę trydencką. Wszystko to ma służyć jednoznacznemu przypomnieniu, że łacińska tradycja nie tylko leży u podstaw Europy, ale kształtuje też tożsamość Kościoła katolickiego.

Starcie z islamem
Z takiego, a nie innego rozumienia swojego zadania jako papieża wynika całkiem niedawny publiczny chrzest Magdiego Allama, wicenaczelnego włoskiego dziennika „Corriere della Sera". Konwertował się on na katolicyzm z islamu (raczej jednak kulturowego niż rzeczywistego) i został przez papieża, i to w Wielką Sobotę, ochrzczony na oczach milionów widzów. Akt ten, i bez wątpienia było to wliczone w koszty, wywołał ostrą reakcję muzułmanów i europejskich (także chrześcijańskich) zwolenników multikulturalizmu i dialogizmu. Papieża tradycyjnie uznano za zacofańca, który propaguje ewangelizację, za człowieka, który nie jest w stanie przewidzieć reakcji na swoje działania.
Benedykt XVI chciał dać wyraźny sygnał Europie, mając świadomość, że wywoła on szerszą dyskusję, a być może także rytualne pohukiwania muzułmanów. Istota tego przesłania nie była wcale religijna, lecz raczej cywilizacyjna. Chciał przypomnieć Europie, że jeśli chce zachować swoje korzenie, to nie ma innego wyjścia niż trwać przy Chrystusie i Kościele. To chrześcijaństwo bowiem ukształtowało europejski personalizm, a także liczne instytucje demokratyczno-liberalne. Jeśli więc zniknie, to wraz z nim uśmiercona zostanie Europa, jaką znamy. Jej kształt już zresztą się zmienił. Nad niemieckimi, francuskimi czy brytyjskimi miastami coraz częściej górują minarety, a w meczetach jest o wiele tłoczniej niż w kościołach. Islam wszedł do Europy, zmienił się pod jej wpływem i rozpoczyna proces jej podboju, którego celem jest islamizacja kolejnych ziem. Jeśli Europejczycy mają się przeciwstawić temu procesowi, to nie wystarczą modernizacja, liberalizm, agnostycyzm czy coraz częściej nihilizm, ale potrzebna jest żywa wiara, którą można przeciwstawić dynamizmowi islamu.
Chrzest Allama był propozycją dla milionów muzułmańskich imigrantów, którzy zagubieni w nowej rzeczywistości poszukują tożsamości w islamskim radykalizmie inspirowanym marksizmem lub w agnostycznych wersjach modernistycznego islamu, który odrzuca własne korzenie i zastępuje je postmodernizmem. Papież zdaje się im mówić: jeśli chcecie zostać Europejczykami, to najlepszą drogą jest Kościół, który stworzył europejską tożsamość i podtrzymuje ją przy życiu.
Równie mocny sygnał został wysłany do „starych Europejczyków", którym papież przypomniał, że istotą tożsamości Starego Kontynentu nie jest rasa, pochodzenie czy język, ale cywilizacja, której najistotniejszym elementem pozostają – razem zresztą odrzucane – grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijaństwo. Jeśli zaś tych zachodnich wartości nie chcą nieść sami Europejczycy, to może powinni to zrobić „radykalni neofici", którzy nie obawiają się jasnych sądów o tym, czym jest dla nich chrześcijaństwo. Być może z tą perspektywą wiązać należy także poparcie, jakiego udzielił Benedykt XVI tureckim staraniom o wejście doUE. Kraj ten ze swoją tradycją mógłby bowiem wnieść do zamierającej wspólnoty europejskiej dynamizm, ale i religijne zaangażowanie. Turcy, bliżsi nam kulturowo od Arabów, przy intensywnej akcji ewangelizacyjnej, wspieranej przez państwo, mogliby się stać istotnym zastrzykiem sił dla chrystianizacji kontynentu. Inna interpretacja jest nie mniej prawdopodobna: papież mógł wesprzeć starania tureckie dla polepszenia trudnej sytuacji chrześcijan w tym kraju, wiedząc, że jego słowa niczego nie zmienią.

Ostatnie zadanie
Wrażenie europocentryzmu Benedykta XVI, jego skupienie się głównie na obronie tożsamości łacińskiej, pogłębia jeszcze to, że w kwestiach międzynarodowych czy dialogu międzyreligijnego można dostrzec wyraźne wycofanie papieża z bieżącej polityki. Zwlekanie ze stanowiskiem w sprawie Tybetu bądź pojednawcze, ale w gruncie rzeczy oczywiste w sytuacji zagrożenia chrześcijan na Bliskim Wschodzie gesty wobec islamu – pokazują, że Benedykt XVI nie chce się zajmować tymi sprawami, skupiając się tylko na wytyczonych celach.
Wielu osobom wydaje się, że papież zajął bardziej radykalne stanowisko od swojego poprzednika. Problem polega tylko na tym, że takiej wyraźnej sprzeczności nie ma. Opis stanu Europy, choć wyrażony w nieco innym języku, analogiczny do tego, który przedstawia Benedykt XVI, można znaleźć i u Jana Pawła II. Podobnie jest z rozumieniem jedynego lekarstwa dla Europejczyków. Skąd zatem tak mocne przekonanie, że coś się zmieniło? Wydaje się, że powodem jest niedostrzeganie, iż – w odróżnieniu od papieża z Polski ­– Benedykt XVI ma zdecydowanie mniej czasu. Inaczej zaś rozpisuje się cele, gdy ma się lat pięćdziesiąt kilka, a inaczej, gdy ma się ich osiemdziesiąt jeden. Dłuższa perspektywa czasowa pozwala na zajęcie się większą liczbą spraw, mniejsza wymusza zdecydowane określenie, co jest priorytetem, a co trzeba zostawić następcom. A priorytetem dla obecnego papieża jest walka o duszę Europy. Zadanie to zresztą może zrealizować tylko Benedykt XVI. Jego następcy będą bowiem musieli się już zająć „nowym centrum" chrześcijaństwa, którym stały się Afryka, Azja i Ameryka Łacińska. 

 

Okładka tygodnika WPROST: 15/2008
Więcej możesz przeczytać w 15/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2008 (1320)

 • Na stronie - Co cieszy Polaków 6 kwi 2008, 22:00 Pół roku rządu Tuska dało powody do radości jego zwolennikom i przeciwnikom 3
 • Wprost od czytelników 6 kwi 2008, 22:00 Kłamstwo płacoweJestem pod wrażeniem tak rzeczowo i jasno napisanego artykułu o płacach w budżetówce („Kłamstwo płacowe", nr 7). Mogę tylko dodać coś, o czym wszyscy (zwłaszcza politycy) wiedzą, że walka o... 3
 • Papież 6 kwi 2008, 22:00 Serce Jana Pawła II trafi na Wawel? 8
 • Skaner 6 kwi 2008, 22:00 8
 • Tusk zmieni konstytucję 6 kwi 2008, 22:00 Rząd 9
 • Janda & Seweryn 6 kwi 2008, 22:00 Teatr 9
 • Cały rząd nie jedzie do Pekinu 6 kwi 2008, 22:00 Igrzyska 9
 • Dossier 6 kwi 2008, 22:00 „Nasza sekcja menopauzy"SILVIO BERLUSCONI, były premier Włoch, o działaczkach włoskiej Partii Emerytów„Bo taki nowoczesny i z Zachodu"BRONISŁAW KORFANTY, senator PiS, w „Naszym Dzienniku" o tym, dlaczego... 10
 • Pytania niepolityczne - Jestem tajemnicza bestia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z Renatą Beger, byłą posłanką Samoobrony 10
 • Ludzie 6 kwi 2008, 22:00  Giertych walczy z komórkami Maciej Giertych żąda zakazu badań nad komórkami macierzystymi pochodzenia embrionalnego. Miałby on obowiązywać w całej Unii Europejskiej. Europoseł LPR napisał w tej sprawie interpelację do Komisji... 11
 • Politycy bez obyczajów 6 kwi 2008, 22:00 Skandale 11
 • Sensacyjne odkrycie IPN 6 kwi 2008, 22:00 Śledztwo 12
 • Murdoch popiera Obamę 6 kwi 2008, 22:00 Wielka Brytania 12
 • NATO u Ceaucescu 6 kwi 2008, 22:00 Szczyt 12
 • Strzał w dwudziestkę 6 kwi 2008, 22:00 Big Cyc 14
 • Meble od Minge 6 kwi 2008, 22:00 Projektanci 14
 • Stracą pracę przez lustrację? 6 kwi 2008, 22:00 Prawo 14
 • Sawka czatuje 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Zapytaj wprost - Lubię Rydzyka 6 kwi 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada MACIEJ MALEŃCZUK. 16
 • Poczta 6 kwi 2008, 22:00 Kto głupieje od jedzeniaPytanie zadane we wstępie artykułu „Kto głupieje od jedzenia" (nr 11) powinno brzmieć: kto i po co usiłuje nas za wszelką cenę karmić żywnością transgeniczną (GMO)? Odpowiedź jest prosta. Korporacje... 17
 • Playback 6 kwi 2008, 22:00 Elmo i Ciasteczkowy Potwór, bohaterowie "Ulicy Sezamkowej" 17
 • Wprost przeciwnie - Ministerstwo głupich kroków 6 kwi 2008, 22:00 Mamy prawo żyć, ale pod kontrolą Brukseli i Strasburga 18
 • Fotoplastykon 6 kwi 2008, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 19
 • Z życia koalicji 6 kwi 2008, 22:00 Z zadowoleniem przyjęliśmy wiosenną kreację naszego ulubieńca Kamila Durczoka. Baleronowate wrażenie minęło wraz z zimą oraz zbyt opiętą marynarką i teraz jest zgrabnie, a także powabnie. Zupełnie odwrotnie niż u nas.Bez dwóch... 20
 • Z życia opozycji 6 kwi 2008, 22:00 Nareszcie! Nastąpił z dawna wyczekiwany rozłam w PiS. Prawo i Sprawiedliwość rozpadło się na 158 posłów oraz na Lucjana Karasiewicza. Obie frakcje żyją i mają się dobrze, choć pan Lucjan jakiś taki blady. Od teraz chciałby Polskę... 21
 • Co z tym Benedyktem 6 kwi 2008, 22:00 Czy Joseph Ratzinger jest najgorszym papieżem ostatniego stulecia? 22
 • Ostatni Europejczyk 6 kwi 2008, 22:00 Pontyfikat Benedykta XVI jest ostatnią próbą odzyskania Starego Kontynetu dla chrześcijaństwa 26
 • Kościół muzealników 6 kwi 2008, 22:00 Benedykt XVI sprowadza polskich hierarchów do roli kustoszy pamięci po Janie Pawle II 32
 • Jarosław kontra Jarosław 6 kwi 2008, 22:00 Prezes PiS jest jednocześnie najcenniejszym kapitałem i największym obciążeniem swej partii 34
 • Bibuła dla Tybetu 6 kwi 2008, 22:00 Niech każdy kibic zabierze do Pekinu napisaną po chińsku książkę lub broszurę dotyczącą praw człowieka i demokracji 36
 • Lewica w szparce 6 kwi 2008, 22:00 "LiD to jest kit" wołają teraz ci sami ludzie, którzy jeszcze niedawno woleli pomarańczowe barwy LiD niż czerwień SLD 38
 • Koniec sportu 6 kwi 2008, 22:00 Polska mafia piłkarska była silniejsza niż największe gangi 40
 • Postać tygodnia - Czujny talib Ryszard Bender 6 kwi 2008, 22:00   Miało miejsce zatrucie mojego pokoju. Próba zamachu na moje życie". Tak w lipcu 2006 r. senator LPR prof. Ryszard Bender alarmował dyrektora Domu Poselskiego. Wyjaśnił, że pokojówka nasączyła jego pościel dziwną... 42
 • Prymusi eksportowi 6 kwi 2008, 22:00 14,5 tysiąca Polaków studiuje w Niemczech, 7 tysięcy w Wielkiej Brytanii 44
 • Między kurwami 6 kwi 2008, 22:00 Rynsztokowy język wchodzi na salony 48
 • Trójka bez sternika 6 kwi 2008, 22:00 52
 • Drugi oddech dolara 6 kwi 2008, 22:00 Informacje o śmierci dolara okazały się zdecydowanie przedwczesne 52
 • Szczyt niemocy 6 kwi 2008, 22:00 Niemcy i Francja zwiększają swoje znaczenie w NATO 52
 • Radek Brutus 6 kwi 2008, 22:00 Cezarów najczęściej zabijają przyjaciele 52
 • Ryba po polsku - Plamy na wątrobie 6 kwi 2008, 22:00 Czy wątroba po polityku będzie też upoważniała do przejęcia jego stanowiska i uposażenia? 53
 • Giełda 6 kwi 2008, 22:00 54
 • Z motyką na Kubę 6 kwi 2008, 22:00 Już w kwietniu 2008 r. kubańscy rolnicy będą mogli kupować ręczne narzędzia rolnicze. Zniesienie tego zakazu było jednym z postulatów mieszkańców wymienianych w ogólnonarodowej ankiecie. Teraz wystarczy parę dolarów (narzędzia... 54
 • Jeden podpis 6 kwi 2008, 22:00 Jeden wniosek wystarczy w Lukas Banku, by otrzymać firmową kartę kredytową i kredyt w rachunku firmowym. Klient wedle własnego uznania dzieli limit zadłużenia między oba produkty. Jeśli wybierze jako kartę kredytową MasterCard... 54
 • Absolut francuski 6 kwi 2008, 22:00 Absolut stał się własnością francuskiego koncernu Pernod Ricard. Drugi największy koncern alkoholowy świata zapłacił za właściciela Absoluta, państwową spółkę Vin & Spirit AB, 5,63 mld euro. Ta wódka będzie najlepiej... 54
 • Giełda z bagażem 6 kwi 2008, 22:00 Wiceminister gospodarki Waldemar Pawlak zrezygnował z zapowiadanej likwidacji podatku Belki. Uzasadnił to koniecznością przywrócenia równowagi budżetowej. Po trzech miesiącach 2008 r. budżet miał jednak nawet 3 mld zł nadwyżki. W... 54
 • Sojusz Lewicy Emerytalnej 6 kwi 2008, 22:00 SLD zgłosił projekt ustawy wprowadzającej minimalną emeryturę w wysokości 50 proc. przeciętnego świadczenia. Ma to być znak po rozpadzie LiD, że sojusz jest partią o charakterze socjalnym. Dziś średnia emerytura wynosi 1350 zł, więc... 54
 • Kłamstwo inflacyjne 6 kwi 2008, 22:00 Jak bankierzy i politycy kradną nasze pieniądze 56
 • Starszy księgowy 6 kwi 2008, 22:00 Minister finansów Jan Vincent Rostowski sprzeniewierzył się poglądom profesora ekonomii Jacka Rostowskiego 60
 • Emerytura za hipotekę 6 kwi 2008, 22:00 Gotówkę za mieszkanie zaoferują emerytom instytucje finansowe 64
 • Know - How 6 kwi 2008, 22:00 66
 • Gagarin nie był pijany 6 kwi 2008, 22:00 Jurij Gagarin nie zginął przed 40 laty w katastrofie samolotu, bo był pijany. Nie potwierdziła się tym samym plotka, że kosmonauta zasiadł nietrzeźwy za sterami myśliwca MiG-15 UTI. Obalono też inną plotkę, że na zlecenie Breżniewa... 66
 • Jadowite czułki 6 kwi 2008, 22:00 Jadowitego chrząszcza-kózkę z gatunku Onychocerus albitarsis odkryto w Peru. Chrząszcze do tej pory uznawano za nieszkodliwe, okazało się jednak, że kózka żądli czułkami. To niezwykła zdolność w świecie owadów, gdyż u pszczół,... 66
 • Samotne, bo atrakcyjne 6 kwi 2008, 22:00 Kobiety uważane za atrakcyjne chcą mieć idealnych partnerów. Czyli przystojnych, o cechach świadczących o dobrych genach, inteligentnych, bogatych, lojalnych i opiekuńczych. Panie mniej atrakcyjne wiedzą, że raczej nie... 66
 • Pies człowiekiem 6 kwi 2008, 22:00 W USA co roku jest usypianych 30-50 proc. psów. Aż 30 proc. z nich, czyli ponad 1,5 mln, traci życie wyłącznie z powodu złego zachowania. W ten sposób pozbywają się ich właściciele tylko dlatego, że nie radzą sobie z czworonogami. To... 66
 • Mit Brytyjczyka 6 kwi 2008, 22:00 Brytyjska powściągliwość to mit – dowodzą uczeni z Mental Health Foundation. Aż 64 proc. Brytyjczyków przyznaje, że coraz więcej ich rodaków nie potrafi powstrzymać złości, a 32 proc. twierdzi, że nie panuje nad swoim gniewem.... 66
 • Awangarda metropolii 6 kwi 2008, 22:00 Przybysze z prowincji przewyższają urodzonych mieszczuchów 68
 • Piramida zdrowia 6 kwi 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Walterem Willettem, dietetykiem z Uniwersytetu Harvarda, twórcą nowej piramidy żywieniowej 72
 • Odcisk stworzenia 6 kwi 2008, 22:00 Miniaturowe czarne dziury mogą się pojawić nad Jeziorem Genewskim 76
 • Wikingowie z Kijowa 6 kwi 2008, 22:00 Ruska dynastia Rurykowiczów wywodziła się od Skandynawów 80
 • Zaczadzeni klęską 6 kwi 2008, 22:00 W wojnie polsko-polskiej ofiarami są najpiękniejsi, którym każdy inny naród wznosiłby pomniki 84
 • Górna półka - Ucieczka ze Wschodu 6 kwi 2008, 22:00 Powodzenie puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 r. zahamowało rozpad ZSRR. Gorbaczow przekazał urząd prezydenta przywódcy zamachowców Giennadijowi Janajewowi, ten zaś doprowadził do uwięzienia oskarżonego o zdradę stanu Jelcyna. Nowe... 87
 • Bez granic 6 kwi 2008, 22:00   88
 • Oslo – najdroższe miasto świata 6 kwi 2008, 22:00 Oslo, Paryż i Londyn to najdroższe miasta na świecie. Wśród najtańszych są Caracas, Bombaj i Buenos Aires. Tak wynika z rankingu przygotowanego na zlecenie brytyjskiego tygodnika „The Economist". Autorzy raportu wzięli pod... 88
 • Cytat tygodnia 6 kwi 2008, 22:00 Większość ludzi umrze, a ci którzy ocaleją, staną się kanibalamiTed Turner, amerykański magnat medialny, właściciel stacji CNN, o możliwych skutkach globalnego ocieplenia. 88
 • Biegunka polityczna 6 kwi 2008, 22:00 Porozumienie kończące trwającą od 22 lat wojnę w Ugandzie nie zostało podpisane. Jeden z jego sygnatariuszy, twórca partyzantki werbującej dzieci Joseph Kony, nie przybył na uroczystość. Watażka poinformował, że z powodu biegunki nie... 88
 • Paranoja w metrze 6 kwi 2008, 22:00 Co trzeci podróżujący londyńskim metrem ma objawy paranoi. Są one podobne do tych, które towarzyszą chorym na schizofrenię. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez dr. Daniela Freemana, psychiatrę z King’s College w Londynie. Dla... 88
 • Królestwo za samolot 6 kwi 2008, 22:00 Trwa wojna o samoloty rządowe… w Wielkiej Brytanii. Premier Gordon Brown naraził się na gniew pałacu Buckingham, po tym jak zrezygnował z planów wydzierżawienia dwóch nowych samolotów pasażerskich, z których mieliby korzystać... 88
 • Zamykanie Europy 6 kwi 2008, 22:00 Rezygnacja z idei poszerzania unii stworzy nową żelazną kurtynę na naszym kontynencie 90
 • Berlińskim targiem 6 kwi 2008, 22:00 Polska dyplomacja powinna przehandlować aspiracje Niemiec do członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 94
 • Cesarz Słowacji 6 kwi 2008, 22:00 W Europie Środkowej powstał nowy typ polityka: nad poglądy i ideologię przedkłada on własne interesy i władzę 96
 • Pasaż 6 kwi 2008, 22:00 100
 • Rzeczpospolita terenowa 6 kwi 2008, 22:00 Upodabniamy się do Europejczyków z Zachodu. Przynajmniej w upodobaniu do terenówek i SUV-ów, czyli skrzyżowania auta terenowego z limuzyną. Teraz praktycznie każdy liczący się koncern ma w ofercie duży samochód. Przedstawiamy... 100
 • Tuareg leo 6 kwi 2008, 22:00 Volkswagen wypuścił nową wersję swojej ulubionej terenówki. Tuareg jest spokrewniony z Porsche Cayenne, od którego zaczerpnął siłę i szybkość, i z limuzyną Phaeton, od której wziął luksusowe wyposażenie. Najnowszy model otrzymał... 100
 • Władca hybrydowy 6 kwi 2008, 22:00 Lexus RX 400h zapowiada się na przyszłego władcę Europy. Jego podstawową zaletą jest hybrydowy silnik – coraz więcej państw unii pozwala samochodom z takim napędem wjeżdżać nawet do zabytkowych centrów swoich metropolii, podczas... 100
 • Potęga czirokeza 6 kwi 2008, 22:00 Jeep Grand Cherokee SRT8 to wódz grupy zwanej czirokezami. Wszystko jest w nim amerykańskie: i wnętrze, i show, jaki można odstawić na drodze dzięki 420 KM mieszczącym się pod maską (do setki w 5 s przy wadze ponad dwu ton). Niestety,... 100
 • Komfort w dziurze 6 kwi 2008, 22:00 Volvo XC90 to elegancki wygląd i komfort we wnętrzu – design foteli i zegarów najwyższej klasy plus system nagłośnienia pozwalający słuchać muzyki bez szumów przy najwyższych obrotach. XC90 oferuje też dużą moc – 300 KM... 100
 • Diament Dakaru 6 kwi 2008, 22:00 Znakiem firmowym Mitsubishi są trzy diamenty. Jednym z najważniejszych w tym zestawie jest Pajero, król piasków i bezdroży, 12-krotny zwycięzca wyścigu Paryż –Dakar. Ci, którzy pozostają pod urokiem tego auta, uwagę zwracają na... 100
 • Ósmy samuraj 6 kwi 2008, 22:00 Japończycy z Toyoty zademonstrowali już ósme wcielenie Land Cruisera. Cechy charakterystyczne, czyli potężna sylwetka i moc, pozostały. Dodano m.in. system Crawl Control, który automatycznie reguluje pracę silnika i hamulców przy bardzo... 100
 • Laser 6 kwi 2008, 22:00   104
 • Postać tygodnia: Fryderyk XV 6 kwi 2008, 22:00 KtoFryderyk ma 14 lat. Jest dzieckiem polskiego przemysłu fonograficznego i telewizji publicznej. Dopóki rodzice żyli w zgodzie, Fryderyk był najbardziej prestiżową nagrodą muzyczną w Polsce. CoChoć początkowo Fryderyk był raczej... 104
 • Trójka na piątkę – Kucharskie bestsellery 6 kwi 2008, 22:00 „Gotuj z Oliverem"Jamie Oliver, MuzaDzięki niemu Wielka Brytania przestała się kojarzyć ze złą kuchnią. Brad Pitt ściąga czasem kucharza do USA, by ugotował mu obiad. Jak zwykle u sympatycznego Brytyjczyka – dużo... 104
 • Termometr kulturalny 6 kwi 2008, 22:00 Ani ziębi, ani grzejeTrzeci wymiar nudyU2 nie jest zespołem wybitnym. Jest za to arcydziełem marketingu – popkulturowego i politycznego. Ewolucja U2 zakończyła się około roku 1990, gdy ukazał się album „Achtung Baby".... 104
 • Komuniści z Hollywood 6 kwi 2008, 22:00 Dlaczego „Katyń" nie zdobył Oscara? Bo oznaczałoby to przyznanie się amerykańskiego przemysłu filmowego do haniebnego faktu. Do tego, że przez dekady, niemal do dziś, fabryka snów nie reagowała na zbrodnie popełniane przez... 106
 • Film na scenie 6 kwi 2008, 22:00 Współczesny teatr kanibalizuje kino 108
 • Herosi z dymkiem 6 kwi 2008, 22:00 Odkrycie przez Hollywood komiksów Marvel jest jak znalezienie w XIX wieku złota w Kalifornii 110
 • Wencel gordyjski - Zwierzoczłekoupiór 6 kwi 2008, 22:00 Starożytni Grecy częściej uprawiali filozofię niż seks 112
 • Ueorgan Ludu 6 kwi 2008, 22:00 To nie geje - to pedały * Rzeczpospolita Primaaprilisowa * Co Doda przekazała premierowi? * Skra się wzmacnia - drożeje prąd 113
 • Krótko po wolsku - Zielona degrengolada 6 kwi 2008, 22:00 To, że świat, a przynajmniej Zachód chyli się ku upadkowi, widoczne jest już gołym okiem. Najlepszą recenzję amerykańskiej walucie wystawił ostatnio pewien zadłużony facet ze stanu Nowy Jork, który wypisał, a co ciekawsze, usiłował... 113
 • Skibą w mur - Cudze dzieci 6 kwi 2008, 22:00 Cudze dziecko może mieć większy wpływ na życie niż niespłacony kredyt 114

ZKDP - Nakład kontrolowany