Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy

Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy

Dodano:   /  Zmieniono: 5
Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego.
Ofensywa Poznania - tak można określić rezultaty przygotowanego po raz dziesiąty przez tygodnik "Wprost" rankingu szkół wyższych (pierwszy ranking sporządziliśmy pięć lat przed "Perspektywami" i "Rzeczpospolitą" oraz sześć lat przed "Polityką"). Poznańskie uczelnie wygrały w trzech kategoriach szkół publicznych - najlepszy uniwersytet, najlepsza akademia medyczna i akademia sztuk pięknych, a w trzech kategoriach znalazły się na drugim miejscu - akademia rolnicza, akademia ekonomiczna, akademia wychowania fizycznego. Ranking w dużym stopniu określa wartość rynkową szkół wyższych, co oznacza, że poznańskie uczelnie publiczne urynkowiły się w największym stopniu. Fakt, iż najlepsze ośrodki akademickie nie są zlokalizowane w stolicy, to - poza Francją, Czechami, Węgrami czy Rosją - europejski i amerykański standard. Najsilniejszym ośrodkiem akademickim USA jest Boston, Wielkiej Brytanii - Oksford i Cambridge, Włoch - Florencja i Bolonia, Niemiec - Getynga i Karlsruhe, a Hiszpanii - Sewilla i Pampeluna.

Polski szok edukacyjny
Polski rynek wyższej edukacji jest fenomenem na światową skalę - w żadnym innym kraju w ciągu dwunastu lat nie powstało prawie 300 prywatnych uczelni. Mimo że są one prawnie i finansowo upośledzone w stosunku do szkół państwowych (nie otrzymują publicznych środków), znacznie podniosły konkurencyjność systemu edukacji. Uczelnie te zmusiły państwowe molochy do powołania nowych kierunków, uatrakcyjnienia programów, lepszego doboru kadr. Nowoczesne, mobilne i przygotowujące studenta pod kątem przyszłej pracy uczelnie niepubliczne już od kilku lat stwarzają mu większe szanse kariery niż szkoły publiczne. Widoczne jest to przede wszystkim w zarządzaniu biznesem oraz w finansach i bankowości, gdzie absolwenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Zarządzania - The Polish Open University w Warszawie czy Akademii Polonijnej w Częstochowie robią bardziej spektakularne kariery niż ich koledzy z najlepszych uczelni publicznych. Przykładem mogą być światowe sukcesy kilkunastu absolwentów WSB-NLU w Nowym Sączu. Tomasz Kobus pracuje obecnie w światowej centrali PricewaterhouseCoopers w Nowym Jorku - na stanowisku global knowledge manager, zarządzając pięciuset osobami w 30 krajach. Michał Oprządek najpierw pracował w Moskwie, potem na Malcie (w międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej World Group Management), a obecnie w Chinach (w Siemens Shanghai Mobile Communications, gdzie jest projektantem e-biznesu). Joanna Chmura jest szefem sprzedaży regionalnej w największym koncernie stalowym na świecie - Arcelor Group. Adam Cyrek wylądował z kolei w Brazylii, gdzie jest menedżerem we współpracującym z Coca-Colą holdingu CVI.
- Spotkałem absolwentów polskich uczelni prywatnych na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, gdzie należeli do najlepszych. Wiem, że nie ma szans, żeby trzysta prywatnych szkół wyższych gwarantowało wysoki poziom, ale niech tylko co dziesiąta z nich zapewnia dobre wykształcenie, a będzie to nie lada sukces. Zresztą rynek wkrótce sam zweryfikuje te uczelnie - mówi "Wprost" prof. Jeffrey Sachs, ekonomista z Uniwersytetu Columbia (wcześniej na Uniwersytecie Harvarda). Rynek już weryfikuje prywatne uczelnie. I ten test wypada lepiej, niż sugeruje prof. Sachs. Po zaledwie 12 latach (a w wielu wypadkach po 5-7 latach) obecności na rynku ponad 60 szkół spełnia europejskie standardy kształcenia, a 10 - standardy światowe. Te uczelnie, zaczynające od dwustu studentów, kształcą już po kilka tysięcy młodych ludzi, dbają też - w przeciwieństwie do uczelni państwowych - o wszechstronny rozwój swoich wychowanków: budują akademiki, korty tenisowe, hale sportowe, siłownie, wspomagają kluby studenckie, organizują galerie itp. Stają się tym samym prawdziwymi kampusami, wokół których skupia się intelektualne życie w regionach (na przykład Pułtusk, Nowy Sącz, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Ostrowiec Świętokrzyski, Płock, Łowicz, Tarnów, Bielsko-Biała czy Sandomierz).

Ranking kompetencji
W rankingu "Wprost" nie porównujemy - w przeciwieństwie do konkurencji - uczelni wielkich, często mających kilkudziesięcioletni dorobek, z małymi szkołami biznesu. Uniwersytet Warszawski bądź Politechnika Wrocławska biją prywatnych konkurentów zapleczem akademickim, ale już nie poziomem przygotowania absolwentów czy programami nauczania. Nie jest prawdą, że najlepsze uczelnie prywatne są dopiero w piątej dziesiątce szkół wyższych w Polsce - jak wynika z rankingu "Perspektyw" i "Rzeczpospolitej". Pod pewnymi względami, choćby jakości programów, dominowałyby one w pierwszej dziesiątce, pod innymi (tzw. prestiż akademicki) - nie. Dlatego nie klasyfikujemy uczelni według jednego zestawu kryteriów, lecz uwzględniamy ich specyfikę. Absurdem jest wspólne klasyfikowanie akademii sztuk pięknych czy muzycznych z politechnikami bądź akademiami rolniczymi. Jak określić wartość grafików czy muzyków w porównaniu z ekonomistami bądź inżynierami? Nieporozumieniem jest pytanie czołowych firm (jak zrobił to "Newsweek"), z jakich uczelni absolwentów zatrudniają, bo przewagę będą miały szkoły dające praktyczną wiedzą, na przykład w dziedzinie zarządzania biznesem.
W rankingu "Wprost" - w przeciwieństwie do konkurencyjnych rankingów - praktycznie nie bierzemy pod uwagę oceny tzw. środowiska akademickiego, co decyduje o prestiżu uczelni. Unikamy w ten sposób głosowania utytułowanych kolegów na kolegów i wycinania prywatnej konkurencji. Uwzględnienie kryterium "prestiżu" zafałszowuje jakość nauczania nie tylko w dziedzinach biznesowych, ale także informatyki, socjologii czy psychologii, gdzie uczelnie prywatne już dystansują państwowych konkurentów. Ranking "Wprost" opiera się prawie wyłącznie na mierzalnych kryteriach. Uczelnie wypełniają obszerną ankietę (31 pytań w wypadku szkół niepublicznych, 26 w wypadku publicznych, 17 - w odniesieniu do studiów MBA). Przekazane przez uczelnie dane są potem weryfikowane (na podstawie najnowszych danych MEN, GUS, KBN, tzw. indeksu filadelfijskiego). Za podanie nieprawdziwych danych odejmujemy punkty w końcowej klasyfikacji (2 punkty za każdą nieprawdziwą informację).
Ranking "Wprost" jako jedyny w Polsce uwzględnia wszystkie uczelnie, którą mają absolwentów (w wypadku szkół utworzonych z kilku wcześniej istniejących - uwzględniamy absolwentów tamtych uczelni). Zatem jest to jedyny ranking obejmujący całą ofertę rynku edukacyjnego (z wyjątkiem szkół oficerskich - wojskowych i policyjnych - oraz teologicznych, które kształcą innego rodzaju specjalistów). Konkurenci oceniają co najwyżej trzecią część rynku.
Ranking szkół wyższych "Wprost" jest przede wszystkim przewodnikiem dla maturzystów i absolwentów (w wypadku studiów MBA). Dla samych uczelni i środowiska akademickiego jest sprawdzianem jakości oraz oceną ich pracy.


Jak powstał ranking "Wprost"

Ranking "Wprost" uwzględnia wartość "zaplecza intelektualnego": szkoły publiczne premiowaliśmy maksymalnie 60 punktami (to kryterium miało 60-procentową wagę).
 • Braliśmy pod uwagę typ kształcenia na wydziałach i kierunkach - magisterskie, zawodowe, uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, jakość wydziałów, instytutów i katedr (m.in. na podstawie waloryzacji KBN).
 • Uwzględnialiśmy osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne), ocenialiśmy jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu - szczególnie liczbę cytowań w tzw. indeksie filadelfijskim, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych). W wypadku uczelni artystycznych braliśmy pod uwagę udział w międzynarodowych wystawach czy festiwalach.
 • Maksymalnie 20 punktów można było uzyskać za jakość programów nauczania, umiejętności dydaktyczne kadry, zaplecze informatyczno-biblioteczne (w tym dostępność Internetu), praktyki, staże, programy włassne, warunki i skuteczność nauczania języków obcych. Ocenialiśmy dostosowanie programów nauczania do wymogów współczesnej gospodarki i społeczeństwa, otwartość na nowe zjawiska.
 • Braliśmy pod uwagę szanse kariery zawodowej (maksymalnie - 15 pkt): sprawdzaliśmy popyt na absolwentów różnych szkół na rynku pracy, uwzględniliśmy ocenę absolwentów zatrudnionych przez konkretnych pracodawców, porównywaliśmy płace absolwentów, odnotowywaliśmy ich udział w konkursach na różne stanowiska, tempo awansu.
 • Ocenialiśmy socjalne warunki studiowania (maksymalnie - 5 pkt): jakość i wielkość bazy materialnej, wielkość wypracowanych środków i wielkość inwestycji, koszt kształcenia, system stypendiów i nagród, bazę rekreacyjno-socjalną (domy studenckie, stołówki, kluby, obiekty sportowo-rekreacyjne).
 • W wypadku szkół niepublicznych maksymalnie 40 punktów można było uzyskać za wartość "zaplecza intelektualnego": typ kształcenia na wydziałach i kierunkach (magisterskie, zawodowe, uprawnienia do nadawania stopni doktora, programy MBA), jakość wydziałów i kierunków (na podstawie posiadanych akredytacji), osiągnięcia naukowe kadry (obronione prace doktorskie i habilitacyjne, nominacje profesorskie, staże i wykłady zagraniczne), jakość pracy naukowej (publikacje w pismach o międzynarodowym zasięgu, przyznane granty, udział w międzynarodowych programach badawczych).
 • Maksymalnie 40 punktów przyznawaliśmy za jakość kształcenia (kryteria podobne jak przy ocenie uczelni publicznych).
 • Maksymalnie 20 punktów można było uzyskać za stworzenie warunków kariery zawodowej oraz za najlepsze warunki studiowania (połączono dwie kategorie, które w odniesieniu do szkół publicznych rozpatrywano oddzielnie, choć kryteria były identyczne).
 • W rankingu studiów MBA braliśmy pod uwagę wartość dyplomu (maksymalnie - 40 pkt), określoną m.in. przez to, czy jest to dyplom krajowy, czy dyplom uczelni, której program jest realizowany. Braliśmy także pod uwagę powodzenie absolwentów na rynku i pozycję uczelni zagranicznej, której program realizowano.
 • Ocenialiśmy jakość programów MBA (maksymalnie - 40 pkt), m.in. zawartość programu, możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach i konkurencyjność w stosunku do innych realizowanych w Polsce programów, powodzenie programu wśród słuchaczy z zagranicy.
 • Uwzględniliśmy jakość kształcenia (maksymalnie - 20 pkt), m.in. jakość kadry naukowo-dydaktycznej, jakość realizowanych projektów i zaplecza naukowo dydaktycznego (bazy komputerowej, bibliotecznej), warunki studiowania.
 • W zestawieniu uczelni, na których warto studiować poszczególne kierunki i specjalności, uwzględniliśmy jakość kształcenia (maksymalnie - 50 pkt): wartość programów nauczania, adekwatność kształcenia do wymagań rynku, potencjał jednostek naukowych w porównaniu z najlepszymi ośrodkami na świecie (udział w programach badawczych, granty, innowacje, oryginalne projekty, publikacje w czasopismach o międzynarodowym zasięgu, cytowania w tzw. indeksie filadelfijskim).
 • Uwzględniliśmy rynkową wartość dyplomu (maksymalnie - 50 pkt): popyt na absolwentów na rynku, ocenę absolwentów przez pracodawców, płace absolwentów, tempo awansu. n
 

Pozostałe artykuły z rankingu szkół wyższych:
Ranking masowego rażenia
Szkoła biznesu

Więcej możesz przeczytać w 20/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 5

Spis treści tygodnika Wprost nr 20/2003 (1068)

 • Wprost od czytelników 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Realny baraninizm 18 maj 2003, 1:00 Jedną z właściwości kwarków, jest to, że pozornie niemal swobodnie "pływają" one w jądrach atomowych. 3
 • Peryskop 18 maj 2003, 1:00 Rzeczpospolita Europejska Organizatorzy X Polskich Spotkań Europejskich Polska Fundacja im. Roberta Schumana Komitet Integracji Europejskiej przedstawicielstwo Komisji Europejskiej władze Warszawy Narodowy Bank Polski tygodnik "Wprost"... 8
 • Dossier 18 maj 2003, 1:00 ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP "Leszek Miller jest premierem z sukcesami, o których zapominamy za łatwo" Program III Polskiego Radia LECH WAŁĘSA, były prezydent RP Kto ma walizki duże, to pakować się i wyjeżdżać.... 9
 • Z życia koalicji 18 maj 2003, 1:00 SLD, przygotowując się do wyborów parlamentarnych, wynajął już pewną warszawską agencję reklamową. Nie, to nie pomyłka. Otóż wybory mają się odbyć jesienią! Taki jest podobno plan SLD: po wygranym referendum... 10
 • Z życia opozycji 18 maj 2003, 1:00 W święto 3 Maja Liga Polskich Rodzin rozpoczęła kampanię antyunijną przez duże "k". Najfajniejsze zacznie się za dwa tygodnie, kiedy liga pokaże swoje spoty w telewizji. Na razie muszą nam wystarczyć ulotki i plakaty. Przy... 11
 • M&M 18 maj 2003, 1:00 Nieprzystawanie trójkątów - feleiton Marka Majewskiego 12
 • Playback 18 maj 2003, 1:00 Jacques Chirac, prezydent Francji, Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP, i Gerhard Schröder, kanclerz Niemiec 12
 • Balcerowicz rozbrojony 18 maj 2003, 1:00 70 pistoletów Glock 17 oraz 22 pistolety maszynowe Glauberyt przekazał policji Narodowy Bank Polski. 12
 • Fotoplastykon 18 maj 2003, 1:00 14
 • Poczta 18 maj 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 18 maj 2003, 1:00 17
 • Iracka lokomotywa 18 maj 2003, 1:00 Na odbudowie Irak możemy zarobić 2-3 miliardy dolarów 18
 • Porządek Baraniny 18 maj 2003, 1:00 Jeremiasz Barański (Baranina) odszedł z tego świata w chwili, gdy mógł zaszkodzić co najmniej kilkuset osobom w Polsce, a także w Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii: od zwykłych policjantów, po polityków z pierwszych stron gazet. W procesie przed wiedeńskim sądem Baranina... 24
 • Euroapelomania 18 maj 2003, 1:00 Im więcej apeli o udział w euroreferendum, tym niższa frekwencja 30
 • Milczenie cieląt 18 maj 2003, 1:00 Polska może zapłacić gigantyczne odszkodowania z powodu opóźnień w przyjmowaniu unijnego prawa 32
 • Biało - Polacy 18 maj 2003, 1:00 Jak rozpoznać Żyda po twarzy, anarchistę po ubiorze - 10 tys. nastolatków "wyszkolą" tego lata w Polsce neonaziści. 34
 • Układ krwionośny 18 maj 2003, 1:00 Potwierdziły się obawy "Wprost" z 2000 r.: za nie istniejącą fabrykę osocza w Mielcu podatnicy zapłacą ponad 140 mln zł 38
 • Na Księżyc 18 maj 2003, 1:00 Pax Americana to błogosławiony dyktat umiejętności i sprawności 39
 • Nałęcz - Zapluty karzeł 18 maj 2003, 1:00 Pod względem brutalizacji polityki daleko nam jeszcze do II RP 39
 • Giełda i wektory 18 maj 2003, 1:00 Hossa Świat VolkstrabantPopularny niegdyś trabant pojawi się w nowym wcieleniu jako africar. Niemiecka firma Sachsenring Automobiltechnik (SARL) planuje opracowanie prototopu i rozpoczęcie produkcji auta w Afryce. SARL chce dać szansę... 40
 • CK Nafta! 18 maj 2003, 1:00 Jak najdrożej sprzedać skórę na rynku paliw? 42
 • Węgiel gordyjski 18 maj 2003, 1:00 Rosja szantażuje nas wypowiedzeniem wojny celnej 46
 • Guru Kołodki 18 maj 2003, 1:00 Z kogo składa się minister finansów 48
 • Keynes z lodówki 18 maj 2003, 1:00 Plan Kołodki i Hausnera, czyli jak dać ludziom więcej pieniędzy, odbierając im pieniądze 54
 • Wolność tygrysom! 18 maj 2003, 1:00 Czy Polska była europejskim tygrysem, czy tylko krową? 56
 • Spadochron made in USA 18 maj 2003, 1:00 Europejscy bankruci nie są skazani na samobójstwo 58
 • Ostatni lot? 18 maj 2003, 1:00 Koniec, czyli początek nowej ery podniebnych podróży 60
 • Upiorki przeszłości 18 maj 2003, 1:00 Zygmunt Bauman, Mieczysław F. Rakowski, Grzegorz W. Kołodko, czyli dlaczego rząd Millera osiągnął rekordowy - dziesięcioprocentowy - poziom poparcia 62
 • Supersam 18 maj 2003, 1:00 Rakieta dla koneserów Dotychczas auta Subaru znane były z dość banalnej karoserii i znakomitych silników. Samochodami tej marki jeździli najlepsi rajdowcy świata. Dziś za kierownicą subaru zasiada m.in. Fin Tommi Mäkinen.... 66
 • Szkolny apartheid 18 maj 2003, 1:00 Segregacja płci w szkołach podnosi poziom nauczania i dyscyplinę 68
 • Zebra w kratki 18 maj 2003, 1:00 Połowa polskich ogrodów zoologicznych to więzienia dla zwierząt 72
 • Bójmy się bać 18 maj 2003, 1:00 Cieszę się, że Małgorzata Domagalik ("Schwul, czyli pedał", nr 19) włączyła się do dyskusji o kampanii plakatowej ("Niech nas zobaczą") organizacji homoseksualnych. 74
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Koperek kontra pietruszka 18 maj 2003, 1:00 Drogi Robercie! Czy nie za duŻo tej pietruszki? Wszędzie pietruszka! Do każdej zupy, do każdej surówki, w każdej sałatce, na ziemniakach - sypiemy tę natkę jak Włosi parmezan. Tak, tak, wiem, Włosi także sypią masę pietruszki, podobnie jak i Francuzi, ale jednak na zmianę z... 76
 • Chiński holocaust zwierząt 18 maj 2003, 1:00 Po ulicach Pekinu jeżdżą samochody, z których nawołuje się do usypiania psów i kotów jako roznoszących wirus SARS 78
 • Bliski Zachód 18 maj 2003, 1:00 Wyższa forma kolonializmu 80
 • Know-how 18 maj 2003, 1:00 Na ratunek Ziemi Jeśli Ziemia pozostanie na swojej orbicie, będziemy zgubieni - twierdzą astrofizycy. Słońce pewnego dnia zamieni się w czerwonego olbrzyma, jak wszystkie gwiazdy o podobnej masie. Ziemia zostanie wówczas pochłonięta... 83
 • Choroba na receptę 18 maj 2003, 1:00 Co czwarty pacjent pada ofiarą lekarza 84
 • Erotyka mózgu 18 maj 2003, 1:00 Esencja męskości reguluje cykl płodności kobiet 88
 • Narkotyk odwykowy 18 maj 2003, 1:00 Ekstrakt z korzenia afrykańskiej rośliny leczy z narkomanii 92
 • Bez granic 18 maj 2003, 1:00 Sterani weterani "Weterani to podpora białoruskiego społeczeństwa" - przypominał prezydent Aleksander Łukaszenka w przemówieniu z okazji Dnia Zwycięstwa i 58. rocznicy zakończenia wielkiej wojny ojczyźnianej. Na... 96
 • Nibyland Polen 18 maj 2003, 1:00 W odczuciu niemieckich elit politycznych, RP wciąż pozostaje nibylandem niedorozwiniętego społeczeństwa nieudaczników. 98
 • Największe zboczenie świata 18 maj 2003, 1:00 Rozmowa z BERNARD-HENRIM LÉVYM, francuskim filozofem 102
 • Wiceprezydent świata 18 maj 2003, 1:00 Blair, wnuk Churchilla, syn Thatcher? 104
 • Trójka bez sternika 18 maj 2003, 1:00 We Wrocławiu ostatecznie zakończył się dla nas brukselski "pralinkowy szczyt" 108
 • Zepsuty karabin bolszewików 18 maj 2003, 1:00 Czy nowa awangarda rewolucji proletariackiej usiłowała stworzyć państwo w Kazachstanie? 110
 • Małysz i inni 18 maj 2003, 1:00 Sportowcy i twórcy obdarzeni autorytetem nie zawahali się go wykorzystać w słusznej sprawie 111
 • Menu 18 maj 2003, 1:00 Kraj Laureatki Pen Clubu "Za pomocą oszczędnych, lirycznych zdań, łudzących iluzją znajomych szczegółów - zastawiony stół, śpiące dziecko, nie posłane łóżko - jesteśmy nagle zanurzani w otchłań... 112
 • Żadnych granic 18 maj 2003, 1:00 Festiwal Eurowizji: Ich Troje kontra Tatu 114
 • Terminator XXI 18 maj 2003, 1:00 Filmowe hity na lato 118
 • Kino Tomasza Raczka 18 maj 2003, 1:00 Recenzje filmów: czas religii,Oszukać przeznaczenie 119
 • Praga Europy 18 maj 2003, 1:00 Czeską Pragę promują Mozart, Kafka, Gehry, Jagger i Willis 120
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 18 maj 2003, 1:00 Recenzje płyt 121
 • Królowa myszy 18 maj 2003, 1:00 Olga Boznańska twierdziła, że skrzywdzono Niemców, odbierając im Górny Śląsk i Pomorze 122
 • Sezon odjazdowy 18 maj 2003, 1:00 Pożytki z wyjeżdżania są rozliczne. Społeczeństwo, wyjechawszy na długi weekend, zrelaksowało się i już liczy dni do następnego. 124
 • Prezes z dyplomem 18 maj 2003, 1:00 Najlepsza, według prezesa Kwiatkowskiego, telewizja europejska, czyli TVP, ujawniła pewną słabość, mianowicie nie zatrudnia fachowych tłumaczy. Nie powiodło się więc przełożenie na język polski uzasadnienia nagrody otrzymanej od Europejskiej Unii Nadawców (EBU). 124
 • Organ Ludu 18 maj 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 20 (33) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 12 maja 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ludowa Ojczyzna w sercach wielu z nas Jeszcze brzmią echa 1-majowego święta i 9-majowej parady Zwycięstwa. Z... 125
 • Che opyla kamerę 18 maj 2003, 1:00 Gdyby Che Guevara żył, przemycałby narkotyki i za kasę porywał ludzi. Czyli nie nadawałby się na idola, chyba że w Pruszkowie 126
 • Ranking szkół wyższych - Uniwersytet rynkowy 18 maj 2003, 1:00 Najlepsi to: UAM, Politechnika Wrocławska, AM Poznań, SGH, WSPiZ im. Kozińskiego. 204
 • Ranking szkół wyższych - Ranking masowego rażenia 18 maj 2003, 1:00 Wartość uczelni nie zależy od ocen profesorów, lecz studentów 218
 • Ranking szkół wyższych - Szkoła biznesu 18 maj 2003, 1:00 Po 1989 roku kuźnie kadr gospodarki socjalistycznej pospiesznie przemalowano na świątynie biznesu 223