Sejm bublodawców

Dodano:   /  Zmieniono: 
W Polsce można handlować ustawami, wstawiać lub usuwać całe paragrafy albo ich fragmenty
Izba niższa nie zechce zrzec się szacownego przywileju obrabiania projektu ustawy swymi ciężkimi rękami. Efekt: zapomniano o paragrafach koniecznych ze względu na inne, podokładano inne nie związane z resztą, aby zadośćuczynić prywatnym interesom albo urojeniom jednego z członków" - pisał w połowie XIX wieku w dziele "O rządzie reprezentacyjnym" John Stuart Mill, angielski filozof, ojciec nowoczesnego liberalizmu. Dwie trzecie ustaw uchwalanych w polskim Sejmie to naprawiające błędy nowelizacje. Ludzie pokroju Lwa Rywina mogą u nas handlować ustawami, przemycać lub usuwać paragrafy. Sejmowa komisja śledcza ustaliła, że podczas prac nad ustawą o radiofonii i telewizji w przepisach dekoncentracyjnych wykreślono słowa "lub czasopism", co zmieniło sens ustawy. Na wniosek komisji prokuratura wszczęła postępowanie karne w tej sprawie. W konsekwencji rząd - dotychczas zajmujący nieprzejednane stanowisko - wycofał z Sejmu ten projekt ustawy. Ilu podobnych fałszerstw nie wykryto?

Bublodawstwo powszednie
Gdy 1 stycznia 2003 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ordynacji podatkowej, zmienił się przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Małżonkowie zostali pozbawieni prawa występowania o wpis do hipoteki ich wspólnej nieruchomości. Jedynym wyjściem pozostawał rozwód albo intercyza. Ewidentnego błędu nie zauważyło Ministerstwo Finansów (autor projektu), a także Ministerstwo Sprawiedliwości, posłowie, senatorowie oraz eksperci z Rządowego Centrum Legislacji i Biura Legislacyjnego Sejmu.
Chory twór Grzegorza Kołodki, czyli ustawa o abolicji podatkowej, została w listopadzie 2002 r. zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny. - Nieczytelna i niezrozumiała! Mogła się stać pułapką dla podatników - krytykował ustawę prof. Marek Safjan, prezes TK. Ustawa wprowadzała zasadę, iż nie podlegają jej dochody z czynu zabronionego, ale nie definiowała tego pojęcia. Trybunał stwierdził więc, iż zawiera ona błąd logiczny, stanowiąc, że czyn zabroniony jest czynem zabronionym. Z abolicji nie mogli skorzystać przedsiębiorcy, bo to łamało - jak zauważył TK - konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Podobne zapisy dotyczące wyłącznie przedsiębiorców miały się znaleźć w tzw. ustawie restrukturyzacyjnej. Wypadły z niej jednak, bo podczas głosowania pomylili się posłowie z klubu SLD.
W 2002 r. Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył 210 spraw, wydając 318 orzeczeń (w jednej sprawie może wydać kilka orzeczeń), w tym 61 wyroków i 257 postanowień. Aż cztery ustawy na dziesięć kierowanych do trybunału były niezgodne z konstytucją. Efekt tego bublodawstwa jest taki, że obecnie dwa na trzy projekty ustaw wnoszone do Sejmu to konieczne nowelizacje.

Jak PSL i Samoobrona szkodzą rolnikom
Wskutek nacisków PSL i Samoobrony przyjęto ustawę o obrocie ziemią rolną, która narusza prawo własności. Uzależnia ona możliwość nabycia ziemi od osobistego jej uprawiania i ustanawia górną granicę powierzchni gospodarstw (300 ha), przez co narzuca zacofany model rozdrobnionego rolnictwa. Ustawę przyjęto, chociaż - według opinii Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu - narusza tzw. zasady przyzwoitej legislacji i podważa zaufanie do państwa.
Lobby rolnicze załatwiło sobie także nową ustawę o biopaliwach. Wprowadza ona obowiązek dodawania do paliw płynnych bioetanolu, pozbawiając użytkowników samochodów prawa wyboru. Interes kilkunastu tysięcy producentów rzepaku przeważył nad interesem kilkunastu milionów kierowców. Nowe regulacje teoretycznie powinny wejść w życie już od października (3,5 proc. dodatku biokomponentów w paliwie). Czy limity będą przestrzegane? Nie wiadomo, bo ciągle nie ma przepisów o kontroli jakości paliw.
Determinacja parlamentu w bublodawstwie nie idzie w parze z ewidentnymi zaległościami legislacyjnymi. Dotychczas nie wydano - choć na władzy ustawodawczej ciąży taki obowiązek - ustawy realizującej prawo każdego do wynagrodzenia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej (art. 77 konstytucji), ustawy określającej zakres podstawowych bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (art. 68 konstytucji) oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w ministerstwach. Ministrowie zalegają z wydaniem prawie 400 rozporządzeń i zarządzeń, w czym przewodzi Ministerstwo Zdrowia - 86 rozporządzeń.

Jak studenci piszą ustawy
Ponad 90 proc. projektów ustaw nie powstaje w Sejmie, lecz w ministerstwach. Projekty te są następnie akceptowane przez Radę Ministrów. To przede wszystkim one zawierają błędy. Ustawa o budowie i eksploatacji dróg krajowych (wprowadzająca winiety) zawierała zapisy, których realizacja mogłaby zagrozić finansom państwa. - Sejm i Rada Ministrów utrzymują służby legislacyjne na wysokim poziomie, lecz w ministerstwach bywa tragicznie. Ujawniło się to podczas przesłuchań przed sejmową komisją śledczą - ocenia Adam Jankiewicz, dyrektor Zespołu Prezydialnego Trybunału Konstytucyjnego. Przy podejmowaniu prac legislacyjnych - jak wynika z raportu NIK - nagminną praktyką jest zamawianie przez ministerstwa i inne urzędy centralne projektów ustaw i rozporządzeń w kancelariach prawniczych, a nawet u studentów (są oni autorami co dziesiątego projektu).

Ustawa na zamówienie mafii
Na tle fatalnych projektów aktów prawnych przygotowywanych przez organy państwa dobrze prezentują się propozycje rozwiązań legislacyjnych zgłaszane przez niezależne agencje lobbingowe. Przykładem jest nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która dopuszcza satysfakcjonujące i dla producentów, i dla społeczeństwa rozwiązania dotyczące reklam. - Dzięki staraniom lobbystów udało się załatwić kwestię akcyzy na energię elektryczną, która ostatecznie została rozłożona między producentów i odbiorców prądu. Gdyby - jak proponował rząd - całą akcyzą obciążono producentów, to za pięć lat nie byłoby w Polsce ani jednej elektrowni, bo wszystkie by zbankrutowały, a prąd kupowalibyśmy za granicą - mówi Andrzej Długosz, szef agencji Cross Media zajmującej się lobbingiem. Ale lobbystów wynająć może każdy, nawet mafia. Zespół profesjonalistów potrafi w dowolny sposób ograć niedouczonych posłów czy kupić głosy chciwych. Ustawę o grach losowych i zakładach wzajemnych od 1992 r. nowelizowano czternastokrotnie i wciąż zostawiano lub tworzono nowe korupcyjne furtki.
Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej spowodowała, że przez rok na stanowiska w tej służbie można powoływać osoby bez konkursu i kwalifikacji. W efekcie zatrudniono 20 nie spełniających wymogów ustawy dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych i wojewódzkich. Podobne rozwiązania zastosowano w art. 71 ustawy o zamówieniach publicznych. Zezwala on na odstąpienie od procedury przetargowej "ze względu na szczególne okoliczności gospodarcze" (w 2001 r. wykorzystano tę możliwość prawie w 300 wypadkach). Ustawa pozwala też na dowolne określanie warunków przetargu, a więc na ustawienie go pod konkretnego oferenta. Z kolei ordynacja podatkowa zawiera 129 możliwości podejmowania uznaniowych decyzji przez urzędników.

Ręce posłów precz od ustaw!
- Przyczyną obniżania się jakości polskiego prawa jest błędne przekonanie, że należy je nowelizować, zamiast dobrze egzekwować normy, które już są, a także poprawiać skuteczność sądów - mówi prof. Safjan. Zaledwie piętnastu posłów może zgłosić w Sejmie nawet najbardziej idiotyczny projekt. Tak właśnie było w wypadku ustawy o lekach za złotówkę. Pod inicjatywą poselską złożył swój podpis ówczesny minister zdrowia Mariusz Łapiński. Posłowie nie tylko zgłaszają głupie pomysły, ale także psują wiele ustaw, bo mają prawo w komisjach i w sali sejmowej zmienić wszystkie zapisy wyjściowego projektu.
Inaczej jest choćby w Kanadzie, gdzie parlamentarzysta nie może przedstawić projektu ustawy, którą sam napisał. Muszą ją zaakceptować albo wręcz od nowa skonstruować parlamentarni prawnicy. Również w brytyjskim parlamencie zgłoszenie projektu ustawy wymaga uzyskania pozytywnej opinii biura prawnego Izby Gmin - według zasady Johna Stuarta Milla, że parlament może tylko przyjąć albo odrzucić przedłożony projekt. Reguła "ręce posłów precz od ustaw" obowiązuje też we Francji. Założenie takiego rozwiązania jest proste - opracowywanie ustaw powinno być domeną prawników, czyli rzemieślników w sztuce legislacji. Zadaniem polityków jest tylko precyzyjne określenie celów, którym ma służyć przyjmowane prawo. W przeciwnym razie ustawodawstwo zamienia się w bublodawstwo.
Więcej możesz przeczytać w 31/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 31/2003 (1079)

 • Na stronie - Moda na modę3 sie 2003, 1:00Ale co to jest moda? Każdy chce nosić na sobie coś takiego, co noszą wszyscy, ale jednocześnie, czego nie ma nikt inny. Paradoks?3
 • Peryskop3 sie 2003, 1:00Papież bez lewodopy To nie atak choroby, lecz zaprzestanie podawania lewodopy jest powodem pogorszenia się formy papieża. Pierwsze symptomy odnotowano podczas czterodniowej pielgrzymki Jana Pawła II do Chorwacji na początku czerwca. Panowały tam...6
 • Dossier3 sie 2003, 1:00Józef OLEKSY poseł SLD "Minister Jakubowska jest postacią barwną, jest postacią atrakcyjną, dynamiczną, wulkaniczną i muszę powiedzieć, że współpraca z nią jest atrakcyjna" TOK FM Jan Maria ROKITA poseł Platformy...7
 • Poczta3 sie 2003, 1:00To tylko mafia W związku z artykułem Wojciecha Sumlińskiego "To tylko mafia" (nr 29) wyrażam stanowczy protest przeciwko praktykom dziennikarskim zastosowanym przy pisaniu tego tekstu. Nigdy w sprawie związanej z opisywaną aferą nie...9
 • Kadry3 sie 2003, 1:009
 • M&M3 sie 2003, 1:00JEDYNY SPOSÓB Komu od ciągłych afer wytchnienie się marzy, kto chce, by politycy nie tracili twarzy, niech namówi na urlop wszystkich dziennikarzy.10
 • Playback3 sie 2003, 1:0010
 • Ulicki zakochany w Krenzu3 sie 2003, 1:00"Jesteś mężczyzną wyższym i przystojniejszym od Ericha Honeckera" - to nie erotyk, ale fragment zaangażowanego wiersza "Do Egona Krenza" (byłego przywódcy NRD), napisanego przed dwoma laty przez Ryszarda Ulickiego, nowego członka Krajowej Rady...10
 • Z życia koalicji3 sie 2003, 1:00Aleksander Kwaśniewski jest prezydentem wszystkich Polaków, z wyjątkiem rybaków. Kiedy odpoczywa w Juracie, dzielna marynarka wojenna zamyka akwen naprzeciwko jego hotelu, co wkurza rybaków, którzy mają w zwyczaju...12
 • Z życia opozycji3 sie 2003, 1:00Coraz lepiej sobie radzą w rankingach bracia Kaczyńscy, którzy ustępują pola tylko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu. Lech (47 proc. popularności) ciągle wyprzedza Jarosława, ale tylko o 2 proc. Ale za to Jarosławowi szybciej przybywa...13
 • Fotoplastykon3 sie 2003, 1:0014
 • Wakacje z kantem3 sie 2003, 1:00Sześć na dziesięć polskich biur turystycznych oszukuje klientów!16
 • Pakt antypedofilski3 sie 2003, 1:00Media wymusiły na polskim parlamencie zaostrzenie prawa przeciwko pedofilom20
 • Niemiecka rewizja3 sie 2003, 1:00Niech Polacy zrzekną się roszczeń wobec dawnego ZSRR na rzecz niemieckich wypędzonych22
 • Sejm bublodawców3 sie 2003, 1:00W Polsce można handlować ustawami, wstawiać lub usuwać całe paragrafy albo ich fragmenty24
 • Przystanek Owsiak3 sie 2003, 1:00Festiwal w Żarach to największy hipisowski spektakl na świecie30
 • Nałęcz - Hulaj dusza3 sie 2003, 1:00Tylko ograniczenie immunitetu ukróci łamanie prawa przez posłów33
 • Giełda i wektory3 sie 2003, 1:00Hossa Świat Odlotowy samolot Tanie linie lotnicze Virgin Atlantic chcą przejąć klientów klasy biznes oraz pasażerów wycofanych z użytku samolotów Concorde. Richard Branson, właściciel VA, wpadł na pomysł nowego zestawu usług...34
 • Dolar z katapultą3 sie 2003, 1:00Amerykańskie firmy nokautują konkurentów - dowodzi "Business Week"36
 • Piekło w raju3 sie 2003, 1:00Szwedzka niewola kontra amerykańska wolność40
 • Strategia taktyków3 sie 2003, 1:00O nietrwałości "trwałego ożywienia gospodarczego"42
 • Jastrzębie w gołębniku3 sie 2003, 1:00Niedouczeni politycy psują złotego44
 • Balcerowicz wprost - O rezerwach na chłodno3 sie 2003, 1:00Duże rezerwy walutowe odstraszają agresorów, czyli spekulantów chcących osłabić złotego48
 • 2 x 2 = 4 - Polska prywatyzacja3 sie 2003, 1:00Polacy ciągle żyją urojeniami na temat wartości majątku odziedziczonego po PRL49
 • Supersam3 sie 2003, 1:00Domowy szpieg SpyTel, przenośny system alarmowy firmy Zepter działający w sieci telefonii komórkowej, pozwala usłyszeć przez telefon, co dzieje się w naszym domu pod naszą nieobecność. Aparat włączy również alarm lub zadzwoni pod...50
 • Modyktator Arkadius3 sie 2003, 1:00Arkadius, Ewa Minge i Maciej Zień zadają szyku w Europie52
 • Karnawał na plaży3 sie 2003, 1:00Letnie miasteczka pod patronatem "Wprost" ożywiły polskie wybrzeże59
 • Piłkarska ruletka3 sie 2003, 1:00Transferowy show ma rozruszać futbolowy rynek60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Dyplomacja a kolacja3 sie 2003, 1:00Piotrusiu! Jak każde dziecko rodzaju męskiego chciałem na początku być strażakiem, potem pilotem, ale już chwilkę później dyplomatą.62
 • Druga płeć - Ciastko bez kalorii3 sie 2003, 1:00Za udawanie przed światem kogoś, kim się nie jest, prędzej czy później trzeba zapłacić najwyższą cenę63
 • Nigdy się nie boję3 sie 2003, 1:0095-letnia dziś Izabella Horodecka wzięła udział w likwidacji 23 najniebezpieczniejszych zdrajców Polski Podziemnej64
 • Know-how3 sie 2003, 1:00Pizza LECZY Częste jedzenie pizzy zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre rodzaje raka - przekonują włoscy naukowcy z Instytutu Badań Farmakologicznych w Mediolanie. Zespół uczonych pod kierunkiem Silvana Gallusa przebadał 8 tys....67
 • Kawa na uspokojenie?3 sie 2003, 1:00Lecznicza żywność leczy głównie ze złudzeń68
 • Przesiewanie nowotworów3 sie 2003, 1:00Lek na raka za 10 złotych!71
 • Kąpiel z powikłaniami3 sie 2003, 1:00Sinice bywają groźne niczym broń biologiczna72
 • Bez granic3 sie 2003, 1:00Rozrywka dla najważniejszych Koniec z grą w golfa w godzinach pracy. Władze Sabah, drugiego pod względem wielkości stanu Malezji, zakazały wyższym rangą urzędnikom państwowym tej popularnej rozrywki. Od tej pory biurokraci będą mogli grać w golfa...74
 • Teraz Iran?3 sie 2003, 1:00Czy Husajn dostał azyl w Iranie w zamian za broń masowego rażenia lub jej dokumentację?76
 • Saddam to nie Dracula3 sie 2003, 1:00Rozmowa z Paulem Wolfowitzem, zastępcą sekretarza obrony USA81
 • Reżim masowej zagłady3 sie 2003, 1:00A jeśli nawet Husajn nie miał broni jądrowej?!82
 • Spis euromrzonek3 sie 2003, 1:00Chciejstwo zabije europejską konstytucję84
 • Atomowe grejpfruty Kima3 sie 2003, 1:00Kim Dzong Il podminowuje świat86
 • Cytat dyplomatyczny - Kto po Prodim?3 sie 2003, 1:00Premierowi Danii daję największe szanse wśród kandydatów na szefa Komisji Europejskiej87
 • Menu3 sie 2003, 1:00Kraj Piętnastka Big Cyca Znana z licznych skandali i happeningów formacja rockowo-kabaretowa Big Cyc zapowiada huczne obchody swojego 15-lecia. Urodziny odbędą się 3 sierpnia w Gdańsku. W programie przewidziano Urodzinową Paradę Uliczną,...88
 • Atak piratów3 sie 2003, 1:00Filmy marynistyczne będą kasowymi przebojami tego sezonu90
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego3 sie 2003, 1:00BEYONCE Dangerously In Love Jak mawiają rezydenci siłowni - w zdrowym ciele, zdrowy duch. Na okładce swojej solowej płyty odziana w resztki kryształowego żyrandola pani Beyoncé jawi się tak zdrowo, że aż człowiek chciałby zostać jej...93
 • Muzeum wstydu3 sie 2003, 1:00Komu przeszkadza muzeum powstania warszawskiego94
 • Obraza rozumu3 sie 2003, 1:00Ponad 70 lat temu w Prusach sędziowie lepiej rozumieli wolność artystycznej wypowiedzi niż w dzisiejszej Polsce96
 • Perły do lamusa? - Furia obrazu3 sie 2003, 1:00"Czas Apokalipsy" wywiera piekielne wrażenie, ale równocześnie jest przykładem kompletnie zafałszowanej historii98
 • Nowowizja - "Aby język giętki"3 sie 2003, 1:00Cały świat, nie tylko naukowy, obiegła ostatnio informacja o pierwszym szczęśliwym przeszczepieniu ludzkiego języka. Organ podobno się przyjął, pacjent jedynie musi jeszcze się nauczyć mówić. W tym kontekście szczególnie intrygująco...100
 • Towarzysze i koledzy - Kultura poantyczna3 sie 2003, 1:00Spędziłem ostatnie dwa tygodnie na Krecie i muszę powiedzieć, że jest to dziwny kraj. Niby Europa (a nawet i Unia Europejska), powinna więc być widoczna gołym okiem sodoma i gomora. Rozwiązłość obyczajów, upadek społeczeństwa, frustracje i...100
 • Organ Ludu3 sie 2003, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 31 (44) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 28 lipca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Wielki konkurs "Organu Ludu" Lifting Pałacu im. Stalina "Organ Ludu" przyłącza się do...101
 • Skibą w mur - Egoizm liderów3 sie 2003, 1:00Taka jest natura lidera, że nie uznaje nikogo nie tylko nad sobą, ale także obok siebie102