KGB. Reaktywacja

KGB. Reaktywacja

Dodano:   /  Zmieniono: 
Putin ożywił Dzierżyńskiego
Federalna Służba Bezpieczeństwa jest jedyną instytucją kontrwywiadowczą na świecie, która dysponuje jednostkami pancernymi, własnym lotnictwem oraz flotą. Do 80 tys. funkcjonariuszy FSB doszło w lipcu 210 tys. pograniczników z Federalnej Służby Granicznej, ich baza materialna i techniczna, m.in. 550 miasteczek wojskowych, oraz bardzo rozbudowana w rejonach pogranicza sieć agenturalna. Dyrektor FSB gen. Nikołaj Patruszew dowodzi nie tylko jednostkami operacyjno-dochodzeniowymi, ale także potężnymi siłami wojskowymi, stanowiącymi do tej pory część wojsk pogranicza. Samodzielność zachowały jedynie wywiad cywilny (SWZ) oraz jednostki ochrony (FSO). Obowiązujące od lipca tego roku zmiany są konsekwencją reorganizacji rosyjskich służb specjalnych dokonanej przez prezydenta Władimira Putina.

W sieci FAPSI
Jeszcze niedawno rozważano zupełnie inny wariant reformy straży granicznej. Według przyjętej w 1998 r. koncepcji ochrony granicy państwowej, wchodzące w jej skład jednostki wojskowe miały zostać zlikwidowane. Planowano zniszczenie setek kilometrów drutu kolczastego na granicach z krajami WNP, miała powstać zdemilitaryzowana formacja utworzona na wzór zachodnich straży granicznych (nie dotyczyło to pogranicza z Tadżykistanem i obszaru Zakaukazia). Putin zarzucił ten pomysł, stworzono zmilitaryzowany ośrodek władzy, którym stała się FSB.
Cenną zdobyczą FSB stały się zasoby Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji (FAPSI), która została zlikwidowana, a jej zaplecze przejął kontrwywiad oraz FSO. Właśnie w ramach prezydenckiej służby ochrony powstanie nowa jednostka - Służba Łączności Specjalnej - której zadaniem będzie ochrona kontrwywiadowcza łączności rządowej i prezydenckiej Rosji. Aby w pełni ocenić, jak smakowitym kąskiem było dla FSB połknięcie FAPSI, warto wspomnieć, że poza pełnieniem zwykłych zadań elektronicznego wywiadu i kontrwywiadu, agencja kontroluje cały obszar informatyczny kraju. Bez jej atestu nie może tam działać żaden system informatyczny. Nadzoruje ona ponadto wszystkie łącza telekomunikacyjne, operatorów telefonii komórkowej oraz Internetu, a także łączność wojskową i sieci informacyjne rosyjskiego wywiadu.
Równie ważna jest rola polityczna agencji. FAPSI jest głównym organizatorem sieci tworzącej system "Wybory", łączącej wszystkie obwody do głosowania w Rosji. Za pośrednictwem tego systemu liczone są głosy w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. Przekazanie systemu pod kontrolę FSB trudno ocenić inaczej jak dodatkowe zabezpieczenie się ze strony administracji prezydenckiej przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. FSB wzmocniło 40 tys. funkcjonariuszy FAPSI i znaczna część budżetu agencji.
FSB od dawna stara się przekonać społeczeństwo, że trwa konflikt Rosji z Zachodem. Kilka miesięcy temu Patruszew z dumą informował o 27 amerykańskich wolontariuszach Korpusu Pokoju, którym z powodu zarzutu szpiegostwa uniemożliwiono wjazd do Rosji. Z inicjatywy FSB wydalono z Moskwy Centrum Solidarności, reprezentujące amerykańską organizację związkową AFL-CIO, a także znanego niemieckiego dziennikarza, który pisał krytyczne reportaże z Czeczenii. FSB oskarżała o szpiegostwo rosyjskich naukowców i działaczy ekologicznych informujących międzynarodową opinię publiczną o dramatycznych problemach zanieczyszczenia środowiska w Rosji. Teraz, kiedy FSB będzie kontrolowała informacje dotyczące życia społecznego, gospodarczego i politycznego kraju, jej wpływ na rozwój wydarzeń wzrośnie.

Pięść prezydenta
Udział KGB w puczu z sierpnia 1991 r. przesądził o losach tej formacji. Jednym z ostatnich aktów prawnych podpisanych w grudniu 1991 r. przez prezydenta Michaiła Gorbaczowa był dekret o likwidacji komitetu. W miejsce potężnej instytucji (KGB) kumulującej różnorakie funkcje powstała - po wielu reformach - struktura złożona z pięciu niezależnych jednostek: Federalnej Służby Bezpieczeństwa zajmującej się kontrwywiadem, Służby Wywiadu Zagranicznego, Federalnej Agencji Rządowej Łączności i Informacji (FAPSI), Federalnej Służby Granicznej oraz Federalnej Służby Ochrony, do której należała ochrona najwyższych funkcjonariuszy państwowych. Reorganizacji nigdy nie przechodziły wojskowe służby wywiadowcze, skupione w Zarządzie Głównym Wywiadu (GRU).
Zwolennicy tego modelu zakładali, że służby powinny z sobą konkurować w zdobywaniu informacji dla najważniejszych urzędów państwowych w Rosji oraz mieć potencjał, który umożliwiałby administracji prezydenckiej ich sprawne kontrolowanie. Obawiano się, że zwinięte w "pięść" organy bezpieczeństwa staną się zagrożeniem dla rosyjskiej demokracji, co z kolei będzie sprzyjało przyjęciu antydemokratycznych rozwiązań w strukturach państwa.
Przeciwnicy rozbicia KGB zwracali uwagę na małą efektywność nowego modelu oraz wykorzystywali coraz powszechniejszą w społeczeństwie rosyjskim tęsknotę za stabilizacją i bezpieczeństwem z czasów sowieckich. Specsłużby są nadal symbolem potęgi państwa i jego omnipotencji w życiu społecznym. Remedium na wszelkie kłopoty Rosji, według zwolenników odbudowy komitetu, miała być kolejna reforma prowadząca do odtworzenia scentralizowanego sowieckiego modelu funkcjonowania służb specjalnych. Putin w znacznym stopniu spełnił te oczekiwania.

Oligarchowie pod ochroną
W ramach reorganizacji zlikwidowano Federalną Służbę Policji Podatkowej, najmłodszą z rosyjskich specsłużb. Powstała ona w 1995 r., aby zwalczać przestępstwa podatkowe, a stopniowo rozszerzyła swe kompetencje także na inne obszary przestępczości ekonomicznej. 20 tys. spośród 53 tys. funkcjonariuszy policji podatkowej przeszło do MSW, zasilając szeregi jednostek do walki ze zorganizowaną przestępczością. Pozostali będą stanowić trzon nowej federalnej służby specjalnej, którą nazwano Państwowym Komitetem ds. Kontroli nad Obrotem Narkotykami i Środkami Psychotropowymi. Na jego czele stanął jeden z zaufanych ludzi Putina, Wiktor Czerkiesow - były funkcjonariusz KGB, w czasach sowieckich odpowiedzialny za walkę z dysydentami.
Trudno ocenić, jakie cele przyświecały Putinowi przy powoływaniu hybrydy, którą tworzą jednostki policji podatkowej oraz specjaliści w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej. Tym bardziej że policja podatkowa przez kilka lat zbudowała dobrze funkcjonującą sieć informacyjną w biznesowych sferach Rosji. Jej współpracownikami byli przedstawiciele banków, biur maklerskich i urzędów celnych. Stanowili wartościowe źródła informacji wykorzystywane do zwalczania przestępstw gospodarczych, ale niewielki będzie z nich pożytek w działaniach przeciwko mafii narkotykowej.
Niektórzy komentatorzy przypuszczają, że komitet będzie jedynie przystankiem w karierze Czerkiesowa, który w przyszłości ma stanąć na czele federalnego resortu skupiającego wszystkie rosyjskie służby specjalne. Przygotowana przez administrację prezydenta Rosji ustawa o federalnych organach bezpieczeństwa przewiduje możliwość dalszego jednoczenia jednostek działających na rzecz bezpieczeństwa państwa bez konieczności wprowadzania kolejnych zmian legislacyjnych.
Likwidując policję podatkową, Putin zaskarbił sobie wdzięczność wielu biznesmenów, którzy narzekali na nadmierną aktywność tej formacji. Reorganizacja spowoduje, że wiele dochodzeń zostanie zamkniętych. Czy jest to sposób na zapewnienie sobie lojalności oligarchów w czasie zbliżającej się kampanii wyborczej?

Rynkowy czekizm
Rosja u progu nowego stulecia nadal nie rozstrzygnęła, jaki jest ostateczny cel bolesnej transformacji prowadzonej od 1991 r. Idea stworzenia nowoczesnego, sprawnego, wolnego od korupcji państwa zapewniła Putinowi wielką popularność, a sytuacja międzynarodowa umożliwiła Rosji powrót do grona państw liczących się na arenie międzynarodowej. Zarówno sytuacja wewnętrzna, jak i położenie międzynarodowe Rosji zmuszają jej władze do poszukiwania optymalnego systemu bezpieczeństwa. Wydaje się jednak, że ostatnie zmiany w służbach specjalnych oznaczają zaniechanie przez Putina rzeczywistej reformy systemu bezpieczeństwa. W Rosji, poza armią, w różnych strukturach zmilitaryzowanych służy ponad 2 mln ludzi. W żadnym państwie nie ma tak licznych formacji mundurowych: wojsk wewnętrznych, kolejowych, drogowych, budowlanych, atomowych itd. Warto dodać, że w Rosji działa także gigantyczny prywatny sektor bezpieczeństwa. Według niektórych ocen, prywatne służby bezpieczeństwa i agencje ochrony zatrudniają 3 mln funkcjonariuszy. Większość z nich zaczynała karierę w sowieckiej bezpiece. Naturalne są ich związki z kolegami, którzy nadal pracują na państwowych posadach. Niektórzy zresztą tam wracają, jak Jurij Zaostrowcew, dziś wicedyrektor FSB, a wcześniej szef wielkiej prywatnej służby bezpieczeństwa związanej z grupą Sibirskij Aluminij.
W wielu dziedzinach życia społecznego i politycznego Rosji najwyższe stanowiska zajmują byli funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa lub armii. Według Zakładu Badań Elit Rosyjskiej Akademii Nauk, co czwarty przedstawiciel putinowskiej elity politycznej to mundurowy. Według tych samych badań, w latach 1999-2002 ich udział we władzach państwowych w całym kraju powiększył się siedem razy. Rośnie rola przedstawicieli "resortów siłowych" w gospodarce. Ten proces, zapoczątkowany w czasie transformacji gospodarczej Związku Sowieckiego, określa się mianem "czekizmu rynkowego". Trudno sobie wyobrazić, by w tym systemie było wiele miejsca dla wolnego rynku i opozycji politycznej.
Putin jest wychowankiem sowieckich organów bezpieczeństwa. W jego najbliższym otoczeniu jest wielu oficerów FSB. Widać uznali oni, że nadeszła pora, by ponownie zacisnąć specsłużby w żelazną "pięść" i przygotować się do wielkiej rozgrywki o władzę w przyszłym roku. W Rosji toczy się dyskusja, czy na plac przed moskiewską Łubianką, siedzibą FSB, a wcześniej KGB i NKWD, ma wrócić pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, zdemontowany w sierpniu 1991 r. Wiele wskazuje na to, że na korytarze władzy jego duch już powrócił.


Żelazny Feliks i następcy
Najważniejsi szefowie radzieckich służb bezpieczeństwa
 • Feliks Dzierżyński (1917-1922) - twórca bolszewickiego aparatu terroru WCzK, przekształconej później w NKWD.
 • Gienrich Jagoda (1934-1935) - komisarz bezpieczeństwa państwowego, inspirator zabójstwa Siergieja Kirowa, członka politbiura KPZR w 1934 r. Jagoda został zgładzony na polecenie Stalina trzy lata później.
 • Nikołaj Jeżow (1936-1937) - za jego urzędowania w ZSRR przeprowadzono wielką czystkę, usuwając potencjalnych przeciwników Stalina. Szacuje się, że w ciągu dwóch lat rozstrzelano milion osób, a 7-8 milionów zesłano do łagrów.
 • Ławrientij Beria (1938-1946) - za służby specjalne w Związku Radzieckim odpowiadał do śmierci w 1953 r.; najpierw jako szef NKWD, a potem m.in. jako zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Obrony ZSRR. Odsunięty przez Chruszczowa, został skazany na śmierć i rozstrzelany.
 • Iwan Sierow (1954-1958) - odpowiedzialny za zbrodnie NKWD dokonane po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie polskie. Doprowadził m.in. do podstępnego aresztowania przywódców Polski podziemnej, sądzonych w procesie szesnastu. Za jego urzędowania przekształcono NKWD w KGB. Kierując tajnymi służbami, zlecił aresztowanie członków rządu Imre Nagya w czasie antykomunistycznego powstania w Budapeszcie w 1956 r.
 • Jurij Andropow (1967-1982) - uzależnił od KGB wywiad wojskowy (GRU) oraz uniezależnił służby specjalne od rządu. Rosnące wpływy KGB w ZSRR pozwoliły mu zostać sekretarzem generalnym KPZR w 1982 r.
 • Władimir Kriuczkow (1988-1991) - kierował KGB do upadku ZSRR. Uczestnik puczu Giennadija Janajewa w Moskwie w 1991 r.
 • Władimir Putin (1998-1999) - przepracował w KGB, a później w FSB 20 lat. Był m.in. radzieckim szpiegiem w Niemczech. Obecnie prezydent Rosji.
Więcej możesz przeczytać w 34/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 34/2003 (1082)

 • Wprost od czytelników 24 sie 2003, 1:00 Bańka mydlana W felietonie "Bańka mydlana" (nr 26) Tomasz Nałęcz zdefiniował czytelnikom podatek liniowy jako "równe obciążenie zobowiązaniami podatkowymi wszystkich obywateli, niezależnie od uzyskiwanych... 3
 • Na stronie - Alternatywy III RP 24 sie 2003, 1:00 Polska z blokowiska na Ursynowie genialnie przedstawiona w serialu Stanisława Barei ma się dobrze, a nawet coraz lepiej. 3
 • Peryskop 24 sie 2003, 1:00 Dziewczyny do wzięcia Nicole Kidman Lisa Marie Presley Sharon Stone Britney Spears Angelina Jolie Sandra Bullock Meg Ryan Queen Latifah Jennifer Garner Cameron Diaz Coraz więcej gwiazd Hollywood jest do wzięcia. Od kilku tygodni wolna jest na... 8
 • Dossier 24 sie 2003, 1:00 abp Józef GLEMP prymas Polski "Złe zjawiska występują nie tylko u nas, mają swoje korzenie raczej poza krajem, my zaś dysponujemy dużym potencjałem duchowym: doświadczeni zaborami i okupacjami mamy nabyte predyspozycje do... 9
 • Poczta 24 sie 2003, 1:00 Swojska Osiecka W numerze 33 ukazała się sympatyczna (dziękujemy!), ale bałamutna (prostujemy!) notatka "Swojska Osiecka". Wynikało z niej, że sopocki Teatr Atelier im. Agnieszki Osieckiej stanowi centrum festiwalu (?)... 11
 • Kadry 24 sie 2003, 1:00 11
 • M&M 24 sie 2003, 1:00  NOWY POMYSŁ MINISTERSTWA EDUKACJI Nauczyciele płaczą, że to zgryz nie lada, iż muszą o korupcji uczniom opowiadać. A przecież dość najbliższe przykłady przywołać: Najbliższy uczniom przykład korupcji to szkoła. 12
 • Playback 24 sie 2003, 1:00 12
 • Brudasy chodzą pieszo 24 sie 2003, 1:00 W Bratysławie, stolicy Słowacji, kontrolerzy komunikacji miejskiej mają prawo wyprosić pasażera, który "niewystarczająco zadbał o higienę", czyli po prostu śmierdzi. Brudasom nie pomoże nawet ważny bilet. Pasażerowie... 12
 • Z życia koalicji 24 sie 2003, 1:00 Jest w Sejmie pewien fotel. Posłowie SLD opowiadają, że jest to fotel przeklęty. Kiedyś zasiadał w nim poseł Chaładaj, ale wywalono go z klubu za udział w sprawie podwójnych głosowań. Wygnanego posła zastąpił Andrzej... 14
 • Z życia opozycji 24 sie 2003, 1:00 Unia Wolności żyje! Wiadomości o Partii Ludzi o Czystych Wujcach dochodzą już nie tylko z sądów czy od organów ścigania, ale także z radia. W Trójce usłyszeliś-my Władysława Frasyniuka. Było to bardzo pouczające... 15
 • Fotoplastykon 24 sie 2003, 1:00 © Henryk Sawka 16
 • Koncern Czarzastego 24 sie 2003, 1:00 Koncern medialny Czarzastego miał powstać za pieniądze wyprowadzone z PZU Życie. 18
 • Polskie uszy Honeckera 24 sie 2003, 1:00 Polscy współpracownicy Stasi wciąż nie zostali rozliczeni. 22
 • Lotna armia globalna 24 sie 2003, 1:00 Polska w amerykańskiej sieci wojskowych baz szybkiego reagowania 26
 • Dziura strategiczna 24 sie 2003, 1:00 To nie zniecierpliwienie postawą rządu Gerharda Schrödera jest powodem wyprowadzki części oddziałów US Army z Niemiec i redukcji baz użytkowanych tam przez US Forces. 28
 • Przyczółek Polska 24 sie 2003, 1:00 W 2004 r. powstaną u nas pierwsze bazy US Army 28
 • Krzemowa pustynia 24 sie 2003, 1:00 Politycy likwidują polską naukę 30
 • Nałęcz - Śmiech to zdrowie 24 sie 2003, 1:00 Władza, która traci autorytet, traci również otoczkę humoru 33
 • Zawracanie gitary - Szejk Lewicowo-Demokratyczny 24 sie 2003, 1:00 Panowie, lepiej wziąć złoża ropy w Puszczy Noteckiej i chromolić wszystkich! 33
 • Giełda i wektory 24 sie 2003, 1:00 Hossa Świat McAtak McDonald's, próbując przełamać arabski bojkot amerykańskich produktów, wprowadził na egipski rynek McArabię, kanapkę składającą się z dwóch grillowanych kawałków kurczaka w cienkim... 34
 • Lokator pańszczyźniany 24 sie 2003, 1:00 12 milionów Polaków w kajdanach spółdzielni mieszkaniowych 36
 • Umrzeć ze śmiechu 24 sie 2003, 1:00 Przewodnik po największych polskich nonsensach prawnych 42
 • Z węgla na gaz 24 sie 2003, 1:00 Prezesa PGNiG, jednej z największych polskich firm, wybrano w trybie farsy To plany zawodowe, a nie zła sytuacja w górnictwie, jest powodem złożenia rezygnacji przez Marka Kossowskiego z funkcji wiceministra gospodarki" -... 45
 • Schröder w składzie porcelany 24 sie 2003, 1:00 Niemcy szukają czwartej drogi 46
 • Przystań biznesu 24 sie 2003, 1:00 Nadbałtyckie tygrysy zawstydzają "starą Europę" 48
 • Załatwione odmownie - Liberalne fałszywki 24 sie 2003, 1:00 W upaństwowionej gospodarce mamy do czynienia z upaństwowionym społeczeństwem 50
 • Supersam 24 sie 2003, 1:00 Już pięć modeli aut ma silniki o mocy 1000 KM i więcej 52
 • Rasa globalna 24 sie 2003, 1:00 Świat zdominuje jedna rasa: ludzie będą mieli zadarte nosy, wydatniejsze policzki oraz brązowo-żółtą skórę 54
 • Dobry klimat 24 sie 2003, 1:00 Klimatyzacja ratuje życie 58
 • Spływ kajakowy ze sztucerem 24 sie 2003, 1:00 Polska przebojem turystycznym Europy? 60
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Głos mają ryby 24 sie 2003, 1:00 Drogi Bobku! Piszę do Ciebie z Sopotu znad smażonej fląderki, która jeszcze dziś rano pływała w wodach Zatoki Gdańskiej, nie przejmując się sinicami, tymi, co przepłoszyły stąd masę letników. 62
 • Ekran osobisty - Urlop jak emigracja 24 sie 2003, 1:00 Nie chodzi nam już o odpoczynek, lecz o ucieczkę ze świata, w którym nie potrafimy dłużej żyć 63
 • Miecz proroka 24 sie 2003, 1:00 Z szyitami, bezwzględnymi mistrzami konspiracji, przyjdzie się zmierzyć w Iraku naszym żołnierzom 64
 • Know-how 24 sie 2003, 1:00 Terapia rakotwórcza Hormonalna terapia zastępcza stosowana przez kobiety po menopauzie aż dwukrotnie zwiększa ryzyko zachorowania na raka piersi - wykazały badania Cancer Research UK, największe tego typu testy na świecie. Dotychczas... 67
 • Na psychotropach dzieci 24 sie 2003, 1:00 Prozac przepisuje się nawet niemowlętom! 68
 • Rzeki na Saharze 24 sie 2003, 1:00 Satelity na usługach archeologów 72
 • Rak z rusztu 24 sie 2003, 1:00 Podczas grillowania wydziela się tyle dioksyn, ile trafia do atmosfery po wypaleniu 220 tys. papierosów! 74
 • Zaloty do lustra 24 sie 2003, 1:00 Przeważnie kochamy ludzi podobnych do nas 75
 • Bez granic 24 sie 2003, 1:00 Futbol wolności Futbol przeżywa w Afganistanie renesans. Na boiskach całego kraju w piłkę grają kilkuletnie dzieci, starsi mężczyźni, a nawet młode kobiety. "Kocham piłkę nożną, bo to najwspanialszy, królewski sport"... 76
 • KGB. Reaktywacja 24 sie 2003, 1:00 Putin ożywił Dzierżyńskiego 78
 • Zaćmienie Ameryki 24 sie 2003, 1:00 Spokojnie, to tylko awaria! 82
 • Trumna katów, ofiar i terrorystów 24 sie 2003, 1:00 W Berlinie pisze się od nowa historię Niemiec 84
 • Oceany niespokojne 24 sie 2003, 1:00 Współcześni piraci morscy to grube ryby biznesu trzęsące światowym handlem 87
 • Cytat dyplomatyczny - Polskie drogi 24 sie 2003, 1:00 Tak duży kraj tranzytowy jak Polska musi mieć sieć nowoczesnych dróg 89
 • Menu 24 sie 2003, 1:00 Polska Echo Pałasińskiej "Ekoreliefy" - takim tajemniczym tytułem opatrzona jest wystawa Marii Pałasińskiej, prezentowana w warszawskiej galerii Kordegarda. "Eko" to po włosku echo, choć kojarzy nam się również... 90
 • Zakopiański blef 24 sie 2003, 1:00 Potędze podhalańskiego mitu ulegli nawet hitlerowcy, próbując stworzyć Goralenvolk 92
 • Bestia Presleya 24 sie 2003, 1:00 50. urodziny rock and rolla 96
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 24 sie 2003, 1:00 SUPER FURRY ANIMALS Phantom Power Przy obcowaniu z powyższym albumem nie zanotowałem ani przypływu furii wszelakiej, ani tym bardziej wzmocnienia pałera. Szósta płyta Walijczyków to podobno psychodeliczny eklektyzm z... 97
 • Ewa kusicielka 24 sie 2003, 1:00 Ewa Krzyżewska mogła zostać drugą Sophią Loren Całkiem niedawno amerykańscy filmowcy, obejrzawszy "Zazdrość i medycynę", zarzucili mnie pytaniami o tę fascynująca aktorkę, która wystąpiła w głównej roli -... 98
 • Kino Tomasza Raczka 24 sie 2003, 1:00 Bruce wszechmogĄcy Reżyseria: Tom Shadyac W rolach głównych: Jim Carrey, Morgan Freeman, Jennifer Aniston USA 2003 Czy Bóg jest Murzynem? Takie pytanie ma prawo zadać sobie każdy, kto obejrzy "Bruce'a... 99
 • System Idiotele - Morda ich twarz 24 sie 2003, 1:00 Czy pamiętacie państwo, jak Lech Wałęsa rozwiązał Sejm? Badania opinii publicznej wykazały wtedy, że społeczeństwo nie zauważyło tego, ponieważ liczba pozytywnych ocen pracy parlamentu wyraźnie wzrosła. Mimo że nie działał, a... 100
 • Nowowizja - Kolej na yeti 24 sie 2003, 1:00 Nie mogło być gorzej! W samym środku sezonu ogórkowego unieważniono potwora z Loch Ness. Następny na liście do unieważnienia jest yeti. 100
 • Organ Ludu 24 sie 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 34 (47) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 18 sierpnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza "Raport otwarcia" dziedzictwem ludzkości Kolejny sukces rządu L. Millera! Głośno ostatnio jest... 101
 • Skibą w mur - Topless pod strażą! 24 sie 2003, 1:00 Straż miejska w Gdyni traktuje kobiety z gołym biustem tak samo jak groźnych ekshibicjonistów krążących po okolicznych lasach 102