Sowiecka republika polska

Sowiecka republika polska

Dodano:   /  Zmieniono: 
Przez ponad pół wieku mieszkańców ZSRR przekonywano, że Armia Czerwona dokonała "wyzwoleńczego wymarszu na zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś". Cel akcji określono tak: jakoby uprzedzić zajęcie przez Rzeszę tych terenów zamieszkanych przez Ukraińców i Białorusinów oraz zabezpieczyć zachodnie granice ZSRR. Przemilczano zawiązanie sowiecko-niemieckiego spisku, przypieczętowanego tajnym protokołem do paktu Ribbentrop-Mołotow. Józef Stalin 7 września 1939 r. w rozmowie z sekretarzem generalnym Kominternu Georgim Dimitrowem cynicznie oświadczył: "Państwo polskie dotychczas było państwem narodowym. Rewolucjoniści bronili je więc przed rozbiorem i zniewoleniem. Ale teraz państwo faszystowskie ciemięży Ukraińców, Białorusinów itd. Cóż złego by było w tym, gdyby w wyniku zniszczenia Polski rozszerzyć system socjalistyczny na nowe tereny i ludność?". To nie były abstrakcyjne rozważania. Już 1 września Biuro Polityczne KC WKP(b) postanowiło powiększyć Armię Czerwoną o 76 dywizji, do 173 dywizji; 3 września - zatrzymać w wojsku miesiąc dłużej żołnierzy zwalnianych do rezerwy, zmobilizować rezerwistów oraz transport konny i samochodowy w sześciu okręgach wojskowych, postawić w stan pogotowia obronę przeciwlotniczą Kijowa, Leningradu i innych miast.
Zaczęły się intensywne przygotowania do działań zbrojnych: formowano jednostki, ściągano sprzęt, przegrupowywano formacje. 8 września wyższe kręgi partyjno-państwowe zdecydowały ograniczyć przewozy cywilne między 10-20 września, dzień później określono zadania Rady Ekonomicznej i Komitetu Obrony, dotyczące ciągłości zaopatrzenia wojska (instytucje te składały się z najbardziej wpływowych osób w państwie i obradowały codziennie). W ten sposób politbiuro podjęło kroki w celu przygotowania błyskawicznej operacji wojskowej na dużą skalę - czyli pełnego rozgromienia wojsk RP we wschodniej Polsce.

"Zająć faszystowską Polskę!"
W związku z otrzymaną z Berlina informacją o rzekomym zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie 9 września Wiaczesław Mołotow przekazał ambasadorowi Rzeszy Friedrichowi Schulenburgowi, że "sowieckie działania zbrojne zaczną się w ciągu najbliższych kilku dni". Właśnie 9 września komisarz obrony Kliment Woroszyłow i szef sztabu generalnego Armii Czerwonej Borys Szaposznikow podpisali rozkazy, w których nakazali wojskom Białoruskiego i Kijowskiego Specjalnych Okręgów Wojskowych (BSOW i KSOW): "Do końca 11 września potajemnie się zgrupować i być gotowym do zdecydowanej ofensywy mającej na celu zniszczenie błyskawicznym uderzeniem stawiających opór wojsk przeciwnika...; zdecydowane natarcie rozpocząć wraz z przekroczeniem granicy państwa w nocy z 12 na 13 września". Zachował się rozkaz wydany wojskom BSOW - na nim 14 września Szaposznikow zredagował nową wersję: "wojska grup mają rozpocząć zdecydowaną ofensywę o świcie 17 września". Odroczenie wymarszu było spowodowane tym, że Warszawa wciąż stawiała opór. Pierwszą wersję rozkazu oraz poprawiony rozkaz wydany KSOW spalono w 1941 r.
Charakterystyczne jest, że dzień przed wydaniem wojskom rozkazu rozpoczęcia operacji we wschodniej Polsce Ławrentij Beria, szef bezpieki, zarządził powołanie dziewięciu grup operacyjnych czekistów, które przydzielił armiom BSOW i KSOW. Zlecono im złamanie polskich struktur państwowych i powołanie na zajętych przez Armię Czerwoną ziemiach nowych organów władzy - "zarządów tymczasowych". Na Ukrainę skierowano zastępcę komisarza spraw wewnętrznych Wsiewołoda Mierkułowa, na Białoruś - szefa Specjalnego Wydziału NKWD Wiktora Boczkowa. Równocześnie z przygotowaniami wojskowymi operacji organizowano jej zaplecze polityczne. Na polecenie politbiura ludowe komisariaty (resorty) spraw wewnętrznych i zagranicznych pilnie porządkowały informacje o Polsce.
Na polecenie Stalina 8 września Komintern rozesłał partiom komunistycznym dyrektywę, w której podkreślano imperialistyczny charakter wojny. Znalazło się w niej też zalecenie: "proletariat międzynarodowy w żadnym wypadku nie może bronić faszystowskiej Polski, która odrzuciła pomoc ZSRR i ciemięży inne narody".
15 września sekretariat komitetu wykonawczego Kominternu zabronił komunistom wstępowania do powoływanych we Francji i innych krajach legionów formowanych z Polaków, Niemców i innych antyfaszystów gotowych walczyć po stronie Polski.

Kłamstwo dla zbrodni
17 września o godzinie 2.00 w nocy Stalin wezwał Schulenburga. Poinformował ambasadora o zbliżającej się chwili przekroczenia granicy przez wojska sowieckie. Osiągnięto porozumienie w sprawie powołania sowiecko-niemieckiej komisji koordynującej działania obu armii. Stalin uwzględnił wskazówki Schulenburga, poprawiając notę, którą zamierzał wręczyć ambasadorowi Wacławowi Grzybowskiemu.
W nocie znalazły się takie stwierdzenia jak: "Warszawa jako stolica Polski już nie istnieje", "państwo polskie i jego rząd faktycznie przestały istnieć". Żadne z tych stwierdzeń nie odpowiadało rzeczywistości. W rosyjskich archiwach znalazłam raport Nikołaja Watutina, szefa sztabu frontu ukraińskiego. Zaznaczono w nim, że na wschodni brzeg Wisły kierowano polskie wojska z zachodu, w rejon Brześcia zaś jednostki z północnego wschodu. Armia Tadeusza Kutrzeby, znajdująca się w niemieckim okrążeniu, dostała zadanie przebicia się na południowy wschód. Polskie wojska miały też zapewniać łączność z Rumunią. By uchronić armię przed potencjalnym niemieckim okrążeniem od północnego wschodu, dowództwo 9. Korpusu miało utworzyć linię obronną Pińsk - Brześć. Do Rowna, Kowla, Łucka i Dubna skierowano oficerów, by formowali jednostki. "Przekroczenie granicy przez wojska frontu ukraińskiego zniweczyło te plany polskiego dowództwa" - podsumował Watutin.
To właśnie Stalin był inicjatorem całkowitej likwidacji Polski jako państwa. Umowa o "przyjaźni i granicy" oraz dodane do niej tajne protokoły, podpisane przez Ribbentropa i Mołotowa, sformalizowały czwarty rozbiór Polski przez dwa państwa. ZSRR otrzymał tereny o powierzchni 190 tys. km2 z ponad 12 mln mieszkańców.
W ciągu 12 dni działań wojennych wzięto do niewoli około 240 tys. polskich żołnierzy. Wielu z nich zostało zwolnionych przez wojska frontu białoruskiego i ukraińskiego przed przekazaniem ich do jednostek i obozów NKWD. W ostatnich dniach do niewoli trafiło 126 tys. osób. Około
85 tys. szeregowców i młodszych oficerów decyzją politbiura zwolniono lub przekazano Niemcom w październiku-listopadzie 1939 r. W niewoli pozostało 40 tys. jeńców, w tym 15 tys. oficerów i policjantów w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Jak wiadomo, na podstawie postanowienia politbiura z 5 marca 1940 r. rozstrzelano więźniów tych obozów oraz 7,3 tys. osadzonych w więzieniach.

Gwałt międzynarodowy
Wprowadzenie sowieckich wojsk do Polski było pogwałceniem wszystkich dwustronnych i międzynarodowych umów podpisanych przed przedstawicieli władz polskich i sowieckich, brutalnym naruszeniem norm prawa międzynarodowego. Nie wypowiedziana wojna ZSRR przeciwko Polsce wyczerpuje nawet znamiona definicji napaści, zaproponowane przez sowiecką dyplomację w 1933 r. W rzeczywistości była to zbrodnia przeciwko pokojowi, tak jak zostało to określone w orzecznictwie międzynarodowego trybunału w Norymberdze. Także według tego orzecznictwa, zbrodnią wojenną jest rozstrzeliwanie jeńców wojennych i cywilów, natomiast wysiedlenie ponad 300 tys. Polaków jest zbrodnią przeciwko ludzkości. Łącznie wszystko to stanowi zbrodnię ludobójstwa. Pogląd ten wyznaje w Rosji sporo historyków i osobistości publicznych. Byłoby jednak kłamstwem twierdzić, że taka ocena działań reżimu stalinowskiego jest popierana przez większość naukowców, publicystów i dziennikarzy.
Konsensusu w sprawie "polskiej" polityki Stalina, podobnie jak w wielu innych kwestiach w Rosji nie ma. Dość rozpowszechniona jest opinia, że w sierpniu 1939 r. władze ZSRR nie mając pewności, że twórcy polityki appeasement - Wielka Brytania i Francja - podejmą zdecydowane kroki w celu powstrzymania nazizmu, zdecydowały się na zawarcie paktu o nieagresji z Niemcami, by zyskać czas na przygotowanie się do wojny. Wielu Rosjan zgodziłoby się także z tezą angielskiego historyka, lorda Allana Bullocka: "Podział Polski pozwolił Rosjanom dostać z powrotem dawne rosyjskie ziemie anektowane przez Polaków w 1920 r.".
A jednak przemiany, które zaszły na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zmuszają do znacznej zmiany ukształtowanych w czasach sowieckich poglądów na wydarzenia sierpnia-września 1939 r. Już w czasie pierestrojki problematyka lat 1939-1941 wywołała w Rosji ostrą walkę polityczną i ideową. Zakończono ją przyjęciem przez deputowanych 24 grudnia 1989 r. uchwały "O politycznej i prawnej ocenie sowiecko-niemieckiej umowy o nieagresji", w której potępiono tajny protokół jako sprzeczny z prawem międzynarodowym i moralnością. Od tego czasu ocena tego paktu jako bezprawnego i amoralnego zakorzeniła się - choć zapewne jeszcze nie do końca w pełni - w świadomości rosyjskiego społeczeństwa.
Więcej możesz przeczytać w 38/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2004 (1138)

 • Na stronie - Biedni na umyśle 19 wrz 2004 W Polsce bycie bogatym jest rodzajem raka czy aberracji To bzdura, że bogaci rządzą światem. Brednią jest też twierdzenie, że lepiej być bogatym i zdrowym niż biednym i chorym. Światem rządzą biedni. A biednym i chorym opłaca się być choćby dlatego, że - wbrew powszechnemu... 3
 • Wprost od czytelników 19 wrz 2004 Szkoda czasu na dzieciństwo Jako uczeń liceum całkowicie zgadzam się z tezami artykułu "Szkoda czasu na dzieciństwo" (nr 36). Moim zdaniem, należy także przypomnieć o kolejnych bezsensownych projektach Ministerstwa Edukacji, jak... 3
 • Skaner 19 wrz 2004 Milczenie Schroedera Wojna na rezolucje i eskalacja na tle roszczeń Pruskiego Powiernictwa wręcz rujnują dokonania na rzecz pojednania naszych narodów - mówi "Wprost" poseł SPD Markus Meckel po przyjęciu przez Sejm... 8
 • Dossier 19 wrz 2004 To, co jest wypowiadane pod adresem mojej małżonki oraz fundacji, to jest już po prostu draństwo Polskie Radio Program I ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI, prezydent RP Dosyć tego bicia się w piersi! Ileż można się bić w te piersi? One są już po... 9
 • Sawka 19 wrz 2004 10
 • Kadry 19 wrz 2004 11
 • Poczta 19 wrz 2004 Z Łodzi do Lodziji Lodzija, fabryka pończoch w Izraelu, nie powstała - jak stwierdzono w artykule "Z Łodzi do Lodziji" (nr 36) - w Tel Awiwie, lecz w miejscowości Hulon pod tym miastem. Redakcja Rzeczpospolita familijna W artykule... 13
 • M&M 19 wrz 2004 PREZYDENT PRZED KOMISJĄ Zeznawać przed tą pierwszą strasznie się opierał. Przed drugą sam się wprasza Kraj oczy przeciera. - To rzecz osobowości - ktoś wyjaśnił mi to. Mniej straszny Giertych z Gruszką niż Ziobro z Rokitą. 13
 • Playback 19 wrz 2004 13
 • Nałęcz: Mnożyć czy dzielić? 19 wrz 2004 Dobrych chęci wystarcza na razie jedynie na wybrukowanie lewicowego piekła Pojawiają się kolejne propozycje jednoczenia podzielonej lewicy. Na pierwszy rzut oka trudno odmówić im słuszności. Już Onufry Zagłoba zauważył, że zawsze bardziej opłaca się dodawać i mnożyć, niż... 14
 • Amerykańskie drożdże 19 wrz 2004 Konkurs tygodnika "Wprost" i ambasady USA w Polsce dla młodych dziennikarzy Historyk Paul Johnson stwierdził, że nienawidzić Ameryki to znaczy nienawidzić ludzkości. Podobnie jest z amerykańską kulturą - nienawidzić jej to odrzucać gusty większości mieszkańców globu.... 15
 • Z życia koalicji 19 wrz 2004   To nie ludzie, to wilki atakują przezacną fundację Jolanty Kwaśniewskiej i żądają, by ujawniła, ile kasy dał jej Orlen. A prezydentowa pojąć nie może, że ktoś nie wierzy jej na słowo i domaga się kwitów. A ona co, w... 16
 • Z życia opozycji 19 wrz 2004  Zbigniew Chrzanowski, wiceminister rolnictwa za Buzka, a dziś poseł SKL - Coś Tam Jeszcze, rezygnuje z mandatu i rzuca politykę. Mało tego, pakuje żonę, dziatki swoje, bagaże i... emigruje do Ameryki. Rację miał Krzysztof Janik,... 17
 • Fotoplastykon 19 wrz 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 18
 • Bogactwo wróg Polaków 19 wrz 2004 Jesteśmy biedni, bo chcemy być biedni Mądre narody - powiedział król amerykańskiego radia Rush Limbaugh - we własnym interesie roztaczają ochronę nad swoimi bogaczami, narody głupie ich niszczą". Polska należy do tej drugiej grupy. Żądanie w stylu Jakuba Szeli odebrania... 20
 • Egzekucja na klasie próżniaczej 19 wrz 2004 Platforma Obywatelska proponuje trzęsienie ziemi w polskiej polityce i wizji państwa Państwo polskie obrosło liczną, podobną do komunistycznej klasą próżniaczą polityków. Mnożą oni dla siebie przywileje (immunitety), tworzą niezliczone stanowiska płatne z budżetu państwa... 28
 • Lawina Steinbach 19 wrz 2004 Trzysta polskich rodzin wypędzonych w 1942 r. z Wileńszczyzny domaga się od Litwy odszkodowań Pruskie Powiernictwo zaczęło pączkować w Polsce. Odszkodowań za mienie utracone podczas II wojny światowej domaga się założone w Gdyni Polskie Powiernictwo. O to samo będą zabiegać... 32
 • Cepy nierozumu 19 wrz 2004 Dlaczego posłowie chcą wpakować Polskę w kolejną czarną dziurę? W przedwyborczych debatach w USA na dalszy plan zeszło wszystko to, co nie ma związku z wykorzystywanymi na rzekach Indochin (podczas wojny wietnamskiej) szybkimi łodziami patrolowymi oraz dziennikiem pokładowym... 34
 • Orwell z o.o. 19 wrz 2004 Rozmowa z dr Ewą Kuleszą, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych 36
 • Giełda 19 wrz 2004 Hossa Świat Więzienny kurort Ośmiu mężczyzn osadzonych w więzieniu Amontada w północno-wschodniej Brazylii regularnie płaci rachunki za czynsz oraz zużywane przez siebie wodę i prąd. - To był ich własny pomysł - zapewnia Fabio... 38
 • Miliardy z kanapy 19 wrz 2004 Jak meblujemy Europę Czeski komplet kieliszków, laptop z procesorem wyprodukowanym na Węgrzech, opakowanie słoweńskich leków, puszka estońskich śledzi, a w salonie - stół i komplet krzeseł z Polski. Takie zdjęcie wnętrz typowego apartamentu w Paryżu opublikowała tuż przed... 40
 • Mennica pod ratuszem 19 wrz 2004 Trzy tysiące lokalnych walut funkcjonuje na świecie XXI wiek będzie stuleciem prywatnych walut" - uważa Alan Greenspan, prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W Europie jest już w obrocie 20 prywatnych walut, w USA - 30. Własne pieniądze drukują gminy, miasta, a nawet... 46
 • Moskwa nad Tamizą 19 wrz 2004 100 mld funtów zainwestowali ostatniego roku w Londynie Rosjanie Rosjanie nadchodzą!" - krzyczą nagłówki w brytyjskiej prasie. Rosyjscy miliarderzy coraz częściej przeprowadzają się z rodzinnych stron do Londynu. Transakcją roku w stolicy Wielkiej Brytanii obwołano kupno za... 48
 • Siła Woli 19 wrz 2004 Jak emigrant z Polski zwiększał obroty Nokii Stefan Widomski, emigrant z Polski, jest jednym z najbogatszych mieszkańców Finlandii i najbardziej cenionych ekspertów w dziedzinie handlu ze Wschodem; jedynym Polakiem, który odniósł tak ogromny sukces w fińskim biznesie. Na... 52
 • Załatwione odmownie: Człowiek demolka 19 wrz 2004 Europa cierpi na tchórzem podszytą niechęć do zdecydowanych działań nawet we własnej obronie Jakiś czas temu oglądałem z moim młodszym synem kinomanem film "Człowiek demolka". Jest to film późniejszy od "Seksmisji" Juliusza Machulskiego, który zainteresował się tylko jednym... 54
 • Supersam 19 wrz 2004 Moc volva Nigdy za dużo mocy - uznali szwedzcy konstruktorzy i przedstawili pierwsze w historii ośmiocylindrowe volvo. SUV XC90 z silnikiem 4400 cm3 generuje moc 315 KM, rozpędzając auto do 100 km/godz. w ciągu 7 s. Prędkość maksymalną... 56
 • Siła siwych 19 wrz 2004 Na 20 bilionów dolarów ocenia się ekonomiczny potencjał ludzi starych na świecie W Polsce powstanie pierwsze miasto zamieszkane wyłącznie przez emerytów. Zostanie zbudowane w okolicach Nałęczowa. Na świecie funkcjonuje już ponad 400 takich miast, zwanych sun cities -... 58
 • Café Polska 19 wrz 2004 Kawa wygrała w naszym kraju wojnę z herbatą "Bieg mojego życia odmierzają łyżeczki kawy" - pisał poeta T.S. Eliot. To spostrzeżenie pasuje do tego, co w ostatnich latach dzieje się w Polsce: jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się kawowym rynkiem Europy. Kawa wygrała w... 64
 • Lagerfeld klasy średniej 19 wrz 2004 Wielcy projektanci tworzą dla mas, bo w haute couture panuje głęboki kryzys Szydzenie z masowego gustu to szczyt zarozumialstwa" - mówi Karl Lagerfeld, gdy zarzuca mu się, że prostytuuje się na masowym rynku. Jesienią kolekcja 30 ubrań Lagerfelda, tworzącego m.in. dla Chanel,... 67
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta 19 wrz 2004 Jabłka miłości Drogi Przyjacielu! Korzystając z sezonu, zajadam się świeżymi gruntowymi pomidorami w postaci sosów, zup i sałatek. Czym byłby świat bez tego najwspanialszego z warzyw? Bohaterką tygodnia jest znowu Miryna, która uparła się, że ususzy na próbę trochę pomidorów,... 70
 • Ekran osobisty: Kartka z Paramountu 19 wrz 2004 Starck jest tym dla designu, czym Armani dla mody, a Winfrey dla talk-show. Ekstraklasa! Znajomi zaprosili mnie do Nowego Jorku. "Przeżyjesz niesamowitą przygodę - zapewniali przez telefon - zarezerwowaliśmy ci pokój w jednym z najpiękniejszych hoteli świata". Przywykłem do... 71
 • Most honoru 19 wrz 2004 Gdy Edward Śmigły-Rydz opuszczał Polskę, oficerowie strzelali sobie w serca W połowie września 1939 r. wojna praktycznie była już przegrana. Walki, co prawda, trwały nadal. Nadal broniła się Warszawa i Modlin, walczyło Wybrzeże, zaczynała się wielka bitwa nad Bzurą, ale... 72
 • Sowiecka republika polska 19 wrz 2004 Przez ponad pół wieku mieszkańców ZSRR przekonywano, że Armia Czerwona dokonała "wyzwoleńczego wymarszu na zachodnią Ukrainę i zachodnią Białoruś". Cel akcji określono tak: jakoby uprzedzić zajęcie przez Rzeszę tych terenów zamieszkanych przez Ukraińców i Białorusinów oraz... 76
 • Know-how 19 wrz 2004 Kosmiczna pomyłka Wbrew pogłoskom uczeni nie nawiązali kontaktu z pozaziemską cywilizacją. Tajemniczy sygnał radiowy SHGb02+14a, którym ekscytowały się media, to prawdopodobnie zwykłe zakłócenia dochodzące do... 78
 • Doktor Alzheimer 19 wrz 2004 Tran i czerwone wino lepiej chronią przed skrajną demencją niż kosztowne leki Zrobię wszystko, co możliwe, by oszczędzić innym rodzinom bólu, który był naszym udziałem. Straciliśmy już tak wiele czasu, że nie możemy sobie pozwolić na dalsze zwlekanie" - powiedziała Nancy... 80
 • Zwierzenia zwierząt 19 wrz 2004 Świnie, wrony, kawki, gołębie, a nawet ryby potrafią myśleć abstrakcyjnie! Kartezjusz, który uważał, że zwierzęta są jedynie żywymi maszynami, był w błędzie. Zwierzęta, zwłaszcza ssaki, tak jak ludzie potrafią rozwiązywać problemy, podejmować decyzje i okazywać uczucia -... 84
 • Rękopis znaleziony we Frascati 19 wrz 2004 Słynny manuskrypt Voynicha okazał się dziełem genialnego naciągacza Rękopis Voynicha, uznawany za jedną z największych zagadek średniowiecza, zapisany literami nieznanego alfabetu i przechowywany jak skarb w Yale University, to jedynie zręcznie spreparowana mistyfikacja, nie... 86
 • Bez granic 19 wrz 2004 Chiny w oryginale Chiny mają być oryginalne. Rząd Wen Jiabao zapowiedział walkę z piractwem. Stolicą nielegalnego podrabiania i kopiowania jest Szanghaj, gdzie produkty z metkami Chanel, Givenchy czy Louis Vuitton można kupić już za 10... 88
 • Organizacja Niemocy Zjednoczonej 19 wrz 2004 Bezwład ONZ osiągnął w latach 90. masę krytyczną, a miejsce "globalnego gwaranta pokoju" zajęły USA Chybione działania dyplomatyczne, zakończone fiaskiem operacje militarne, debaty prowadzące donikąd czy marnotrawstwo pieniędzy zdominowały najnowszą historię ONZ. O tym, że... 90
 • Nowy Nowy Jork 19 wrz 2004 Zgrana Karta Narodów Zjednoczonych? Najpoważniejszym wyzwaniem, jakie stanie przed uczestnikami 59. sesji ONZ, pozostaje reforma Narodów Zjednoczonych. Przez dziesiątki lat organizacja próbowała się zmieniać. Nigdy tak naprawdę to się nie udało. Często stawiamy sobie pytanie:... 92
 • Hydra Putina 19 wrz 2004 Oligarchowie z KGB pierwszymi kapitalistami Rosji Nie jest tajemnicą, że funkcjonariusze służb specjalnych z Petersburga urośli w siłę. Grupa ta obejmuje obecnie środowisko byłych KGB-istów, którzy przenieśli się z Petersburga do Moskwy wraz z Putinem i tam najpierw zajęli... 96
 • Kontratak imperium 19 wrz 2004 Dlaczego Rosjanie czytają Huntingtona? W stanie wojennym opowiadano dowcip, że sowiecką politykę epoki późnego Breżniewa jako pierwszy przewidział reżyser George Lucas, kręcąc film "Imperium kontratakuje". Potem był prezydent Reagan mówiący o imperium zła. Później gnilny... 98
 • Buty Abu Ammara 19 wrz 2004 Gdyby nie polityka Arafata, każdy Palestyńczyk miałby dziś mieszkanie i samochód Podczas spotkania z raisem (Jaserem Arafatem) w Ramalli kilku młodych aktywistów zażądało natychmiastowych zmian personalnych we władzach Autonomii Palestyńskiej. - Jesteśmy starzy - tłumaczył... 100
 • Demokracja w imię Allaha 19 wrz 2004 Koniec z dżihadem! - głoszą mieszkańcy południowej Azji To było chyba najlepsze głosowanie, jakie widziałem" - powiedział 5 lipca po pierwszej turze indonezyjskich wyborów prezydenckich Jimmy Carter, który z grupą obserwatorów monitorował ponad 20 kampanii wyborczych w... 102
 • Japońska lady Di 19 wrz 2004 Księżna Masako zmienia najstarszą monarchię świata Cesarz Akihito wzywa ją do siebie raz w miesiącu i posługując się jak najgrzeczniejszym, a jednocześnie jak najbardziej oficjalnym językiem, pyta, czy miała okres. Księżna za każdym razem spuszcza głowę i zawstydzona cicho... 104
 • Menu 19 wrz 2004 Krótko, po Wolsku Przyjaciel gangstera Czy jest to przejaw wszechobecnej amerykanizacji, czy przesiąknęliśmy już tak kulturą wideoklipu, że wszystko co wolniejsze i niespuentowane nie może nas w pełni rozbawić? Podobno w szkołach... 106
 • Teatr niezaspokojonego pożądania 19 wrz 2004 Polskie teatry na co dzień są zahibernowane, a budzą się tylko na przeglądy i festiwale W Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Francji plany teatrów są ogłaszane przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem. Widzowie znają dokładne daty premier (nie są rzadkością plany kilkuletnie). U... 108
 • Fabrykant śmiechu 19 wrz 2004 Machulski rozśmiesza widzów zamęczanych przez jego kolegów reżyserów Jak na garbatego, robimy proste filmy! - mówi "Wprost" Juliusz Machulski. Jego zdaniem, w Polsce to, co powinno być poboczną produkcją, stało się głównym nurtem. - Ja nie kręcę i nigdy nie będę kręcił filmów... 112
 • Wniebowzięci 19 wrz 2004 Maklakiewicz i Himilsbach byli nierozłączni jak pijaństwo i kac Pewnego upalnego dnia po całej Warszawie szukaliśmy z Jankiem Himilsbachem piwa, oczywiście ciepłego, bo w tamtych czasach innego nie sprzedawano. Zmęczeni bezskutecznymi wysiłkami usiedliśmy na murku przy... 114
 • Malowane nudą 19 wrz 2004 O Nikiforze krążyła plotka, że był bękartem malarza Aleksandra Gierymskiego Lata 60. były piękne i beztroskie, życie miało smak, ludzie byli lepsi niż obecnie, a sztuka nie dotknięta piętnem komercji. Takie jest przesłanie nowego filmu Krzysztofa Krauzego (autora głośnego... 116
 • DVD Kamila Śmiałkowskiego 19 wrz 2004 Nigdy w Życiu **** Reżyseria: Ryszard Zatorski W rolach głównych: Danuta Stenka, Artur Żmijewski Polska 2004 r. Najbardziej kasowy polski film tego roku już na DVD. Udana ekranizacja powieści Grocholi to rozrywka przede wszystkim dla... 117
 • Ueorgan Ludu 19 wrz 2004 Propaństwowa i patriotyczna wypowiedź posła Rokity Nasi politycy i publicyści wykazują liczne błędy, jakie miały zostać popełnione przez Rosjan podczas akcji w Biesłanie. - U nas byłoby to nie do pomyślenia - oświadczył z poczuciem... 120
 • Skibą w mur: Wiwat chałtura! 19 wrz 2004 Lepiej w remizie przytulać cizie, niż w klubie aktora żebrać o sponsora Prawdziwi artyści są biedni, zdychają z głodu pod płotem, czepia się ich komornik i często brakuje im paru złotych na piwo, występują w marnych piwnicach dla kilku kumpli, ich wiersze czyta nieliczna... 122