Nie chcę recenzować rządu

Nie chcę recenzować rządu

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego
"Wprost": Czy Alan Greenspan, prezes amerykańskiego banku centralnego, będzie dla pana wzorem do naśladowania?

Sławomir Skrzypek: Jest to postać, którą cenię i choć nie wszystkie jego doświadczenia nadają się do przeniesienia na grunt Polski, to pozostanie dla mnie autorytetem i wzorem.

- Leszek Balcerowicz wypowiadał się o nim z rezerwą.

- Pewnie dlatego, że Greenspan nie tylko pilnował inflacji, ale analizował, jaki wpływ jego decyzje mają na wzrost gospodarczy USA. Dla Balcerowicza absolutnym priorytetem było utrzymanie inflacji w pobliżu dolnej granicy założonego przedziału.

- A co będzie absolutnym priorytetem prezesa Skrzypka?

- Przestrzeganie konstytucji i innych przepisów regulujących działanie banku centralnego. Pragnę zwrócić uwagę, że dbałość o rozwój gospodarczy jest również wpisana w działalność i zadania NBP. W Ameryce Greenspan poważnie traktował tę kwestię, o czym świadczy wyczucie, z jakim prowadził okręt amerykańskiej gospodarki przez rafy kryzysów i zawirowań na rynkach światowych, i to przez prawie 19 lat. Zdaję sobie sprawę z tego, że w praktyce działania europejskich banków centralnych inaczej rozkłada się priorytety. Zgodnie z naszym porządkiem prawnym powinniśmy dbać przede wszystkim o wartość złotego oraz - jeśli nie pociągnie to za sobą ryzyka nadmiernego wzrostu inflacji - o wzrost gospodarczy. Ale o wysokości stóp procentowych - głównym instrumencie polityki monetarnej - decyduje nie tylko prezes NBP, ale cała Rada Polityki Pieniężnej.

- Jak przyjęli pana członkowie RPP?

- Przed pierwszym posiedzeniem odbyłem rozmowy z członkami rady i atmosfera była sympatyczna. Przyjęto mnie dobrze i ciepło.

- Mamy niemal 6-procentowy wzrost gospodarczy, znaczący wzrost płac, Polacy coraz chętniej zadłużają się w bankach. Czy grozi nam przegrzanie gospodarki?

- Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw i obywateli ma przede wszystkim charakter inwestycyjny. Sama kwestia przegrzania gospodarki jest bardzo dyskusyjna. Musimy oceniać sytuację, uwzględniając otoczenie międzynarodowe, warunki polskie oraz porównując się z podobnymi nam państwami Europy. Przykładanie ogólnych miar do naszej gospodarki nie zawsze się sprawdza. Na przykład niemal wszystkie dotychczasowe prognozy inflacyjne wskazywały na większy wzrost cen niż w rzeczywistości.

- Wedle powszechnego przekonania, wzmocnił pan w RPP frakcję "gołębi". Czy poprze pan bardziej restrykcyjną politykę pieniężną?

- Nie jestem zwolennikiem używania ornitologicznych etykietek. Do polityki pieniężnej nie podchodzę jednostronnie, wedle zasady "Kartagina musi być zburzona". Jeśli będę przekonany o konieczności podwyższenia stóp procentowych, wówczas będę tak głosował.

- Jak duży wzrost cen sprawi, że zapali się panu lampka ostrzegawcza?

- Istnieje pewna bezwładność rynków i decyzje RPP przekładają się na ich zachowanie z pewnym opóźnieniem. Powinniśmy dążyć do tego, by inflacja utrzymywała się w ramach wyznaczonych przez RPP, zgodnie z tzw. bezpośrednim celem inflacyjnym wyznaczonym na 2,5 proc. Na ten cel inflacyjny należy więc patrzeć symetrycznie od 1,5 proc. do 3,5 proc. Ostatnio inflacja wynosiła zwykle mniej niż 2,5 proc.

- Co pan rozumie przez "branie pod uwagę wzrostu gospodarczego, o ile inflacja na to pozwoli"?

- Poziom stóp procentowych, o którym decyduje RPP, jest najważniejszym i właściwie jedynym instrumentem polityki pieniężnej. Jestem przeciwnikiem, choć nie dogmatycznym, interwencji banku centralnego na rynku walutowym. Jeśli spojrzymy na kilkaset przykładów interwencji banków centralnych USA, Japonii lub Niemiec w latach 1985-2004, to ich skutki nie były zachęcające. Często pobudzały sytuacje kryzysowe, dając okazję do działania spekulantom.

- Kiedy powinniśmy przyjąć euro?

- Odwołam się do wypowiedzi Miltona Friedmana dla "Wprost": wtedy gdy będzie to dla nas korzystne. Są państwa, które bardzo skorzystały na przyjęciu euro, jak Irlandia i Hiszpania. I są państwa niezadowolone z tego powodu, jak Włochy, Grecja i Portugalia. Są też takie państwa, jak Niemcy czy Francja, gdzie ocena euro jest niejednoznaczna. Wyznaczanie daty przyjęcia przez Polskę euro może nastąpić po analizie kosztów i korzyści oraz po spełnieniu warunków przyjęcia wspólnej waluty. Lepiej określić datę, gdy będziemy naprawdę gotowi, niż ją później przekładać - jak niektóre państwa. Ministerstwo Finansów przewiduje, że kryteria konwergencji, stanowiące warunek przystąpienia do strefy euro, spełnimy w 2009 r. Jeśli do tego doliczymy czas na przeprowadzenie całej procedury, wychodzi, że przyjęlibyśmy euro w 2012 r. lub 2013 r. Ta decyzja należy do władz państwa.

- Leszek Balcerowicz regularnie wskazywał zagrożenia dla stabilności gospodarki i waluty powodowane przez politykę fiskalną państwa. Jak pan ocenia dokonania rządu w tym zakresie?

- Reprezentuję NBP, który jest niezależny od rządu, parlamentu i innych instytucji publicznych. Niezależność przejawia się również w tym, że poza ustawowym obowiązkiem opiniowania projektu ustawy budżetowej przez RPP nie powinienem się zajmować publicznym recenzowaniem bieżącej polityki rządu. Owszem, swoje poglądy zaprezentowałem już właściwym decydentom. Ale rolą NBP jest czytelne komunikowanie opinii publicznej i politykom decyzji RPP oraz precyzyjnych informacji o sytuacji gospodarczej, a nie prowadzenie polemiki z rządzącymi.

- Jakie były pańskie pierwsze decyzje personalne?

- W ciągu dwóch pierwszych tygodni jedyne moje decyzje personalne dotyczyły najbliższych współpracowników - asystentki, doradcy, kierowcy. Nie chcę formułować żadnych daleko idących wniosków kadrowych, dopóki nie zapoznam się z sytuacją całego NBP.

- Będzie pan współpracował z ludźmi Balcerowicza?

- Z otwartością podchodzę do wszystkich współpracowników. Najważniejsze są dla mnie kryteria merytoryczne i realizacja postawionych celów. Kadry są do tego środkiem, a nie celem samym w sobie. Jeśli chodzi o zarząd to czterech członków, w tym dwóch wiceprezesów NBP, kończy kadencje w 2010 r., a jeden w 2011 r. - to wynika z ustawy. Dwóch innych członków zarządu nie ma ustawowo określonej kadencji, mamy też wakat. Na razie nie wykorzystuję uprawnień w zakresie obsady tych stanowisk. Z zarządem współpracuje mi się dość dobrze.

- A przeprowadzi pan wśród pracowników NBP lustrację?

- Jestem zwolennikiem lustracji. Należy ją przeprowadzić, by zapewnić przepływ informacji nieskażony "czynnikami zewnętrznymi".

- Komisja Europejska w niedawnym raporcie zarzuca bankom detalicznym w unii celowe ograniczanie konkurencji, zawyżanie opłat i prowizji. Chce pan to zmienić?

- Kompetencje w tym zakresie mają takie instytucje, jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niedawno ukarał on banki za pobieranie nadmiernie wysokich opłat za transakcje kartami kredytowymi. Prezes NBP nie ma w tym zakresie większych uprawnień, poza udziałem w działaniach nadzoru bankowego. Ale one dotyczą głównie bezpieczeństwa i stabilności finansowej banków. Globalizacja prędzej czy później wymusi na bankach komercyjnych większe obniżki opłat i prowizji.

- Politycy wielokrotnie krytykowali sposób prywatyzacji banków w Polsce, na przykład zbyt duży udział kapitału zagranicznego w tym sektorze. Podziela pan te zarzuty?

- Obserwując sytuację na rozwiniętych rynkach unijnych, można stwierdzić, że obraz sektora bankowego w Polsce mógł-by być inny, gdyby inna była w latach 90. polityka prywatyzacyjna. Nie powinniśmy w tym zakresie wzorować się na Słowacji lub Węgrzech, całkowicie zdominowanych przez zagraniczne banki, lecz na państwach zachodnioeuropejskich. Nie chcę jednak teraz wracać do przeszłości, gdyż jako prezes NBP muszę działać w sytuacji, którą zastałem.

- Nie boi się pan politycznych zakusów, na przykład wobec rezerw walutowych NBP?

- Najczęściej w przeszłości mówiono w tym kontekście o tzw. rachunku rewaluacyjnym, czyli czysto księgowym zapisie, wynikającym z różnic kursowych. Jeszcze trzy lata temu wynosił on około 34 mld zł. Obecnie na skutek wzmocnienia się złotego przestał de facto istnieć. Zaś poziom rezerw walutowych powinien być właściwy dla bezpieczeństwa i stabilności systemu finansowego. I tyle. Dla mnie najważniejszym celem jest usprawnienie systemu zarządzania tymi rezerwami, w czym pomaga mi wiceprezes Krzysztof Rybiński. Nad nowym systemem ocen ryzyka pracuje już wyznaczona grupa wybitnych matematyków.

- Czy, jak zapowiadał Leszek Balcerowicz, w najbliższych latach nie będzie wypłat z zysku NBP do budżetu?

- Taką decyzję w grudniu 2006 r. podjęła RPP. Wierzę, że na podstawie prawidłowych analiz i prognoz. I to rada może ją zmienić, o ile zaistnieją ku temu warunki.

- Alan Greenspan często konsultował decyzje z prezydentem, senatorami, kongresmanami. A pan z kim je będzie konsultował?

- Greenspan prowadził jednak w pełni niezależną politykę monetarną. Moje decyzje też będą niezależne. Nawiązując jeszcze do Alana Greenspana, proszę, aby państwo pamiętali, że nie wypowiadam się jako jeden z ekspertów makroekonomicznych, ale jako prezes NBP, którego słowa mogą wpływać na rynki.


Fot: A. Jagielak
Więcej możesz przeczytać w 6/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 6/2007 (1259)

 • Na stronie - Poglądacze4 lut 2007, 23:45Brak poglądów jest u nas najbardziej rozpowszechnionym poglądem3
 • Wprost od czytelników4 lut 2007, 23:45Błogosławiona wina arcybiskupaZ wielkim zainteresowaniem przeczytałem artykuły na temat lustracji w Kościele "Błogosławiona wina arcybiskupa", "Agent Ignacy" (nr 2). Chciałbym jednak zwrócić uwagę na pewien - w moim...3
 • Skaner4 lut 2007, 23:458
 • Ustawa4 lut 2007, 23:45Szeregowy Jaruzelski8
 • Serial4 lut 2007, 23:45Klonowanie Klossa9
 • Estrada4 lut 2007, 23:45Rosiewicz wiecznie żywy9
 • Nowy Sącz4 lut 2007, 23:45Miasteczko multimedialne9
 • Książka4 lut 2007, 23:45Redaktor Urbański?10
 • Komputery4 lut 2007, 23:45Piraci w policji?10
 • Sawka czatuje4 lut 2007, 23:45Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)10
 • Prezydentura jest nudna4 lut 2007, 23:45Rozmowa z Kazimierzem Marcinkiewiczem12
 • Dyplomacja4 lut 2007, 23:45Chusta Angeli14
 • Obyczaje4 lut 2007, 23:45Gafy Sego14
 • Zanieczyszczenia4 lut 2007, 23:45Toksyczny śnieg15
 • Włochy4 lut 2007, 23:45Kto strzelił gola?15
 • Wprost Online4 lut 2007, 23:45Wojewoda w sieci16
 • Poczta4 lut 2007, 23:45Szkoły niesamodzielnościPrzyznam szczerze, że jestem zszokowany artykułem "Szkoły niesamodzielności" głównie z tego powodu, że w tym roku podjąłem studia na Politechnice Śląskiej na kierunku tak skrytykowanym przez...18
 • Playback4 lut 2007, 23:45Wojciech Dąbrowski, były wojewoda mazowiecki© A. JAGIELAK18
 • Ryba po polsku - Socjalizmu i żywca!4 lut 2007, 23:45Dla polityka nie ma nic bardziej podniecającego niż wydanie cudzych pieniędzy19
 • Z życia koalicji4 lut 2007, 23:45Wicepremier Andrzej Lepper żąda, żeby rząd zgodził się na skup trzody chlewnej. Jeśli się nie zgodzi, najsłynniejszy polski Mulat grozi rozpadem koalicji. Hm, jest coś symbolicznego w tym, że o losie koalicji z Samoobroną mogą...20
 • Z życia opozycji4 lut 2007, 23:45Zaczepił nas ostatnio pewien platformers J.S. i gorąco zachęcał, byśmy zajęli się pochodzeniem Anny Fotygi. A bo jej dziadek, a babcia, to już ho, ho! Mówił serio. Wiele chamówy widzieliśmy w Sejmie, ale takie numery rzadko tam...21
 • Wprost przeciwnie - Nie przegrzać!4 lut 2007, 23:45Lepiej zatrzymać się na lata na wzroście 5-procentowym, niż po wskoczeniu na 7 proc. stoczyć się do zera22
 • Fotoplastykon4 lut 2007, 23:45Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)23
 • Wyrok na Jana Pawła II4 lut 2007, 23:45Tajne służby PRL wiedziały o planowanym zamachu na papieża Polaka, ale go nie ostrzegły24
 • Archiwum Gustka4 lut 2007, 23:45Autor książki o zamachu na papieża przez trzydzieści lat współpracował z wywiadem PRL31
 • Ucieczka księży4 lut 2007, 23:45Co piąty duchowny porzucający w Europie kapłaństwo jest Polakiem32
 • Polska Bawaria4 lut 2007, 23:45Ściana wschodnia przeprowadza się na zachód36
 • Giełda4 lut 2007, 23:4542
 • Rosja obiecana?4 lut 2007, 23:45Aż 60 mld USD łącznie wyniosły w ubiegłym roku zagraniczne inwestycje w Rosji. Połowę z nich stanowiły inwestycje bezpośrednie, co stawia Rosję na trzecim miejscu wśród gospodarek rozwijających się - za Chinami i Singapurem....42
 • Polski tygrys4 lut 2007, 23:45Aż o 5,8 proc. wzrósł w ubiegłym roku produkt krajowy brutto Polski - wynika ze wstępnych danych GUS. Ten najlepszy od dziewięciu lat wynik zaskoczył większość analityków. Jeszcze trzy tygodnie temu Ministerstwo Finansów prognozowało...42
 • Merkel jak Thatcher4 lut 2007, 23:45Osiem ostatnich kopalń węgla kamiennego w Niemczech zostanie zamkniętych do 2018 r. Porozumienie w tej sprawie podpisała koalicja CDU/CSU-SPD z przedstawicielami Nadrenii Północnej-Westfalii i Kraju Saary. Na przełomie XIX i XX wieku...42
 • Tesco w Ameryce4 lut 2007, 23:45Tesco, największa brytyjska sieć hipermarketów, wkracza na amerykański rynek. Pierwsze sklepy (pod marką Fresh and Easy) zostaną otwarte w Kalifornii. Mają konkurować z sieciami średnich marketów, takimi jak 7-Eleven. Nie będzie to...42
 • Big mBang4 lut 2007, 23:45MBank, największy polski bank wirtualny, po sukcesie odniesionym w Polsce (1,3 mln klientów) chce wejść na rynki Czech i Słowacji. Pierwsi klienci będą mogli zakładać konta w obu krajach już w drugiej połowie tego roku. MBank rozwija...42
 • Gdzie jest 265 milionów?4 lut 2007, 23:45Fatum wisi nad sprzedażą Orlenowi rafinerii Możejki. Jednym z warunków zgody amerykańskiego sądu federalnego na sprzedaż akcji litewskiej rafinerii polskiemu koncernowi było to, by pieniądze z transakcji trafiły do depozytu sądu w...42
 • Szkoleniowy survival4 lut 2007, 23:45Co jest jedną z największych zmór pracowników? Marek i Wojciech Wareccy sugerują, że są to przymusowe szkolenia. I dlatego napisali "Praktyczny przewodnik dla uczestników szkoleń, czyli jak przeżyć każde szkolenie". Autorzy...42
 • Usterkiada4 lut 2007, 23:45Konsumenci zaakceptowali nową regułę na rynku: za niższą cenę - niższą jakość44
 • Nie chcę recenzować rządu4 lut 2007, 23:45Rozmowa ze Sławomirem Skrzypkiem, prezesem Narodowego Banku Polskiego50
 • Program Psucia Rzeczypospolitej4 lut 2007, 23:45Jan Rokita wpadł w pustkę, rzucając się od ściany liberalnej do konserwatywnej52
 • Świńskie doły4 lut 2007, 23:45Lepper wpadł w pułapkę, którą sam na siebie zastawił54
 • Supersam4 lut 2007, 23:4556
 • Anglik w Paryżu4 lut 2007, 23:45Połączeniem stylów Harry'ego Pottera i księcia Harry'ego (syna księcia Karola) nazwano najnowszą kolekcję mody Paula Smitha. Legenda brytyjskiego krawiectwa na zeszłotygodniowym paryskim tygodniu mody męskiej przypomniała Francuzom, że...56
 • Powrót GT4 lut 2007, 23:45Gdy w 1968 r. zaczęła się produkcja samochodu opel GT, wyglądającego jak miniatura chevroleta corvette, był to jeden ze zwiastunów nadejścia w Niemczech ery beztroskiej konsumpcji. Samochód ten zyskał popularność nawet w USA. Teraz, po...56
 • Dotknięcie wiosny4 lut 2007, 23:45Francuska marka Lacoste promuje limitowaną edycję kosmetyków Lacoste Vitality, w której skład wchodzą perfumy i balsam do ciała Touch of Spring oraz perfumy i żel pod prysznic Hot Play. Touch of Spring, czyli "dotknięcie...56
 • Kolor iPoda4 lut 2007, 23:45Doda Elektroda lubi się ubierać na różowo, więc jej laptop też jest różowy. Gadżety elektroniczne coraz częściej stają się nieodłącznym elementem stylu i muszą pasować do stroju. Producenci wiedzą o tym i dlatego iPod Shuffle...57
 • Parcie na skalpel4 lut 2007, 23:45Chirurgia plastyczna ma coraz mniej przeciwników. Jej upowszechnianiu się sprzyjają akceptacja społeczna i malejące koszty operacji - w Polsce w ciągu 5 lat spadły o jedną czwartą. W rezultacie Polacy znajdują się w czołówce...57
 • Władza z kapelusza4 lut 2007, 23:45Historyk mody mógłby nazwać polski rząd partyzantką60
 • Wojna polsko-ruska4 lut 2007, 23:45Mecze narodowych drużyn są najlepszym barometrem stosunków Polski z Niemcami i Rosją66
 • Międzynarodowy Dzień Głupoty4 lut 2007, 23:45Swoje święta mają nawet koty, znaczki pocztowe, toalety i musztarda68
 • Pazurem - Przegięcie symfoniczne4 lut 2007, 23:45Rubik na mecenasów z RFN raczej nie ma co liczyć. Wie o tym i kręci się koło swoich spraw, jak potrafi70
 • Krótko po Wolsku - Ladacznica monumentalna4 lut 2007, 23:45Różne już wznoszono pomniki - ludziom, zwierzętom, widziałem nawet swego czasu (w Detroit) pomnik opony, a w Rosji (gdzieżby indziej) jest podobno pomnik wódki. Jednak pomysł holenderskiej feministki, aby postawić w Amsterdamie monument...70
 • Żałuję, że musiałem4 lut 2007, 23:45Trudno było nie zostać zdrajcą i świnią72
 • Ożywianie serca4 lut 2007, 23:45"Gdyby ratownicy nie mieli defibrylatora, pewnie już bym nie żył" - mówi 57-letni Ryszard Szelest z Sanoka. Jest on jedną z pierwszych osób w Polsce, której udało się przywrócić akcję serca za pomocą automatycznego...76
 • Know-how4 lut 2007, 23:4576
 • Zakupy z lustra4 lut 2007, 23:45Już wkrótce przymierzając sukienkę w sklepie, będzie można zapytać przyjaciółkę o ocenę za pomocą lustra. Amerykańska firma opracowała interaktywne lustro, które wysyła obraz do telefonu komórkowego lub przez Internet na konto...76
 • Rak - dziecko ewolucji?4 lut 2007, 23:45Ewolucja jest kojarzona ze znakomitym przystosowaniem do środowiska, tymczasem w przyrodzie występuje mnóstwo organizmów, które przeczą tej teorii. Przykładem jest ciało człowieka, któremu daleko do biologicznego majstersztyku. Tchawica...76
 • Amnezja przyszłości4 lut 2007, 23:45Osoby cierpiące na amnezję nie tylko nie pamiętają przeszłości, ale także nie potrafią sobie wyobrazić przyszłości. Uczeni z uniwersytetu w Toronto badali osoby z uszkodzeniami hipokampu - obszaru mózgu odpowiedzialnego za...76
 • Prehistoryczny dwupłatowiec4 lut 2007, 23:45Żyjący 125 mln lat temu przodek ptaków Microraptor gui rozpościerał cztery kończyny pokryte piórami i szybował od drzewa do drzewa. Jednym susem mógł pokonać 40 m. Jack Templin i Sankar Chatterjee z Museum of Texas Tech University...77
 • Filar zdrowia4 lut 2007, 23:45To minister Religa ma rację, a nie premier Kaczyński78
 • Mowa krwi4 lut 2007, 23:45Grupa krwi jest tak samo istotna dla zdrowia jak geny czy tryb życia84
 • Łotr Kolumb4 lut 2007, 23:45Inwestycja w wyprawy Kolumba dała Hiszpanii największe przebicie w dziejach - 1,7 miliona razy86
 • Wiosna świstaka4 lut 2007, 23:45Świstak Phil z Punxsutawney w amerykańskim stanie Pensylwania nie zobaczył w tym roku swojego cienia. To oznacza, że do USA dużymi krokami zbliża się wiosna. Według legendy, jeżeli świstak w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)...88
 • Bez granic4 lut 2007, 23:4588
 • Dziurawy bankier4 lut 2007, 23:45Podczas niedawnej wizyty w Turcji Paul Wolfowitz, szef Banku Światowego, pokazał się z nowej strony. Kiedy przed wejściem do meczetu Selimiye w Edirne zdjął buty, oczom osób towarzyszących mu ukazały się dwie dziury w skarpetkach...88
 • Muzeum myśli Busha4 lut 2007, 23:45Południowy Uniwersytet Metodystyczny z Dallas chce utworzyć bibliotekę, muzeum i think tank imienia George'a W. Busha. Projekt wartej 500 mln USD inwestycji podzielił środowisko uniwersyteckie. Plany budowy centrum skrytykowało 68...88
 • Błękitne sari4 lut 2007, 23:45Służbę w ramach misji pokojowej Narodów Zjednoczonych w Liberii rozpoczął batalion 103 policjantek z Indii. To pierwszy oddział sił ONZ złożony wyłącznie z kobiet. Batalion będzie pomagał w utrzymaniu porządku w Monrowii, stolicy...88
 • Oś Putina4 lut 2007, 23:45Prezydentowi Rosji nie udało się zwerbować Angeli Merkel90
 • Batalia perska4 lut 2007, 23:45Sytuacja w Zatoce Perskiej przypomina Europę tuż przed wybuchem I wojny światowej94
 • Bajki pięknej Julii4 lut 2007, 23:45Wiktor Juszczenko definitywnie przegrywa ukraińską wojnę na górze96
 • Barbarzyńcy i winowajcy4 lut 2007, 23:45Niemcy i Rosja to ofiary wojny, a wszystkiemu winna jest Polska98
 • ŻARÓWKA W USTACH4 lut 2007, 23:45/Po latach lekceważenia czeskie kino stało się ulubionym obiektem adoracji polskich recenzentów. Tymczasem filmy, które docierają do nas ostatnio z ojczyzny Szwejka, są przewidywalne jak niedzielny rosół. Ekran zaludniają wciąż tacy...100
 • Recenzor4 lut 2007, 23:45100
 • OD BETLEJEM DO HIROSZIMY4 lut 2007, 23:45Twórcy tego 13-odcinkowego serialu, przedstawiającego historię chrześcijaństwa, nie pragnęli za wszelką cenę być oryginalni. Nie starali się udowadniać, że z powodu ewangelii Judasza czy odkrycia manuskryptów z Kumran należałoby...100
 • MAFIOSI NIE PŁACZĄ4 lut 2007, 23:45Pan Blachowski z Pruszkowa, ksywa Blacha (Robert Więckiewicz), to skruszony gangster, który żyje w luksusach i odosobnieniu, bo jest świadkiem koronnym. Gawędzi z nim dziennikarz Kruk (Paweł Małaszyński), który szuka pomsty za zabitą...100
 • DŻIHAD - PIERWSZA KREW4 lut 2007, 23:45To była prawdziwa sensacja. Tureckie imperium, przed którym w XVI wieku drżała chrześcijańska Europa, połamało sobie zęby na małej skalistej wysepce. Maltę obronił zakon rycerski św. Jana, będący reliktem ery wypraw krzyżowych....101
 • ŚMIERĆ KOKOSIAKOM4 lut 2007, 23:45Mianem Londonistanu określa się nad Tamizą przybyszów z południowej Azji, którzy nie chcą się asymilować z brytyjskim społeczeństwem. Ich młodość i zapalczywość stanowią podatny grunt dla wszelkich fundamentalizmów i...101
 • PAMIĘTNIK OBCEGO4 lut 2007, 23:45Bohaterem nowego albumu Bloc Party jest Londyn. Wokalista Kele Okereke, syn nigeryjskich imigrantów, patrzy na metropolię oczami wyobcowanego kolorowego o nie całkiem zdefiniowanych preferencjach seksualnych. Po debiutanckim frenetycznym...102
 • ŚWIATŁA DYSKOTEKI4 lut 2007, 23:45Kylie Minogue wygrała walkę z nowotworem i dokończyła przerwane tournée "Showgirl". Znów tysiące osób klaskały, gdy spod sceny nagle wyjeżdżały kabiny z biorącymi prysznic tancerzami, a piosenkarka, leżąc na koźle,...102
 • DZIEWICA Z ODZYSKU4 lut 2007, 23:45Właściwie nie zdarza się, by muzykę do filmu nagrywała jedna z najlepszych - i najdroższych - orkiestr świata pod batutą wielkiego dyrygenta. Lecz widowisko Tykwera musiało przede wszystkim pachnieć, zaś obrazowi mogła w tym pomóc...102
 • Tymizacja Barei4 lut 2007, 23:45Im gorzej zostanie przyjęty "Ryś", tym lepszy będzie się nam wydawał "Miś"104
 • Czarna rozpacz4 lut 2007, 23:45Im bardziej filmowcy chcą się przymilić Afrykanom, tym bardziej rasistowskie dzieła im wychodzą109
 • Stary dziki4 lut 2007, 23:45Picasso był pierwszą supergwiazdą popkultury110
 • Wencel gordyjski - Fusstracja4 lut 2007, 23:45Każdy antysemita to homofob, a każdy homofob to katolik112
 • Ueorgan Ludu4 lut 2007, 23:45Nr 6 (223) Rok wyd. 6 WARSZAWA, poniedziałek 5 lutego 2007 r. Cena + VAT + ZUS + akcyzaSensacja Anety K.: Ojcem ktoś z "GW"!Adwokat Anety K. oświadczyła dla "Ueorganu Ludu": - Moja klientka ujawni prawdę, choć niecałą...113
 • Skibą w mur - Terror telefoniczny4 lut 2007, 23:45Głośne pytlowanie przez telefon to najnowszy koszmar podróży pociągiem114