Rachunek od Kwaśniewskiego

Rachunek od Kwaśniewskiego

Dodano:   /  Zmieniono: 
75 miliardów złotych zapłacimy za brak ustawy reprywatyzacyjnej
Nie ma dobrej ustawy reprywatyzacyjnej. Do odzyskania bezprawnie znacjonalizowanych majątków najlepsza jest droga sądowa - stwierdził prezydent Aleksander Kwaśniewski, wetując w marcu 2001 r. ustawę reprywatyzacyjną. Przewidywał zapewne, że przywracanie przez sądy tego, co kilkadziesiąt lat wcześniej "władza ludowa" ukradła, będzie kosztować mniej niż powszechny zwrot własności na mocy aktu prawnego. Grubo się przeliczył.
Skarb państwa zapłaci 25 mld zł za bezprawną reformę rolną (konstytucja nie pozwalała na wywłaszczenie bez odszkodowania), wyda 15 mld zł na odszkodowania za skonfiskowane fabryki, 10 mld zł na rekompensaty dla Zabużan i mniej więcej tyle samo trzeba będzie zwrócić właścicielom przedwojennych obligacji. Wyrok Sądu Najwyższego z marca 2003 r. otworzył drogę do zwrotu warszawskich nieruchomości wartych kilka miliardów złotych. To tylko wierzchołek góry l(u)odowej. Tysiące pozwów od właścicieli skonfiskowanego przez komunistów majątku zalało polskie sądy. W 2002 r. liczba odszkodowań wypłacanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa wzrosła - w porównaniu z poprzednim rokiem - trzykrotnie. Lawinie pozwów i odszkodowań zaczęły się bacznie przyglądać międzynarodowe organizacje oceniające wiarygodność finansową Polski. Rząd Leszka Millera zakłada najprawdopodobniej, że problem uda się zostawić w spadku następnej ekipie. Tym-
czasem koszt reprywatyzacji drogą ustawową wynosi około 75 mld zł. Za reprywatyzację przez sądy przyjdzie nam wszystkim zapłacić przynajmniej dwa razy więcej!

Wyrok finansowej katastrofy
- Przed wystawieniem Polsce nowego ratingu będziemy rozmawiać z waszym Ministerstwem Finansów na temat wpływu reprywatyzacji przeprowadzanej przez sądy na wypłacalność kraju - powiedział "Wprost" James McCormac, analityk agencji ratingowej Fitch w Londynie, odpowiedzialny za ocenę wiarygodności finansowej Polski. To bardzo zła wiadomość. Ocena, którą Fitch wystawia Polsce, decyduje m.in. o wysokości odsetek, jakie rząd płaci, pożyczając pieniądze, a także o napływie inwestycji zagranicznych do naszego kraju. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że wpływ kosztów reprywatyzacji za pośrednictwem sądów na wypłacalność Pol-ski oceniają także analitycy dwóch innych agencji ratingowych - Standard & Poor's i Moody's. - Pozostawienie reprywatyzacji sądom grozi katastrofą finansów państwa, nie mówiąc już o pogorszeniu wizerunku Polski na arenie międzynarodowej - ostrzega Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych.


Państwo prawa dżungli
Państwo polskie nie spłacało do tej pory długów, bo uważało, że nie musi. - Żyjemy w państwie, w którym obowiązują prawa dżungli - ironizuje Mirosław Szypowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych. - Pieniądze dostają tylko najsilniejsi, ci, których państwo się boi - dodaje. Reprywatyzacja w Polsce rzeczywiście się dokonuje, tyle że nie dotyczy to wszystkich uprawnionych. W 1989 r. uchwalono ustawę o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Na jej podstawie powołano komisję przy Departamencie Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Księża nie muszą, jak inni obywatele, płacić honorariów adwokackich ani wpisowego w sądach. Przedstawiciele Kościoła stanowią także połowę składu komisji orzekających o zwrocie majątku. Nic dziwnego, że osiem spośród dziesięciu wniosków jest rozpatrywanych na korzyść Kościoła.
Próbę sił z polskim rządem wygrała także część właścicieli przedwojennych obligacji. W latach 40. władze komunistyczne wstrzymały wykup papierów wartościowych. Zagraniczni wierzyciele skarbu państwa zawiązali stowarzyszenie. Kiedy ekipa Gomułki ubiegała się w Belgii o pożyczki na rozwój gospodarki, rozpoczęli lobbing. Rząd belgijski uzależnił przyznanie kredytów od spłacenia zobowiązań wobec właścicieli obligacji. PRL spłaciła zagranicznych wierzycieli.

Polska przed trybunał
Problemem polskiego państwa jest to, że akty prawne będące ponad pół wieku temu podstawą do konfiskaty mienia bez odszkodowania coraz więcej specjalistów uznaje za sprzeczne z ówczesną ustawą zasadniczą. Konstytucja marcowa, na którą powoływał się PKWN, nie zezwalała na wywłaszczenie bez rekompensaty, a więc zabranie na mocy dekretu o reformie rolnej majątków ziemskich większych niż pięćdziesięciohektarowe było bezprawne. Będzie to państwo kosztować 25 mld zł. Posłowie Platformy Obywatelskiej już złożyli odpowiedni wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie ustawy o nacjonalizacji podstawowych gałęzi przemysłu z 1946 r. przejęto z kolei ponad 20 tys. przedsiębiorstw o wartości
15 mld zł. Za największe i najbardziej wartościowe nigdy nie wypłacono rekompensaty.
Władze PRL wiedziały, że odszkodowanie musi być wypłacone, gdyż umieściły taki zapis w ustawie nacjonalizacyjnej! Nie wydano jednak rozporządzeń umożliwiających zapłacenie właścicielom za ich mienie. W kwietniu 2003 r. Józef Forystek złożył wniosek do NSA o nakazanie premierowi Leszkowi Millerowi wydania brakujących aktów prawnych. Jeżeli premier tego nie zrobi, złamie konstytucję i narazi się (zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego) na odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Wyrok NSA posłuży za dowód łamania przez państwo prawa i podstawę do wypłaty odszkodowań.

Ukradliśmy, ale dawno
Komuniści łamali nie tylko konstytucję, ale także ustanowione przez siebie prawo. Dotychczasowa linia obrony skarbu państwa opierała się na twierdzeniu, że nawet jeżeli skonfiskowano coś niezgodnie z prawem, to nastąpi-
ło przejęcie własności przez nowych właścicieli przez tzw. zasiedzenie. Kodeks cywilny mówi, że 25 lat po zajęciu nieruchomości staje się ona własnością złodzieja. W maju tego roku Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że ten okres można liczyć dopiero od 1980 r., ponieważ wtedy powstał Naczelny Sąd Administracyjny i możliwa stała się kontrola samo-woli urzędniczej. - To precedensowe orzeczenie otwiera drogę do odzyskania własności wszystkim wywłaszczonym niezgodnie z komunistycznym prawem - uważa mec. Forystek reprezentujący spadkobierców Habsburgów, ubiegających się o zwrot znacjonalizowanych lasów.
Bezprawnie wywłaszczano także właścicieli przedsiębiorstw. Na przykład największy w Europie Środkowej w okresie międzywojennym browar w Żywcu (produkujący 203 tys. hektolitrów piwa rocznie), także własność Habsburgów, państwo przejęło na mocy dekretu PKWN z 1944 r. o... reformie rolnej, której celem było obdzielenie małorolnych chłopów ziemią. Nie dostrzegł tego (lub nie chciał dostrzec) w swoim czasie minister rolnictwa Jarosław Kalinowski, który potwierdził decyzję wojewody śląskiego o odmowie unieważnienia nacjonalizacji. Do porządku przywołał go Naczelny Sąd Administracyjny, nakazując w marcu 2003 r. wydanie kolejnego postanowienia, tym razem uwzględniającego cel reformy rolnej. De facto oznacza to unieważnienie decyzji o przejęciu browaru.

Renacjonalizacja nieruchomości
Do byłych właścicieli wracają też nieruchomości w miastach. W Warszawie władze oddały około dwóch tysięcy nieruchomości o wartości 3 mld zł. W marcu 2003 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że wydanie przez urzędników błędnej decyzji pozbawiającej właściciela kamienicy jego mienia może być podstawą do uzyskania odszkodowania. - Sąd Najwyższy umożliwił tym samym ubieganie się wysokie odszkodowania. Będziemy z tego prawa korzystać - ostrzega Szypowski. W stolicy na powrót do byłych właścicieli czeka 36 tys. nieruchomości (przed wojną w prywatnych rękach znajdowało się 93 proc. gruntów warszawskich). Podob-
nie sytuacja wygląda w Gdańsku. Adwokat Roman Nowosielski wygrał przed Sądem Najwyższym batalię z miastem o zwrot kamienic odbudowanych po wojnie przez właścicieli. Właściciele odzyskali dwie kamieni-
ce w Gdańsku (każda warta około miliona złotych). Do oddania jest kolejnych sto domów w centrum miasta (w sumie o wartości 200 mln zł). Problem może dotyczyć dziesiątek tysięcy kamienic w większości polskich miast.

Brumarescu, czyli rumuńskie ostrzeżenie
Polska obok Białorusi i Ukrainy jest ostatnim krajem regionu, który nie zwrócił właścicielom zagrabionego mienia lub nie zrekompensował jego utraty. Nasi zniecierpliwieni bezczynnością państwa obywatele zgłosili najwięcej skarg do trybunału w Strasburgu (za Polakami są Rosjanie i Turcy).
Czesi wydali osiem ustaw reprywatyzacyjnych (dwa pałace odzyskał były prezydent Czech Vaclav Havel), dzięki którym zwrócono mienie albo wpłacono odszkodowania. Także Litwini oddali lub w pełni zrekompensowali zagrabione majątki. W byłej NRD ogłaszano konkursy na biznesplany dotyczące zagospodarowania przejętego przez państwo mienia. Jeżeli prawowity właściciel nie wygrał przetargu, dostawał od państwa pełne odszkodowanie. Tymczasem przecieki z Ministerstwa Skarbu Państwa wskazują na to, że rozważa się tam tylko możliwość symbolicznego, dziesięcioprocentowego zadośćuczynienia, i to dla tych, którzy mogą uzyskać pełne odszkodowania w sądach (sic!). Rumunia zdecydowała się na pełną wypłatę rekompensat i zwrot majątków dopiero po wyroku trybunału w Strasburgu w sprawie Dana Brumarescu w 2001 r. (trybunał zasądził zwrot domu bezprawnie zabranego Brumarescu oraz odszkodowanie w wysokości 150 tys. USD). Polskę czeka ten sam los. Chyba że będziemy mądrzy przed szkodą. "Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne" - mawiał Napoleon Bonaparte. Dla wszystkich Polaków będzie korzystne, jeśli nasz rząd dotrzyma słowa, które państwo dało obywatelom w konstytucji: "Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia". 

Mieliśmy rację!

Zabużanie mają prawo do pełnego odszkodowania w gotówce za majątki pozostawione na wschodzie" - napisaliśmy w październiku 2002 r. Najpierw rację przyznały nam sądy powszechne, zasądzając od skarbu państwa odszkodowanie w gotówce na rzecz Zabużan. 29 maja 2003 r. Naczelny Sąd Adminstracyjny zdecydował, że tzw. umowy republikańskie (udowodniliśmy, że je ratyfikowano) są ważne! Przewidują one wypłatę rekompensaty w gotówce przesiedleńcom ze wschodu. Do czasu naszej publikacji przedstawiciele skarbu państwa twierdzili, że umowy nie zostały ratyfikowane, a zatem nie muszą być wprowadzane w życie.

Więcej możesz przeczytać w 23/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 23/2003 (1071)

 • Wprost od czytelników 8 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 3
 • Czas na czas 8 cze 2003, 1:00 Najwyższy czas docenić czas - jedynego z naprawdę wielkich wrogów, jakich mamy. 3
 • Peryskop 8 cze 2003, 1:00 Kołodko gwałci konstytucję Grzegorz W. Kołodko podjął działania sprzeczne z konstytucją, a zwłaszcza z jej art. 227, który stanowi, że wyłączne prawo do emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej ma... 8
 • Dossier 8 cze 2003, 1:00  LESZEK BALCEROWICZ, prezes NBP "Trzeba bardzo źle liczyć, jeśli się zachęca ludzi do tego, żeby albo nie poszli do referendum, albo zagłosowali przeciwko przystąpieniu Polski do UE. Nas nie stać na to, żebyśmy popełnili... 9
 • Z życia koalicji 8 cze 2003, 1:00 Długo nie wytrzymał pan prezydent, choć obiecywał, że do referendum zostawi rząd w spokoju. Teraz wyznał jednak, że chciałby, by powstał rząd większościowy (czytaj: "By diabli wzięli Millera"!). Premier odpowiedział, że... 10
 • Z życia opozycji 8 cze 2003, 1:00 Michael Jackson nie pofatygował się do Warszawy i w tej sytuacji szefem Samoobrony został ponownie Andrzej Lepper. Na kongresie 14 działaczy głosowało jednak przeciw niemu. Panowie (a może i panie), spodziewajcie się końskich łbów... 11
 • Playback 8 cze 2003, 1:00 12
 • M&M 8 cze 2003, 1:00 CZEMU STREFA SZYITÓW - felieton Marka Majewskiego 12
 • Rozrzutny premier 8 cze 2003, 1:00 39 tys. USD kosztował pobyt premiera Australii Johna Howarda w jednym z hoteli w Rzymie podczas jego wizyty we Włoszech. 12
 • Akcja aborcja 8 cze 2003, 1:00 Projekt zmian w ustawie antyaborcyjnej zamierza wnieść pod obrady Sejmu grupa posłów Sojuszu Lewicy Demo- kratycznej już na pierwszym posiedzeniu po referendum unijnym. Kluczowym zapisem nowelizacji jest przywrócenie przerywania ciąży "na życzenie" kobiety. 12
 • Fotoplastykon 8 cze 2003, 1:00 14
 • Poczta 8 cze 2003, 1:00 Listy od czytelników 16
 • Kadry 8 cze 2003, 1:00 17
 • Leniwiec trojański 8 cze 2003, 1:00 Raporty BNP Paribas i HSBC przygotowują zachodnich przedsiębiorców na zamieszanie polityczne po referendum, w którym frekwencja byłaby niska. 18
 • Eurotrampolina 8 cze 2003, 1:00 Europejczycy tłumaczą, dlaczego warto wejść do unii 22
 • Jak daleko stąd, jak blisko 8 cze 2003, 1:00 Można mieć niemieckie poczucie humoru, być punktualnym jak Grek i - pozostając Europejczykiem - rażąco odbiegać od europejskiej średniej. Ile jest Europy w Polsce? 26
 • Zabójcza krew 8 cze 2003, 1:00 Co najmniej 20 tys. kobiet w Polsce zostało w latach 1991-1995 zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C (HCV), które może prowadzić do raka wątroby. Zakażone mogły zostać wszystkie kobiety, które były wtedy w ciąży i ujawniono u nich konflikt serologiczny z ojcem... 30
 • Zbożowa pajęczyna 8 cze 2003, 1:00 Kradzież 36 mln ton państwowego zboża, z powodu której budżet państwa stracił co najmniej 18 mln zł, a działacz Samoobrony Ryszard Bonda straci zapewne poselski mandat, stała się dla Zbigniewa Komorowskiego doskonałą okazją do politycznego rewanżu. 36
 • Dyktatura PeKiNu 8 cze 2003, 1:00 10 największych warszawskich bzdur 38
 • Niedowiarki 8 cze 2003, 1:00 Współcześni narodowcy nie wierzą w ogromną siłę przebicia Polaków 40
 • Kto się posunie? 8 cze 2003, 1:00 Niemal codziennie dowiadujemy się o nowych podejrzeniach o korupcję wobec członków i współpracowników rządu. Co może w tej sytuacji zrobić premier? Pytanie wydaje się retoryczno-sadystyczne. A jednak szef takiego... 40
 • Giełda i wektory 8 cze 2003, 1:00 Hossa Świat Edamski z krzyżemMieszkańcy holenderskiego miasta Edam zamierzają wybudować ze swego sławnego sera kościół. Serowa świątynia będzie kopią w skali 1:10 wzniesionego w XV wieku w tym mieście kościoła. Edamczycy... 42
 • Rachunek od Kwaśniewskiego 8 cze 2003, 1:00 75 miliardów złotych zapłacimy za brak ustawy reprywatyzacyjnej 44
 • Tęsknota za Shermanem 8 cze 2003, 1:00 Gdybyż w Polsce była jakaś partia liberałów! Po co? Podjęłaby w imię wolnej konkurencji kampanię na rzecz demonopolizacji naszych koncernów. 48
 • Linia zdrowego rozsądku 8 cze 2003, 1:00 Podatek liniowy nie mieści się w filozofii naszego guru ekonomii 50
 • Strefa marzeń 8 cze 2003, 1:00 A może byśmy tak, lewą nogą pozostając w UE, prawą stanęli w NAFTA? 52
 • Eden made in Poland 8 cze 2003, 1:00 3,2 mln ton owoców produkują rocznie polscy ogrodnicy. Popyt na niektóre polskie owoce wzrasta na Zachodzie nawet o 20 proc. rocznie. Zysk z uprawy hektara agrestu sięga 30 tys. zł! 54
 • Przed ważną decyzją 8 cze 2003, 1:00 Odrzucenie członkostwa w Unii Europejskiej naraziłoby naszą gospodarkę na silny negatywny wstrząs 56
 • Legenda i rzeczywistość 8 cze 2003, 1:00 Część Polaków ciągle żyje mitem, że byliśmy dziesiątą potęgą gospodarczą świata 57
 • Supersam 8 cze 2003, 1:00 Miniskaner Dzięki skanerowi C-Pen 10 nie trzeba już przepisywać ani kserować fragmentów artykułów, adresów internetowych, numerów telefonów lub rachunków. Urządzenie o rozmiarach mazaka skanuje... 58
 • Pop w kościele 8 cze 2003, 1:00 -Gdyby Chrystus żył obecnie, byłby gwiazdą mediów - twierdzi ks. Marcello Rossi. Polscy księża zaczęli używać języka popkultury. 62
 • Piersi na miarę 8 cze 2003, 1:00 W ostatnich 30 latach męskie pośladki zmalały, kobiece piersi się powiększyły, a nogi wydłużyły 66
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Zupą zintegrowani 8 cze 2003, 1:00 Piotrze drogi! Pozwól, że podzielę się dziś z Tobą uwagami na temat wydarzenia, w którym obaj braliśmy udział. Niezwykła gęstość zdarzeń, dopadających mnie ostatnio, uniemożliwiła mi najkrótszy choćby komentarz, a rzecz wydaje mi się ważna niezwykle. Chodzi mi o zupowe... 70
 • Autostrady w chmurach 8 cze 2003, 1:00 Testowane są pierwsze latające auta 72
 • Druga płeć - Czyja woda, a czyj mózg 8 cze 2003, 1:00 Świat kobiet jawi się Ziemkiewiczowi jako kraina, w której to nie mężczyźni, ale feministki robią niefeministkom wodę z mózgu 73
 • Święci Europy 8 cze 2003, 1:00 De Gasperi, Adenauer i Schuman: dokonali cudu, scalili kontynent 74
 • Know-how 8 cze 2003, 1:00 SARS: z borsuka na ludzi U trzech gatunków zwierząt sprzedawanych w chińskich sklepach z żywnością naukowcy odkryli wirus wywołujący SARS. Badacze z Hongkongu i Chin pobrali próbki od 25 zwierząt sprzedawanych na targach w... 77
 • Dieta kościotrupa 8 cze 2003, 1:00 Możesz jeść wszystko i chudnąć, nasz środek pozwoli Ci się pozbyć dwóch kilogramów przez 24 godziny". "Nie musisz ćwiczyć na siłowni, w tydzień stracisz 10 kg" - przekonują producenci kropli powstrzymujących apetyt, tabletek enzymatycznych i przeczyszczających herbatek ziołowych. 78
 • Seksualne nawrócenie 8 cze 2003, 1:00 "Wprost" & Polsat: homoseksualizm to uleczalna choroba? 82
 • Gladiatorzy kosmosu 8 cze 2003, 1:00 W czerwcu otwiera się na Ziemi okno na Marsa 84
 • Bez granic 8 cze 2003, 1:00 Olbrzymie dziwadło Niemieccy botanicy nie czekali do czerwcowej równonocy na zakwitnięcie mitycznego kwiatu paproci i sami postarali się o sensację przyrodniczą. W ogrodzie botanicznym w Bonn udało im się wyhodować dziwidło... 86
 • Dom Wielkiego Saddama 8 cze 2003, 1:00 Z dokumentów irackiej bezpieki wyłania się obraz upodlonego narodu 88
 • Diabeł w święconej wodzie 8 cze 2003, 1:00 Rozmowa z prof. BASSAMEM TIBIM, szefem Wydziału Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Getyndze 92
 • Chwycić byka za rogi 8 cze 2003, 1:00 Dlaczego Murcja mogłaby dziś zaszokować biblijnego Adama 94
 • Anatomia cudu 8 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Rodrigiem Rato, wicepremierem i ministrem ekonomii Królestwa Hiszpanii 97
 • Kraków większy od Petersburga 8 cze 2003, 1:00 George W. Bush zignorował w Polsce "starą Europę". Tu kreślił wizję przypłości, nie w Putingradzie. 98
 • Pieśń dziadowska 8 cze 2003, 1:00 Najder ze Stasiukiem wymyślili filozofię kucyka trojańskiego 100
 • Kiosk 8 cze 2003, 1:00 101
 • Cytat dyplomatyczny - Przed drzwiami 8 cze 2003, 1:00 Z powodu rutyny nie dostrzegamy na czas, że oto stajemy przed decyzją, od której zależy więcej niż zwykle 101
 • Menu 8 cze 2003, 1:00 Kraj Trzy gracje - Telewizja jest jak kapryśny kochanek. Raz cię kocha, rozpieszcza i przynosi kwiaty, a kiedy indziej cię nie zna. Może to wytrzymać tylko silna i przekonana o swojej miłości kobieta - twierdzi Agata Młynarska. Trzy... 102
 • Atak kolosa 8 cze 2003, 1:00 "Hulk" Anga Lee ma być większym przebojem niż druga część "Matrixa" 106
 • Nos Virginii 8 cze 2003, 1:00 Rozmowa z Nicole Kidman, hollywoodzką gwiazdą, laureatką Oscara 110
 • Kino Tomasza Raczka 8 cze 2003, 1:00 Recenzje filmów: Balzac i mała Chinka, Dzika niewinność 111
 • Polski Dali 8 cze 2003, 1:00 Wojtek Siudmak to jedyny naprawdę znany na świecie polski malarz 112
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego 8 cze 2003, 1:00 Recenzje płyt 113
 • Perły do lamusa? - Wcale nie szary! 8 cze 2003, 1:00 Bohater filmu "W poniedziałek rano" w poszukiwaniu przygód ucieka od codzienności, by na końcu docenić jej smak 114
 • Ratowanie czy tratowanie 8 cze 2003, 1:00 Najlepiej zna nas złota rybka. Francuz, Anglik i Polak złowili taką rybkę i mieli po jednym życzeniu. Francuz zawołał: "Mój sąsiad ma piękną, młodą żonę, kobietę wielkiej klasy i intelektu. Chciałbym też mieć... 116
 • Tak, jestem Polakiem 8 cze 2003, 1:00 Śmieszy mnie nieco propagandowe natręctwo naszych Europejczyków, ale od razu deklaruję, że niezależnie od estetycznego absmaku będę głosować za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Już czterdzieści lat temu, kiedy w... 116
 • Organ Ludu 8 cze 2003, 1:00 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 23 (36) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 2 czerwca 2003 r. Cena + VAT + ZUS + winieta Do referendum zostało niecałe 518 400 sekund! Pogłębiając demokratyzację Nasza Partia, spadkobierczyni... 117
 • Gadzie bladzie 8 cze 2003, 1:00 Gadzinowski bierze popularność Che na serio i ideologicznie. Tymczasem Che to ikona popkultury, z której można sobie robić jaja, mimo że święta 118