Najnowszy Testament

Najnowszy Testament

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kto i dlaczego ocenzurował Biblię.

Czy możemy wierzyć w to, o czym czytamy w Nowym Testamencie na temat życia Jezusa Chrystusa? Pozabiblijne źródła potwierdzają przede wszystkim prawdziwość Ewangelii św. Mateusza i pozwalają odrzucić argumenty wysuwane przez niektórych biblistów kwestionujących wiarygodność tego tekstu. Dokumenty, których długo nie brano pod uwagę, zawierają zaskakujące relacje podważające pewne błędne przekonania na temat przekazu ewangelicznego. Chodzi głównie o następujące niesłuszne stwierdzenia: żaden starożytny tekst, z wyjątkiem Nowego Testamentu, nie wspomina o narodzinach Jezusa; w tamtych czasach Żydzi mówili po aramejsku i grecku, a nie po hebrajsku; cztery ewangelie zostały napisane w języku greckim; pierwsza powstała Ewangelia św. Marka, a nie Ewangelia św. Mateusza.

Tajne karty Talmudu
Starożytny Talmud, będący zbiorem pism rabinicznych z okresu 100 r. p.n.e. - 500 r. n.e., daje niezwykły wgląd w czasy, w których dzieje się historia opisana w Nowym Testamencie. Tak jak inne żydowskie teksty, mimo uprzedzenia, z jakim traktuje się w nim Jezusa, jest dobrym źródłem informacji potwierdzających prawdziwość wydarzeń opisanych w Nowym Testamencie. Wiele tych informacji zostało ocenzurowanych, a wzajemne uprzedzenia wyznawców judaizmu i chrześcijan sprawiły, że utraciliśmy olbrzymią część wiedzy historycznej. Zachowały się jednak inne wiarygodne źródła na ten temat.
W II wieku rabin Juda ha-Nasi usunął z części Talmudu, zwanej Miszną, wiele wzmianek na temat nowej wiary i jej wyznawców. Podobnie postąpiły władze Kościoła katolickiego, które pod koniec średniowiecza (w latach 1200-1500) wydały Talmud, pozbawiając go większości wypowiedzi dotyczących Jezusa. Michael L. Rodkinson, żydowski talmudysta, w dziele "The History of the Talmud" (1903) przyznaje, że "Miszna zawierała ustępy dotyczące Jezusa i jego nauczania. Mesjanistów [było] wielu i liczyli się. W [pierwszych] dwóch wiekach łączyło ich z faryzeuszami ścisłe przymierze". To zdanie potwierdza relację Nowego Testamentu, że nawróciła się ogromna liczba Żydów, w tym faryzeusze, że "wzrastała bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę" (Dz 6,7). Takie wzmianki historyczne powinny rozwiać mit, że wybitni Żydzi odrzucali Jezusa i że żaden żydowski przywódca ani uczony nigdy nie uznał w nim mesjasza.

Świadectwo Mateusza
Jednym z zachowanych talmudycznych tekstów jest Sanhedrin 43a, w którym mówi się, że "w wigilię Pesach Rzymianie powiesili Jeszu ha-Notzri" (chodzi o ukrzyżowanie Jezusa z Nazaretu). R. Travers Herford, angielski uczony, twierdzi w książce "Christianity in Talmud and Midrash" (2003), że w Talmudzie na określenie Jezusa używa się przydomku "ben Pandira". W języku hebrajskim "ben" znaczy "syn". Prof. Craig Blomberg z Denver Theological Seminary, wybitny badacz Nowego Testamentu, oświadczył, że zdaniem uczonych, określenie "Pandira" wywodzi się ze zniekształcenia greckiego słowa parthenos oznaczającego dziewicę. Herford przytacza wzmianki rabinów dotyczące pochodzenia Jezusa: "Jeszu, zwany ha-Notzri lub ben Pandira, był dzieckiem z nieprawego łoża. Jego matka Miriam [Maria] pochodziła z rodu książąt i władców".
W Nowym Testamencie wspomina się, że część faryzeuszy kpiła z narodzin Jezusa i pochodzenia Miriam oraz Józefa, nie uznając ich za potomków długiej linii żydowskiej arystokracji. Tymczasem wzmianki w Talmudzie zwiększają wiarygodność relacji ewangelicznych na temat narodzin Jezusa Chrystusa i jego nauczania. Cenzurze umknęła w nim informacja o pięciu uczniach Jezusa, którzy zostali zabici, jeden z nich nazywał się Matthai. Czy mógł to być Mateusz, naoczny świadek nowotestamentowych wydarzeń, który - zdaniem wszystkich wczesnych Ojców Kościoła - napisał pierwszą ewangelię po hebrajsku? "Tak. Jak się zdaje, Matthai to Mateusz - uważa prof. Blomberg. - A Thodah to Tadeusz, podczas gdy jeszcze inny mógłby być Nikodemem".

Relacje naocznych świadków
"Od dawna próbuje się oddzielić judaizm od chrześcijaństwa poprzez uznanie, że pierwsza była Ewangelia św. Marka, a nie Ewangelia św. Mateusza, która jest bardziej żydowska" - twierdzi prof. William Farmer z Uniwersytetu w Dallas, badacz Nowego Testamentu, autor książki "Anti-Judaism and the Gospels" (1999). O pierwszeństwie Ewangelii św. Mateusza wspomina również Israel J. Yuval z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w wydanej w tym samym roku książce "Passover and Easter: Origin and History to Modern Times". Pisze on, że rabina Gamaliela, przywódcę rabinicznych uczonych, "uważa się za autora finezyjnej parodii Ewangelii św. Mateusza" (chodzi o Gamaliela I, zwanego Starszym, wymienianego również w Dziejach Apostolskich).
W tej niejasnej opowieści zawartej w Talmudzie, której powstanie część badaczy chrześcijańskich datuje na rok 73 lub okres wcześniejszy, przywołuje się dwa fragmenty występujące tylko w Ewangelii św. Mateusza. Zdaniem prof. Roberta Newmana z Biblical Theological Seminary w Pensylwanii, badacza Nowego Testamentu, ta parodia i jej datowanie "podkopują twierdzenia o powstaniu Ewangelii św. Mateusza w latach 85-90 lub później". Chrześcijańscy konserwatywni duchowni i uczeni datują Ewangelię św. Mateusza na okres między rokiem 40 i 60, gdy jeszcze żył Mateusz.
"To znaczące i niezwykle ważne, gdyż legitymizuje Ewangelię św. Mateusza, potwierdza prawdziwość przekazanej w niej relacji o Jezusie i prawdę o tym, co czynił" - stwierdził Tim Skinner, wykładowca biblistyki i teologii w Luther Rice Seminary w Georgii. Ważnej wskazówki dostarcza zwrot użyty w parodii Gamaliela. Ponieważ o parodii tej mówi się, że "jest napisana", autor Ewangelii św. Mateusza musiał ukończyć swe dzieło przed 70 r., co znaczyłoby, że było ono znane także innym świadkom nauk Jezusa, którzy mogli poświadczyć jej treść - uważa prof. Blomberg. Apostoł Piotr powiedział: "Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale [nauczaliśmy] jako naoczni świadkowie Jego wielkości" (2 P 1,16).

Ziemia zadrżała i zaległ najstraszniejszy mrok
W źródłach poświadczających, że Jezus był postacią historyczną, znajdziemy wzmiankę napisaną około 70 r. przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza (w relacji poświęconej aresztowaniu Jakuba przez arcykapłana Ananosa II, przywódcy judeochrześcijan w Jerozolimie). Józef Flawiusz w "Dawnych dziejach Izraela" napisał: "[Ananos II] zwołał sesję sądową sanhedrynu i postawił przed nim Jakuba, brata Jezusa, zwanego Chrystusem, oraz kilku innych, przeciwko którym wniósł oskarżenie, i przekazał ich, by zostali ukamienowani" (czytamy w tłumaczeniu F.F. Bruce'a, badacza z Manchester University, w książce "Jesus and Christian Origins Outside the New Testament").
W innym przykładzie krytycy Nowego Testamentu, podważający historyczność Jezusa, kwestionują relację zawartą w Ewangelii św. Mateusza, że w czasie ukrzyżowania "mrok ogarnął całą ziemię" i "ziemia zadrżała". Tymczasem prof. Darrell L. Bock z Dallas Theo-logical Seminary w książce "Studying the Historical Jesus"(2002) przytacza odnośnik do niechrześcijańskiego historyka Thallusa Samarytanina, który w 52 r. "komentuje ukrzyżowanie Jezusa i towarzyszące temu trzęsienia ziemi oraz mrok". Te pisma zaginęły, ale chrześcijański kronikarz Juliusz Afrykański (Sextus Julius Africanus) na przełomie II i III wieku cytuje jego relację, pisząc: "Na całym świecie zaległ najstraszniejszy mrok i skały rozdarło trzęsienie ziemi, i wiele miejsc w Judei oraz w innych regionach zostało ruszonych z posad".
Krytycy Nowego Testamentu twierdzą, że w czasach Jezusa nie mówiono po hebrajsku. Tymczasem z Talmudu wynika, że Hilel Starszy i Szamaj Starszy, wielcy mędrcy judaizmu żyjący na przełomie starej i nowej ery, "rozmawiali z sobą po hebrajsku" - jak stwierdził rabin Dov Brisman z Filadelfii, talmudysta. Z kolei Solomon Zeitlin, badacz rabinicznego judaizmu, napisał, że w czasach Jezusa "słowo daithke [wola] pisano po hebrajsku, aramejsku i grecku. Na tajnym zebraniu (65-66) wydano rozporządzenie, by Judejczycy nie mówili po grecku". Również w Dziejach Apostolskich czytamy, że w Jerozolimie św. Paweł rozmawiał z Żydami po hebrajsku (Dz 21,40-22,2).
Niektórzy badacze nadal utrzymują, że Ewangelia św. Mateusza nie została napisana w języku hebrajskim. Twierdzą też, że św. Mateusz nie jest jej autorem i że wiele lat po jego śmierci napisali ją inni. Świadectwo pozostawione przez wczesnych zwolenników Jezusa przypomina nam jednak, że Ewangelie mają równie dużą wartość historyczną jak etyczną. Apostołowie - naoczni świadkowie nauczania Jezusa - nie oddawaliby życia za mit.

Neil Altman
David Crowder

Spór o Wielkanoc
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiły w okolicach żydowskiego święta Paschy. Ukrzyżowanie - 14. dnia miesiąca nisan, zmartwychwstanie - trzy dni później. Prawdopodobnie, według naszego kalendarza, był to piątek 7 kwietnia 30 r. Proste powinno więc być ustalenie daty Wielkanocy na pierwszą niedzielę po 14. nisan, który przypada w czasie pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Przez całe wieki ustalenie daty tego ruchomego święta budziło jednak tak wielkie kontrowersje, że z tego powodu dochodziło nawet do ekskomunik!
Jednym z ważnych problemów są ewangeliczne sprzeczności związane z terminem śmierci Jezusa: Mateusz, Marek i Łukasz podają inną datę niż Jan. Prawdopodobnie wynika to z tego, że według starego żydowskiego systemu liczenia, dni zaczynają się o zachodzie słońca (dlatego właśnie ciała Jezusa i pozostałych skazańców zdjęto z krzyża jeszcze przed zmrokiem, po zachodzie zaczynał się święty dzień szabatu). Pojawił się więc kłopot z ustaleniem, czy wieczór wielkopiątkowy należy liczyć jako 14. nisan, czy raczej już jako piętnasty dzień tego miesiąca. Ta kontrowersja stała się przyczyną jednego z pierwszych sporów między kościołami wschodnimi i zachodnimi.
Wschód, któremu przewodził biskup aleksandryjski, opowiadał się za 14. dniem nisan, natomiast zachodnia część Kościoła, pod wodzą rzymskiego papieża, optowała za 15. Niektóre wspólnoty wschodnie skłonne były obchodzić Wielkanoc dokładnie według dat żydowskiej Paschy, bez względu na dzień tygodnia. Te kwestie udało się rozstrzygnąć na soborze ekumenicznym w Nicei (obecnie Iznik w Turcji) w 325 r., kiedy przyjęto za wiążącą datę 15. dzień nisan. Ostatecznie uznano, że Wielkanoc będzie obchodzona zawsze w niedzielę następującą po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Nie był to jednak koniec sporów. Okazało się, że oba odłamy chrześcijaństwa inaczej ustalały dzień równonocy. Na wschodzie ustalono datę prawidłowo - 21 marca, podczas gdy Rzym wyliczył ją zbyt wcześnie - na 18 marca. Dlatego w 343 r. sobór sardycki wyznaczył 50 lat na ustalenie wspólnej daty. Dopiero w 457 r. papież Hilary uznał za obowiązującą metodę wschodnią, aleksandryjską. Od tej pory kościoły wschodnie i zachodnie obchodziły Wielkanoc w tym samym czasie. Dziś nie zawsze tak bywa, co wynika z przyjęcia przez Kościół zachodni kalendarza gregoriańskiego, podczas gdy wschodni pozostał przy kalendarzu juliańskim.
Ustalanie daty Wielkanocy w Kościele katolickim nie jest związane z astronomiczną pełnią Księżyca, lecz z tzw. pełnią paschalną (różnica może wynosić nawet trzy dni). Niedziela wielkanocna może wypadać między 22 marca a 25 kwietnia. W ostatnich dekadach pojawiły się głosy, by ustanowić stałą datę Wielkanocy. Najczęściej proponuje się, by była to druga niedziela kwietnia.
Alicja Baranowska

Apostoł Jezusa
Ewangelia św. Mateusza jest uważana przez starożytnych pisarzy chrześcijańskich (Ireneusza, Orygenesa, Tertuliana) za najstarszą ewangelię Nowego Testamentu. Według żyjącego w II wieku biskupa Papiasza z Hierapolis, Mateusz spisał ją po hebrajsku bądź aramejsku około 50-60 r. n.e. Tekst oryginalny zaginął jednak bez śladu, znany jest jedynie jego grecki przekład. Sądzi się, że to tłumaczenie jest raczej opracowaniem dzieła Mateusza niż wiernym odzwierciedleniem jego zapisów. Istnieje też teza, że pierwsza była Ewangelia św. Marka, a Mateusz, podobnie jak Łukasz, czerpał z niej, pisząc swoją wersję. Mateusz, zwany też Lewim (syn Alfeusza z Kafarnaum), pracował jako urzędnik skarbowy na usługach Imperium Rzymskiego. Jezus uczynił go jednym z apostołów.

Księga judaizmu
Talmud to druga, obok Tory (Pięcioksięgu), księga judaizmu - rezultat pracy uczonych rabinów (amoraitów) zgłębiających Torę. Początki Talmudu sięgają VI wieku p.n.e., kiedy spisano pierwsze nauki rabiniczne. Ostatnie modyfikacje wprowadzono w VIII wieku n.e. Występuje w dwóch wersjach - jako Talmud Jerozolimski oraz późniejszy Talmud Babiloński, uznawany za pełniejszy i obowiązujący. Talmud dzieli się na dwie części - Misznę (skodyfikowaną tradycję ustną) oraz będącą komentarzem do niej Gemarę. Miszna dzieli się na sześć podstawowych części odnoszących się do różnych sfer życia: Zeraim (nasiona), Moed (święto), Naszim (kobiety - dotyczy kwestii rodziny), Nezikin (szkody - regulacje z zakresu prawa cywilnego i karnego), Kodaszim (świętości) oraz Toharot (czystość). Gemara komentuje znaczną część traktatów Miszny (w Talmudzie Babilońskim 37 z 63, w Jerozolimskim 39 z 63).
Więcej możesz przeczytać w 15/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 15/2004 (1115)

 • Dodatek turystyczny - Świat11 kwi 2004, 1:00Pierwszą zagraniczną podróż odbyłem w 1956 r. - statkiem handlowym popłynąłem na Morze Śródziemne.1
 • Na stronie - Koncepcja antykoncepcji11 kwi 2004, 1:00Już Alexis de Tocqueville przestrzegał, że władza otaczająca ludzi nieograniczoną opieką czyni wolę ludzką nieużyteczną3
 • Skaner11 kwi 2004, 1:00Koniec lidera Największa legenda Sejmu odchodzi do lamusa! Z parlamentu zniknie woda marki Lider. Przetarg na dostarczanie wody mineralnej do Sejmu, który odbył się pod koniec marca, wygrała inna firma. Słynna szklana butelka z czerwonym sercem...8
 • Sawka11 kwi 2004, 1:009
 • Dossier11 kwi 2004, 1:00LESZEK MILLER premier RP Moja wnuczka ma kłopoty przeze mnie: najbardziej boli mnie, gdy pyta, dlaczego dzieci dokuczają jej w szkole "Trybuna" DONALD TUSK przewodniczący Platformy Obywatelskiej Ja w ogóle się rumienię trochę,...9
 • Kadry11 kwi 2004, 1:0011
 • Licznik11 kwi 2004, 1:00Pasja 2 osoby wyznały swe zbrodnie po obejrzeniu "Pasji" 3 języków (aramejskiego, hebrajskiego i łaciny) używają bohaterowie "Pasji" 12 ostatnich godzin życia Jezusa pokazuje "Pasja" 62 procent widzów...11
 • Ryba po polsku - Świadek koronny w Sodomie11 kwi 2004, 1:00Jeśli kiedyś powstanie pomnik Leppera, to figura przywódcy Samoobrony zamiast na cokole powinna stać na ramionach Leszka Millera13
 • Trudny poród11 kwi 2004, 1:00Rząd wyłaniany przez kilka tygodni ma szanse zmarnieć, zanim przystąpi do pełnienia obowiązków14
 • Playback11 kwi 2004, 1:0015
 • M&M11 kwi 2004, 1:00PRAWDA O KŁAMSTWIE (na przykładzie wysyłania UOP-u)15
 • Poczta11 kwi 2004, 1:00Listy od czytelników15
 • Z życia koalicji11 kwi 2004, 1:00I już pierwsza klęska borówek. Otóż do partii wstąpił jednak Wiesław Kaczmarek. Przeczytał sondaże. Nie ma wroga na lewicy - zadeklarowała Socjaldemokracja Polska i dlatego jej nowy nabytek Wiesław Kaczmarek w wianie wniósł...16
 • Z życia opozycji11 kwi 2004, 1:00Ryszard Czarnecki wybierał się z przewodniczącym Lepperem (a raczej marszałkiem Lepperem, bo wyłącznie w ten sposób mówi o nim świeżo upieczony członek Samoobrony) do Wrocławia. Na warszawskie lotnisko przybył wcześniej i zarządził,...17
 • Fotoplastykon11 kwi 2004, 1:00Henryk Sawka www.przyssawka.pl18
 • Ostatni rodzice11 kwi 2004, 1:00Czterdziestomilionowy naród jest w stanie zaoferować Europie wiele wartych uwzględnienia idei" - mówił prezydent Aleksander Kwaśniewski. "Miller powinien mieć świadomość, że reprezentuje czterdziestomilionowy naród" - tłumaczył były premier...20
 • Prezydent honoris causa11 kwi 2004, 1:00Żadna ze stron wojny na lewicy nie zabiega o względy Aleksandra Kwaśniewskiego28
 • Brudna bomba w Warszawie11 kwi 2004, 1:00Warszawa i Londyn mogą być zaatakowane bronią sprzedaną Al-Kaidzie przez rosyjską mafię.30
 • Praktyczny pan11 kwi 2004, 1:00Andrzej Olechowski mógłby stanąć w muzeum w Sevres pod Paryżem jako wzorzec polityka salonowego32
 • Zachlana oberża11 kwi 2004, 1:00Czy prawa unii osłonią nas przed szaleństwem bezmyślnego niszczenia sukcesów pierwszych lat transformacji?36
 • Giełda i wektory11 kwi 2004, 1:00HossaŚwiat Dekolektywizacja Białorusi Zaledwie 8 USD potrzeba, by stać się właścicielem białoruskiego kołchozu. Taką cenę za państwowe gospodarstwa rolne ustalił w swoim dekrecie Aleksander Łukaszenka. Prezydent Białorusi ma nadzieję, że dzięki...40
 • Świat dodaje gazu11 kwi 2004, 1:00Czy szejkom naftowym grozi plajta?42
 • Forza Fiat!11 kwi 2004, 1:00Fiata na cztery koła próbuje znów postawić kolejny Agnelli46
 • IDA majowa11 kwi 2004, 1:00To rynek, a nie administracja, będzie kontrolował ceny po 1 maja50
 • NASKok na kasę11 kwi 2004, 1:00Dlaczego polskie adresy internetowe są najdroższe na świecie52
 • Bankier rynek11 kwi 2004, 1:00Niemiecki kapitał powiedział Nein! dalszemu finansowaniu niewydolnego państwa opiekuńczego53
 • Wojna podatkowa11 kwi 2004, 1:00Większość unijnych przywódców nie pojmuje procesu globalizacji56
 • Klęska marksizmu?11 kwi 2004, 1:00Triumfem marksizmu-leninizmu jest stan umysłów części dzisiejszej inteligencji57
 • Co chronić?11 kwi 2004, 1:00Z krajów, w których triumfuje populizm, ucieka kapitał58
 • Supersam11 kwi 2004, 1:00Dobry, bo płaski Niedługo stare filmy od nowych będziemy odróżniali po tym, z jakich monitorów komputerowych korzystają ich bohaterowie. Z nowych LCD czy archaicznych CRT? Ceny płaskich ekranów LCD spadły już do poziomu dobrej...60
 • Oscypkowa ofensywa11 kwi 2004, 1:00Slow Food po polsku62
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Korzeń kontra nać11 kwi 2004, 1:00W naszym kraju obchodzi się wiele rocznic, lecz zauważ, że z reguły są to rocznice wydarzeń smutnych. Rzeczy naprawdę wzniosłe, wesołe i przyjemne pokrywa milczenie i prześladuje wzgarda kronikarzy. Tak sobie chodziłem wczoraj po naszym ulubionym...66
 • Bieg po rozum11 kwi 2004, 1:00Polskim sportowcom w osiągnięciu sukcesów często przeszkadza nie brak talentu, lecz szarych komórek68
 • Może już jutro?11 kwi 2004, 1:00Kobiety nadal nie mają wystarczającej odwagi, by zawalczyć, i to do pierwszej kropli krwi. O co? O własne życie72
 • Gorbaczow pod stołem11 kwi 2004, 1:00Kreml w 1989 roku prowadził poufne rozmowy z opozycją antykomunistyczną w Polsce na temat przejęcia przez nią władzy74
 • Know-how11 kwi 2004, 1:00Wirtualne piwo Reklamy wkrótce staną się tak realne, że nie będzie można im się oprzeć - zacierają ręce producenci. Wyświetlacze firmy X3D Technologies sprawiają, że metr przed nimi pojawia się trójwymiarowy obiekt, widoczny gołym...78
 • Najnowszy Testament11 kwi 2004, 1:00Kto i dlaczego ocenzurował Biblię.80
 • Światowa puszka Pandory11 kwi 2004, 1:00Grozi nam nowa epidemia podobna do AIDS - alarmują uczeni z Johns Hopkins University. Badacze wykryli w Afryce Środkowej nową odmianę wirusów spokrewnionych z HIV, które przekroczyły już tzw. barierę gatunkową i mogą się przenosić z małp na ludzi....84
 • Święty rozbójnik11 kwi 2004, 1:00Miecz króla Artura objawił się w Toskanii86
 • Bez granic11 kwi 2004, 1:00Kieszonkowe premierówny Premier Tajlandii Thaksin Shinawatra posłał swoją 17-letnią córkę Paethongtan Shinawatrę, najmłodszą z trojga dzieci, do pracy w McDonaldzie. Premier, pragnący odbudować etos pracy w swoim kraju, chciał dać do...88
 • Państwo made in USA11 kwi 2004, 1:00Ameryka musi stworzyć światowy plac budowy demokracji i wolnego rynku90
 • Demokracja w imię Allaha11 kwi 2004, 1:00Według Mahometa, "jedynie wspólnota jako całość nie może się mylić"94
 • Mecenas katów11 kwi 2004, 1:00Jacques Verges leczy świat z choroby demokracji98
 • Dzieci bomby11 kwi 2004, 1:00Za kilka lat namawiałabym go, żeby poszedł umrzeć za świętą sprawę - mówi matka palestyńskiego nastolatka100
 • Serdeczne (nie)porozumienie11 kwi 2004, 1:00Z Paryża jest dziś bliżej do Niemiec niż do Wielkiej Brytanii102
 • Tamerlan-Kaida11 kwi 2004, 1:00Zaczęło się przypadkiem, w niedzielę po południu - relacjonuje "Wprost" Allison Gill z Human Rights Watch w Taszkiencie. - Około godziny 15.00 Nemat Razzokow, przygotowujący w swojej willi, w wiosce Kachramon pod Bucharą, bomby, niechcący jedną...104
 • Menu11 kwi 2004, 1:00Świat Piękna morderczyni "Cześć, mówi Bruce Willis. Jeśli nie oddzwonisz do mnie w ciągu dziesięciu minut, spalę twój dom" - od takiej wiadomości nagranej na sekretarce rozpoczęła się przygoda Amandy Peet z filmem "Jak...106
 • Inwazja patriotów11 kwi 2004, 1:00Hollywood wskrzesza kino obywatelskie108
 • DVD Kamila Śmiałkowskiego11 kwi 2004, 1:00Recenzje płyt111
 • Einstein obrazu11 kwi 2004, 1:00Rembrandt byłby bardzo bogaty, gdyby nie był wyjątkowo rozrzutny112
 • Sztukmistrz ze Starachowic11 kwi 2004, 1:00Janusz Radek może głosem imitować bitwę z wybuchami granatów i seriami z broni maszynowej115
 • Masłowska pod flagą europejską11 kwi 2004, 1:00Zachodni recenzenci dobrze przyjęli książkę Masłowskiej, bo potwierdziła stereotypy o Polsce i Polakach116
 • Płyty Kuby Wojewódzkiego11 kwi 2004, 1:00Soyka Sings Love Songs Soyka jest jednym z nielicznych krajowych artystów, którego fanem będę dożywotnio. Oczywiście, mówię o własnym żywocie. Artysta ma swój klimat i aurę. Potrafi też pozyskiwać do współpracy...117
 • Sława i chała11 kwi 2004, 1:00Recenzje - DVD,Książki, Teatr118
 • Organ Ludu11 kwi 2004, 1:00TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 15 (80) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 5 kwietnia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Eurokoszyk świąteczny Redakcja "Organu Ludu'' przedstawia wzorcowy koszyk, który w tym roku można...120
 • - Fikcyjny rozwód11 kwi 2004, 1:00Pięćdziesięciu sześciu lat potrzebowała polska klasa robotnicza, żeby pójść po rozum do głowy i znowu podzielić się na PPS i PPR. PPS wziął z marszu marszałek Borowski, nawet się podstrzygł pod Cyrankiewicza. Niepotrzebnie, bo Cyrano też zaczynał...121
 • Skibą w mur - Wiosenne pompowanie11 kwi 2004, 1:00Premierowi Millerowi usłużni koledzy w końcu wyciągnęli korek i bezlitośnie spuścili powietrze122