Wojna mitologiczna

Wojna mitologiczna

Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość
Jakże często słyszymy zarzut, że jakiś polityk rozpowszechnia mity lub uprawia politykę opartą na mitach. Nie jest to oczywiście pochlebna ocena. Rozpowszechnianie mitów oznacza szerzenie nieprawdziwych obrazów rzeczywistości, zwodzenie wyborców, mamienie obywateli nierealistycznymi wizjami. W tym rozumieniu polityk kierujący się mitami lub propagujący mity mija się z prawdą lub – jeśli z pełną świadomością chodzi mu właśnie o mity – po prostu kłamie.
Działalność oparta na mitach to polityka nieracjonalna, nie rozpoznająca rzeczywistości w jej zasadniczych cechach. W takim ujęciu mit to po prostu nieprawdziwa opowieść, legenda, coś wymyślonego. Mit jest przeciwstawiony
adekwatnemu, realistycznemu myśleniu, racjonalnemu formułowaniu problemów i rozsądnym propozycjom ich rozwiązania, jednym słowem – rozumowi, logosowi. Nic dziwnego, że zazwyczaj myślenie mityczne widzi się u przeciwników politycznych, a nie u siebie. Podobnie jest zresztą z populizmem, który często – zdaniem krytyków – posługuje się mitami w celu mobilizacji poparcia. Fabryka mitów
Nie przypadkiem w ostatnich latach niemieccy publicyści i historycy z uporem godnym lepszej sprawy wynajdywali mity w myśleniu Polaków. Przede wszystkim mit niewinnej ofiary czy mit polskiego heroizmu. Mogli to robić z tym większym przekonaniem, że ich wiedza o polskim romantyzmie ogranicza się zazwyczaj do tego, że Polska ogłosiła się Chrystusem narodów, a Mickiewicza większość nigdy nie miała w ręku. Oczywiście, zapominali o własnych mitach – Nibelungach, Fryderyku Rudobrodym, o Germanii i Langemarck. I, co ważniejsze, pomijali fakt, że wiele zdarzeń i postaci z najnowszej historii Niemiec zastygło w mity – godzina zero, odbudowa, 1968, padnięcie na kolana Willy’ego Brandta, a wreszcie mit, który powoli staje się najważniejszy dla Republiki Berlińskiej: mit wypędzenia, odpowiednik żydowskiej Zagłady. Badacz mitów kultury popularnej, francuski filozof Roland Barthes twierdził, że posługiwanie się mitem jest czymś charakterystycznym dla mieszczaństwa i prawicy: „Mit znajduje się na prawicy. Tu ma zasadnicze znaczenie: dobrze wykarmiony, lśniący, bezustannie się wynajduje". Lewica natomiast posługuje się mitem jedynie sporadycznie, przypadkowo, niechętnie i tylko wtedy, gdy przestaje być rewolucyjna. Mit lewicowy jest nieistotny, przypadkowy i ubogi, gdyż ubogi jest język ludzi uciśnionych – twierdził Barthes. Taka ocena wynikała nie tylko z lewicowych sympatii tego francuskiego filozofa, ale i z jego definicji mitu. Twierdził, że mit to swoisty, odpolityczniony metajęzyk (metajęzyk, gdyż używa już istniejących znaków językowych, a odpolityczniony, bo nie chce rzeczywistości przekształcać, lecz ją stabilizować i uwieczniać).
Wszystko może się stać tak rozumianym mitem. Wszystko można zmitologizować. Tymczasem pierwotnie mit oznaczał bardzo szczególną opowieść nadającą sens całości, wyjaśniającą absolutny początek czasu, świata i konkretnej zbiorowości, sens historii życia i śmierci. Mit miał więc funkcje sakralne. Nawet badacze mitów w sensie ścisłym – jak słynny religioznawca Mircea Eliade – wskazywali jednak, że w świecie współczesnym mit przetrwał w skarlałej formie (w kulturze popularnej, szczególnie w mediach, a także w sztuce i literaturze): „Jeśli elita pasjonuje się »Finnegans Wake«, muzyką atonalną czy taszyzmem, to między innymi dlatego, że dzieła tego rodzaju stanowią świat zamknięty, hermetyczny, do którego można przeniknąć jedynie za cenę przezwyciężenia niesłychanych trudności, porównywalnych z próbami inicjacyjnymi w kulturach archaicznych i tradycyjnych".

Upraszczanie świata
Leszek Kołakowski w najważniejszej chyba swojej książce pokazywał obecność mitu w kulturze i filozofii współczesnej. Mity przetrwały także w polityce. Czy oznacza to zawsze patologię polityki? Można przecież powiedzieć, że użyty w polityce mit musi prowadzić do manipulacji masami, do populizmu i zachowań irracjonalnych, które mogą wieść do politycznej katastrofy. W istocie mit upraszcza rzeczywistość, pozbawia ją niuansów. Jak słusznie zauważał Barthes, „funkcją mitu jest usunięcie rzeczywistości, jest on... nieustannym upływem, krwotokiem lub... wyparowaniem, krótko mówiąc – wyczuwalną nieobecnością... mit robi oszczędności: usuwa złożoność ludzkich działań, nadaje im prostą esencję, likwiduje wszelką dialektykę, wszelkie wykroczenie poza bezpośrednią widzialność, organizuje świat bez sprzeczności, bo pozbawiony głębi, świat wystawiony na widok; mit ustanawia radosną jasność: rzeczy sprawiają wrażenie, że znaczą same przez się". To bynajmniej nie znaczy, że mity w polityce są jej chorobą. W rzeczywistości mity są nieusuwalnym elementem życia politycznego. Jak słusznie zauważa wybitny niemiecki politolog Herfried Münkler, „mity stanowią gramatykę umożliwiającą ujęzykowienie tego, co polityczne". Nie ma polityki bez mitów, tak jak nie ma polityki bez emocji i bez języka. Nie ma polityki bez komunikatów niosących z sobą jednocześnie treści poznawcze, emocjonalne i aksjologiczne. Nie można więc zgodzić się z Barthes’em, że mit jest słowem odpolitycznionym. Jest wręcz przeciwnie: mity nie są słowem odpolitycznionym, lecz najczęściej są słowem bardzo upolitycznionym. Mity nie są nieprawdziwymi opowiadaniami, lecz tylko kondensują i upraszczają. Są koniecznym skrótem, zagęszczają historię. Służą legitymizacji władzy, definiują zobowiązania, wyrażają wartości, nadzieje, nadają sens zbiorowym wysiłkom. Dzięki swej naturze mogą mobilizować do działań zbiorowych, stabilizują wspólnoty polityczne, strukturyzują historię. Barthes dostrzegał motywującą, apelatywną rolę mitu, lecz przypisywał jej tylko negatywny charakter: „Mit ma charakter narzucający się, zaczepny, wywiedziony z pojęcia historycznego, wyłoniony wprost z przygodnych odniesień... szuka właśnie mnie: zwrócił się do mnie, czuję siłę jego woli, wzywa mnie do przyjęcia jego wylewnej dwuznaczności".

Argumenty zamiast mitów
Polityka nie jest sferą racjonalną, nie jest chłodną grą, nie jest socjotechniką, inżynierią społeczną. Polityk nie może działać tak jak bankier, inżynier czy urzędnik. Klasyk socjologii Max Weber twierdził, że racjonalizacja życia społecznego prowadzi do władzy urzędników, którzy za nic nie chcą ponosić odpowiedzialności i boją się podjąć decyzję, a wybitny brytyjski filozof polityki Michael Oakeshott pokazywał, że wynikające z braku politycznego doświadczenia usiłowania zracjonalizowania polityki są wymierzone w samą jej istotę. Racjonalizacja musiałaby oznaczać zamianę polityki w inżynierię społeczną, co samo w sobie jest mitem (w sensie błędnego poglądu): „Dla racjonalisty prowadzenie spraw publicznych polega na rozwiązywaniu problemów, w tym zaś żaden człowiek nie może mieć nadziei na sukces, jeśli jego rozum zesztywniał, ulegając zwyczajom, lub jeśli spowijają go opary tradycji. W tej działalności racjonalista pragnie dla siebie roli inżyniera... Ta redukcja polityki do inżynierii jest... mitem racjonalistycznej polityki". Zatem także racjonalista nie ucieknie przed mitem.
Można jednak twierdzić, że polityka nowoczesna musi być zracjonalizowaną inżynierią. W państwie nowoczesnym głównym celem jest rozwiązywanie problemów rozwoju, modernizacja kraju. Oczekujemy od polityków, że przyspieszą wzrost gospodarczy, że „wybudują" autostrady i mieszkania, a przynajmniej stworzą odpowiednie warunki do ich wybudowania. Można też twierdzić, że demokracja parlamentarna musi sama przez się doprowadzić do wyparcia mitu z polityki. Zamiast mitów pomagających mobilizować masy i legitymizować, w demokracji miały się pojawić „deliberacje" – wymiana rzeczowych argumentów w celu osiągnięcia racjonalnego konsensusu. Władza nie miała już być uzasadniona, legitymizowana mitem, tradycją lub religią, lecz procedurami prawnymi, przejrzystymi i w pełni racjonalnymi. Nic jednak nie wskazuje na to, by twierdzenia te miały odbicie w rzeczywistości. Polityka nie stała się racjonalnym zarządzaniem i nawet demokratyczne deliberacje nie obywają się bez symboli i „mitów". Można wręcz powiedzieć, że są bez nich niemożliwe.

Szyfry tożsamości
To, że polska polityka jest przesiąknięta tak rozumianymi mitami, symbolami, skrótami znaczeniowymi, nie jest więc czymś wyjątkowym. Dzięki temu możemy się z sobą komunikować politycznie. Istnieją polskie mity negatywne (każdy wie, co znaczy targowica, ZOMO i gdzie ono stało) oraz mity pozytywne (Kościuszko, Konstytucja 3 maja, 11 listopada, powstanie warszawskie, „Solidarność"). Mitycznego charakteru nabrały niektóre wydarzenia i
reprezentatywne postacie, takie jak Kazimierz Wielki, Mickiewicz, Piłsudski. Także współcześni mogą się stać mitami, choć lepiej nadają się do tego nieboszczycy, bo nie mogą protestować lub „wyciąć jakiegoś numeru", podważając swój mit. Dzisiaj Adam Michnik, Lech Wałęsa czy Antoni Macierewicz są mitami w nie mniejszym stopniu niż postacie z przeszłości. Te mity także są „dwuznacznie wylewne". Ich nazwiska przywołane w politycznym dyskursie są skrótami, szyfrem pozwalającym ustalić tożsamość, swoją pozycję w politycznej przestrzeni. Czasami są zawołaniem bojowym. To, jak reagujemy na te postacie, wyznacza nasze wybory, określa nasze miejsce w politycznym dyskursie, nawet jeśli staramy się zachować dystans i w sposób zróżnicowany wyrażać nasze poglądy.
Problemem polskiej polityki jest jednak to, że Polacy dysponują kilkoma, co najmniej trzema, zestawami mitów, po części zachodzącymi na siebie, mającymi wspólne elementy, ale różnymi, wręcz przeciwstawnymi. Czerpią z tego samego zasobu, lecz budują z tego inne wzory, inne konstelacje. Jeden z tych zestawów mitów to już powoli zanikająca mitologia PRL – od Ludwika Waryńskiego, Marcelego Nowotki, Hanki Sawickiej i Janka Krasickiego, ziem odzyskanych, odbudowy Warszawy, Nowej Huty i reformy rolnej, po Ursynów, powszechną oświatę, szynkę jak za Gierka itd. Dzisiaj mitologia PRL jest przywoływana w polityce najczęściej ironicznie lub jako mit negatywny. Dominują natomiast dwie inne. Jedna z nich to zbiór mityczny postępowego inteligenta i polskiego liberała, jego mitologiczny niezbędnik. Zawiera on mity negatywne, takie jak na przykład endecja i Dmowski, II RP, NSZ, Radio Maryja, Macierewicz, lustracja, IV RP, bracia Kaczyńscy, CBA, oraz pozytywne, jak puławianie, „Po Prostu", Brzozowski, Kołakowski, skok Wałęsy przez mur, „okrągły stół", Jacek Kuroń, nagroda Nike itd. Drugi zestaw to mitologia polskiego niezupełnie postępowego patrioty tradycjonalisty. Jego mity pozytywne to na przykład powstania narodowe, II Rzeczpospolita, AK, powstanie warszawskie, a negatywne – zabory, komuna, 13 grudnia, nocna zmiana,
III Rzeczpospolita, uwłaszczenie nomenklatury, niemieckie roszczenia, WSI.

Racjonalistyczne złudzenia
Dzisiaj, jak zauważa Münkler, już nie historycy i pisarze, lecz agencje reklamowe i firmy konsultingowe produkują mity. Te sztuczne produkty są jednak krótkotrwałe, szybko się zużywają. Niepowodzeniem zakończyła się próba budowy wizerunku Polski przez wynajętych specjalistów od reklamy. Zamiast tego niezbyt nam przyjaźni dziennikarze i politycy wypromowali niemal globalny mit demonicznych bliźniaków, nastających na „miłujących spokój i integrację Europejczyków", szczególnie na „bezwzględnie altruistycznych Niemców, którym nie pozwalano na pamięć o swych ofiarach i potrzebnych Europie demokratyzujących się Rosjan z dużymi zasobami energetycznymi ".
Na koniec warto zauważyć, że mówienie o micie w polityce jest w pewnym sensie błędne. Opiera się bowiem na ostrym przeciwstawieniu logosu – mitu, rozumu i wyobraźni. Zakłada, że istnieje język, dyskurs, w którym liczy się tylko sama treść argumentu. To jednak są racjonalistyczne złudzenia. Nie ma takiego czystego języka, wolnego od metafor, przenośni, retoryki. Nie ma czystej racjonalności w języku polityki. Logos splata się tutaj z mitem, opis z oceną, emocja z argumentem, chwyt retoryczny z logiczną treścią, poznanie z interesem. Tylko zniesienie polityki mogłoby usunąć tę nieczystość politycznego języka. Jest to jednak ideał równie niemądry i sprzeczny z ludzką naturą jak postulat zastąpienia języka potocznego językiem sztucznym, doskonale zbudowanym, w pełni logicznym. Nie znaczy to, że nie ma kłamstw i przeinaczeń, ale nie o to tutaj przecież chodzi. Walka z mitami oznacza w istocie budowę nowej mitologii, mitologii społecznych inżynierów. A czym się kończy inżynieria społeczna na wielką skalę, przekonaliśmy się w czasach komunizmu. 
Okładka tygodnika WPROST: 51/52/2007
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2007 (1304)

 • Na stronie - List otwarty do psychiatry 16 gru 2007, 22:00 Polityczno-emocjonalny kicz staje się dominującym sposobem bycia 3
 • Skaner 16 gru 2007, 22:00 8
 • Sukcesy i klęski roku 2007 16 gru 2007, 22:00 Donald Tusk jest największym wygranym, a Jarosław Kaczyński największym przegranym 2007 r. – wynika z sondażu przeprowadzonego przez Pentor na zlecenie „Wprost”. 8
 • Poseł PO zamyka IPN dla dziennikarzy 16 gru 2007, 22:00 Lustracja 8
 • Pitera: Kamiński złamał prawo 16 gru 2007, 22:00 Raport 8
 • Rządzenie nie szkodzi Tuskowi 16 gru 2007, 22:00 Partie 9
 • Nowe trunki prałata Jankowskiego 16 gru 2007, 22:00 Alkohole 9
 • Dossier 16 gru 2007, 22:00 Jest pan dziobakiem polskiej sceny politycznej. Pan bez przerwy dziobie i żeby panu ten dziób nie odpadł od dziobaniaMichał Kamiński o krytykującym PiS Stefanie Niesiołowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24Głosowali, jak... 10
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Prowadzę akcję promocji kolęd 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Tadeuszem Cymańskim, posłem PiS 10
 • Ludzie 16 gru 2007, 22:00 Kraczkowski odlatuje Poseł PiS Maks Kraczkowski z powodu braku Samoobrony i LPR w nowym Sejmie najwyraźniej cierpi na deficyt adrenaliny i zamierza uzupełniać ją w chmurach. Jak dowiedział się „Wprost", poseł zdaje niebawem... 11
 • Zabaw się z gwiazdą! 16 gru 2007, 22:00 Sylwester 11
 • Coraz bardziej wierzymy 16 gru 2007, 22:00 Wyznania 12
 • Kaczmarek poświadczył nieprawdę? 16 gru 2007, 22:00 Śledztwo 12
 • Schumacher taksówkarzem 16 gru 2007, 22:00 Niemcy 14
 • Szachy z prezerwatywą 16 gru 2007, 22:00 Reklama 14
 • Płód anorektyczny 16 gru 2007, 22:00 Choroby 14
 • Sawka czatuje 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 gru 2007, 22:00 Jubileuszowy kalendarz „Wprost"Doczęści egzemplarzy naszego jubileuszowego kalendarza z ilustracjami Rafała Olbińskiego, który dołączyliśmy do poprzedniego wydania „Wprost", wkradł się chochlik drukarski. Błędnie... 16
 • Playback 16 gru 2007, 22:00 Premier Polski Donald Tusk i kanclerz Niemiec Angela MerkelFot. R. Gardziński/Fotorzepa 16
 • Wprost przeciwnie - Jak dobrze mieć sąsiada 16 gru 2007, 22:00 Jedyną nadzieją Polski na dobrosąsiedztwo jest zagrożenie z kosmosu 18
 • Fotoplastykon 16 gru 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Alfabet koalicji 16 gru 2007, 22:00 Beger taśmy – co rok muszą być jakieś. Na tegorocznych Pierwsza Dama Wolnego Słowa kupuje podpisy pod listami poparcia dla Samoobrony, używając przy tym brzydkiego słowa na k. Powiedziała: koalicja. Podobno w przyszłym roku... 22
 • Alfabet opozycji 16 gru 2007, 22:00 Alkohol – substancja, z którą nie ma problemu Aleksander Kwaśniewski. Po jego występach na Ukrainie i w Szczecinie moglibyśmy sądzić co innego, ale na szczęście sprawę wyjaśniła Aleksandra Kwaśniewska w programie „Dzień... 24
 • Wydarzenia Polska 16 gru 2007, 22:00 Styczeń – marzec Grzech arcybiskupaPod wpływem zarzutów o współpracę z SB abp Stanisław Wielgus zrezygnował z funkcji metropolity warszawskiego. Następcą został abp Kazimierz Nycz.Luty Szafa MacierewiczaPrezydent Lech Kaczyński... 26
 • Wydarzenia Świat 16 gru 2007, 22:00 Styczeń Adopcja europejska Bułgaria i Rumunia zostały członkami Unii Europejskiej, zwiększając liczbę państw UE do 27.Luty Szantaż kremlaPrezydent Rosji skrytykował w Monachium amerykańskie plany rozmieszczenia w Europie tarczy... 28
 • Gra w Kaczyńskiego 16 gru 2007, 22:00 Pięć politycznych środowisk toczy bój o zaufanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości 30
 • Płaczki polityczne 16 gru 2007, 22:00 Media korzystają z zawodowych żałobników, ale politycy, którzy dają się w taką rolę wpisać, źle na tym wychodzą 34
 • Nowe zamknięcie 16 gru 2007, 22:00 Premier Tusk pokazał w Berlinie, że nie ma pojęcia, jak otworzyć „nowy rozdział” w stosunkach z Niemcami 36
 • Taśmy Krauzego 16 gru 2007, 22:00 Ryszard Krauze załatwiał z Andrzejem Lepperem obsadę stanowisk – wynika z podsłuchów, którymi dysponuje prokuratura 38
 • Damski napęd Tuska 16 gru 2007, 22:00 Gabinet Donalda Tuska to najbardziej sfeminizowany rząd w historii Polski 40
 • Nasza wielka stabilizacja 16 gru 2007, 22:00 Polski okręt od 1989 r. płynie jednym kursem i zapewne w najbliższej przyszłości tak pozostanie 48
 • Wdzięczni niewdzięcznicy 16 gru 2007, 22:00 Radek Sikorski powinien dziękować Annie Fotydze, a Donald Tusk – Jarosławowi Kaczyńskiemu 52
 • Wojna mitologiczna 16 gru 2007, 22:00 Sposób, w jaki reagujemy na nazwiska Michnik, Wałęsa czy Macierewicz, określa naszą polityczną tożsamość 54
 • Cnota lustracji 16 gru 2007, 22:00 O prawdę i słowo „przepraszam” toczy się spór w polskim społeczeństwie i polskim Kościele 58
 • Honor gangstera 16 gru 2007, 22:00 Polscy mafiosi nie przestrzegają zasad, które sami wymyślili 60
 • Ryba po polsku - Prezenta na święta 16 gru 2007, 22:00 Z okazji Bożego Narodzenia Liga Ateistów i Wolnomyślicieli wyda orędzie dla niewierzących. Astronomowie europejscy sprawdzą, czy pierwsza gwiazdka nie jest jednak pięcioramienna. Nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia ma dla Polaków miłą... 62
 • Giełda 16 gru 2007, 22:00 66
 • Szybcy 16 gru 2007, 22:00 Tempo rozwoju gospodarczego (w proc. PKB rocznie)Azerbejdżan imponujące tempo rozwoju zawdzięcza wzrostowi cen ropy. Wydobycie tego surowca stanowi 70 proc. produkcji kraju. Podobnie dzieje się w Gwinei Równikowej. Malediwy rozwijają się z... 66
 • Wielcy 16 gru 2007, 22:00 Produkt krajowy brutto na mieszkańca (w tys. USD)Luksemburg bogactwo zawdzięcza sektorowi bankowemu, Gwinea Równikowa – ropie naftowej, a Zjednoczone Emiraty Arabskie – i bankowości, i ropie. O ile jednak bogactwo Luksemburga i ZEA... 66
 • Turniej miast 16 gru 2007, 22:00 Najbogatsze metropolie świata według wielkości PKB (w mld USD)O jedną trzecią zmniejszy się do 2020 r. różnica między zamożnością dwóch najbogatszych dziś miast świata – Tokio i Nowego Jorku. Szósty obecnie Londyn wyprzedzi... 66
 • Demograficzny niewypał 16 gru 2007, 22:00 Liczba dzieci przypadających na kobietę 66
 • Pracowici 16 gru 2007, 22:00 Bezrobocie (w proc.)W kilku krajach, takich jak Monako czy Andora, bezrobocie nie istnieje. Ich mieszkańcy mogą znaleźć zatrudnienie po drugiej stronie ulicy – we Francji. Dużo gorzej mają mieszkańcy Nauru. Jeszcze ćwierć wieku temu... 66
 • Tani 16 gru 2007, 22:00 Inflacja (w proc.)Występująca w Vanuatu deflacja to wynik problemów tego kraju ze zbytem wyprodukowanych w nim towarów. Z kolei w Zimbabwe brak towarów na rynku spowodował, że inflacji nie da się wyliczyć, można ją jedynie oszacować na... 66
 • HOSSA 16 gru 2007, 22:00 Fiacik rokuProdukowany jedynie w Tychach nowy Fiat 500 został uznany za samochód roku 2007. Zainteresowanie następcą legendarnej „pięćsetki" produkowanej w latach 1957-1975 jest tak duże, że na zamówione auto trzeba czekać... 66
 • BESSA 16 gru 2007, 22:00 Domy w dółO 4,5 proc. spadły ceny domów w USA w trzecim kwartale 2007 roku, to największy spadek od 19 lat. Wcześniej zbankrutowało kilka instytucji udzielających pożyczek hipotecznych, a dziesiątki następnych zanotowały... 66
 • Duża bańka 16 gru 2007, 22:00 Jak długo pracują na milion dolarów 66
 • Polak w liczbach 16 gru 2007, 22:00 Na stu Polaków… 66
 • Mocni 16 gru 2007, 22:00 Największe gospodarki świata według globalnego PKB po uwzględnieniu parytetu siły nabywczej (w mld USD)Unia Europejska 130801. Stany Zjednoczone 130602. Chiny 102103. Japonia 42184. Indie 41645. Niemcy 26326. Wielka Brytania 19287. Francja... 66
 • Alfabet Hillary Clinton 16 gru 2007, 22:00 Co się dzieje, a co się dziać powinno w Ameryce i na świecie 70
 • Trylogia winiarska 16 gru 2007, 22:00 1. Mit w butelce, czyli jak francuscy winiarze walczą o życie 2. Rewolucja kalifornijska, czyli jak butelka wina za dwa dolary podbiła rynek 3. Winny napęd, czyli jak Chilijczycy stali się mistrzami w produkcji wina 78
 • Biedni bogacze 16 gru 2007, 22:00 Zmniejszanie się nierówności w globalnym podziale bogactwa to efekt niezwykłego wzrostu dochodów Chińczyków i Hindusów 84
 • Nasze drogie święta 16 gru 2007, 22:00 IV Indeks Krakusa „Wprost” 88
 • 2x2=4 Traktat o życzeniach 16 gru 2007, 22:00 Pobożne życzenia mają mało wspólnego z pobożnością, a dużo z nieznajomością realiów 91
 • Know-how 16 gru 2007, 22:00 92
 • Śpiew na wodzie 16 gru 2007, 22:00 Kolędnicy, pijcie dużo wody! – radzi prof. Joseph Spiegel, laryngolog z Thomas Jefferson University Hospital. Ta rada dotyczy zwłaszcza tych osób, które chcą śpiewać na zewnątrz. Suche i zimne powietrze wysusza gardło, nie pomaga... 92
 • Siła spisku 16 gru 2007, 22:00 Wirus HIV nie wydostał się z laboratorium, w którym pracowano nad nową bronią biologiczną. Za wypadkiem lady Diany nie kryją się tajne służby. Im usilniej jednak specjaliści o tym przekonują, tym więcej pojawia się zwolenników... 92
 • Demon Judasz 16 gru 2007, 22:00 Judasz był zaufanym uczniem Jezusa – przekonywał „National Geographic". Wywnioskowano to z odkrytego rok temu rękopisu „Ewangelii Judasza". Po ponownym przełożeniu dokumentu, okazuje się, że Judasz nie był... 92
 • Ptasia ludzka grypa 16 gru 2007, 22:00 Po śmierci z powodu ptasiej grypy 24-letniego Chińczyka chorobę tę wykryto u jego ojca. Czy wirus H5N1 zaczął się roznosić między ludźmi? Takie podejrzenia pojawiły się już wcześniej m.in. w Hongkongu i Wietnamie. WHO bada te... 92
 • Gitara samostrojka 16 gru 2007, 22:00 Gitara może się nastroić sama. Firma Gibson wyprodukowała gitary elektryczne, których struny w ciągu kilku sekund osiągają właściwy ton. Naciąg strun reguluje urządzenie sterowane przez komputer. Taki instrument przyda się nie tylko... 92
 • Choinka alzacka 16 gru 2007, 22:00 Tradycja przynoszenia choinek do domów i ozdabiania ich narodziła się w Alzacji w XVI wieku. Do Polski dotarła na przełomie XVIII i XIX. Choinka zastąpiła u nas podłaźniczkę – tradycyjną polską ozdobę świąteczną. Był to... 92
 • Człowiek z butli 16 gru 2007, 22:00 Naukowcy już wiedzą, jak ożywić dinozaury i wyhodować sztucznych ludzi 94
 • Kod umysłu 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z prof. Stevenem Pinkerem, psychologiem ewolucyjnym z Uniwersytetu Harvarda 100
 • Kosmici z amoniaku 16 gru 2007, 22:00 Na naszej planecie mogą się ukrywać organizmy przybyłe z innych rejonów Wszechświata 104
 • Spacerujące węgorze 16 gru 2007, 22:00 Niektóre ryby potrafią przeżyć bez wody nawet kilka miesięcy 108
 • Spisek na Bajkowego Króla 16 gru 2007, 22:00 Czy władca Bawarii Ludwik II został zamordowany? 110
 • Kryptonim „Watażka” 16 gru 2007, 22:00 Generał Władysław Anders był legendą z którą komuniści nie mogli dać sobie rady 114
 • Górna półka - Na tropie księdza 16 gru 2007, 22:00 Maciej UrbanowskiHistoryk literatury polskiej, krytyk literacki, współzałożyciel i redaktor dwumiesięcznika "Arcana"Licealista, pytany o „bohaterów w habitach", wymieni mnichów z „Monachomachii", ks. Robaka z... 118
 • Bez granic 16 gru 2007, 22:00 120
 • Rower dla Busha 16 gru 2007, 22:00 Politycy i głowy państw też mają święta. I też dostają prezenty. Ale co można ofiarować najpotężniejszemu człowiekowi na świecie? Prezenty dla George’a W. Busha nie są zbyt wyszukane i koncentrują się głównie wokół jego... 120
 • Prezenty George’a W. Busha 16 gru 2007, 22:00 Anders Fogh Rasmussen – premier Danii podarował biało-czerwony golf do jazdy na rowerze – na plecach widniał napis George W. Bush- Ferenc Gyurcsány – premier Węgier ofiarował buty do jazdy na rowerze marki Huszár- Nouri... 120
 • Wojny republikańskie 16 gru 2007, 22:00 Mitt Romney, mormon i kandydat na prezydenta USA, oskarżył swego republikańskiego rywala Michaela Huckabee o obrazę uczuć religijnych. Huckabee, baptysta, w czasie telewizyjnej debaty w stanie Iowa skrytykował mormonów za to, że wierzą,... 120
 • Różowa minister 16 gru 2007, 22:00 Rachida Dati, francuska minister sprawiedliwości, naraziła się prawnikom sesją zdjęciową dla magazynu „Paris Match". Dati wystąpiła w niej w różowej sukience Diora i wysokich szpilkach. Sesja zbiegła się w czasie z protestem... 120
 • Cytat tygodnia 16 gru 2007, 22:00 „Wyrażając gotowość kandydowania na prezydenta Rosji, zwracam się do niego z prośbą, aby wyraził wstępną zgodę na objęcie funkcji szefa rządu po wybraniu nowego prezydenta naszego kraju"Dmitrij Miedwiediew, pierwszy... 120
 • Supermocarstwo Europa 16 gru 2007, 22:00 Unia Europejska nie może pomylić popularności z potęgą 122
 • Wzloty i upadki 2007 16 gru 2007, 22:00 Sarkozy najwięcej zyskał, Bush najwięcej stracił 126
 • Wampiry Putina 16 gru 2007, 22:00 Władimir Putin obdarzył władzą głównie byłych pracowników "organów siłowych". 6 tysięcy "czekistów" zajęło wpływowe pozycje w państwie 132
 • Nowy niebezpieczny świat 16 gru 2007, 22:00 Realistyczny pokój można osiągnąć tylko siłą 136
 • Polska mnie interesuje 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Haraldem Schmidtem, telewizyjnym showmanem 140
 • Pasaż 16 gru 2007, 22:00 142
 • Amerykańskie polskie święta 16 gru 2007, 22:00 Polacy coraz bardziej upodabniają się do Amerykanów. Na Boże Narodzenie nie tylko ubierają choinkę, ale dekorują cały dom – wieszają girlandy, stroiki i zmieniają firanki na bardziej „gwiazdkowe". Zdarza się, że nawet... 142
 • Renifer stołowy 16 gru 2007, 22:00 Projektanci manufaktury Goebel wychodzą z założenia, że na świątecznym stole nie można postawić zwykłej solniczki. Ich propozycja to porcelanowa solniczka renifer ze złotym porożem. Naczynie może równie dobrze służyć jako... 142
 • Wigilia kompletna 16 gru 2007, 22:00 Projektanci marki Habitat stworzyli kompletną kolekcję gwiazdkową. Znajdziemy w niej wszystko, co potrzebne, by stworzyć w domu świąteczny nastrój: ozdoby choinkowe, świeczniki (np. czerwony Lab), stroik na drzwi Meribel, drzewka... 142
 • Bombka eksportowa 16 gru 2007, 22:00 Polskie bombki cieszą się ogromną popularnością na świecie. Zwłaszcza w USA, gdzie kupuje się je nie tylko z okazji Bożego Narodzenia. Fascynację polskimi bombkami łatwo zrozumieć, oglądając ofertę warszawskiego sklepu Bombkarnia.... 142
 • Na siano 16 gru 2007, 22:00 Pod obrusem musi być siano, ale jaki ma być sam obrus? Sklep internetowy Wdobrymstylu.pl proponuje na gwiazdkę obrusy Andropol z typowo bożonarodzeniowym wzorem. Zaprojektowali je młodzi polscy designerzy z grupy projektowej Ebba, którzy... 142
 • Gwiazdka z Versace 16 gru 2007, 22:00 Versace Christmas to świąteczna kolekcja porcelany, ozdobiona wzorem zaprojektowanym przez twórcę słynnego domu mody, nieżyjącego już Gianniego Versace. Złoto-karminowe naczynia powinny ucieszyć fanów marki, a są wśród nich takie... 142
 • Zgoda klas 16 gru 2007, 22:00 Maciej Popowicz, twórca portalu nasza-klasa.pl, otrzymał tytuł Człowieka Roku polskiego internetu 2007. Ta pierwsza jego inwestycja biznesowa wymagała zaledwie 200 zł 146
 • Laser 16 gru 2007, 22:00 150
 • Krótko po Wolsku - Małżeństwo humanistyczne 16 gru 2007, 22:00 Liczne media w entuzjastycznym tonie doniosły o pierwszym w Polsce małżeństwie humanistycznym. Zrazu podejrzewałem literówkę i przestraszyłem się, że być może pani prezydent Warszawy pobłogosławiła małżeństwo... 150
 • 25 lat pędzlem Olbińskiego 16 gru 2007, 22:00 Kalendarz „Wprost"Koniec komunizmu, inwazja telefonów komórkowych, powstanie tanich linii lotniczych, wynalezienie viagry. To tylko kilka z najważniejszych przemian politycznych i cywilizacyjnych minionego ćwierćwiecza, którymi... 150
 • Cytroneta na plaży 16 gru 2007, 22:00 FotografiaNajpierw był Zbigniew Kosycarz, niestrudzony kronikarz życia na Pomorzu. Kontynuatorem pracy nieżyjącego już ojca jest uznany fotograf Maciej Kosycarz. Kiedy w zeszłym roku odbyła się prezentacja pierwszej części albumu... 150
 • Dziesiątka na piątkę 16 gru 2007, 22:00 Najważniejsze wydarzenia kulturalne roku 2007 154
 • Nie kręcę współczesnych historii 16 gru 2007, 22:00 Rozmowa z Angiem Lee, zdobywcą Oscarów za filmy „Przyczajony tygrys, ukryty smok” i „Tajemnica Brokeback Mountain” 160
 • Świąteczny kanał 16 gru 2007, 22:00 Dlaczego Polacy tak lubią oglądać telewizję w Boże Narodzenie 162
 • Kalendarz Sawki 16 gru 2007, 22:00 164
 • Wencel gordyjski - Dzień króliczka 16 gru 2007, 22:00 Zwierzęta są przerażone akcją „Lepiej nago niż w futrze” 166
 • Ueorgan Cudów - Kolęda obywatelska w wykonaniu grupy kolędniczej w składzie: ob. Klawe i ob. Paulukiewicz 16 gru 2007, 22:00 Dzisiaj w Warszawie, dzisiaj w Warszawie Wesoła nowina Że Tusk z Schetyną, że Tusk z Schetyną Rządzić rozpoczyna PO nadchodzi - nas oswobodzi Media w to grają, chórem witają Elity śpiewają, niektórzy klękają Cuda, cuda ogłaszają 168
 • Skibą w mur - Ostatnia nadzieja satyry 16 gru 2007, 22:00 Rzadko się zdarza, by żona tak znanego polityka zrobiła sobie z niego kotylion na kapeluszu 170

ZKDP - Nakład kontrolowany